Zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě složkové niti ve spřádacím rotoru

Číslo patentu: 237078

Dátum: 01.10.1987

Autori: Česenek Bedřich, Mach Vladimír, Procházka Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě niti ve spřádacím rotoru, odstraňující především problém umístění, citlivosti a provozních poruch při procesu předení z důvodu falešných signálů kontrolního čidla přítomnosti lineárního materiálu, přičemž podstata řešení spočívá v tom, že čidlo přitomnosti lineárního materiálu je umístěno v úseku zvýšeného napětí v lineárním materiálu mezi ústrojím pro přerušení dodávky lineárního materiálu z předkládané cívky a podávacími válečky lineárního materiálu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě složkové niti ve spřádacim rotoru.Při procesu rotorového opřádání nebo předenoskaní se výužívá známého procesu spřádání staplových materiálů ve spřádacím rotoru, kde vzniklá příze se současně mezi rotorem a nálevkouvýstupu příze spojuje ovíjením s přiváděným lineárním materiálem.Vznikne tak složková nit, která obsahuje dvě nebotvíce složek.U všech známých zařízení, která využívají rotorových dopřádacích strojů k výrobě složkové nitě se spojuji procesy spřádání staplových vláken s opřádáním nebo skaním v jednu procesu který probíhá v prostoru spřádacího rotoru a nálevkou výstupu příze.Při výrobě složkové nitě je lineární materiál přiváděn do probíhajícího spřádacího procesu staplových vláken dut 1 nou.spřádacího rotoru v ose jeho rotace, která je ve formě pevně zabudované vstupní trubice. Lineární materiál může být nekonečné vlákno,chemické hedvábí, kovová nebo štěpená foliová vlákna nebo dříve vyrobená staplová přize a podobné. ŘLineární materiál je u známých zařízení přiváděn k vstupní trubici lineárního materiálu od podávacích válečků přes kontrolní čidlo přítomnosti lineárního materiálu, umístěné mezi podávacími válečky a ústím vstupní trubice pro vstup lineárního materiálu do spřádaoiho procesu, kde je lineárni materiál dále nasávánvzniklým podtlakem otáčejícího se rotoru. ~ 237073Vznikající složková nit je při odtahu z prostoru spřádacího procesu kontrolována kontrolním čidlem přetrhu, umístěným navýstupu příze ze spřádací jednotky.obě zmíněná kontrolní čidla jsou elektricky propojena se spojkou podávání u známého vyčesávacího válečku, které ukončí dodávku staplových v 1 áken,a tím ukončí i spřádací proces v rotoru, neprochází-li uvedenými kontrolními Aěidly složka lineární ho materiálu nebo složková nit.Obě kontrolní čidla jsou dále propojena s ústrojím pro přerušení dodávky lineárního materiálu, které je umístěno mezi předkládanou cívkou lineárního materiálu a umístěnými podávacími válečky. Při přerušované výrobě složkové nitě zůstává konec přerušeněho lineárního materiálu ve stiskové části tohoto ústrojí a je tak připraven k opětovnému zavedení do ústí vstupní trubice pro lineární materiál přes podâvací válečky.Při výrobě složkové nitě vyráběné ve spřádacím rotoru dochází ke kolísání osové síly nitě v místě odtahu ze spřádacího rotoru vlivem kolísání napětí lineárního materiálu při podávání do rotoru. To zpětně ovlivňuje funkci kontrolního čidla lineárního materiálu tak, že tyto významné změny síly jsou registrovány tímto čidlem jako nepřítomnost složky lineárního materiálu a výrobní proces je předčasně ukončen.Aby změny napětí přiváděněho íineárního materiálu neovlivňovaly kontrolní čidlo z hlediska vydávání falešných signálů, musí být kontrolní čidla speciální konstrukce a případně opatřena zpožčovacími obvody a pod. Takováto kontrolní čidla jsou výrobě nákladná a provozně nespolehlívá. V neposlední řadě jsou 1 problémy s vestavěním takových čidel na stroji do úseku mezi podávacím válečkem a ústím vstupní trubice. Čidla rovněž nesmí poškozovat lineární materiál, zejména jednotlivé filamenty, z nichž se lineární materiál většinou skládá.odstranit hlavní nevýhodu známého.zařízení pro kontrolu lineárního materiálu při procesu výroby složkové nitě vespřádacím rotoru, tj. zejména závislost spolehlivá funkce kontrolního čidla na proměnném napětí lineárního útvaru vúseku mezi podávacími válečky a ústím vstupu trubice, je úkolem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že čidlo přítomnosti lineárního materiálu je umístěno na stroji v úseku zvýšeného napětí v lineárním materiálu, mezi ústrojím pro přerušení dodávky lineárního materiálu z předkládané cívky a podávacími válečky.Účinky vynálezu se projevují stabilizací procesu výroby složkové niti s vyloučením možnosti vzniku vadné složkové niti či předčasného ukončení spřádacího procesu ve spřádacím ústrojí. vynález dále umožňuje použití kontrolního čidla principu dotyku. vého nebo bezdotykového, jednoduché a nenáročné konstrukce.Další výhody a význaky tohoto vynálezu jsou popsány v másledujícím popisu příkladného provedení zařízení a jsou patrnyna přiloženém výkresu, kde obrázek značí schematické znázornění uspořádání zařízení s umístěním kontrolního čidla.U bezvřetenových dopřádacích strojů vybavených podávacím. zařízením 3 a ojednocovaoím zařízením gg pro přísun staplových vláken Q do vnitřního prostoru spřádacího rotoru 5, je tvořena stáplová příze ZSpřádací rotor Q je pevně uložen na dutém hřídeli g v ložiskáoh lg a je poháněn tečně plochým řemenem 11.Středem spřádacího rotoru Q v ose jeho dutáho hřídele 2 je pevně umístěna vstupní trubice Q pro přívod ĺineárního materiálu lg, která zajištuje jeho vstup do vnitřního prostoru Q, spřádacího rotoru § od podávacích válečků lga 1 z předklá dané cívky 11 s lineárním materiálem 12.Lineární materiál 12 se ve vnitřním prostoru 5 spřádacího rotoru Q vzájemné spojuje se staplovou přízí 1 a tak vzájemně vytváří složkou nit 13, která je odtahována odváděoí nálevkou ggpřes odváděcí trubici gl k odtahovému ústrojí Ž a dále k neznázorněnému navíjecímu ústrojí, kde je navíjena na cívku.Vlastní zařízení pro kontrolu lineárního materiálu lg A při procesu výroby složkové niti je tvořeno kontrolním čidlem lg,umístěným v úseku mezi předkládanou cívkou llia lineárním materiálem 15 a podávacími válečky lg, 12, odvádějící lineární materiál 1 do spřádacího procesu. Kontrolní čidlo 13 je elektricky propojeno s kontrolním čidlem 1 § přetrhů, umístěného na výstupu složkové niti lg z odváděcí trubice gl, a ovládá podávací zařízení staplových uvláken 2 materiálu a ústrojí gâ pro přerušení dodávky lineárního materiálu lg, prevedené jako střihací a svěrné ústrojí, umístěné před kontrolním čidlem 15.V úseku mezi předkládanou cívkou 11 lineárního materiálu a podávacími válečky 11, lg postupuje lineární materiál 12 neznázorněnými brzdícími prostředky tak, aby bylo eliminováno jeho měnící se napětí v důsledku sesmekávání z předkládané pívky 11, čímž se pak dá naprosto spolehlivě nastavit citlivost kontrolního čidla 15 na přítomnost lineárního materiálu 12. Značí to, že. na dráze, kterou lineární materiál 1 překonává, se vytvoříohraničený úsek, kde se napětí v lineárním materiálu 12 zvýši a který pak jako jediný je vhodný ke sledování a ke kontrole.Zařízení podle vynálezu pracuje následovněPo zavedení lineárního materiálu lg do spřádacího rotoru uvedese kontrolní čidlo lg do funkce ručním ovladačem lg. V případě,že použité kontrolní čidlo 15 je vybaveno zpožčovacím obvodemgg, ruční ovládač odpadá. Pro jednoduchost je však výhodné nastavit kontrolní čidlo 13 do provozní funcke až po realizaci Spřádacího procesu.Při funkci zařízení v případě nepřítomnosti lineárního materiálu 12 v rajonu kontrolního čidla 15, ovlivní kontrolní čidlo 15 neznázorněným prepojením kontrolní čidlo lg přetrhu,které ukončí spřádací proces přerušením dodávky staplového materiálu Q a lineárního materiálu 1 z předkládané cívky 11.

MPK / Značky

MPK: D01H 13/16

Značky: výrobe, rotoru, materiálů, přítomnosti, spřádacím, lineárního, kontrolu, zařízení, složkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-237078-zarizeni-pro-kontrolu-pritomnosti-linearniho-materialu-pri-vyrobe-slozkove-niti-ve-spradacim-rotoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě složkové niti ve spřádacím rotoru</a>

Podobne patenty