Způsob těsnění a oprav spár

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pejchar Jiří, Podešva Milan, Blaha Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do asfaltokaučukové hmoty. Folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi může být na rubové straně opatřena hlinikovou folií tloušťky 0,05 až 0,1 mm nebo může být dodatečně opatřena ochranným nátěrem z reflexní asfaltokaučukové rozpouštědlové nebo jiné hmoty.

Text

Pozerať všetko

Ve vytiätěném popisu Vynäiězu k autorskému bavědčení č. 237 152(PV 2540-82) JG chybné Jméno třetího autora vynálezu.správně mam HM GOTTWALDOVvynález se týká. způsob těsnění a oprav spár obvodových etěn paneli pomoci asfaltokaučukovénebo kaučukové hmoty amo 1 I.e z nevulkąnizovąnenebo.samovulkanizující kaučukové .směsío Důsledkon ztráty runkoe .těenících materiálů, zejména tmelů aš již stál-nuti nebo .mechanickým poškozenim áeou závady spár pa.nolových objoktůqroáevudících senetěsnosti a zatókáním. Záuvadw u prodovuàí. zejména u epár vyplněných cementovoumąltou nebo pląctíclçýni tmely V současné době se tato problematika řeší. tak, icon zestárlý nebo poškozený tmel ze páry odstraní,spára u dokonale očiati a znovgtutěeniv malom. V připaděmpár vyplněných cenontovou maltou se upraví nerovnosti vysokém-im,spára so vyplni nebo opraví cemencovou maltou.Uvedený. způsob oprav je změně presný i náročný na spotřebu těsnících. tnolmvv zahraniči se pro opravy starých spár používá překrývání ponocí .samovulkanizujicích tmelůý. Nevýhodou tohoto způeobu .do nízká adheze Intelu k podkladu /nąnáší se. mnohdy na změně zeetárlé tmelyl relativněvelkáespotřeba tmelu, protože so nantši všpachtlovánm V místech velląýchmerovností dochází vliven nestozłnoměrného nanáäeni ke ztenčeni nánosu a tim vznikuDalším způsobem ochrany poškozených spár. je v zahraniči vyu vživáno přelepováni pár zvullcanizovanými pásky na bázi thiokolo vého taučuku. Leponí. se provádí pomoci lepidel na bázi chloroprenového haučuku. Skladba chloroprenových lepidel /rozpoušbädlaketonictépovahy/ neumožňuje vzhledemk tomu, že se Jedná. o zvul-y. kanizovąný pások dokonalé narušení povrchu pásku a jeho zakotveni.Uvedené. nedostatky odstraňuje předmět .vynálezu, lcterýnje způsob těsnění a oprav spár obvodových. etěn panelu vyznačený tím,že se. v prvémstuxpní na podkladu nenese aefaltokaučuková nebo kaučukové rozpouštědlovámmota o mininálnív suäině 15 až 70.95 hmotnostníoh, která tvoří .současně .penetrační a vyrovnávaoí vrstvu, .do ktoré so ve druhém stupni. přilepí. íolie z nevulknnizované nebo samovulkanisujíoí kaučukovismčsi šíłeso ai 150 mn a .tlouššky 0,5 až 4 mm, přičemž kvalitní .spoj se vytvořit ihned po. přítlačenífolie. do .lepivéhmotys Na rovnú a suché. podklady lie použít. .kančukovéhmoty e vysokou a trvalo lepivostí, která částečně nerušípovrch .nalopovanáho.pásku. ľolie anevulkanizovaně .nebo eamovullcanízujíoí kaučukové směsi může .mít na lícové straně .hliníkovou e 111 tlouššlq .0,05. až 0,1. m nebo může být. opatřena .ochranným naučí-em reľlexní nebo barevné rospouštědlové . nebo jiné hnoty.Princíp vynalezuspočívâ ve využití tzndvojstttpňového. provádění těsnění a. .oprav .poškozenjrch opar, Indy v prvnímstupnj. na .neupravenýpovrchse. nanese asfaltokaučukova, nebo kaučukové hmoty, .která tvožísoučasnč penetrační a .tmelící vrstvu, tlouäška nánosu je vhodná 0,1 až 5 mm podle .stavtz podkladn. Ve druhém stupni. se do. hmoty nalepí. pouhým přitlačením .rolie z nevulkani. sované nebo somovulkanizujíeí kaučukové směsi., jejíž. složení. za ručuje dokonalé spojení s lepivou hmotou určitý obsah .organiorlwohrozpouätčdel aronatíclného typu. .vehmotě částečně naruší Bo-n 11.1. umožní její spolehlivá zakotvení. Skladba lepivé hmoty současně zaručuje její dobrou adhozi l podkladue.Výhodou .zpusobu ochrany poškozenýoh. spa.- podle vynálezu je. vytvoření. dokonalého. spoje ihned .po nalepení folie, přičemž pevnost spoje se v závislosti na časezvyšuje .zhonogenizováním spodní vrstvy folia. s lepivou .hmotom Asraltokaučukovou hmotu lze nantšet .i na vlhké podklady. Aplikace je možno. provadět. až do teploty ovzduší-10 °c, při nalepování rolíe odpadá. čekací doba. Zivotnostwípravy se. předpoklada 20 roku. Navräená technologie üěenění spár je určena pro prvląy o celkové rozponu 3,60 až 4,80 m. vPříklady/těsnění spár panelových objektů 2370152- Penetzrace styku mezLpaneb v šířoelod nm hhčuliovon plněnou hnoton obsahující 80 organických. rozpouätědol a 20 76 análny. Spotřeba 20 slim. Netix-á se štěocen.-Na 1 eponí.páskůnevu 1 ka.nizovan 6 folia šířky e 100. mn, tl.2 e.mm pouhýn zatlačením a zaválečkováním. Napojení jednotlivých páakůwnâ přosah 10 emo- Po nalepní. pásku na lopivou vrstvu docházíbni 3 rae. »rozpouäeědel Lnáelednému. povrchovému. .porušenípáekn a zhomgenizování spoje na úroveň jeho strukturní pevnosti.ľovrchová. úprava ee prevode reflemí hmotne.Zostali porueenytnel. se ze vepáry, needetreñnjo. Pouze ee očistí povrchová úprave. opery v šířce 110 m.- Na. povrchověmprąvenou epáru se nenese ąsfaltokąučukovýmnel ktorý sajietí penotrační .lepivou a. vyrovnávací podkladmi. .vrstvn. Imote obsahuje. 50 ň .organických rozponätědel, a. 50 75. aeraltokąučukovévvaměsl. amen se. štětcenpři spotrebe-anglii. Háeleduje nalepení páslmenevulkanizované rolíetla .am, šířekąy. 1001 nm. Páaek je povrchové opatřen úpravou z hliníkové to» lie 11. 0,08 mm. K podklad se zaválečkujee.- Rovněž v tomto případě dccházíkohdobnénn procesu zhomosenlzovàní spoje. e. dokonaleému zaktovení k podklade. Uvedený systém byl v praxi odzkoušen a plní funkční požadavw 7 rolců.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/66, C08L 95/00

Značky: způsob, těsnění, oprav, spár

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-237152-zpusob-tesneni-a-oprav-spar.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob těsnění a oprav spár</a>

Podobne patenty