Způsob oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 237016

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mikulecký Karel, Dykast Jaroslav, Kabele Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu a zařízení na oddělování ztrátových vláken v bezvřetenové spřádací jednotce, ve které ojednocovacím ústrojím uvolněné nečistoty se vylučují spolu se ztrátovými vlákny do kanálu pro odvod nečistot. Účelem vynálezu je alespoň část těchto ztrátových vláken vrátit znovu do výrobního procesu, což se děje oddělováním ztrátových vláken od nečistot účinkem sání, vyvozovaném v bočním kanále pro ztrátová vlákna napojeném na kanál pro odvod nečistot.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu a zařízení na oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení ve spřádací jednotce, opatřené podávacim a ojednocovacím ústrojím pro podávání a rozvolñování vlákenného materiálu, kdy ojednocená vlákna jsou po vyloučení nečistot a ztrátových vláken odváděna ke spřádacímu ústrojí jednotky a vypřádána na přízi.Společným znakem používaných zařízení pro odlučování v-láken od nečistot při bezvřetenovém předení je otvor v oblasti pro vylučování nečistot, uspořádaný ve stěně dutiny ojednocovacího tělesa protilehlé vůči rozvolňovacimu válečku ojednocovacího ústrojí mezi místem podávání vláknenného materiálu a odvádění ojednocených vláken,tímto čisticím otvorem se v-ylučují nečistoty a ztrátová vlákna, zatimco ostatní vlákna zůstávají u rozvolňovaciho válečku a působením podtlaku se nasávají do vlastního spřádacího ústrojí spřádací jednotky.Nevýhodou těchto zařízení je problém volby velikosti otvoru v oblasti vylučování nečistot v kombinaci s volboú velikosti podtlaku ve spřádacím ústrojí ve vztahu vůči zpracovávanému vlákennému materiálu, neboť při takovém uspořádání, kdy by bylo možno vyiučovat velké množství nečistot,dochází i k vylučování příliš velkého množství ztrátových vláken. jestliže se zvolí velikost vylučovacího otvoru či velikost podtlaku ve spřádacim ústrojí tak, aby únik ztrátových vláken byl minimální, sníží se i značně možnost odloučeni nečistot obsažených ve vlákenném materiálu, které pak narušují vlastni spřádací proces. K tomu přistupuje skutečnost, že zřizování velkého množství spřádacích jednotek pro různé zpracovávané vlákenné materiály z hlediska požadovaného procenta vyloučených nečistot se ukázalo byt neekonomické, a proto bylo nutno volit u těchto zařízení pro vylučování nečistot kompromisní řešení se všemi zápornými důsledky.je známý způsob a zařízení pro odstraňování nečistot vymršťovaných rozvolňovacím válečkem uloženým v dutině ojednocovacího ústrojí, při kterém nečistoty vylétávajíci čisticimotvorem ve stěně dutiny ojednocovacího ústrojí prolétávají pomalým proudem vzduchu, zatímco vlákna jsou nasávána do přívodního kanálu působením spřádacího rotoru nacházejícího se pod podtlakem. Ani u tohoto zařízení nelze zabránit úletu vláken čisticim otvorem, a proto se tato ztrátová vlákna podle vynálezu ve svém letu urychlují spolu s vyloučenými nečistotami pomocí zužujícího se odváděcího kanálu a odvádějí do odpadního prostoru.Podle čs. A 0 159 860 je známý způsob a zařízení pro odstraňovaní nečistot, při kterém bylo navrženo uspořádat v oblasti vy lučování nečistot tvořené čisticím otvorem, ~tangenciálně orientované krátké vodicí stěny či kanálky, čímž se mělo zabránit úletu ztrátových vláken. O tyto vodicí stěny čičelní stěny kanálků se však odrážejí i nečistoty, čímž se efekt čištění podstatné snižuje.Úkolem vynálezu je odstranit stávající nedostatky při čištění vlákenného materiálu V ojednocovacích tělesech spřádacích jednotek a podstatné snížit úlet ztrátových vláken do odpadního prostoru pro nečistoty.Podle vynálezu podstata způsobu oddělování ztratových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení, při kterém účinkem rozvolňovacího válečku, uvolněné nečistoty spolu se ztrátovými vlákny se vylučují čistícím otvorem do kanálu pro odvod nečistot, spočívá v tom, že alespoň část ztrátových vláken vyloučených s nečistotami se od těchto odděluje bočním odlučovacím kanálem pro zträtová vlákna účinkom sání v něm vyvozovaném.Podle vynálezu je výhodné, jestliže účinkem sání oddělená ztrátová vlákna se odvádí vzduchovým prouděním vytvořeném napojením odlučovacího kanálu na sací systém spřádaciho ústrojí stojícího pod podtlakem. Tímto řešením se dociluje toho, že ztrátová vlákna se dostavaji znovu do spřádacího procesu. Podle vynálezu je též účelne, jestliže ztrátová vlákna oddelená účinkem sání od nečistot se sdružují svlákny snímanými z rozvolňovaciho válečku v oblasti snímaní vláken. Tím se umožňuje, aby jak snímaná,tak i přiváděná ztrátová vlákna mohla být účinkem sacího systému spřádacího ústrojí dostatečně napřimena a v tomto stavu odváděna do vlastního spřádacího ústrojí spřádací jednotky.Způsob oddělování ztrátových vláken ú činkem sánívyvozovaném v odlučovacím kanále bočně připojeném ke kanálu pro odvod nečistot se též hodí pro náročnější vypřádání bezvřetenových přízí, nebot podle vynálezu s výhodou umožňuje, že účinkem sání oddelená ztrátová vlákna se odvádí do zvláštního sběrného prostoru nacházejícího se pod podtlakem. Takto získaná ztrátová vlákna lze pak znovu použít pro spřádání hrubších prizi. . Uvedené postupy oddělování vláken od nečistot umožňují omezit ve vyloučených nečistotách do značné míry podíl ztrátových vláken jednoduchým způsobem, při němž lze pak volit ve spřádací jednotce takové uspořádání zařízení pro vylučováni nečistot,kdy je vylučováno velké množství odpadu spolu se ztrátovými vlákny, která se pak následně od nečistot oddělují před jejich transportem do odpadového prostoru, načež se bud ihned spřádaji s ostatními vlákny, nebo se odvádí do sběrného prostoru pro následné zpracování na hrubší příze a podobně.Předmětem vynálezu je též zařízení pro oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení ve spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje, opatřená ojednocovacím ústrojím tvořeným rych 237016le rotujícím rozvolñovacím válečkem a kolem jeho obvodu uspořádanou vodicí stěnou pro vlákna a V ní upraveným čisticím otvorem pro vylučování nečistot a ztrátových vláken do kanálu pro odvod nečistot, kdy podstata zařízení spočívá v tom, že na kanál pro odvod nečistot je bočné připojena vstupní část bočního odlučovacího kanálu pro ztrátová vlákna sto-jícího pod podtlakem.Podstata zařízení pro oddělování ztrátových vláken od nečistot dále spočíva v tom,že boční odlučovací kanál je napojen svou výstupní částí na odvzdušňovací kanál pro přívod vzduchu do přívodního kanálu.Podle vynálezu je výhodné, jestllže boční odlučovací kanál je napojen svou výstupní částí na oblast snímaní vláken z rozvolňovacího válečku. Výhodné je též alternativní provedení u zařízení pro oddělování ztrátových vláken od nečistot, ve kterém bočníodlučovací kanál je napojen výstupní částína sbérný prostor nacházející se pod podtlakem. Takové napojení bočního odlučovacího kanálu lze například provést pomocí centrálního odlučovacího kanálu, uloženéhov bezvřetenovém dopřádacím stroji, do kte rého vyúsťují z jednotlivých spřádacích jednotek boční odlučovací kanály. Centrální odlučovací kanál lze pak připojit ke sběrné skříni s ventilátorem, jehož pomocí se zná mým způsobem ztrátová vlákna do skříněz odlučovacího kanálu nasávají. V důsledku následného čístícího efektu, které zařízení pro oddělování ztrátových vláken od nečis jtot umožňuje, lze pak ve spřádací jednotcerozvolňovaný vlákenný materiál čistít větší mírou než dosud, například