Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká přístroje jednoválcověho okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového spod. zboží, který je opatřen pneumetickou hubicí a stříhacím zařízením, jež obsahuje stříhací pilku.. Je znám jednoválcový okrouhlý pletací stroj, kde na přístroji je uspořádána dělená pneumatické hubice tak, že pevný konec hubice je převlečen pohyblivým pouzdrem, na konci opetŕeným těsnící vložkou. Po ustňižení nitě je pak volný konec nepletoucí nitě nasát a přidržován mechanickv mezi těsnící vložkou pouzdra a horní plochou pevné hubice. V případě použití více vývodů je nutné použít pro každý vývod separátní ovládání od rozkazovacího zařízení stroje,což činí stroj složitým. Dále toto uąsořádání neumožňuje exiální odrialcvění přístroje od jehel po záměàwě při pletení, aby se zvět-,šil průtok cdtahovćho vzduchu. 4Úkolern vynálezu je odstranit uvedené nevýhody jednodusší konstrukcí přístroje, což je v podstatě splněno tím, že pneumatické hubice a zbývající část přístroje jsou uspařádáxxy vzhledem k soběi Ak hřídeli přístroje axiálně posuvné.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, kde značí, obr. 1, přístroj v osovém řezu v poloze bez uzavření sacích vývodů pneumatické hubice,obr. 2, spodní část přístroje v osovém řezu se znázorněním zavření sacíchvývodů pneumatické hubice , obr. 3, totéž co obr. l, jenže přístroj je přizvednut, přičemž sací vývodypneumatické hubice jsou uzavřený.- 2 236 125 Znán jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochof vého zboží je opatřen konzolou J. přístroje, která je Výkyvné uložena na neznázorněném rámu stroje. V konzole ł je otočně uložen hřídel g přístroje, poháněny známým neznázorněnym převodem pouze od jednoho motoru stroje určeného pro záěnová otáčky. Proti axiálnímu posuvu je hřídel g zajištěn pojistnou podložkou g. V hřídeli je pero 2, jež slouží pro axiálně posuvné uložení kruhového držáku 1 stříhací kotoučovž W na hřídelig. Kotoučová pilka 2 jenalísováns na horní části, žáku 1, Kruhový držák 1 je na hřídeli g zajištěn pojiatnýn krouäkem 1. Honní konec náboje kruhového držáku 1 je otočné uložen v pouzdru §, v něnž je upevněn sxiálně poeuvný čep 1 zajdltěný podložkou §. Čep 1 je posuvné uložen v konzole ł. Do vybrání čepu 1 zapadá konec páky Q, jež je ovládané od neznázorněného rozkazovacího zařízení stroje. Na horním konci čepu 1 je vybrání, do kterého zapadá tlačná pružina 2, jejíž horní konec se opírá o doraz lg připevněný šroubem gg na konzolu ł. Dále na nábojí kruhového držáku 5 je posuvně uložen držák łł pneumatické hubice,která má dva trubkové nástavce lg a łg pro nesávání ustřižených konců nití. Pro přehlednější znázornění je nakreslens pouze hadice łz napojená na náetávec łg a druhým koncem napojená na neznázorněný ventilátor. Hadice napojená na nástavec łg nakreslena není. Držákem łł prochází suvně šroub łi zašroubovený do konzoly ł. Mezi konzolou ł a držákem łł je na ěroubu łi nasazena tlačná pružina 1 .Funkce výše popeaného zařízení je následující. Při záměně jsou» axiálně posuvné dílce přístroje ve spodní poloze tak, jak je znázorě něno na obr. 1, přičemž nástavce łg, łg jsou otevřeny a jsou do nich nasáty nepracující konce nití. Po skončení záměny, kdy je vy- V pnut záměnový motor s tedy pohon hřídele g se povelem od rozkazovacího zařízení přizvedne konec páky Q s nejprve se přes čep 1 proti působení přužiny 2 pŕizvedne kruhový držák 5 tak, že kotoučové pilka Ž uzavře oba nástavec łg, łg, jak je vidět na obr. 2 a sevře i vypnuě té nitě, čímž ae přeruěí průchod vzduchu a zvětší se tak sání úpletu. Při dokončení pohybu páky § se pak axiálnx pohyb přenese 1 na držák łł neumatickě hubice, který se přesune oproti působení pružiny łâ,resp. 9 a celý přístroj je zvednut do polohy znázorněné na obr. 3. zpětnym výkyvem páky § při další záměně se nejprve pneumatické hubice vlivem působení pružiny łž a 2 vrátí do své původní polohy,čímž se uvolní nite a pneumatické hubice začne sát a posléze i pů eobením pružiny 2 i zbývající část přístroje, kde je uepořádána ko toučová pilka j, která začne být poháněna. A 236 125V rámci vynálezu mohou být pro edeny různé úpravy. Tak Hapř. i žití běž é t é ilk b I 1 čát I tpl pou. n .pràsrůrłän p š-geyíyvag c g pr s roąe i upravena tak, že Je mezi ržákem ilk a pneumatickou hubici známým způsobem spořádáno neotočné axiálně posuvné pouzdro uchvcené k pouzdru Q, takže hubice je potom uzavírána kotoučovitou části to hoto pouzdra.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že je zajištěn zvýšený odtahúp 1 etu při pletcní tím, že je přístroj zvednut a pneumatické hubice je mimo funkci, přičemž konce nepracujicích nití mechanicky držené se nezkrucuji a při zázněnách může zařízení pracovat běžným způsobem. Další výhodou je poměrná jednoduchost.1. Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumstickou hubicí a střihacím zařízením, jež obsahuje střihací pilku, vyznačující se tím, že pneumatické hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádény vzhledem k sobě í k hřídeli (2) přístroje axiálně posuvné.2. Prístroj podle bodu 1, vyznačující se tím, že zbývající ěást přístroje při zvednuté poloze zespodu dosedá na pneumetickou3. Prístroj podle bodů 1, 2, vyznačující se tím, že držák (ll) pneumatické hubice je posuvně uložen na náboji kruhového držáku (4) střihací pílky (5), který je posuvně uložen na hřídeli (2) přístroje.4. Přístroj podle bodů 1, 2 a 3, vyznačující se tím, že horní konec náboje kruhového držáku (4) Btřihaci pílky (5) je otočně A uložen v neotočném axiálně posuvném pouzdře ovládaném od roz kázovacího zařízení stroje.5. Přístroj podle bodů 1 - 4, vyznačující se tím, že držák (ll) pneumatické hubice je odpružen tlačnou pružinou (15) nasazenou na ěroubu (14), jehož horní konec je zašroubován do konzoly (1) a spodní konec je suvně uložen v držáku (ll) pneuma tické hubice.6. Přístroj podle bodů 1 - 4, vyznačující se tím, že neotočné axiálně posuvné pouzdro ovládané od rozkazovacího zařízeníą stroje je pevně spojeno se svisle posuvným čepem (7) uloženým v konzole (1) přístroje, do jehož vybrání zapadá páka (8) ovlá daná od rozkezovacího zařízení stroje.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/18

Značky: pletacího, okrouhlého, prístroj, jednoválcového, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-236125-pristroj-jednovalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty