Číslicový měřič odběru energie

Číslo patentu: 238318

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kobrzek Jiří, Bačovský Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynálezem je číslicový měřič odběru energie s programovatelným odběrem a výstupy pro signalizaci a regulaci. Zařízení je vhodné pro kontrolu odběru a jeho regulaci ve všech měřitelných druzích energie, zejména elektrické. Zařízení sleduje skutečný odběr energie, průběžně číselně zobrazuje její velikost, porovnává ji s plánovaným odběrem, programovatelným na jednotlivé hodiny celého dne a v případě překročení plánovaného odběru zapíná postupně vícestupňovou signalizaci a regulaci. Umožňuje provádění grafického číselného zápisu odběru. Automatická signalizace a regulace umožňuje bezobslužný provoz rozvodny odběratele.

Text

Pozerať všetko

238 318 Vynález se týká číslicového měřiče odběru energie.Dosevadní zařízení na měření a regulaci odběru energie umožňují dodržování odběrového diagramu většinou jen prostým vyhodnocováním skutočného odběru pomocí analogového nebo číslicového měření. Dokonalejší zařízení umožňují naprogramovat plánovaný odběr neýýše na jednu hodinu dopředu. Všechna taková zařízení proto vyžadují trvalou přítomnost obsluhy, která musí okamžitou situaci v odběru správně vyhodnotit a provést racionální opatření.Tyto nevýhody jsou odstraněny použitím číslicového měřiče odběru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že časový a odběrový signál dodavatele se přísluěnými převodníky zprecovává na impulsní formu, přičemž odvozené časové signály synohronizují činnost celého zařízení. Obvody zobrazení času řídí programové obvody předvolby odběru, která obsahuje program sjednaných hodinových odběrů. Za programovými obvody předvolby odběru je umístěn číslicově frekvenční převodník, jehož výstupní impulsy mají kmitočet úměrný velikosti číselné hodnoty na vstupu tohoto převodníku. Výstupní signál odběrového převodníku je paralelně přiveden do čítačů odběru ve ětvrthodině a hodině, vybavených číslicovým zobrazením a příslušnými pamětmi, rovněž se zobrazení,. Dále tento signál vstupuje spolu s výstupními impulsy číslioově frekvenčního převodníku do vstupů čítače rozdílu skutečného a plánovaného odběru, jehož hodnota je ěíselně zobrazována a zapisuje se do příslušné paměti,rovněž vybavené zobrazením. Výstupní signály čítaěe rozdílu ovládají čítač překročení odběru, který ěítá impulsy generátoru, jehož základní frekvence je volitelná a mění se podle nastavených podmínek regulace. Výstupní signály čítaěe překročení odběru jsoudekődovány výstupními obvody, které ovládají vnější regulační obVOdyoZařízenídle vynélezu tedy číselně zobrazuje čas, synchronizovaný časovým signálem dodavatele, čímž je zsjištěn souhlas s jeho měřením. Dále je průběžně číselně zobrazována velikost odebrané energie v probíhající čtvrthodině a hodině a celková velikost odběru za minulou čtvrthodinu a hodinu. Na dalších zobrazeních se odečítá velikost plánovaného odběru, platná pro probíhající časový úsek a automaticky vybíraná z 24 volitelnýoh přepínačů velikosti sjednaného hodinového odběru,a dále okamžitý stav rozdílu mezi skutečným a plánovaným odběrem včetně dodaženého rozdílu za poslední stanovené období. V případě překračování plánovaného odběru se výstupními obvody automaticky ovládsjí vnější signalizační Q vypínací okruhy, čímž se zajištuje předepsané čerpání energie. Zařízení umožňuje tedy úplnou regulaci odběru i bez přítomnosti obsluhy tam, kde to provozní poměry dovolují. V provozech se stálou obsluhou zobrazované údaje a výstupy pro regulaci podstatně usnadňují rozhodovaní obsluze, zejména v operativnosti regulace odběru.Zařízení je znázorněno na připojeném blokovém schématu. Na vstup časového převodníku 1 je připojen časový signál dodavatele energie a k jeho výstupu je připojen zdroj časových impulsů 2,který mimo jiné ovláda obvody zobrazení času 5. Odběrový signál dodavatele energie je připojen na vstup odběrového převodníku 3,jehož výstup je připojen paralelně na vstup prvního čítače Q odběru ve čtvrthodině, druhého čítače 1 odběru v hodině a třetího čítače 11 rozdílu skutočného