Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vondrák Jiří, Musil František, Dvořák Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen, např. miskovitou pružinu. S výhodou lze upravit opěrnou lyžinu s potřebnou vůlí v místě prolisu mimo osu pracovního orgánu a úchytný čep upravit v podstatě rovnoběžně s rovinou rotace pracovního orgánu.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je opěrné zařízení rotačních žacích strojů, zejména diskových.Rotační žací stroje při sečení spočívají na pozemku opěr ným zařízením, jehož vzdálenost k pracovnímu orgánu určuje i výšku strniště. Na opěrné zařízení jsou kladeny zvýšené nároky, zejména z hlediska otěruvzdornosti, protože zabezpečuje styk stroje s pozemkom, spolupůsobí při kopírování terénních nerovnosti a do určité míry zabezpečuje i ochranu návazných orgánů žacího stroje. Důležitost opěrnéha zařízení se dále zvyšujeu rotačních strojů diskových, které mají skříň s náhony pod rotujícími pracovními orgány, kde by pak na terénu prakticky spočívala celá skríň. Tím by dooházelo nejen ke zvýšení pasivních odporů a energetické náročnosti při nižší výkonnosti, ale i ke značným nákladům a ztrátám vyvolaným výměnou poškozených skříní. Nejrozšířenější známá opěrná zařízení u rotačních žaoích strojů jsou pevná,a to bud rozebírate 1 ně,a nebo nerozebíratelně spojená se skříní. Pŕivařené opěrné zařízení má nespornou výhodu ve výrobní jednoduchosti, avšak hlavní nevýhody spočívají v nerozebĺratelnosti spoje, kdy po prodření je nutno měnit i další dí 1 ce,např. skříň, což je nákladné. Pro odstranění této nevýhody jsou u většiny jiných známých provedení používána opěrná zařízení vyměnitelně připojená,např. šrouby. Hlavní nevýhoda tohoto provedení spočívá v tom, že nejsou ani částečně tlumeny rázy vznikající při provozu stroje. Proto u jiného známého provedení je opěrné zařízení svým jedním koncem volně vloženo do otvorua zespodu přišroubováno. Tímto provedením se uspoŕil jeden spoj a opěrné zařízení může částečně tlumit rázy ve svislé rovině, avšak za cenu změny výšky strniště.Účelom vynálezu je vytvořit takové opěrné zařízení rotačních žaoích strojů, které by do značné míry výše uvedené nedostatky odstraňovalo a bylo zhodné zejména pro diskové žací stroje.Podstata vynálezu spočívá v tom, že opěrná lyžina je opatřena jednak vodícím nosem,zasahujíoím do štěrblnovitéhn otvoru upraveného v ochranném náběhu nebo skříni, jednak ohybom s otvorem, jímž je opěrná lyžina uložena přes miskovitou pružina na alespoň jednom úchytném čepu. upraveném na skříni.Výhody navrhovaného řešení opěrného zaŕíznmí spočívajív dobrém tlumení rázů v obou rovináeh vznikajínígyďi provozu,přičemž vyvolávaný pohyb nemění výšku strniště.§mkud je vodící čep rovnoběžný s osou rotace pracovních orgánů. Je zachováne snadná vyměnítelnost a montážní nenáročnost. Protože je pouze jeden spoj a pokud je opěrné zařízení upraveno na skříni V místech prolisu pro ozubené kolo, pak chrání tento prnlis před poškozením nebo nadměrným opotřebením.Na připojených výkresoch je schematioky znazorněn příklad provedení opěrného zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je v půdorysu částečný pohled na diskový rotační žací stroj, obr. 2 představuje podélný řez opěrným zařízením a na obr. 3 je příčný řez opěrným zařízením.Opěrné zařízení je v příkladném provedení upraveno na diskovém rotačním žacím stroji, opatřeném skříní Ä s ochranným náběhem 3 a nesoucí pracovní orgány § s noži 5. Se skříní l jsou spojeny úohytné čepy § přibližně rovnoběžně s osou rotace pracovních orgánů g a v ochranném náběhu 3 případně ve skříni l je upraven štěrbinovitý otvor §. Opěrná lyžina 1 je na své jedné straně opatřena vodícím nosem §, který volně zasahuje do štěrbinovitého otvoru § a na protilehlé straně je upraven ohyb 2 s otvorem lg, jíhž je opěrná lyžína 1 uložena a uchycena na úchytněm čepu § a zajištěna přes miskovitou pružinu ll a podložku 33 maticí lg. U některých diskovýoh žacíoh strojů je pohon pracovních orgánů Q zajíštován hnací hřídelí lg a ozubeným soukolím lg. přičemž ve skříní l je vytvořen miskovitý prolís lg pro jedno kolo z ozubeného soukolí lg a je výhodné, aby opěrná lyžina 1 byla s potřebnou vůlí upravena přibližně v místech miskovítého prolisu lg. Mískovitá pružina łł může být vytvořena např.miskovitou, ev. tlačnou pružinou, sikntblokem apod. tak, aby byl možný omezený pohyb opěrné lyžiny 1 na úchytném čepu §.Opěrné zařízení podle vynálezu pracuje následovně při sek čení spočívá diskový rotační žací stroj na terénu především opěrnými lyžínami 1, protože jsou upraveny pod skříní ł, zejména v místech prolisů łg. Při pojezdu opěrné lyžiny 1 svou tuhosti a spojením s rámom přes skříň ł zajištují kopírování terénních nerovností. Najetín opěrné lyžiny 1 na terénní překážku např. kâmen vzniká ráz, ktorý je do určité míry touto opěrnou lyžinoü 1 ut 1 umen,a to její pružností i tuhosti a možným pohybem jednak ve svislém směru především vodícího nosu § ve štěrbinovitém otvoru §, jednak vo měru pojezdu vyvolaným pohypem opěrnó lyžíny 1 po úchytném ěenu § za spolupůsobení Pružĺnyłł. Pokud je pružina.. 11 łvoçcnaznapř. miskovitou pružínou, lze pomocí matice łg měnit ejť/přodpětiĺa tím i zmenšuvat nebo zvětšovat tlumící schopnost.Opěrné zařízení rotačních žacich strojů, mající opěrnou lyžinu upravenou pod skříni, vyznačené tim, že ópěrná lyžina(7) je opatřena jednak vodícím nosom (Bhzasahujícím do štěrb-ínovitého otvoru (6) upraveného v ochranném náběhu (2) nebo skřini (1). jednak ohybom (9) s otvarem 110), jímž je opěrná lyžina (7) uložena přes mískovitou pružina (11) na alespoň jednom úchytném čepu (5), upraveném na skřini (1).

MPK / Značky

MPK: A01D 34/63

Značky: žacích, opěrné, strojů, rotačních, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238982-operne-zarizeni-rotacnich-zacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opěrné zařízení rotačních žacích strojů</a>

Podobne patenty