Způsob vyztužení okrajů otvorů v ráfku

Číslo patentu: 234485

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kratzer Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vyztužování okrajů otvorů v ráfku pro průchod matic paprsků spojujících ráfek s hlavou kola v případě vzniku trhlin při děrování otvorů u kol motocyklů a jim podobných vozidel. Účelem vynálezu je odstranit nevýhody autogenního zavařování trhlin, případně ztráty pocházející z vyzmetkovaných ráfků. Podstatou způsobu podle vynálezu je to, že do prohlubně obklopující otvor s trhlinou se vloží tvarovaný mosazný výlisek, který se působením proudu procházejícího elektrodami svařovacího lisu změní na tekutou mosaz. Tato mosaz potom vyplní trhliny.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu vyztužení okrajů otvorů v ráfku kola pro průchod matic paprsků spojujicich ráfek ĺs hlavou kola, v případě vzniku trhlin při děrovániJsou známérůzné způsoby výroby a děrování ráfků určených pro kola s drátěnými paprsky. Nejobvyklejšim způsobem výroby ocelových ráfků je zbalováni ocelového plechového pásku 5 následným tvarovánim vzniklého profilu do šroubovice, jejíž jednotlivé závity jsou odřezávány.-Odporovým svařenim každého závitu vznikne výchozi tvarráfku, do kterého jsou vyraženy otvory a vylisovány pro~ Ahlubně pro průchod paprsku a jejich matic, s kterými je ràrek spojen s hlavou kole U ráfků jizdnio-h kol e. vozidel,kde kola jsou méně namáhána, nemusi být vytvořeny prohlubně pro matice paprsků. U ráfků motocyklů a podobných vozidel je však nutno kolem každého otvorą,kterých bývá 36 neboi 4 vylisovat prohlubeň ve tvaru části kulové plochy pro průchod matice paprsku. Při lisování těchto tvarových výstupků však dochází poměrně často ke vzniku trhlin,vycházejícich obvykle radiálně od otvoru. Z bezpečnostních důvodů jsou někdy ráfky s trhlinami vyzmetkovány, nebo nastupuje velmi obtižný způsob autogenniho zavařovánia následného broušeni ruční bruskou. Dále je známý způsob výroby a děrováni ráfků ze slitin lehkých kovů kde je výchozim materiálem obvykle tažený duralový profi 1.5 çCelý tento způsob je analogický způsobu výroby a děrováni ocelového ráfku, při vzniku trhlin je však jakárkoli-2 oprava z bezpečnostních důvodů nepřípustná. 234 455 Nevýhodou výše uvedených způsobů oprav ocelových ráfků svařováním je jąich vysoká praonost a dále místní tepelné znehodnocení ráfku, po kterém by mělo náeledovat nové tepelné zpracování celého ráfku z bezpečnostních důvodů,a to i s rizikem tepelných deformací.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem vyztužení okrajů otvorů v ráfku podle vynálezu, který spočíva v tom, že z moeazného pásku ustřižený a vytvarovaný výlisek se středním otvorem se vloží do prohlubně obklopující otvor v ráfku a v odporovém svařovacím lisu se uvede do tekutého stavu, přičemž tekutá mosaz vyplní trhliny na vnějším průměru otvoru. Při použití tohoto způsobu se dosa-.huje oproti dosavadním způsobům vysoké rychlosti prováděných Voprav při snížení pracnosti. Je tedy možné za stejných pod-~ mínek opravit mnohem vyšší počet ráfků.Výhodou nového způsobu je také to, že při vyztužování otvorů v ráfku dochází k mnohem menšímu tepelnému namáhání opravovaného místa ráfku a také na podstatně menší ploše než u klasického odporového svařování. Pevnostní parametry 2 ráfku nejsou tedy při použití nového způsobu nijak podstatné ovlivněny a není tedy nutné následné tepelné zpracování celého ráfku. Další podstatnou výhodou proti opravování svařováním je úspora práce při broušení a začištováníePříklad provedení způeobu podle vynálezu je na připojených vjkresech, . kde na obr. 1 je znázorněno zařízení k provádění způsobu s ráfkem před započetím operace a na obr. 2 je znázorněno toto zařízení při průchodu proudu elektrodami. Na obr. 1 je horní deska L odporového svařovacího lisu 2 s horní elektrodou 2. Proti horní elektrcdě Z je umístěna dolní elektroda 1 zapuštěná do dolní desky A. Mezi elektrodami a.a 1 je ráfek 1, který je již opatřen prohlubněmi 5 obklopujícími otvory 1 pro nevyznačené maticepaprsků kola. Vytvarovaný výlisek ą ustřižený z nevyznačeného mosazného pásku je vložen v prohlubni 5,.Na obr. 2 je odporový svařovaci lis 9 znázorněn v okamžiku průchodu proudu horní elektrodou a a dolní elektrodou 1, mezi kterými proud působí na. vytvarovaný výlisek Q vložený v prohlubni í ráfku ž.Způsob vyztužení okràjů otvorů v ráfku kola spočivá v tom, že z mosazného pásku se ustřihne destička, která se prolisuje do tvaru výlislcu ą se středním otvorem a ten se vloží do prohlubně á obklopující otvor 1 v ráfku i. Na svařovacim zařízení, kde jsou umístěny proti sobě horní íelektroda 2, a dolní elektroda 1, mezi nimiž je umístěn h çnosazný výlisek Q v prohlubnj. § ráfku 57 se výlisek a znění působením proudu procházejícího elektrodami 2 a 1 na tekutou mosaz. Tato mosaz potom vyplní všechny trhliny vycházejici radiálně z otvoru 1. Pokud by mosaz částečně unikla i do prostoru otvoru 1, je možné dodatečné uvolněni potvoru 1 na důlkovacim zařízení.Způsob vyztužení okrajů otvorů v ráfku pro průchod matic paprsků spojujicích ráfek s hlavou kola V případě vznikutrhlin při děrováni otvorů u kol motocyklü a jim podobnýchvozidel, V y z n ač e n ý t 1 m , že z mosazného pásku ustřižený a vytvarovaný výlisek (8) se střednim otvorem se vloží do prohlubně (6) obklopujioi otvor (7) v ráfku (5) a na odporovém svařovacim lisu (9) se uvede do tekutého stavu, přičemž tekutá mosaz vyplní trhliny na vnějšim průměru otvoru (7).

MPK / Značky

MPK: B60B 1/04

Značky: ráfku, otvorů, okrajů, vyztužení, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-234485-zpusob-vyztuzeni-okraju-otvoru-v-rafku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vyztužení okrajů otvorů v ráfku</a>

Podobne patenty