Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje, zejména u stroje pro pleteni hadic, například punčoch,s volicím zařízením, které obsahuje větší- počet nad sebou uložených volicích pak, kte ré jsou individuálne otočné uloženy na společné konstrukcí a selektivně pohybovatelné mezi polohou, na které jeden jejich konec je umístěn v jedné úrovni s kolénky vzorovacích platin za účelem spolupráce s těmito kolénky a uvádění příslušných vzorovacích platin do nečinné, čili klidové polohy,a mezi polohou, ve které tento konec je umístěn v mezilehlé úrovni mezi kolénky platin, takže s nimi nespolupracuje a selektivní pohyb pak je vyvolavan ovladacími prostředky řízenými programem a absahujícími jeden elektromagnet pro každou volicí páku.Zařízení tohoto typu je znamo z írancouzského pat. spisu č. 2 219 264. U tohoto zařízení sestávají ovládací prostředky pro selektivni pohyb volicích pak z elektromagnetu, z nichž každý je sdružen s príslušnou volicí pakou na tom jejím konci, který je odvrácen od konce určeného pro spolupráci s kolénky platin, přičemž různé elektromagnety jsou selektivně vybuzovany v souhlasu s pletacím programom stroje.Toto známé zařízení má však tu nevýhodu,že je nevhodné pro použití na moloprůměrových strojích, jako jsou stroje na pleteni hadic, v důsledku uspořádání různých elektromagnetů nad príslušnými pakami, což vyžaduje mnoho místa. Kdyby se rozměry elektromagnetů zmenšily z prostorových důvodů,byla by dostupna energie nedostačující pro přitahování pak, kteréžto přitahování musí mimo jiné nastávat proti předpětí navratných členů, aby se páky mohly navrátit do klidové polohy po odbuzení příslušných elektromagentü.Aby se tento nedostatek odstranll, byly učlněny pokusy snížit vzdálenost přitahování mezi každým elektromagnetem a příslušnou volicí pakou. To znamená, že bylo navrženo, aby se jednotlivé páky mechanicky přemístily do polohy velmi blízké k pólovým nastavcům příslušných elektromagnetů nebo dokonce do styku s nimi, a aby se elektromagnety vybudily, když páky dosahly uvedené polohy. V praxi to znamena, že elek.tromagnety mají spíše úlohu přidržovat pa ky, které byly předtím přemístěny mechanicky.Avšak tento postup znamená předběžné přemístění všech pák, dokonce i těch pak,které v souhlasu s pletacím programem by neměly být vysunuty z jejich klidové polohy .Tyto páky se pak navrátí do jejich klidových poloh, jelikož příslušné elektromagnety již nejsou vybuzovány, aby je držely.Předběžného mechanického přemístění se například dosáhne tím, že kolénka vzorovacich platin působí na profllový úsek volicích pak, jak je popsáno v britském pat. spisu č. 1 481 146 a v britském pat. spisu číslo 1 445 038, podle kterého volicí páky ve sku 4tečnosti obsahují ohebné fólie, připevněné na jednom jejich konci. Profllový úsek je následovan ustupujícím üsekem, který umožňuje příslušným pákam navrat do klidové polohy, jelikož zde není přitahování přiřazenými elektromagnety. je však třeba zdůraznit,že kromě nutnosti mechanicky působit nerozlišně na všechna kolénka před vlastní volbou a upravit jiné doplňkové prostředky pro předběžné přemístěni, stává se nutným rozšířit, popřípadě oddálit jednotlivé páky od sebe tak, aby se dosahlo dostatočného obvodového rozpěti profilu a ustupujících úseků,aby se dosahlo žádaného přemístění pak v krátkém časovém období průchodu kolének. inými slovy, je zapotřebí Zvýšit hmotnost pak, což zase klade vyšší energetické požadavky na elektromagnety, i když jsou vybuzovány pouze za účelem udržování pak. Kromě toho však není zařízení tohoto druhu vhodné pro vysokorychlostní stroje, kde by čas, který je k dispozici pro různa přemístění, nebyl postačující, leda, že by obvodový rozsah pak samotný byl dále zvětšen.U uvedeného britského pat. spisu číslo 1 445 038 je také popsáno řešení, podle kterého jsou jednotlivé páky nebo fólie předběžně posunuty pomocí kotoučových vaček uspořadaných pod ñoliemi a nastavených