a plánovaného odběru. Čítaěe 2, 1,ll jsou spojený s přísluěnými pamětmi s číslicovým zobrazením a sice s první pamětí Q odběru ve čtvrthodině, druhou pamětí § odběru v hodině a třetí pamětí lg rozdílu. Funkce čítsčů a paměti je ovládána zdrojem časových impulsů 2. Obvody zobrazení času ovládají programové obvody předvolby odběru 9, jejichž výstup je připojan na vstup číslicově frekvenčního převodníku lg. Výstupní signály tohoto převodníku jsou přivedeny do třetího čítače ll rozdílu skutečného a plánovaného odběru. Vstupy generátoru 15jsou připojeny ke zdroji časových impulsů 2 a k výstupu třetího čítače ll. Výstup generátoru 15 je spojen se vstupem čítače překročení odběru 12, který řídí výstupní obvody 1 , spojené s vnějšími regulačními obvody lg.Fukce popsaného zařízení je následující čtvrthodinový časový impuls, generovaný v zařízení dodavatele, se zpracovává v česovém převodníku 1. Jeho výstupní signály synchronizují zdroj česových impulsů 2 a následně obvody zobrazení času 5, takže číslicové zobrazení času je synchronní s časovými signály dodavatele energie. Signál odběru z měříoího zařízení dodazatele je zpracován v odběrovém převodníku 3 tak, že jeho výstupní impulsy odpovídají základní měrné jednotce, např. kWh, Nm 3. Tyto impulsy vstupují do prvního čítače 5, do druhého čítače 1, jakož i do třetího čítače ll. číselná hodnota čítačů Ž, resp. 1, je po ukončení čtvrthodiny,resp. hodiny, zapsáne do první paměti §, resp. druhé paměti §, číselného obsahu druhé paměti § lze využít při realizaci automatického zápisu hodinových odběrů pro účely povinných statístických hlášení. Druhý vstup třetího číteče ll je připojen na výstup číslicově frekvenčního převodníku.12. který je řízen z programových obvodů předvolby odběru g tak, že výstupní číselný údaj obvodů 2 se převádí na úměrný kmitočet. Třetí čítač ll zpracovává oba vstupní signály a na zobrazovací jednotce indikuje okamžitý rozdíl mezi skutečným a plánovaným odběrem v měrných jednotkách, včetně znaménke. Na konci sledovaného časového úseku se údaj třetího čítače 11 přepisuje do třetí paměti jjčíselná hodnota a znaménko třetího čítače ll určuje, zda odběretel od počátku sledovaného časového úseku, tj. čtvrthodiny nebo hodiny, plánovaný odběr nedočerpává nebo překračuje. V případějeho překračování je uvolněn přičítací vstup dvousměrného čítače15. Jednotlivé stavy tohoto čítače jsou zpracovávány ve výstupníoh obvodech li, které zprostředkují postupné zapínání vnějších regu lačních obvodů lg. Dojde-li následkem poklesu skutečného odběruk vyrovnávání nebo nedočerpávání plánovaného odběru, je sysl čí tání čítače překročení odvěru 12 opačný a dochází k postupnémuvypínáni vnějšich regulačních obvodů lg. Protože není vždy žá doucí, aby regulovéni skutečného odběru probihalo Již od počátku sledovaného časového úseku, nepř. čtvrthodiny, je možno re guläi uskutečňovat také Jen v závěru tohoto časového úseku, např. v posledních sedmi, pěti nebo třech minutách. Má-li odběratel stanoveno hodinové sledování odběru energie, je možno navíc regulaoi uskutečňovat ve volitelných čtvrthodinách.Podle charakteru spotřebičů odběratele lze rychlost postupného zapínání vnějšich regulačních obvodů lg pevně nastavit, např. v rozsahu 2 až 30 sek po 2 sek změnou frekvence generátoru jj nezávisle na velikosti překročení odběru.Rychlost postupného spínání vnějších regulačních obvodů lg však může být rovněž závislá na velikosti časové odlehlosti od E konce sledovaného časového úseku. Např. v čase od 8.4 do 12. mi snuty probíhsjící čtvrthodiny lze rychlost spínání zvýšit na dvoj násobek a od 12. minuty do konce čtvrthodiny čtyřikrát v porovnání s rychlostí základni.Rychlost postupného zapínání vnějěich regulačnich obvodů lg se však rovněž může měnit podle velikosti překročení plánovanéhoodběru tak, že se vzrůstsjícím překročením se časový interval mezi sepnutími zkraouje.

MPK / Značky

MPK: G01R 11/66

Značky: energie, odběru, číslicový, měřič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238318-cislicovy-meric-odberu-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Číslicový měřič odběru energie</a>

Podobne patenty