Zapojení pro statistické rozlišení hudby a řeči

Číslo patentu: 238308

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení podle vynálezu využívá četnosti výskytu nehlasných fonému tj. významotvorných hlásek řeči a charakteru jemné struktury hlasového signálu pro statistické rozlišení řeči a hudby pomocí implikace okamžitého rozdílu logaritmů špičkové a střední hodnoty signálů na integrační člen. Poměr nabíjecí a vybíjecí časové konstanty integračního členu je volen s ohledem na četnost výskytu těchto nehlasných fonémů.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zapojení pro Statistické rozlišení hudby a řeči, ve kterém se využívá četnosti výskytu neznělých fonémů v řeči a charakteru jemné-strukturyľhlasového-signálu pro řízení parametrů některých obvodů zpracovávajících nízkofrek~ venční signál, například pro řízení kompresního poměru V expandorech.Známá zapojení využívají bud počtu přerušení, jejichž četnost je větší při řeči než při hudbě, nebo rozdílné amplitudy signálů řeči a hudby, při nichž hlasitost řeči je větší než hudby. Zapojení používaná pro analýzu a syntézu řeči používají dělení akustického pásma řeči řadou pásmových propustí, aby bylo možno zjistit základní kmitočty formantů, případně základní kmitočet jemné struktury hlasového signálu. Shora uvedená zapojení jsou pro daný účel rozlišení hudby a řeči bud nedostatečná i vzhledem k předpokladům, které nejsou vždy splněny, nebo příliš složitá a jejich účel je zaměřen jiným směrem. Nedostatky jsou« odstraněny zapojením podle vynálezu.Předmětem vynálezu je zapojení pro statistické rozlišení» hudby a řeči vyznačené tím, že na výstup horní propustí je přes špičkový dvoucestný detektor připojen logaritmický zesilovačpžipogeĺý dvěma větvemi na dva vstupy diferenčního zesilovače,jehož výstup je spojen přes hradlo k integračnímu členu, k jehož výstupu je připojen oddělovací zesilovač, přičemž do první větve je zařazen integrační člen, zatím co druhá větev je propojenaVyšší účinek zapojení podle vynálezu proti známému stavu techniky je charakterizován velmi výraznou rozlišovací schopnostý vzhledem k odlišnostihudebních signálů, které mají periodický nebo kvasiperiodícký charakter. Zkoušky byly prováděny při přenosu různých evropských jazyků. Prakticky je zapojenívyužito v kompadoru pro úpravu modulačního signálu vysílačů a jeho realizace vzhledem k jednoduchosti obvodu je velmi snadná.Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojeným vyobrazením, kde na obnázku 1 je zapojení s jedním logaritmickým zesilovačem na vstupech diferenčního zesilovače a na obrázku 2 je zapojení se dvěma logaritmickými zesilovači.Obrázek 3 znázorňuje příklad logaritmického spektra fonému.V zapojení podle vynálezu na obr. 1 je k horní propusti 1přes špičkový dvoucestný detektor g připojen logaritmický zesilovač Q, k jehož výstupu je dvěma větvemi připojen vstup diferenčního zesilovače Q. První větev je připojena přes integrační člen 5 k prvnímu vstupu diferenčního zesilovače Q, zatímco druhá větevje připojena přímo k jeho druhému vstupu. Výstup diferenčního zesilovače § je připojen k hradlu Z , jehož výstup je přes integrač ní člen § připojen na výstup oddělovacího zesilovače 2.V zapojení podle vynálezu na obr. 2 je do každé větve mezi špičkovým dvoucestným detektorem g a diferenčním zesilovačem Q vložen logaritmický zesilovač 3. V první větvi je zapojen integrační člen 5 přes logarítmický zesilovač 3 k prvnímu vstupu diferenčního zesilovače Q. Druhá větev spojuje výstup špičkového dvou cestného detektoru g s druhým vstupem diferenčního zesilovače Q.Časová konstanta integračního členu 4 je volena s ohledemna průměrnou délku fonémů V řeči.V zapojení podle vynálezu obě dvě větve 51 - žg jak v obr. 1,tak v obr. 2, zároveň s diferenčním zesilovačem 6 vytvoří rozdíllogaritmů špičkové a střední hodnoty signálu po dobu průměrné dél rky fonému. Hradlo Z implikuje signál na integrační člen g jen tehdy,jestliže logaritmus okamžité špičkové hodnoty signálů je větší než logaritmus jeho střední hodnoty. Poměr špičkové ku střední hodnotě nehlasných fonémů, například s, z, t, d, mající charakter šumového nebo pulsního signálu, je větší než poměr špičkové ku střed ní hodnotě periodického signálu hudebního.Poměr nabíjecí a vybíjecí časové konstanty integračního členu § je volen podle četnosti výskytu nehlasných fonémů v řeči a zá roveň s přihlédnutím k jejich délce, vůči vokalickým fonémům a, e, i, o, u.Výstup zapojení podle vynálezu ovláda kompresní poměr nebo kompresní zisk nebo oboji, případně jiné dynamické nebo statické charakteristiky V zařízeních zpracovávajících nízkofrekvenční signály, kde je vhodné rozlišení mezi hudbou a řečí.Na Obr. 3 je znázorněn průběh logaritmického spektra, kdeve slově Proceedings. Obálka vykazuje maxima formantů E, jemná struktura § má základní kmitočet asi 100 Hz.238 sna 1. Zapojení pro statistické rozlišení hudby a řečíAvyznačené tím, že na výstup horní propusti (1) je přes špičkový dvoucestný detektor (2) připojen logaritmický zesilovač (3) připojený dvěma větvemi na dva vstupy diferenčního zesilovače (6),jehož výstup je spojen přes hradlo (7) k integračnímu členu (8),k jehož výstupu je připojen oddělovací zesilovač (9), přičemž do první větve (51) je zařazen integračni člen (4), zatím codruhá větev (52) je propojena pěimo k druhému vstupu diferenčního zesilovače (6).2. Zapojení podle bodu Iñvyznačené tím, že do každé větve(5 l,52) je na vstupy diferenčniho zesilovače (6) zapojen logaritmický zesilovač (3).

MPK / Značky

MPK: G01R 23/16

Značky: reči, zapojení, hudby, statistické, rozlišení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-238308-zapojeni-pro-statisticke-rozliseni-hudby-a-reci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro statistické rozlišení hudby a řeči</a>

Podobne patenty