pro synchronní otačení s jehelním válcem. Avšak toto řešení vede k vážným prostorovým problémům, zejména co do výšky, což je výsledkem nutnosti umístit nad sebou kotoučovou vačku a elektromagnet pro každou volicí páku. Avšak toto řešení je také neuspokojivé z hlediska rychlosti otáčení pletacího děje v důsledku náhlého uvolnění těch fólií, které nemají být udržoväny přitažené, neboť tento uvolňovací děj vyvoláva vibrace samotných fóllí dříve, než jsou uvedeny do jejich klidových poloh, a tento jev je dále nepříznivě ovlivňován tím, že fólie jsou ohebné. V případě vysokorychlostního pleteni byl by tedy dostupný čas nedostatečný pro zajištění tlumení takových vibračních pohybů.Hlavním üčelem vynálezu je odstranit shora uvedené nevýhody známých zařízení tím,že se vytvoři volicí zařízení typu uvedeného v úvodu popisu tak, že vyžaduje pouze omezenou konstrukční námahu, hodí se pro vysokorychlostní nebo jakostni pleteni, umožňuje použití elektromagnetů minimalní Velikosti a nevyžaduje žádnou zvláštní konfiguraci profilů volicích pak, ani jakékoliv dřívější mechanické přemisťoväní kolénky vzorovacích platln.Tohoto účelu se dosahne zařízením pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje, zejména u stroje na pleteni hadic, například punčoch, shora uvedeného obecného typu tím, že mezi elektromagnety a příslušnými volicími pakami, jsou upraveny vodorovné tyčovité členy uvaděné selektivně V činnost elektromagnety a mechanicky spolupracující s príslušnými volicími pakami pro jejich přemisťování mezi uvedenými jejich dvěma polohami, přičemž tyčovité členy probíhají ve stejne rovine jako príslušné volicí páky a spolupracují s nimi geometrickým spřaženim.V právě popsaném zařízení není to již elektromagnet, který přitalíuje nebo udržuje V přítaženém postavení jakoukoliv príslušnou volicí páku proti predpětí jejího príslušného návratného členu, avšak naopak elektromagnet pohybuje tyčovitým členem, jehož premístění vede k otáčení príslušné volicí páky z jedné polohy do druhé, zejména z klidové polohy do čínne polohy.S výhodou mají tyčovité členy a volicí páky navzájem sdružené konce vytvorené se skloněnýníi profily.Podle dalšího provedení mají tyčovíté členy každý kuželovitý konec a volicí páky mají každá sdružený konec, který má plochý skloněný úsek, jehož úhel sklonu odpovídá úhlu sklonu kuželovitého konce.Podle jiuého provedení jsou konce volicích pák, spolupracující s tyčovitými členy uspořádaný s vůlí mezi příčnými tyčkamí uloženými jedna nad druhou ve vzájemném odstupu a vymezujícími zarážky pro volicí páky v uvedených polohách, a že volicí páky mají každá jeden konec vytvorený se šikmým üsekem a prilehlý zárez nebo ústupek, přičemž tloušika volících pák na zářezu nebo ústupku V kombinací s tlouštkou tyčovitých členů na príslušném konci spolupracujícím s volicími pákami je rovná odstupu mezi kterýmikolív dvěma prilehlými príčnými tyčkami, čímž volicí páky mohou být zablokovány ve kterékoliv z obou poloh tyčovitými členy procházejícimi zářezem nebo ústupkem.Účelné jsou tyčovité členy uspořádány ve skupinách ležících nad sebou a tyčovité členy různých skupín probíhají při pohledu shora podél směru konvergujících k volicím pákám.je zřejmě, že v důsledku shora uvedených opatření mohou elektromagnety mít nejen minímální energií a podle toho také minimální velikost, avšak že také je možné umístit lavici elektroníagnetů v nejpríznivější poloze, jelikož elektroínaglíety již nemusí působit přímo na volicí páky.Další rysy a výhody vynálezu vyplynou zřetelnějí z podrobného popisu jeho výhodných provedení, na která však vynález není omezen a jež jsou znázornená na výkresech.Obr. 1 je částečný pohled v řezu podle čáry A~A z obr. 3 na volicí zařízení podle vynálezu a znázorňuje dvě volicí páky v jejich klidových polohách, přičemž ostatní páky jsou vypuštěny z důvodu zjednodušení výkresu, obr. 2 je částečiíý pohled v průřezu provedený podobné jako