Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem

Číslo patentu: 238336

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kalík Jiří, Hofman Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem je určen zejména pro menší opravy vozovek, chodníku a podobných ploch s asfaltovým povrchem. Má vibrační i pohonný mechanismus sdružen na jediné zalomené hřídeli a uložen uvnitř běhounu vytvořeného pláštěm a čely. Běhoun je umístěn v rámu, s jehož jednou postranicí je prostřednictvím trubkovitého nosiče pevně spojen hydromotor a s protilehlou postranici je pevně spojen třecí buben reduktoru. K rámu je pružně připevněn nosník s pomocným běhounem a překlápěcí vodicí ojí, na níž je připevněno ovládací zařízení a tlakové hadice hydraulického pohonu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká ručního vibračního válce s hydraulickým pohonem, určeného zejména pro opravy vozovek a podobných ploch s asfaltobetonovým povrchem.Ruční vibrační válce jsou nejčastěji provedeny jako značné hmotná zařízení se dvěma běhouny vedenými ručmě pomocí oje bud pŕímą nebo prostřednictvím prídavného rejdovacího zařízení. Poháněny jsou vosměs výbušným motorom umístěným nad běhouny. Hydraulioký pohon se používá zcela výjimečně a týká se zpravidla těžkých válcovacích strojů nebo tandemového válce zo dvou samostatných běhounů kloubně spojených. Hydraulické motory bývaji uloženy do otevřeného bočního výklenku běhounu.Pro opravy vozovek, chodníku a podobných plochłšřejčastčjí používají ruční vibrační válce poháněné samostatným spalovacím motorom. Pro značnou hmotnost jsou přepravovány na zvláštních dopravních prostředoích, případně opatŕených nakltdacím zařízením. Při přepravě i vlastním pohonu válce se spotrebuje značné množství paliva. válce mají pro pohybové ústrojí a pro vibrační ústrojĺť po stranách umístěma převodová soukolí, která znesnadňují nebo zcela znemožňují zhutňování těsmě při obrubnioích a při stěně budovy, oplocení apod. Při opravách výtluků nebo menších poškození je nutno velmi často měnit smysl pohybu vředvzad, čímž se značné opotřebovávají reverzni spojky. U vêtšiny používaných válců nelze při změně smyslu pohybu vypínat vibraci,válec se při zastavení boŕí do zhutňovaného materiálu a vytváří nerovnosti povrchu vozovky. Boření se předchází vyjížděním válce až na pevný podklad, nejčastěji na neporušený povrch vozovky, která tím však značné trpí a trpí tím i vlastní mechanizmy válce. Prodloužením dráhy válce dochází zároveň k časovým zuátám, tedy ke snížení produktivity a ke zvýšení spotřeby paliva.Uvedené nedostatky odstraňuje ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ve vnitřním prostoru běhounu. vytvořeném pláštěm, čelem a protilehlým če 1 em,jsou centricky upevněma nejméně dvě ložiska. ve kterých je uloženn zalomená hřídel opatřená exentrickým vibračním závažím, spojená na jedmmm konci s hydromotorem. Při druhém konci je opatřena klikou. za kterou je zalomená hřídel vyvedena z vnitřního prostoru běhounu a uloženm ve vnějším ložisku. Na kliku je otočně nasezema valivá pružná obruč opatřená unášečem spojeným . pružne s vnitřní stěnou běhounu prostřednictvím pružného bloku. Běhoun je vložem do rámu vytvoŕeného z postranice, protilehlé postraniâťsvorníků a pružně připevněného nosníku. Nosník je opatřen otočné uloženým pomocným běhounem a kyvně připojenou překlápěcí vodicí ojí s rukojetí a pružné připevněnou ovládací páčkou, která je spojene prostřednictvím táhla s rozvaděčem pracovní kapaliny,do nějž jsou zaústěny přiváděcí a odváděcí tlakové hadice zavedené do hydromotmru, pevné spojeneho prostřednictvím trubkovitého nosiče. opatřeného skrytým ložiskem, s postranicí. V protilehlé postranici je upevněno vnější ložiska pro zalomenou hřídel a je s ní pevné spojen třecí buben reduktoru, do kterého je vložena valivá pružná obruč.Výhody ručního vibračního válce podle vynálezu tkví v tom,že kromě nosných, spojovacích a řídicích prvků nejsou vnň běhounu umístěny žádné mechaniemý, takže nemůže dojít k jejich poškození. Dík kyvně připojené překlápěci vodicí oji zaujímá válec velmi malou plochu v nepracovní poloze a lze jej snadno zavěsit pod dopravní prostředek vezoucí směs určenou prozopravy, nevyžaduje tedy pro přepravu zvláštní dopravní prostředek. Šířka celého vá 1 ceje jenanepatrně větší než šířka běhounu, což usmadňuje manipulaci při zhutňování i těsně u obrubníku nebo u stěny. Při změně smyslu pohybu se automaticky přermšuje vibrace, válec se neboŕí, nevytváří nerovnosti opravovaného povrchu a není s ním proto nutno přejíždět na pevný podklad, čímž se zrychluje práce a zvyšuje její produktivita. Ruční vibrační válec doplňuje vhodně ostatní zařízení s hydraulic-kým pohonom používaná při opravách vozovek a podobných plech.Na příloženém výkresu je na obr. 1 schematicky znázornñn vodorovný řez běhounem.a rámem a půdorys části jeho příslušenství,na obr. 2 je schematicky znázorněnaboční pohled na příkladné provedení ručního vibračního válce s hydraulickým pohonem.Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem podle vynálezu má vibrační í pohonný mechanísmus sdružen a uložen uvnitř běhounu l vytvořenéhopjáštěm g, čelem Q a protilehlým čelem g|mezí nimiž jsou centrioky upevněn dvě ložiska Q, ve kterých je ulože~ na zalomená hřídel g opatŕuna exentrickým víbračním závažím z a spojená na jednom konci s hydromotorem §. Při druhémxkonci zalomené hŕídele Q je vytvořena klika lgza níž je zalomená hřídel Q vyvedema z vnitřního prostoru běhounu l a uložena ve vmějším 1 ložísku ll. Na klíku lg je otočné nasazema valívá pružná obruč g opatŕená unášečem g spojeným pružné s vnitřní stěnou běhounu 1 prostřednictvím pružného bloku gg. Běhoun ł je vložen do rámu vytvořeného z postranice lg, protilehlé püstraníce lg, svorníků lg a pomocí pryžových bloků pružné připevměného nosníku lg s otočné uloženým pomocným běhounem lg a s kyvně připojenou překlápěcí vodicí ojí ll opatřenou rukojetí lg. na překlápěcí vodicí ojí lg je pomocí pryžováho bloku pružné pŕipevněna ovládací páčka lgepojená prostřednictvím táhla gg s rozvaděčem gł pracovní kapaliny. kterou je V daném případě olej a jsou na ni uohyceny vnější tlako~ vé hadice gg pro přívod a odvod pracovní kapaliny. Do rozvaděče gł pracovní kapaliny jsou zaústěny přivádčcí a odváděcí tlakové hadice gg, ktoré jsou zavedeny do hydromotoru § pevně spojeného prow střednictvím trubkovítého nosiče gg, opatřeného skrytým ložiskem 21 s postranicí lg. V protilehlé postranicí lg je upevněno vnější ložísko ll a je s ní pevné spojen třecí buben gg reduktoru, do kterého je vložena valívá pružná obruč g tvoŕená vzdušnicovým kolem potřebné velikosti. Ruční víbrační váleo je napojen vnějšími tlakovýmí hadicemí gg na hydraulické zařízení umístěné nm lehkémdopravním prostředku přepravujícím směs pro opravy.Ručná vibračni váleo s hydraulickým pohounmgvyznačemý tim,že ve vnitřním prostoru běhounu (1) Vytvoŕeném pláštěm (2). čelem(3) a protilehlým čelem (4) jsou centricky upevměna nejmémě dwe ložiska (5), ve kterých je uložena zalomená hřidel (6) opatŕená exentrickýmavibračnim závažim (7), spojená na jednom konci s hydrumotorom (8 L při jejím druhém konci je otočné nasazena valivá pružná obruć (9) na kliku (10), za kterou je zalomená hřídel (6) vyvedena z vuitřniho prostoru běhounu (1) a uležene ve vnějším ložisku (11), přičemž bčhoun (1) je vložbn do rámu vytvoŕeného z postranice (12), pyotilehlé postranice (13). svorníků (14) a pružné při- 1 pevněného noaniku (15) s otočnč uloženým pomocným běhounem (16) a kyvně připojenou pŕeklápěci vodici ojí (17) opatřenou rukojetí(18) a pružne připevněnou ovládací páčkou (19) spojenou prostřednictvím táhla (20) s rozvaděčen (21) pracovni kapaliny, do nějž jsou zaústěny přiváděci a odváděci tlakové hadice (22) zavedené do hydromotoru (8) pevně~spojeného prostřednictvím.trmbkovitého nosiče(23) opatřeného skrytým ložiska (27) s postranici (12), zat 1 m,co v protilehlé postranici (13) je upevněno vnější ložisko (11) a je s ni pevná epojen třeci buben (24) reduktoru, do kterého je vložena valivá pružná obruč (9),opatřená unášećem (25) spojeným pružné s vnitřní stenou běhounu (1) proztřednictvim pružněho bloku (26).

MPK / Značky

MPK: E01C 19/28

Značky: válec, pohonem, vibrační, ruční, hydraulickým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238336-rucni-vibracni-valec-s-hydraulickym-pohonem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ruční vibrační válec s hydraulickým pohonem</a>

Podobne patenty