zvětšením čisticího otvoru, či změnou vzduchotechnických podmínek a podobné. Těmíto zmenami se umožňuje i úprava čisticího otvoru, která p 0 dle vynálezu spočívá v tom, že alespoň jedna z bočních hran vodicí stěny tvořící otvor pro vylučování nečistot, je zaoblena. Zaoblením hran u čistícího otvoru zabráni se známému poškozování vláken, ke kterému dochází při použití ostrých odrážecích hran u čisticího otvoru, jež mají mít obdobnou funkci jako odrážecí nůž u čísticího otvoru mykacího stroje.Pro ulehčení vstupu ztrátovýclí vláken dobočního odlučovacího kanálu je též výhod né, jestliže hrany vstupní části odlučovacího kanálu jsou zaobleny. Výstup ztrátových vláken z bočního odlučovacího kanálu se na druhé straně urychluje podle vynálezu tím,že odlučovací kanál se ve směru k výstupu zužuje.Příkladná provedení vynálezu jsou znázorněna na pripojených schematických výkresech, jež nevylučují í jiná provedení odpovídající základní myšlence vynálezu. Obr. 1 představuje řez ojednocovacím ústrojím se zařízením pro oddělování ztrátových vláken v provedení s odvodem do odvzdušňovacíhokanálu, obr. 2 provedení s odvodem ztrátových vláken ke sběrnému prostoru, obr. 3provedení s odvodem ztrátových vláken do oblastí snímaní.V dutině tělesa ojednocovacího ústrojí 1 spřádací jednotky je uspořádáno podávací ústrojí s podávacím šálečkem 3 pro podávání vlákenného materiálu 2 rozvolňovacímu válečku 4 opatřenému pílkovým čí ojehleným potahem. Kolem obvodu rozvolňovacího válečku 4 je uspořádána vodící stěna 14, přerušená čistícĺm otvorení 9, na nějž navazuje kanál pro odvod nečistot 11. Ve směru rotace rozvolňovacího válečku 4 je za čístícím otvorem 9 upraven ve vodící stěně 14 vstup do přívodního kanálu 7 pro přívod ojednocených vláken do neznázorněného spřádacího ústrojí.Ojednocená vlákna 5 jsou z rozvolňovacího válečku 4 snímána v oblasti snímání 18 působením odstředívé síly a vzduchového proudění v důsledku podtlaku vyvozovaném ve spřádacím ústrojí. Vzduchové proudění je podporováno odvzdušňovacím kanálem 10 uspořádaném mezi otvorem pro vylučování nečistot 9 a přívodním kanálem 7. V provedení podle obr. 3 může být odvzdušñovací kanál 11 též uspořádán v blízkosti čisticího otvoru 9 pro zvýšení účinku na přitlačování vláken 5 k rozvolňovacímtt válečku 4.V kanále pro odvod nečistot 11 je před jeho vyústéníní do centrálního odpadního prostoru 12 upraven vstup do bočního odlučovacího kanálu 15 pro ztrátová vlákna 8,který podle provedení na obr. l může vyústovat do odvzdušňovacího kanálu 10, nebo podle provedení na obr. 2 do sběrného prostoru 17, či podle provedení na obr. 3 do oblasti snímaní vláken 18.Zařízení podle vynálezu pracuje následovněV ojednocovacím tělese 1 spřádací jednotky je podávacím válečkem 3 přiváděn vlákenný materiál, například ve formě vlákenného pramene 2 rozvolňovacímu válečku 4,který pílkovým či ojehleným potahem rozvolní v 1 ákenný pramen 2 na jednotlivá vlákna 5, čímž současně dojde k uvolnění nečistot B slupek, úlomků listí, slepenců vláken apod., která působením odstředivé síly jsou z rotujícího rozvolñovacího Válečku 4 vymrštována čisticím otvorem 9 do kanálu pro odvod nečistot 11 a dál do centrálního odpadního prostoru 12. Ztrátová vlákna 8, která se dostavaji do kanálu pro odvod nečistot 11, jsou od nečistot oddělována působením bočního sání vyvozovaííého v bočním odlučovacím kanále 15 pro ztrátová vlákna a jeho pomocí vrací se zpět do procesu předení napojením kanálu na odvzdušňovací kanál 1 I obr. l), ve kterém jsou nasměrována do oblastí snímání 18. V alternatívním provedení podle obr. 3 mohou být ztrátová vlákna 8 příváděna bočním odlučovacím kanálem 15 přímo do oblasti snímaní vláken 18, kde jsou se snímanýmivlákny sdružována a odváděna přívodním kanálem 7 do vlastního spřádacího