na obr. 1, avšak znázorñující dolní volicí páku v čínné poloze, obr. 3 je v částečném rezu pohled shora na zarízení znázorněné v předcházejících vyobrazeních, obr. 4 je částečně schematické znázornění uspořádání kolének na sousedních vzorova Ecích platinách v pohledu se strany a zpředu se zřetelem na jehelní válec, obr. 5 je podrobný pohled na zařízení při pohledu z vnější strany jehelního válce, přičemž jednotlivé elektromagnety jsou znázor něny pouze schematícky.Obr. 6 a 7 jsou zvětšené pohledy na záběrnou oblast mezi jedním tyčovitým členem a príslušnou volicí pákou ve dvou různých polohách této volicí páky.ak je patrno na výkresech, je na nepohyblivém nosném povrchu nebo plošíně 1,která obklopuje kol dokola jehelní válec .2 okrouhlého pletacího stroje, je vytvořena skriňové konstrukce 3 pro uložení většího počtu nad sebou uložených volicích pák 4. Volicí páky 4 jsou jednotlivé otočně uložený pomocí příslušných otočných kolíků 5 v otvorech 6 dvou stojek 7 konstrukce 3. Otvory 55 jsou umístěny ve vzájemném odstupu o vzdálenost, která je rovna vzdálenosti mezi různými úrovněmi vzorovacich kolének B, upravených na vyklápěcích vzorovacích platinách 9 obvyklé konstrukce. Volicí páky 4,které mají zploštělý tvar, mají menší tlouštku než je vzdálenost mezi kolénky B v prílehlých úrovních.Volicí páky 4 jsou selektivně pohyblivé mezi činnou polohou, ve které jsou jejich aktivní konce 4 a umístěny na úrovni kolének 8, a mezi nečínnou nebo klídovou polohou,ve které tyto uvedené konce jsou umístěny V mezilehle úrovni mezi kolénky 8. V první poloze tlači každý konec 4 a, který má rohovou hranu sbíhající se směrem k jehelnímu válci 2 ve směru jeho otáčení, nebo v 0 bou směrech, jak je znázorněno na obr. 3,ta kolénka 8, která jsou na stejné úrovni směrem k jehelnímu válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere odpovídají odstupům otvorů B. Konce 4 b volicích pák mají menší výškový rozměr než mezera mezi pričnými tyčkamí 10, aby byly s vůlí pohyblivé mezi príslušnými príčnými tyčkamí 1 a strídavě zabíraly s horní nebo dolní príčnou tyčkou lll v jedné nebo druhé ze dvou poloh volících pák 4. Torsní pružiny 11, z nichž každá je ovinuta kolem jednoho z otočných kolíků 5, slouží pro udržovánípríslušné volicí páky 4, poprípade přísluš- ných volicích pák 4 v jejich klidových polohách, ve kterých koncové části 4 h zabírají se spodními stranami příčných tyček 10 a to v bodě primo nad príslušnými volicíml pákami 4. Každá torsní pružina 11 doléhá na konce jedné z príčných tyček 1 D na jedné straně, a na príslušnou volicí páku 4 na druhé straně, nebo podle jiného provedení je utvořena s jejími oběma konci Ve styku s jednou příčnou tyčkou. 16 a s její střední částí, která je ve styku s příslušnou volicí pákou 4, obr. 3.Podél nosné konstrukce 3 je umístěno v 0 dlcí těleso a nosné těleso 12, které je V příč- , něm řezu V podstatě tvaru U, má dvě křídla nebo výčnělky 13 a 14 a základnu 15. Při p 0 hledu shore obr. 3, jsou obě křídla nebo výčnělky 1.3 a 14 co do tvaru obloukové a základna 15 je v podobě sektoru prstence. K vnějšímu křídlu 13 je připojen Velký počet elektromagnetů 16, jejichž počet je stejný jako počet volicích pák 4, a s každým elektromagnetem 16 jesdružen tyčovitý člen 17, a který probíhá v podstatě Ve stejné rovině jako příslušná volicí páka 4, ke které konverguje tím, že prochází přiřazeným otvorení 18 V křídlu 13, kteréhož otvoru 18 se také používá pro vytvoření podpery príslušného elektromagnetu 16 a príslušným otvorem 19 Ve vnitřním nebo krajním křídle 14.V podstatě radiální tíspořádání tyčovitýchčlenů 17 a příslušných elektromagnetů 16,Ve kterém konvergíijí směrem k volicím pákám 4, je výhodné z prostorových důvodů. Umožňuje, aby elektromagnety 16 byly uspořádaný odstupňovaně na různých úrovních a V různých sloupcích, jak je znázorněno na obr. 5, takže se udrží minimální odstup mezi Volicími pákami 4 nebo spojkami volicích