Viacnásobné farbiace zariadenie

Číslo patentu: 236296

Dátum: 01.02.1988

Autori: Haninec Ignác, Katuščák Svetozár, Jentner Pavel, Werner Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitím vynálezu je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej nádrži či komore e pri skúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim a rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne takým usporiadaním viacnásobného farbiaceho zariadenia, že čerpadla sú poháňané od jediného hriadeľa. V každej komore je zabezpečený rovnaký prívod a odvod ohrievacej kvapaliny. Rovnomernosť teploty zabezpečujú priechodky a prepady. Nevyužité nádrže sa odstavujú pomocou hnacích výsuvných kolies. Po skúške sa celá nádrž môže vyklopiť a jednoducho vyprázdniť, či umožniť čistenie nádrži.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka viacnásobného farbiaceho zariadenia na rýchle overenie estetického vzhľadu po zafarbeni, hĺbky prieniku farby, najvhodnejšieho druhu a odtieňu farby alebo technologického režimu farbenia tenkých lignocelulozových materiálov, najmä krájaných a lúnaných dýh farbiacimi roztokmi.Na overenie efektu zafarbenia dýh a podobných materiálov sa používajú prevádzkové, či laboratórne zariadenia, ktoré umožňujú odskúšať-iba jeden farbiaci kúpeľ. Ak sa má na súčasných zariadeniach odskúšať viac druhov farieb, či farebných odtieňov, potom sa pri použití jedneho zariadenia musí za sebou urobiť toľko skúšobných cyklov, koľko farieb treba odskúšať, čo je zase náročné na čas. Na urýchlenie celého procesu sa môže použiť paralelne vedľa seba niekoľko zariadení s rôznymi farbiacimi roztokmi, čo je však zasa náročné na investície. Na existujúcich zariadeniach možno skúšať v jednom cykle i viac drevín, ale iba jedným farebným roztokom. Toto sa môže vykonať iba v kúpeli dostatočne veľkých rozmerov Pri skúšaní jedneho druhu dreviny je veľkorozmerový kúpeľ nevyužitý. Jestvujúce farbiace zariadenia sú na overenie viacerých komponentov málo operatívne, náročné ekonomicky i materiálove. Na posúdenie a získanie objektívnych hodnôt musia,byť pri viacerých pokusoch zachované rovnaké parametre teplotné i.rých 1 ostné, čo pri použití jestvujúcich zariadení vyžaduje veľmi preciznu prácu obsluhy alebo nasadenia vysokého stupňa âutomatizácie. Nevýhodou týchto zariadení je aj to, že sú riešené ako stabilné a nedajú sa pri čistení sklopiť do polohy, ktorá by uľahčovala prácu obsluhy»Uvedené nedostatky doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je to, že k základni sú pevne pripojene ložiská s otočne uloženým hriadeľom, na ktorom sú uložené hnacie výsuvné kolesá onatrené poistkami, vo vybraní ložísk sú otočne uložené konzoly pevne pripojené 4k nádoba, ktorá je oproti konzolám opatrená podperami.pripojenými k základni, nádoba s krytom je z jednej strany vybavená odvodom a z druhej strany privodom, priečkami je nádoba rozdelená na komory a opatrená vývodom, k priečkam sú pripojené prepady napojené na priechodky, v komorách sú na osadeniach a vyvedeniach uložené nádrže v spodnej časti nad zošikmením opatrené citani, v hornej časti vekami s labyrintami a v bočnej časti rozvodamis prípojkami napojenými cez upchávky na čerpadlá opatrené hnanými kolesami a vývodkami, k vyvedeniam sú napojené púzdra, ktorých otočné príruby sú pripojené k pevným prírubám.Výhodou viacnásobného farbiaceho zariadenia podľa vynâlezn,zároveň i vyšším účinkom popíeaného vynálezu je skutočnosť, že je možné skúšať naraz niekoľko od seba nezávislých farieb a to v každej nádrži inú. V každej komore je pri ekúšaní zachovaný rovnaký teplotný režim, od rovnakého prívodu a odvodu ohrievaeej kvapaliny do nádoby, pričom rovnomernosť teploty zabezpečujú priechodky a prepady nútiace kvapalinu k priechodu celým prierezom komôr. Čerpadlá sú poháňané od jediného hriadeľa, čo zabezpečuje rovnaké prietokové pomery farbiacich roztokov vo všetkých nádržiach. Ak je niektorá nádrž nevyužitá, jej hnacie výsuvné koleso sa na hriadeli vysunie zo záberu a čerpadlo sa odstaví, čím sa šetrí energia i opotrebovanie čerpadla. Po vykonanej skúške sa celá nádrž vyklopí v osi-hriadeľa, bez narušenia záberu hnaných,i hnacích výsuvných kolies, čo uľahčuje vyprázdňovanie i čistenie nádrží. Zbytok farby v čerpadlo sa vypustí vývodkami, čím sa uľahčuje zachovanie objektívnych podmienok skúšok.Prikladné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr.l je celkový pohľad na zariadenie spredu v ľavej polovici rezaný cez osi nádrží a prípojku, v pravej polovici je pohľad na nádobu a hriadeľ s hnacími výsuvnými kolesami, na obr.2 je bočný pohľad na zariadenie v rezet cez nádrž. u 4Viacnásobné farbiace zariadenie je uložené na