Zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek

Číslo patentu: 240913

Dátum: 01.10.1987

Autori: Sufeák Miloslav, Klaban Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

240913 Předmětem vynálezu je zapojení pro plynulou reguleci intenzity světla vice zářivek napájených ze střidače. Regulece intendty světla zářivek ee u dosud známých zapojení neprovádi vůbec. případně se provádi regulace skoková řazenim kondenzátorů nebo odporů do elektrického obvodu zářivky. Provádi ee i regulace plynulá použitím vhodných regulačnich odporů řazených Jednak do obvodu zářivky, nebo do obvodu báze epinaciho tranzietoru stŕidače. Všechna tato zapojeni maji nevýhody jednak bud ve etupňovitó regulaci. nebo v malém rozsahu regulace - maximálně lO 0 d 7 O , dále v neepolehlivosti zepáleni zářivky v neetaveném mininu regulace. V připadč použití regulečnich odporů vznikaji komplikece při regulaci vice zářivek z důvodů neúměrně roetoucieh rozměrů a počtu regulečnich členů,jeJichž ovládáni je potom zdlouhavě. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojenim pro plynulou regulaci intenzity evětla vice zářivek podle vynálezu,jehož podstatou je to, že na výstup společného regulačniho obvodu Jsou připojeny regulačni obvody etřidačů e na výstup etřidačů jsou připojeny zářivky. Dále je podstatou zapojení podle vynálezu také to, že epolečný regulační obvod je tvořen sériovou kombinaci pátého odporu e přechodem kolektor-emitor štvrtého tranzietoru a šestého odporu,zapojenou mezi prvni evorku napájení a druhou evorku napájení,e na bázi čtvrtého tranzietoru je připojen jeden konec dráhy a Jezdec potenciometru. který je evým druhým koncem připojen k prvni evorce napájení. Podstatou zepojeni podle vynálezu také je to, že střideče e regulačnimi obvody Jsou tvořeny epinečem, který je připojen do druhého uzlu na který je připojen čtvrtý kondenzátor. Tento kondenzátor je svým druhým vývodem připojen mezi třeti odpor e bázi druhého trenzietoru. Mezi druhý uzel e třeti uzel je jednak připojen třeti kondenzátor. jednak sériová kombinace kolektor-emitor druhého tranzietoru, prvniho odporu a prvniho kondenzátoru e také sériová kombinace primárniho vinuti traneformátoru e.24 utà 13. přechodem kolektor-emítor prvního tranzietoru. Začátek zpětnovazebního vínutí trensformátoru je přípojen mezi první odpor a první kondenzátor, konec tohoto vínutí je přípojen přes druhý odpor na bázi prvního tranzístoru. Na druhé a třetí sekundárnívfhuťí transformátoru jsou pripojeny zářivky jednotlivých střídačů. První eekundární vínutí transformátoru je svým jedním koncem pňípojeno přes druhý kondenzátor na druhé sekundární vínutí traneformátoru.Podstatou vynálezu je také to, že první pől spínačů, které jsou součástí střídačů, je zapojen do prvního uzlu ve společném regulačním obvodu, na čtvrtý uzel ve společném regulačním obvodu jsou přípojeny třetí odpory. které jsou součástí etřídače,a pátý uzel, který je součástí společného regulačního obvodu,je spojen s třetímí uzly, které jsou součástí etřídače.Výhoda zapojení podle vynálezu epočívá v tom, že je možné regulovet íntenzítu světla í většího počtu zářívek jediným nevýkonovým prvkem (potencíometrem) ve velmi šírokém rozsahu, to je 45 äl 00 , přičemž je QÚĺɧF̧gQägé§zfŤptí a vypnutí zářívek i v minímu regulace. V nSchéma zapojení podle vynálezu je znázorněno na přípojeném výkresu pro dvě regulované zářívky. Střídač je na vjkmeau znázorněn pouze blokově, neboř jesprvním střídačem naprosto ídentíc ký.zapojení sestává ze společného regulačního obvodu i, který jektvořen sériovou kombinací pátáho odporu gg s přechodem kolektor-emítor čtvrtáho tranzístoru gg a šestého odporu §ł,zapojenou na napájecí svorky §,§. Na bázi štvrtého tranzístoru gg je přípojen jeden konec dráhy e jezdec potenciometru gg, který je druhým koncem přípojen k první svorce napájení §. Střídače ł s regulačnímí obvody 3 jsou tvořeny spínačem gg který je druhým pőlem příveden do druhého uzlu gi, na který je přípojen čtvrtý kondenzátor gg,který je svým druhým pőlem přípojen mezí třetí odpor gg e bázi druhého trenzístoru 35 » Mezí druhý uzel gga třetí uzel gg je jednak přípojen třetí kondenzátor ll, jednak sěríová kombinace přechodu kolektor-emítor druhého trsnzístoru gł. prvního odporu lg a prvního kondenzátoru 9 a také sériová kombinace prímárníhovinutí ł§ transformátoru lg e přechodem kolektor-emitor prvního tranzietoru §. Začátek zpětnovazebního vinutí lg trensformátoru lg je připojen mezi první odpor lg a první kondenzátor 2, konec tohoto vinutí je přípojen přee druhý odpor lg na bází prvního tranzlstoru §. Na druhé e třetí aekundární vínutí łz a lg transformátoru li jeou připojeny zářivky Q jednotlivých střídačüął. První eekundární vinutí lg tranafornátoru lg je evýn jedním koncen připojeno přes druhý kondenzátor lg na druhá sekundární vínutí ll trenoformátoru lg e druhým koncom na třetí sekundární vínutí łgftranaformátoru lg. První pol epínačů gg, které jsouíeoučáetí etřídačü ł,je zapojen do prvního uzlu 1 ve apolečnémregulačnín obvodu 3. Na čtvrtý uzel gg jsou připojeny třetí odpory gg a pátý uzel gz je spojan e tretími uzly gg.Po připojení napájecího napětí apínačů gg se střídače l rozkmítají, vybudí žhavící proud v eekundárních vinutích ll, lg a napětové špičky v eekundárním vínutí lg zapáli zářivku Q. Intenzítu světla zářivek lze řídit potendometrem gg, který spolu a tranzíetory gł ovládá proudy bází spinacích tranzistorů §,a tím také kmitočet střídačů. Čtvrté kondenzátory gg zlepšují zapalování zářivek g v minimu regulace, jakož i plynulost regulace intenzity světla v celém rozsahu.zapojení lze použít u všech příetrojů e zařízení, kde je nutná plynulá změna intenzity osvětlení zářivkami, jako napříkladu negatoskopu - přístroje pro prosvětlování radíogramů a podobné..1. zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek, vyznačující se tím, že na výstup společného regulačního obvodu (4) jeou připojeny regulační obvody (2) etřídačů (1) a na výstup etřídečů (1) jsou připojeny zářivky (3).2. Zepojení pro plynulou regulaci podle bodu 1, vyznečující ee tím, že spoločný regulační obvod (4) je tvořen sériovou kombinací pátého odporu (30) e přechodem kolektor-emítor čtvrtého trenzietoru (29) a äeetého odporu (31),zepojenou mezi první svorku napájení (5) e druhou evorku napájení (G) a na bázi čtvrtáho tranzíetoru (29) je připojen jeden konec dráhy a jazdec potenciometru (28), ktorý je svým druhým koncem připojen k první evorce napájení (5).3. zapojení pro plynulou regulaci podle bodu 1. vyznačující se tím, že etřídače (1) e regulačnímí obvody (2) jsou tvořeny spínačem (20). ktorý je připojen do druhého uzlu (24),na který je připojen čtvrtý kondenzátor (22), který je svým druhým vývodem připojen mezi třetí odpor (23) e bázi druhého trenzistoru (21),mezi druhý uzel (24) a třetí.uze 1 (25) je jednak přípojen třetí kondenzátor (11), jednak sériová kombinace kolektor-emitor druháho tranzistoru (21), prvního odporu (12) a prvního kondenzátoru (9), a také sériová kombinace primárního vinutí (15) transformátoru (14) e přechodem kolektor-emitor prvního tranzietoru(8). Začátek zpětnovazebního vínutí (19) treneformátoru (14) je připojen mezi první odpor (12) a první kondenzátor (9), konec tohoto vinutí je připojen přee druhý odpor (13) na bázi prvního tranzietoru (8), na druhá a třetí sekundární vinutí (17) a (18)traneformátoru (14) jeou připojeny zářivky (3) jednotlivých etří dačů (1), první eokundární vínutí (16) trensformátoru (14) je svým jedním koncom připojeno přes druhý kondenzátor (10) ne druhá aekundární vinutí (17) treneformátoru (14) e druhým koncomna třetí eekundární vinutí (18) traneformátoru (14).4. Zapojení pro plynulou regulaci podle bodu 1,2 a 3, vyznačující ee tim, že první pol epinečů (20), které jsou eoučáetí etřídečů(1) je zepojen do prvního uzlu (7) ve epolečném regulečním obvodu (4), ne čtvrtý uzel (26) Ve.spo 1 ečném regulačním obvodu (4)

MPK / Značky

MPK: H05B 39/02

Značky: více, plynulou, regulaci, zářivek, intenzity, zapojení, světla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-240913-zapojeni-pro-plynulou-regulaci-intenzity-svetla-vice-zarivek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro plynulou regulaci intenzity světla více zářivek</a>

Podobne patenty