pák 4 a kolének 6. Podle vynálezu jsou tyčovité členy 17, které jsou provedeny jako mezilehlé členy mezi ovládacím ústrojím, ovládaným programem a tvořeným elektromagnety 16, a mezi příslušnými volicími pákami 4, uváděny přímo v činnost elektromagnety 16 a spolupracují mechanicky s příslušnými volicími pákami 4,tak, že je přemistují mezi oběma shora popsanými polohami.Podle zvlášť výhodného provedení vynálezu má konec každého tyčovltého členu 17,umístěny na stejné straně jako příslušná Volicí páka 4, a přilehlý konec 4 b každé volicí páky 4 geometrický profil, který definuje geometrické spřažení, takže osové přemístění každého tyčovitého členu 17 vyvoláva otáčivý pohyb příslušné volicí páky 4 z klidové polohy do její činné polohy. Konkrétně mají oba sdružené konce svažující se profily,přičemž konec tyčovitého členu 17 má tvar v podstatě kuželovitý a konec 4 b volicí páky 4 má plochý šikmý úsek 4 c, za kterým následuje zářez nebo üstupek 4 d. Úhly sklonu jsou V podstatě stejné. S výhodou je úhel odklonu od vodorovné čáry menší než 45 °. Tloušťka každé volicí páky 4 na ústupku 4 d a tlouštka přiřazeného konce členu 17 jsou takové, že ve vzájemné kombinaci jsou tyto rozměry rovné odstupu mezi kterýmikoliv dvěma přllehlými příčnými tyčkami 10. je třeba zdůraznit, jak osové posunutí každého tyčovitého členu 17 z klidové polohy znázorněné na obr. 1 a obr. 6, Ve které je aktivní konec tyčovítého členu 17 mimo záběr sesdružeuým koncern 4 b příslušné volicí páky 4, do činné polohy, znázorněné v dolni části obr. 2 a na obr. 7, Ve které aktivní konec tyčovítého členu 17 zabírá se sdruženým koncem příslušné volicí páky 4, vyvoláva velmi rychlý otáčivý pohyb volicí páky 4 samostatné z její klidové polohy do její činné polohy. Avšak vložení aktivního konce tyčovitého členu 17 mezi vyříznutým koncem přiřazené volicí páky 4 a přilehlou příčnou tyčkou 16 stabilizuje jednou provždy činnou polohu příslušné volicí páky 4.Kromě toho třeba poznamenat, že uvedené sešikmení konců nebo vhodná Volba spolupracujících nakloněných povrchů dává možnost snížit namáhání na tyčovitém členu 17 a V souhlasu s tím na elektromagnetu 16 Ve srovnáním s namáháním, i když mínimálním,kterého bude zapotřebí pro přemístění volicí páky 4, a ve srovnání s príslušnými zanedbatelnými třecími odpory spojenými s působením torsní pružiny 11. je zřejmě, že Vhodné opracování povrchu nebo jeho přiměřené mazání může učinit třecí odpory skutečně bezvýznamnými. Elektromagnety minlmální velikosti budou proto zcela přiměřené. Tomu ovšem napomáha ta okolnost, že namáhání působící na volicí páky 4 kolénky 8 V radiálním, tj. vodorovném směru, jsou V každém případě zachycovány otočnými kolíky 5 a stojkaíni 7. Selektivní vybuzování elektromagnetů .16 tak umožňuje selektivní pohyb volicích pák 4 do činné polohy V souhlasu s programem stroje, kdežto odbuzení elektromagnetu 1.6 vede k tomu, že příslušné volicí páky 4 se navrátí do jejich klidové polohy.je také zřejmě, že u zařízení shora popsaného nedochází k žádným vibracím různých pák, které jsou účinné blokovány V jejich čínné poloze, zatímco při jejich zpětném postupu do klidové polohy působí torsní pružiny 11 postupně a uvedení aktivních konců tyčkovitých členů 17 ze záběru s přiřazenýml konci příslušných volicích pák 4 je postupné V důsledku vytvoření nakloněných povrchů.V důsledku minimálního přestavení tyčkoVitých členů 17 a okamžitého působení na příslušné volicí páky 4 hodí se zařízení podle vynálezu také pro použití na Vysokoryclílosních pletacích strojích, tím spíše, že dostupná ovládací doba není podmíněna utvořením speciálních profilů pák, nýbrž závisí pouze na vzdálenosti, mimochodem značné veliké, mezi za sebou následujícími kolénky 8 V jedné soupravě nebo na stejné úrovni, obr. 4.Při pohledu na výkres je také zřejmá jednoduchá konstrukce zařízení jako celku, jelikož kromě kloubového uspořádání volicích pák 4 pouze Vyžaduje úpravu lineárně