Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Exner Rudolf, Čížková Jana, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu výroby kombinovaného činiciho a mazaciho prostředku z fenolických surovín kondenzovaných a metylsulfonovaných ze přitomnosti triglyceridů mastných kyselín, použitého při činěni úsni.Při výrobě úsní se používá jak třisliv, tak koželužských mazadel a to bud v různých operacích, nebo současně v jedné lázni. U některých postupu přípravy činicich vprostředků se přidávají koželužská mazadla, jako např. disperze polypropylenového oleje nebo sulfonovaných rybich tuků či tránů.Jako surovina pro výrobu třisliv jsou koželužská mazadla nevýhodná z hlediska ekonomického a surovinová báze pro jejich výrobu je limitována. ANěkteré z nevýhod dosud používaných postupů odstráni postup podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se připravi tříslivo z jednomocných nebo dvojmocných fenolú nebo jejich směsi kondenzací a metylsulfonaci v alkalickém prostředí, za přitomnosti triglycerinů mastných kyselín. Kondenzace se provádí libovolným reaktivnim aldehydem, s výhodou formaldehydem. Metylsulfonace-se provádí pomoci kyseliny siřičité a aldehydů, a výhodou formaldehydu.Kondenzace se provádí v kyselém nebo alkalickém prostředí bud jako prvá operace nebo současně s metylsulfonaci při polárním poměru aldehydu k fenolům 0,65 až 0,8 1 teplota kondenzace je v závislosti od složení fenolickýoh surovín a hodnoty pH reakční směsi v rozmezi 40 až 1500 C,doba reakce od jedné do tři hodin.Metylsulfonace se provádí při polárnim poměru fenolů k siřičitanu 1 0,4 až 1,2 a teplotě so až 15 o° c po dobu jedné až tři hodin takovým způsobem, aby hodnota pH výsledné reakčni směsi byla V rozmezi 7,5 až 12.Přidavkem triglyceridů mastných kyselín se provádí před,během nebo následně po metylsulfonaoi v množství 5 až50 hm. počitáno na hmotnost použitých surivin a doba reakce s fenolickým kondenzátem je jedna až pět hodin.Jako triglyceridů mastných kyselín se používá převážnětuky či oleje rostlinné nebo živočišné a to buč v púvodním stavu nebo po rafinaci jako součast odpadů jako jsou napří klad klihárenské tuky nebo tuky separované z odpadních vod.Všechny tyto tuky je možno před použitím upravovat chloraoi, pomoci látek uvolňujicich aktívni chlor, oxidaci nebo zmýdelněnim, enentuelně je možno použit mastných kyselín připravenýcb synteticky.Postup podle vynálezu konkretizuji dále uvedené přikp lady použití, které uváději jen několik z mnoha možných variant.Příklad l 237 095 Do reakčni nádoby vybavené mícbadlem, zpětným chladičem a možnosti chlazení a ohřevu předložíme 144 dilů technické směsi dvojmocných fenolů (Difen, Optol) s obsahem 67,5 hmot. dvojmocných fenolů a 15,7 hmot. jednomocných fenolů,150 dilů vody 5 dilů kyseliny sirové 96 hmot. a postupně při teplotě 40 až 70 ° C přidáme po dobu 60 min.Vytvoří se vrstva vody a vrstva pryskyřice. Přidáme67,5 dilů technického vepřového sádla a 69 dilů-siřičitanu sodnébo odpadniho 91 hmot. Zahřiváme k varu po dobu 5 hodin. Potom ochladime na 60 ° C a zneutralizujeme cca na pH 0,5 hmot. roztoku sušiny produktu 5,1 až 5,8 asi 26 gr kyseliny sírové. Výsledný produkt je homogenni, středně viskozni kapalina,kterou lze použit k činění úsni.144 dilů dífenu -technická směs dvojmocných fenolů 150 dilů vody 88 dilů formaldehydu 41 hmot. . 466 dilů siřičitanu sodnébo odpadniho 91 hmot. a zabřejeme k varu. Během reakce přidáme 45 dilů odpadnibo klihárenského tuku a zabřiváme další 5 bod. Po skončení reakce ochladime na 50 až 60 ° C a zheutralizujeme 26 g kyseliny sírové na hodnotu pH 0,5 roztoku sušiny produktu 5,1 až 5,8. Výsledny produkt je homogenní, středně viskozní kapalina,kterou možno sušit v rozprachové-sušárně.100 dílů klihárenského tuku se zahřeje na 60 ° c a přidá se 10 dilů peroxidu vodiku 50 hmot. za michání a ponechá 50 min. za micháni.Do sulfonační baňky předložime104 dilů siřičitanu sodnébo odpadniho 91 hmot.a zahřiváme pod zpětným chladičem k varu po dobu 5 hodin,potom přidáme oxidovaný klihárenský tuk a zahřiváme k varu další dvě hodiny. Po ochlazeni na 50 až 60 ° C neutralizujeme pomoci kyseliny sixové na hodnotu pH u 0.5 hmot. roztoku sušiny 3,1 až 5,5.Roztavime 25 dilů klibárenakého tuku, přidáme takové množství cbloraminu, které odpovídá 2,5 g aktivniho chloru a zahřiváme na l 0 O° O po dobu 5 hodin.Do sulfonačni baňky přědložime144 dilů směsi dvojmocných fenolů jako u př. las dílů formaldebydu 41 hmot.158 dilů siřičitanu sodného odpadniho 91 hmot.za mícháni zahřiváme jednu hodinu na teplotu 95 ° C, potom přidáme chlorovaný klihárenský tuk a zahřiváme další dvě hodiny. Potom ochladime na 50 ° C a zneutralizujeme směsi organických kyselín na hodnotu pH u 0,5 hmot. roztoku sušiny 4,2 až 4,7.

MPK / Značky

MPK: C14C 3/00

Značky: výroby, činicího, způsob, prostředků, kombinovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-237095-zpusob-vyroby-kombinovaneho-ciniciho-prostredku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku</a>

Podobne patenty