základni 1, ku ktorej sú pätkami Q pevne pripojené ložiská 2 a svorníky 3na zabezpečenie nádoby § proti vyklopeniu. V ložiskách g je otočne uložený hriadeľ Q, na ktorom sú posuvne uložené hnacie výsuvné kolesá 1 opatrené poistkami 8 na fixovanie polohy hnacích výsuvných kolies 1 na hriadeli 6. Ložiská g sú opatrené vybraniami 9, v ktorých sú otočne uložené konzoly lg s opierkami ll pevne pripoĺ- 3 236 296 jené ku spodku i boku nádoby §. Pevne vstavanýí priečkamd lg je nádoba § rozdelená na samostatné komory lg, Nádoba §pje V sure usporiadania komôr lg opatrená z jednej strany prírodou lg, z druhej strany odvodom le na ohrievaciu kvapaľinu ed zdroja tepla a zhora krytom lg opatreným v priestore každej komory lg vyľahčenim ll pre uloženie nádrží l§. Okrem toho je každá komora lg opatw rená vývodmi lg na vypustenie ohrievacej kvapaliny Ku každej priečke lg sú v komorách lg pripojené prepady go pevne pipojené k priechodkám gl, čím je zabezpečené prepojenie hornej časti pred~ chádzajúcej komory lg k spodnej časti nasledujúcej komory lg. Na osadeniaoh gg a vyvedeniachjg§sú v komorách lg uložené nádrže l§ opatrené v epodnejčasti nad vyvedeniami gg zošikmenímvgg a sitom gg na zachytenie nečistôt. V hornej česti.sú nádrže lg opatrená výstupkami gg na uchytenie viek gg, opatronýoh Iabyrintami gg na zabránenie úniku farbiacej kvapaliny. V bočnej časti nádrži lg sú umiestnené rozvody gg a prípojky QQ napojené na čerpadlá gl,zabezpečujúce cirkuláciu farbiacej kvapaliny. Pripojky ggv mies~ tech prechádzajúcich nádobou § sú opatrené upchávkami gg. Na čapoch gg čerpadiel gl sú pripojené hnané kolesá gl určené na pohon čerpadiel gl. K vyvedeniam gg nádrži lg sú napojené púzdra §§ s otočnými prirubami QQ, ktoré sú skrutkami Ql pevne pripojené k pevným prirubám §§ čerpadiel äl. Všetky rozoberateľné časti s 1 ú~ žiace k rozvodom a cirkulácii vyhrievacej i farbiacej kvapaliny sú opatrené tesnením. Nádoba §je z druhej strany oproti konzolám lg opatrená podperami gg, ktorých podstavce lg sú na svorníkoch 3 maticami ll pevne pripojené k základni l, Čerpadlá §lsú pod pripojkami gg opatrené vývodkami lg na vypustenie farbiacej kvapaliny z priestorov čerpadiel gl. Ohrievacia kvapalina od zdroja tep~ la sa napája na prívod lg, vyplní pevnú komoru lg a postupne propadmi gg a priechodkami gl prúdi vždy z hornej časti predchádzajúcej komory lg do spodnej časti nasledujúcej komory lg. V poslednej komore lg je odvodom l§ opäť ohrievacia kvapalina vracaná k zdroju tepla. Ľubovoľnému pohybu ohrievacej kvapaliny bránia priečky lg a tým zabezpečujú rovnomerný ohrev komôr lg. Pre účely údržby možno ohrievaciu kvapalinu z komôr lg vypustiť vývodmi lg. Skúšaný materiál sa vkladá do nádrží l§ po odobratí viek gl voľ ne alebo vo vhodných prípravkoch, potom sa do nádrži lg nalejúžiadané farebné roztoky a veká gl sa uložia na nádrže.l§. Od hriadela 6 sú poháňané všetky hnacíe výsuvné kolesá 1 a od nich čer 4 236 296padlá gł. Čerpadlá Q nasávajü vyvedeniami gg farebné roztoky,pričom ich na sitách gg zbavujú nečistôt. Nasávané farebné roztoky dopravujú čerpadlá gl cez prípojky gg a rozvody gg opäť do nádrži lg. Rozvody gg usmerňujú prívod farbiacej kvapaliny rovnomerne do priestoru nádrži lg, čim sa vytvárajú podmienky narovnomerné obtekanie povrchu skúšaného materiálu, prúdom farebných roztokov vyvolaným čerpadlami gl. Nakoľko sú čerpadlá gl rovnaké, poháňané sú rovnakou rýchlosťou a majú rovnako usporiadané prúdové okruhy, sú všetky skúšané materiály vystavené rovnakým podmienkam. Ak niektorá nádrž lg nie je pri skúške potrebná, vyradí sa jej činnosť odsunutím príslušného hnacieho výsuvného kolesa 1 na hriadeli Q. Vysunutá poloha sa zafixuje poistkou §, Po vykonanej skúške sa skúšané materiály z nádrži lg vyberú, vyhodnotia saa ak je potrebné, možno v skúške ďalej pokračovať. Po ukončení skúšky sa farebné roztoky vypustia vývodkami gg. Pri príprave skúšky, či pri čieteni nádrži lg od zbytkev predchádzajúcej skúšky, uvoľnia sa matice il na svornikoch4 a celá nádoba 5 sa na vybraniach 3 ložísk g sklopí a vyprázdniPopisané zariadenie podľa vynálezu je určené na urýchlenie zistenia podmienok dobrého a vhodného zafarbenia drevných materiálov. Využije sa hlavne v laboratoriách drevárikeho priemyslu. Zavedením laboratornych skúšok odstráni na doterajšia materiálová náročnosť na prevádzkových zariadeniach a operatívne sa stanoví potrebný prevádzkový predpis farbenia.

MPK / Značky

MPK: B05C 3/02

Značky: farbiace, zariadenie, viacnásobné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-236296-viacnasobne-farbiace-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacnásobné farbiace zariadenie</a>

Podobne patenty