ústrojí,ve kterém je vyvozován známymi prostředky podtlak, nutný pro nasávání snímaných a ztrátových vláken. V provedení podle obr. 2 jsou oddělená ztrátova vlákna nasávána bočním kanálem do neznázorněnébo sběrného prostoru 17 stojícího pod podtlakem.Vynálezem se umožňuje dosahovaní vyšší ho člstícího efektu u bezvřetenových dopřadacíoh strojů bez zvláštních energetických nároků, poměrně jednoduchou úpravou čistlcího zařízení v ojednocovacím tělese spřádacích jednotek. eho pomocí lze používat i více znečištěný levnější vlákenný materiál pro výpředy přízí, u nichž bylo dosud nutno používat dražší vlákenné suroviny.1. Způsob oddělování ztrátov-ých vláken od nečístot při bezvřetenovém předení ve spřádací jednotoe s podávacím, ojednocovacím a spřadacím ústrojím, pří kterém se podávacím ústrojím podávaná vlákna s nečístotami ojednocují V ojednocovacím ústrojí rychle rotujícím rozvolňovacím válečkem a uvolněné nečistoty spolu se ztrátovýmí vlákny vylučují čísticím otvorem do přiřazeného kanálu pro odvod nečlstot, zatímco ojednocená vlákna se odvádějí do spřádacího ústrojí, stojícího pod podtlakem, vyznačený tím,že alespoň část ztrátových vláken vyloučených s nečlstotamí se od těchto odděluje účinkem bočního prídavného sání působícího na ně při jejich odvádění v kanálu pro odvod nečistot.2. Způsob oddělování ztrátových vláken od nečístot podle bodu 1, vyznačený tím, že ztrátová vlákna, oddelená účinkem bočního přídavného sání od nečistot, se sdružují s vlákny snímanýml z rozvolňovacího válečku v oblastí snímaní vláken.3. Způsob oddělování ztrátových vláken od nečlstot podle bodu 1, vyznačený tím, že účínkem bočního přídavného sání oddělená ztrátova vlákna se odvádějí do sběrného prostoru nacházejícího se pod podtlakem.4. Zařízení k provádění způsobu oddělování ztrátových vláken od nečístot při bezvřetenovém předení ve spřádací jednotce bezv-řetenového stroje podle bodů 1 až 3, opatřené podávacím, ojednocovacím a spřádacím ústrojím pro podávání, ojednocování a spřádání vláken, ve které ojednocovací ú strojí je tvořeno ryohle rotujícím rozvolñovaoím válečkem a kolem jeho obvodu uspořádanou vodlcí stěnu s čísticím otvorem pro vylučování nečístot a ztrátových vláken do kanálu pro odvod nečístot a za čístícím otvorem ve směru rotace rozvolňovacího Válečku v oblasti snímaní vláken upraveným přívodním kanálem pro odvod vláken do Spřádacího ústrojí, vyznačené tím, že na kanál pro odvod nečístot 11 je bočně připojena vstupní část odlučovacího kanálu 15 pro ztrátová vlákna B stojícího pod podtlakem.5. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím, že boční odlučovací kanál 15 je napojen svou výstupní částí na odvzdušňovací kanál 10 pro přívod vzduchu do přívodního kanálu 7. 6. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím,že boční odlučovací kanál 15 je napojen svou výstupní částí na oblast snímaní vláken 18 z rozvolňovacího válečku 4.7. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím,že boční odlučovací kanál 15 je napojen svou výstupní částí na sběrný prostor 17 nacházející se pod podtlakem.8. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím,že odlučovací kanál 15 se ve směru k výstupu zužuje.9. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím,že alespoň jedna z bočnícb hran 13 vodící stěny 14 tvořící čistící otvor 9 je zaoblena. 10. Zařízení podle bodu 4, vyznačené tírn,hrany 16 vstupní části odlučovacího kanálu 15 jsou zaobleny.

MPK / Značky

MPK: D01H 7/888

Značky: způsob, zařízení, oddělování, předení, provádění, vláken, tohoto, bezvřetenovém, ztrátových, způsobu, nečistot

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-237016-zpusob-oddelovani-ztratovych-vlaken-od-necistot-pri-bezvretenovem-predeni-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty