Spôsob stabilizácie polymérov etylénu

Číslo patentu: 236375

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brenner Rudolf, Žák Karol, Kořen Ján, Pintér Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je komplexná ochrana polymérov etylénu voči účinkom prirodzeného atmosferického stárnutia jedinou prísadou. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím stéricky bránených amínov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidinu ako komplexného svetelného i termooxidačného stabilizátora v množstve od 0,01 do 1,0 % hmot. Použitím jediného aditiva podľa predmetu tohto vynálezu sa dosiahné úspory aditiv, ako i zjednodušenie technológie ich pridávania do polyméru. Vynález možno využiť v plastikárskom priemysle, najmä pri výrobe fólií, resp. iných výrobkov s predĺženou životnosťou.

Text

Pozerať všetko

Výnélez sa. týka spôsobu stabilizácie polyetylánu a jehokopolymérov, najmä voči účinkom prirodzeného poveternostného starnutia.Je známe, že prevažná časť výrobkov z polyetylěnu a jeho kopolymérov musí byt pri svojej exploatácii z dôvodov zabezpečenia ich dostatočnej životnosti účinne chránená voči negatívnym účinkom prirodzeného poveternostnáho starnutia, najmä voči UV zložke slnečného žiarenia. Tento účel doposiaľ najlepšie spĺňajú také stabilizačné systémy polyetylánu a jeho kopolymérov, ktoré súčasne obsahujú antioxidant v množstve obvykle do 0,15 hmot., ktorým je vo väčšine prípadov stéricky bránený fenol a/alebo polyfenol, dekompozítor hydroperoxidov v množstve obvykle do 0,25 Á hmot., ktorým najčastejšie je organicky fosfit o vhodnej chemickej štruktúre, zhášač v množstve najčastejšie do 0,2 hmot., ktorým sú komplexné organické zlúčeniny niklu alebo kobaltu a UV absorbér v množstve obvykle do 0.3 á hmot.,ktorým sú väčšinou ddriváty benzotriazolu, benzofenőnu, pri- L padne esterý niektorých kyselín. Jednotlivé stabilizátory a ich množstvá sa volia najmä v závislosti od fyzikálneho tvaru finálneho výrobku a podmienok jeho použitia. Kedže životnosť finálnych výrobkov je významne ovplyvňovaná podmienkami výrobý a spracovania polyméru, kedy je polymér vystavený účinkom termomechanickej a termooxidačnej degradácie, odporúča sa polymér pri výrobe a spracovaní chrániť pred uvedenými negatívnymi vplývmi pridavkom vhodných antioxidantov, najmä stéricky bránených fenolov v množstve najčastejšie 0,01 ň hmot. V poslednom obdobi sa navrhuje chrániť polyetylén a jeho kopolýméry voči nepriaznivým účinkom prirodzeného poveternostného starnutia prídavkom stéricky bráneného amínu a benzofenonu, výhodne v množstve 0,2hmot. každej uvedenej látky. I v tomto prípade je však vhodné pridávať do polyetylánu a jeho kopolymérov fenolický antioxidant v množstve rádove 0,01 hmot. Uvedená postupy majú nedostatky najmä v tom, že je nutné pre zabezpečenie dostatočnej ochrany pred prirodzeným poveternostným starnutím použit kombinácie hore uvedených látok obvykle v množstvách 0,5 až 1 hmot.,čo je ekonomicky a technicky nevýhodné. Technické problémy spočívajú najmä v dávkcvaní stabilizátorcv významne ss navzájom líšiacich v chemických a fyzikálnych vlastnostiach v potrebných koncentráciach do polyméru. Ekonomické problémy spočívajú najmä v prudkom zvýšení ceny stabilizovaného polymêru voči polymáru nestabilizovanému. V prípade, že stabilizovaný polyetylén alebo jeho kopolyméry sú určená na výrobu predmetov prichádzajúcich do priameho alebo nepriameho styku s poživatinami, je veľmi obtiažné zostaviť taký stabilizačný systém, ktorý spĺňa príslušné zdravotnícke kritéria a súčasne zabezpečuje polyméru dostatočnú ochranu voči prirodzenőmu pcveternostnámu starnutiu.Ľieto nedostatky odstraňuje spôsob stabilizácie polymárov etylénu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako komplexný svetelný a termooxidačný stabilizátor použijú stéricky bránená amíny na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidínu v množstve od 0,01 do 1,0 ž hmot., s výhodou od 0,1 do 0,3 hmot. na hmotu polymérov etylénu.Podľa dostupných informácií sa stabilizátory typu HALS(napr. Tinuvin 622) používajú ako súčasť stabilizačného systému polymérov etylénu, pričom sa kombinuje s inými typmi svetelných stsbilizátorov, resp. antioxidantmi. Vždy teda ide o viaczložkový stabilizačný systém. 0Výhoda vynálezu spočíva v tom, že na chránenie polyméru voči negatívnym účinkom prirodzeného poveternostného starnutia sa použije jediná látka, čo umožňuje pripraviť polyetylěny technicky významné jednoduchším a ekonomicky výhodnejším spôsobom minimálne pri dodržaní životnosti finálneho výrobku na úrovni výrobku stabilizcvaného doposiaľ používanými spôsobmi.Príklad 1 Főlie z LDPE o hrúbke 0,08 mm sa exponujú v Xenoteste 1200a vyhodnocujú sa zmeny absorbanoie karbonylu pomocou IČ spektroskopie. Porovnávajú sa tieto stabilizačné systémyDSTDP 0,15 hmot. distearyltiodipropionát Chemantox 49 0,15 5 nmot. technická zmes substituovaných alkylfenolovperidinolu s kyselinou jantárovou Irganox 1010 0,1 hmot. pentaerytritoltetrakis 3-(3,5 ~di tercbutyl-4 hydroxyfenyl) propionát 4. Tinuvin 622 0,2 hmot. polykondenzát N-(2-hydroxyetyl)-4 ~pi peridinolu s kyselinou jantárovou 5. Tinuvin 622 0,5 hmot. polykondenzát N-(2-hydroxyetyl)-4 ~pi peridinolu s kyselinou jantárovou.Čas, za ktorý narastie absorňancia o hodnotu 0,3 je uvedený v tabuľke č. 1. ŇTabuľka č. 1 Čas zmeny absorbancie főlií exponovaných v Xenotes~ te 1200 o hodnotu 0,3Pŕíklad 2 Főlie z LDPE o hrúbke 0,08 mm sa exponujú v Expozičnej stanici Báb, kde sú vystavené priamo slnečnému žiareniu a vply vom počasis. Na základe vývoja absorbancii karbonylu sa porovná~ vajú főlie a týmito stabilizačnými systémamiVýsledky meraní sú v tabuľke č. 2.Tabuľka 2 Absorbancie főlií po 17 mesiacoch expozície v Expo zičnej stanici BábPríklad 3 Pri kombinácii stéricky bráneného amínu 3 inými typmi sta bilizátorov sa nedosiahne zlepšenie účinnosti. Sledujú sa tieto1. Tinuvin 622 0,2 hmot. polykondenzát N-(2-hydroxyety 1)-4 piperidinolu 3 kyselinou jantárovou 0,2 hmot. 2-(2 ~hydroxy-3-tercbutyl-5-meAtylfenyl)-5-chlorbenzotriazol 0,2 hmot. polykondenzát N-(2-hydroxyaty 1)-4 piperidinolu s kyselinou jantárovou Irgastab 2002 0,2 hmot. monoetylester kyseliny (3,5-diterc. butyl-4-hydroxybenzyl)fosforečnej 0,2 hmot. polykondenzát N-(2-hydroxyetyl)-4 piperidinolu 5 kyselinou jantárovou Irganox 1076 0,2 hmot. oktadecyl-3 ~(3.5-ditercbutyl-4-hydroxyfenyl)propionát 0

MPK / Značky

MPK: C08K 5/34, C08L 23/04

Značky: polymérov, spôsob, etylénu, stabilizácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-236375-sposob-stabilizacie-polymerov-etylenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stabilizácie polymérov etylénu</a>

Podobne patenty