Číslo patentu: 238319

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hruša Vladimír, Švarc Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší snadné natáčení kladky při pojíždění a zabraňuje jejímu vzpříčení i při použití několika kladek pro přepravovaný předmět, například vozík. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vidlice kol a příruba kladky jsou uspořádány na točnách, mezi nimiž je na ložiskových drahách upravena střední točna, do níž zasahuje excentricky pevně zapuštěné čepy vidlice a příruby, které jsou v točnách vidlice a příruby uloženy pomocí ložisek. Diferenciální kladku podle vynálezu lze užít jako připojitelnou pro přepravu předmětů i jako stabilní pro různé druhy vozidel. Zvlášť vhodná je při potřebě užití více otočných kladek u jednoho předmětu.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká pojezdové kladky pro vozidla, břemena, nábytek nářadí apod., u níž se řeší snadné uvedení do smě ru pojezdu.Dosud známá provedení pojezdových kladek pro uvedené účely jsou většinou vytvořena jako jednoduchá nebo dvojitá kola,jejichž osa je uspořádána mímoběžně vzhledem k čepu, na němž je kladka otočná a jímž je vlečena. Tímto způsobem jsou především upraveny tzv. rejdovací kladky, napřík 1 ad u ručníchJe-lí rejdovací kladka vychýlena ze svého směru, pak tlakem na vozík ve směru pojezdu vzniká moment síly vzhledem k osečepu, který uvede kladku postupně zpět, takže je vlečena.Aby nevznikal příliš velký odpor při uvádění.vychýlené kladky do směru pojezdu, jsou některá provedení vybavena dvěma koly, různou úpravou ložísek kol a vlečených čepů apod. Jsou známa provedení pojezdových kladek, např. podle patentú NSR č. 2833330 a USA č. 4, 385 415, u nichž nosné části,např. vidlice a příruba, jíž je kladka připojena k vezenému předmětu, jsou opatřeny točnamí s ložiskovýmí drahami jako valivá ložiska. Všechna tato provedení však mají nevýhodu spočívající v tom, že při sebelepší úpravě kol a ložisek dochází k jejích častému zadíráng a tudíž i nevhodné funkci. Při užití několika rejdovacích kladek u jednoho vozidla může dojít k vychýlení kladek do různých směrů a při jejích uvádění zpět do směru pojezdu mohou vznikat proti sobě působící sílyj které způsobí jeho vzpříčení. Další nevýhodou uvedeného vychýlení kladek je i postupné uvádění do směru pojezdu, takže vozidlo nebo pojíždějící předmět není možnopřímo a bezprostředně navést do požadované polohy či směru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny diferencíální kladkou podle vynálezu pro pojezd předmětů, jako jsou vozidla,břemena apod. Diferenciální kladka má nosné části, např. vidlici kola a přínku,opatřeny točnami s ložiskovou drahou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi točnami vidlicea příruby je na ložiskových dranách upravena střední točną do níž excentricky zasahují pevně zapuštěné čepy, které jsou v točnách vidlice a příruby uloženy otočné pomocí ložiaek.Uspořádáním diferenciální kladky na ložisky oddělenych točf nách se dociluje kompaktnosti celého zařízení a zabraňuje se příčení čepů. Excentrické uspořádání dvou čepů a okolnost, že okraj ložiàcových drah střední točny je vždy nad středem osy kol díferenciální kladky, umožňuje její bezprostřední a přímé navedení do potřebné polohy, nebo směru pojezdu bez jinak potřebného najíždění.Celkové uspořádání díferencíální kladky podle vynálezu umožňuje její snadnou a levnou vyrobitelnost, vysokou ží votnost a snadnou údržbu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je diferenciální kladka s částečnýmřezem kol a na obr. 2 s čáatečným řezem vidlice a točen.Diferenciální kladka podle vynálezu sestává z kol l, ulože jných ve vidlici Q na čepech g. Vidlice Q je opatřena kru hovou točnou Q 5 ložiskovou dráhou ll utěsněnou těsnícím.vidlice 3 prochází otočné čep 1 uspořádaný v ložisku Q. Nad točnou Q vidlice Q je na ložiskovédráze łł upravena kruhové střední točna 2, jejíž průměr je věfší než u točny 5. Čep 1 uchycuje ve vídlící Q ložísko 2 a je pevně neotočně zajíštěn ve střední toěně Ž. Nad střední točnou Ž je na ložiskové dráze Lg, utěsněné těsnícím kroužkem L§upravena kruhová točną § přčruby (neznázorněné)~ Průměr této točny Q odpovídá prpměru střední točny 2. Točnou § příruby prochází otočné čep § uspořádaný v ložisku łg 5 zakotvený pevně a neotočně ve střední točně.§, excentricky od čepu 1 vidlice 3. Excentricita, resp. díference,je dána potřebným rozdílem průměru obou ložískových drah łł, łgT×Ne jtočně Q jsou dále usporádány distanční příchytky lg pro u chycení k neznázorněné přírubě a mazníce łž.Pro diferenciální kladku podle vynálezu lze použít jednoho nebo více kol ł podle potřeby a způsobu užití. Výhodné je je užití dvou paralelních kol ł, která se při natáčení zatížené kladky objíždějí, kladou menší odpor a neodírají se.Využití vynálezu je možné, jak bylo uvedene, všude tam, kdese používá tzv. rejdovacíoh kladek. Zvláěř výhodné je použítí kladky tam, kde přichází v úvahu bezprostřední a přesné uvedení přepravovaného předmětu do potřebné polohy nebo do směru pojezdu bez náběhu oblouku v rámci díference excentrícítDifeŕencíální kladka pro pojezd předmětů, jako jsou vozidla,břemena apod., jejíž nosné části, např. vidlice kol a přiruba,jsou opàtřeny točnami s ložiskovou dráhou, vyznačená tim, že mezi točnami (4,6) vidlice (3) a přiruby je na ložiskových drahách (11, 12) upravena střední točna (5), do níž excentricky zasahuji.pevně zapuštěné čepy (7,8), které jsou v točnách (4,6) vidlice (3) a přiruhy u 1 oženy otočné pomocí ložisek (9,10).

MPK / Značky

MPK: B60B 33/00

Značky: diferenciální, kladka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238319-diferencialni-kladka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Diferenciální kladka</a>

Podobne patenty