Odvíjecí mechanismus

Číslo patentu: 240902

Dátum: 01.10.1987

Autor: Malovec Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká odvíjeciho mechanizmu,×určeného k odvíjeni ohebných materiálů, jako kupříkladu pásů, drátů, provazců a lan,udržujiciho v odvíjeném materiálu konstantni tah bez ohledu na velikost a časový průběh odvíjecí rychlosti a na okamžitý průměr zásobního kotouče odvíjeněho materiálu. VDosud známé odvijecí mechanizmy s regulací tahu jsou řešeny bud jako elektromechanické s elektronickou regulací tahu a s elektrickým pohonem zásobního kotouöe, nebo jako mechanická s mechanickou brzdou. U elektromechanickěho typu odvíjecích mechanizmů je jako chybový signál snímána poloha napínací páky a na základě tohoto signálu je řízen kroutici moment servopohonu, pohánějicího zásohni kotouč. Tyto mechanizmy mají poměrně dobrá provozní vlastnosti. Jsou však značné složité a pro většinu aplikací příliš drahá. Jejich další nevýhodou je značnáspotřeba elektrické energie. Dosud známá odvíjeci mechanizmy s mechanickým převodem chybovéhosignálu, daného polohou napínaci páky, na velikost brzdnáho momentu se vyznačují značnou závislostí tahu na velikosti a průběhuodvíjecí rychlosti a na okamžitém průměru zásobníhn kotouöe odvíjenćho materiálu. Navíc tyto mechanizmy nejsou schopny absorbovat jakékoliv uvolnění odvijenáho materiálu v době, kdy je odvíjeci cívka v klidu. Jsou vhodná jen pro méně náročná aplikace, u kterýchnení na závadu kolísáni tehu v odvijenám materiálu.Výše uvedené nedostatky jsou odstrančny odvíjecím mechanizmem dle vynálezu, sestávajícím z upinacího trnu zásobního kotouče,brzdováho bubnu, brzdicího elementu, brzdici páky, napínaci páky s vačkou a pružiny, jehož podstatou je nekonstantní převod mezi na pínací pákou a brzdici pákou, realizovaný večkou. Přenosem sily mezi napínací a brzdicí pákou pomocí vačky sedosáhne toho, že na části pracovního zdvihu napinací páky brzdný moment plynule narůstá a na zbytku pracovního zdvihu má maximální hodnotu. To má za následek, že funkce odvíjeciho mechanizmu je p 1 ynulágbez prudkých změn br.Zd.IlěhO.m 0 §l-§Iiů 7 Ťa zgjmäha pä zaisiavování a klidu odvíjecího mechanizmu nemůže, dojít k nešsádoucimu poklesu tehu v odvíjených materiáloch. Další vířiňdou oavtjeĺcího mechanizmu dleivynálezu je jeho jednoduchá konstrukce a z ní vyplývající nízká náklady na výrobu mechanizmu.A Na připojených výkresoch jsou znázorněny dva příklady provedeníĺodvíjecího mechanizmu podle vynálezu. Na obr. l je zná r zĚrnäno provedení s vinutou pružinou, třeeím brzdicím elementemv podobě brzdicíhe pásu a pevným spojením mezi brzdicí pákou a brzdícím pásom. Na obr. 2 je znázorněno provedení odvíjecího mechanizmu s pneumatickou pružinou, třecím brzdným elementemv podobě brzdnć öelisti ą pružným spojením mezi brzdnou čelistí a -brzdioí pákou, realizovaným pomocnou pružinou.Odvíjecí mechanizmus je vytvořen z otočně uloženého upínacího trnu l zásobního materiálu s pevně připojeným brzdovým bubnem 2, dotýkajícím se brzdicího elementu ž, spojeného s kyv,nä uloženou brzdicí pákou 5 a z kyvně uložená napínací páky 5 odpružená pružinou 2. Napínací páka 5 je opatřena vodicí kladkou lg a vačkou é, dotýkající se svým funkčním povrchem § kladky lg, uchycená na brzdicí páce i. Funkční povrchvačlcyá je na části svého pracovního zdvihu válcový se středem křivosti v oae g ląyvu napínací páłw ž. .Odvíjený materiál lg je veden po pevná kladce lž e kladce lg, upevnené na napínací páce ž. Na upínacím trnu l zásobního materiálu dochází k rovnováze sil mezi tahem v odvíjeněm materiálu lg a brzdným momentom, vyvozeným brzdicím elementem 3 na brzdovám oubnu 2, jehož velikost je dána okamžitou polohou napínací páky ž. Vzhledem k tomu, že část funkčního povrchu § vačky á má válcový tvar se středem kŕivosti v ose 2 kyvu napínaeí páky ž, má brzdný moment mechanizmu maximální hodnotu po celou část kyvu napínací páląy ž, kdy je válcová část funkčního povrchu § vačky É ve styku s kladkou J.t brzdicí páky ž. To znamená, že v tito době tah v odvíjenám materiáluje v rovnováze s předpětím pružiny z bez ohledu na případně uvolnění odvíjenóho materiálu lg v navíjeoím mechanizmu, který není součástí vynálezu a taká bez ohledu na případně větší zpomalení při za stavování navíjení. Rychlost nerůstání brzdnóho momentu mechanizmu v závislosti na natoöení napínací páky ž je dáma průběhem funkčního povrchu § vačky 6, tvrdostí pomocné pmžiny ll, případně poddajností brzdicího elementu 3. s240 902 Odvíjecí mechanizmus dle vynálezu je vhodný zejména jakosouöást navíječek na civky z drátů v elektrotechnice a součástnavíječek na svitky kondezátorü různých typů a velikosti.1. Odvíjeci mechanizmus sestávající z otoöně uloženého upínacího trnu zásobnĺho materiálu s pevně připojeným brzdovým bubnem, dotýkajicím se brzdicího elementu, spojeného s kyvně uloženou brzdicí pákou a z pružinou předepjatd kyvně uložená napínaci pákyąvyzneöený tím, že napínací páka /5/ je opatŕena vaěkou /6/, dotýkající ae svým funkčním povrchem /8/ kladky /lh/ uchycená na brzdici páce /4/.2. Odvíjecímechanizms podle bodu 1, vyznačený tím, že funkční povrch /8/ vačky /6/ je na části pracovního zdvihu válcový se středem křivosti v ose /9/ kyvunqpinaoi páky /5/.

MPK / Značky

MPK: H01G 13/02, B65H 59/04

Značky: mechanismus, odvíjecí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-240902-odvijeci-mechanismus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odvíjecí mechanismus</a>

Podobne patenty