pohybllvých tyčkovitých členů 17 a příslušných elektromagnetů 16. Celkové rozměry jsou rovněž značne omezene a ve všech případech bude zařízení hlavně probíhat v radiálním směru, totiž ve směru pro stroj nejméně krítíckém.Shora popsané zařízení může být různě pozměňováno v rámci myšlenky vynálezu. ako příklad lze uvest, že tyčkovité členy 17 mohou být ovládány pneumatický místo pomocí elektromagnetů, nebo mohou být uváděny V činnost tradičnimi rozkazovacími bubny, když okolnosti jsou takové, že nejsou kladeny zvláštní požadavky na rýchlou ode zvu. Kromě toho lze upravit zpětné pružiny pro1. Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje, zejména u stroje pro pletení hadic, například punčoch, který obsahuje větší počet nad sebou uložených volicích pák, které jsou individuálne otočně uloženy na společné konstrukcí a selektívně pohybovatelné mezi polohou, ve ktere je jeden jejich konec umístěn V jedné úrovni s kolénky vzorovacích platin za účelein spolupráce s těmito kolénky a uvádění příslušných vzorovacích platin do nečinné nebo klidové polohy, a mezi polohou, ve které je tento konec ilmístěn v mezilehlé úrovní mezi kolěnky vzorovacích platin, takže s nimi nespolupracuje, a selektivní po-hyb volicích pák je vyvoláván ovládacími prostředky řízenými programem a obsahujícími jeden elektromagnet pro každou volicí páku, vyznačující se tím, že mezi elektromagnety 16 a příslušnými volicími pákami 4 jsou upravený vodorovné tyčovitě členy 17 uváděné selektivně V činnost elektromagnety 16 a mechanicky spolupracující s příslušnými volicími pákami 4 pro jejích přemistování mezi uvedenými jejich dvěma polohami, přičemž tyčovité členy 17 probíhají ve stejné rovine jako příslušné volicí páky 4 a spolupracující s nimi geometrickým spřažením.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že tyčovíté členy 17 a volicí páky 4 mají navzájem sdružené konce vytvořeně se skloněnými profily.3. Zařízení podle bodu 1 nebo 2, vyznaču 2 listy výkresůnavracení tyčkovitých členů 17 do jejích klídových poloh. Ddbuzený stav elektromagnetů lü může být zařízen tak, aby odpovídal okolnosti, kdy volicí páky 4 jsou v jedné úrovni s kolénky 8, přičemž vybuzený stav elektromagnetů 18 odpovídá mezilehlé úrovni mezi kolénky 8. Toto zařízení je zřejmě použitelně na jednoválcových pletacích strojich stejně tak jako dvouválcových strojích nebo na strojích s válcem a talířem.jící se tím, že tyčovité členy 17 mají každý kuželovilý konec a volicí páky 4 mají každá sdružený konec 4 b, který má plochý sklenený úsek 4 c, jehož úhel sklonu odpovídá úhlu sklonu kuželovíteho konce.4. Zařízení podle jednoho nebo několika z předcházejících bodů, vyznačující se tím,že konce 4 b volicích pák 4, spolupracujíci s tyčovitýmí členy 17 jsou uspořádaný s vůlí mezi příčnými tyčkami 10 uloženými jedna nad druhou ve vzájemném odstupu a vymezujicími zarážky pro volicí páky 4 v uvedených polohách, a že volicí páky 4 mají každá jeden konec 4 b vytvořený se šikmým úsekem 40 a přilehlý zářez nebo ustupek 4 d, přičemž tlouštka volicích pák 4 na zářezu nebo ústupku 4 d v kombinaci s tloušťkou tyčovitých členů 17 na příslušnem konci spolupracujícím s volicími pákami 4 je rovna odstupu mezi kterými koliv dvěma přílehlými příčnými tyčkami 10, čímž volicí páky 4 mohou být zablokovány ve kterékoliv z obou poloh tyčovitými členy 17 procházejícílni zářezem nebo ústupkem 4 d.5. Zařízení podle jednoho nebo několika z předcházejících bodů, vyznačující se tím,že tyčovité členy 17 jsou uspořádaný ve skupinách ležících nad sebou a tyčovité členy 17 různých skupin probíhají při pohledu shora podél směrů konvergujících k volicím pákám 4.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46, D04B 15/78

Značky: stroje, okrouhlého, zařízení, pletacího, jehel, volbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-241501-zarizeni-pro-volbu-jehel-u-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty