Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy

Číslo patentu: 238325

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kubíček Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká konstrukce zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu, určeného pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy, který je spojen pomocí dvou ventilů s chromatografickým okruhem, vysokovakuovým jehlovým ventilem s vysokovakuovou čerpací soustavou, vysokovakuovým ventilem s rezervoárem adsorbátu s nastavitelným tlakem v intervalu 0,1 mPa až 100 kPa a dalším ventilem s potrubím pro napouštění inertního nosného plynu.

Text

Pozerať všetko

zau 325 vynález ee týká uspořádání zařízení pre níkrodúvkovćníuvípončnnóho nnoäatví plynů progremově evlúáaného, určeného kměření aorpoí plynů chronatografickým postupom.Doaud používané dávkovače ohromatografíokýeh eorpčních příetrojů poułívají iaobaríokého plnění dávkovače proplaohem plyonýn adeorbitem, přičemž objem dávkovače zůstává konetantní.Ieothernní měření adeorpcí chronategrafiekýn postupom spočíva v progranovaněn pulonín dávkovšní adeorbútu do chronatogparickćno okruhu inertního nosného plynu před vetupem na níkrereaktor. výhodou pulzního uspořádání je vyeeká operatívnoet něření. Nevýhodou je konetantní velikost dávky, kdy v řadě pŕípadů je nutno opakovat měření a přemontováním dávkovaeí enyčky nebo měnit navážku vzorku, tak aby velikost dávky odpovídala optíuálnímu úepořádání. Při ohemieorpčním měření na kovech je pak nutno opakovat celý postup redukce vzorku, jež je čeeově podstatné náročnějäí, než vlastní chemieorpční měření. Dále pak nelze dávkovat plynný adsorbát o objemu nižším, než ooa 50 až 100 al, přepočteaen na etandartní podmínky. Výše u- vedené nedostatky nemá zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro ehromatografieké eorpční přístroje a chromatogrofy podle vynálezu vytvoření tak, že dávkovač je sériově napojen přea odpojovaoí ventil prvním vyeokovakuovým jehlovým ventílem a druhým vysokovakuovým jehlovým ventilem na chromatografický okruh, třetím vysokovakuovým jehlovým ventílem je spojen a vyaokovakuovou čerpací aouetavou, čtvrtým vyaokovakuovým ventilem sa zásobníkem adeorbátu s naotavítelným tlakom v intervalu 0,1 mra až 100 kľa a pátým vyaokovakuovým jehlovýn ventilem e potrubím pro napouštěníjínertního noaného plynu.Dávkovač má konstantní objem řádově v mililitrech. Zásobníkkonstantního tlaku je přeeně nastavitelný na tlak adsorbátuv rozmezí 0,1 mPa až 100 kPa. Volbou tlaku je zeřučeno nastavení libovolné proměnné dávky v rozmezí teoretické hodnoty 1.10-6 ml až 10 ml. Pátý ventil spojený kapilárou s dávkovsčem je určen pro doplnění dávkovače inertním plynom za účelom vyrovnání tlaku mezi dávkovečem a ohromatografickým okruhem.Uspořádání zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu s automatickou funkcí zacnovává všechny výhody dávkovače pulzních adsorpčních příetrojů, spočívejících především ve vysoké operativností měření. Výhodou navrženého uspořádání je možnost volit velikost dávky od teoretické hodnoty 1.l 06 ml do 10 ml, přičemž lze operetivně volit velikost dávky během měření.Příkladně provedení dávkovače plynů chromatografických pulzníoh sorpčníoh přístrojů podle vynálezu je znázorněno na výkrese. Novost řešení s dosahovený účinek zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynů s automatickou funkcí chroá matogrefiokých sorpčních příetrojů polde vynálezu vyplyne nejlépe z popisu uspořádání a funkce dávkovače podle vynálezu.Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu a automatickou funkcí nebo manuální funkcí chromatogrefických eorpčníoh přístrojů, znázornený na výkrese, se skládá z vlast-i níhodávkoveče l o objemu VD,a s ním spojených pěti vysokovskuových jehlovýoh ventilů g, 1, 1, Ž, §, a jednoho paralelne umíetěného vysokovakuového jehlováho odpojovacího ventilu 1 zabezpečujícího volbu průtoku nosného plynu přímo, nebo přes dávkoveč l. První e druhý vysokovekuový jehlový ventil 3 e 3 slouží pro nastavení sériového zapojení dávkovače l na chromatografický okruh lg, třetí vysokovekuový jehlový ventil A pro napojení na neznázorněnou vysokovekuovou jednotku o mínimálním tlaku 0,1 mPa, čtvrtý vysokovakuový jehlový ventil 5 pro paralelní připojení dávkovače l na zásobník § s adsorbátem ve kterám je nastaven zvolený tlak P, pátý vyeokovekuový jehlový ventil 6 spolu s kepilárou slouží pro doplnění dávkovače inertním03 23 a 325 plynem stejného složení jako je v chromatografickém okruhu lg. Celé zařízení je umistěno v termostatu ll a napojeno pomocí sedměho vyaokovakuového jehloýého ventílu lg na adaorpčni nádobku - mikroreaktor 2, který je osmým a deeátým vysokovakuotým jehloúým ventilem li a lg napojen na chromatografický okruh lg a jim na chromatograf li.kdo vo je velikost dávky v ml, přepočtená pro tlak 0,1 Pa a teplotu 273,16 KVD objem dávkovače v mlPi tlak adsorbátu v kPa v dávkovači l před dávkou P tlak adsorbátu v kPa v dávkovači l po dávee domíkroreaktoru 2 a po ustálení sorpčni rovnováhy.V druhé funkcí, kdy dávkovač l plni funkci koncentračního manomotru, je tlak rovenh ľP 1 o-, kde P je měřený tlak V kPa Pl tlak adsorbátu v dáwkovačí l při kalíbracíh velikost chromategrafíckého signálu při tlaku P hl velíkoat chromatografického signálu při tlaku PlFunkce ząřízení pro mikrodávkování proměnněho množstvíplynů pro chromatogrofické eorpční přístroje je dvojí. První základní funkce epočívá v mikrodávkování adaorbátu z mikrodáv~kovače ł o objemu VD, předem vyevakuovaného přes třetí vysoko vakuovýjen 1 ový ventil 5 a napuštěnáno adsorbátem o tlaku Pze zásobníku § přee čtvrtý vyeokovakuový jehlový ventil 5 do míkroreaktoru 2 otovřenín druhého vysokovaknoveho jehlového ventílu 3, o eednóho vyaokovekuového jehlovćho ventílu łg, při uzavřenám äeetón, oemćm a dovátén vyaokovakuovćm jehlovćn ventílu 1, ga, gg. Po uetavení adoorpční rovnováhy v mikroreektoru 3 ee uzevře druhý vyeokovekuový jehlový ventil 1 e eedmý vysokovakuový jehlový ventil gg, otevře ee ieetý o devátý vyeokovokuový jehlový ventil 1, łł, a do dávkovače g ee přes pátý vyookovakuový jehlový ventil Q dopuetí inertní nooný plyn pro vyrovnání tlaku, poté oo uzavře častý vyeokovekuou vý jehlový ventil 1 o otevře eo prvý a druhý vyeokovekuový l jehlový ventil g, 1 e provode se proplaeh plynu v divkoveěi do vlastního chromotografu L 5 a měří so velikost signálu chronetogrofu h. Toto operace je zároveň druhou funkcí zařízení na mikrodávkování proněnnćho množství plynu jako koncentraěního oenonotru. Před každou delší dávkou ee provede vyevekuoviní dávkovače 1 vyeokovakuovým agregátem přes třetí vyaokovakuový

MPK / Značky

MPK: G01F 11/30

Značky: zařízení, proměnného, chromatografické, chromatografy, množství, sorpční, mikrodávkování, plynů, prístroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238325-zarizeni-pro-mikrodavkovani-promenneho-mnozstvi-plynu-pro-chromatograficke-sorpcni-pristroje-a-chromatografy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro mikrodávkování proměnného množství plynu pro chromatografické sorpční přístroje a chromatografy</a>

Podobne patenty