Páka ovládacího mechanismu

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koudelka Karel, Morisák Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až zapadne do vybrání, čímž je páka dokonale jištěna proti uvolnění. Při uvolňování páky se naopak páka otáčí kolem palce a vytlačovací plocha konsoly ve tvaru vačky silově působí na středový čep, který změní polohu palce. Palec je vytlačen z vybrání a vrací se po vodicí ploše do výchozí polohy.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká páky ovládacího mechanísmu, používané zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání etrojního zařízení s aretací V zapnuté poloze. AU řešení například u traktoru pro ovládání spojky vývodového hřídele se používá páka ovládacího mechaníamu, uložená kyvně na čepu a je vybavena zapádkou k aretaci v zapnuté poě loze. Uvedená západka v zapnuté poloze zaskočí do výřezu segmentu, kde je V aretované poloze jíštěna vnější pružinou. Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že při odjíšřování páky ovládacího mechanímmu je nutno navíc etlačít prsteň knoflík a překonat odpor vnější pružiny.Jiné známé řešení páky ovládacího mechaníanu po zapnutí strojního zařízení využívá k aretací překlenutí kulmínačního bodu» přes otočný čep, čímž se změní sílově působení ne páku ovládacího mechanísmu do opačného smyslu a tím je páka aretována. Nevýhoda druhého řešení spočívá v tom, že eíla v opačném amy slu, aby byla zachována funkce musí působít na malém ramenía tím vzniká nebezpečí nežádoucího vypnutí, například otřesy stroje neb neopatrným pohybem obsluhy.Uvedené nevýhody odstraňuje páka ovládacího mechaníamu podle vynálezu. Podstata vynälezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem gtředového čepu-v dutíně konsoly a přitom palec,ke kterému je připojenn bud táhlo neb bovden ovládání stroj- ního zařízení, klouže po vodící ploše konsoly Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodící ploše, až zapadne do vybrání, čímž je páka dokonale jíštěna proti uvolnění. Při uvolňování páky se naopak páka otáčí kolem palce a vy tlačovaćí plocha konsoly ve tvaru vačky silově půabí na středový čep, který změní polohu palce. Palec jě vytlačen z vyhrání a.vrací se po vodící ploše do výchozí.pölohy.Výhodou páky ovládacího mechsnismu podle vynálezu je skutečnost, že zapnutí strojního zařízení se provádí vvjednom smyslu po uchopení páky a vypnutí strojního zařízení se provádí v druhém smyslu bez potřeby dalšího ovládání přídavného mechanismu pro odjištění aretace. Další výhoda spočíváv tom.,že při vypínání je potřeba vyvinout stejně velkou sílu jako pro zapnutí, takže ,je zajištěna bezpečnost proti nežádoucímuPáka ovládacího mechanismu podle vynálezu je schematiclą znázorněna na přípojených obrázcích, kde je vyobrazena na obr. l páka s bovdenem, při zapínání ve smyslu doprava, na obr. 2 podobná páka v zapnuté poloze s ložiskem na středovém čepu à na paloi a na obr. 3 páka. s táhlem při zapínání ve smysluáka »ł ovládacího mechaníanu je kyvně spojene s konsolou g pomocí středového čepu Q. Středový čep 3 je uložen do dutiny lg, vytvořené z lůžka 1, z kluzné plochy § a z vytlačovací plochy g. Na obvodě konsoly g je Vytvořeno vybraní g, naväzující na vodící plochu ž, se kterou je v dotyku palec i, upevně~ ný k páce J.. Palec i ,je spojen propojovacím prvkem Mse strojním zařízením jj. Propojovací prvek li tvoří bud bovden ll,nebo táhlo Lg. Strojní zařízení łž drží ve vypnutém stavu pružina ł 6. Na středový čep g a na palec A může být u některých řešenínasunuté ložisko lg. Při zapínání strojního zařízení jj se páka j vykyvuje kolem středového čepu j, který se opírá o lůžko 1 dutiny lg a současně palec i klouže po vodící ploše z» Na palec i od bovdenu ll nebo táhla .g působí síla, která umožní po vyklopení páky l. do zapnuté polohy zaskočení palce i do vybrání g a současně sklouznutí středového čepu 1 v dutině J.Q po kluzné ploše g. Páka l po vyklopení prostřednictvím bovdenu 2 LJ. nebo táhla 1 g zapne strojní zařízení 35. Síla od pružiny l 6 působí .přes bovden l nebo táhlo 1 g na palec i,který je ve vybraní g atím zajištuje pákuľl. v zapnutépoloze.Vybrání 6 svým tvarem zajištuje nežádoucí vyskočení palce i-a tím odjištění páky l. Při vypínání strojního zařízení ä se působí na páku IL. Páka l. se začne vykyvovat okolo palce i, 234 446který je držen ve vybrání 6 silou pružiny łg. Středový čep 3 se příbliži k vytlačovaci plošé ga opisuje její tvaroťak, že dojdek posuvu páky g a také k posuvu palce i na fodicí plochu 2. V tomto okamžiku středový čep ą ,je přitlačén do. lůžka 1,páka 1 opět vykyv-ujewkolo něj- a palecrgvraĺcí pomoci pru-ą žínyZL 6, strojmi zařízení łž do vypnuté polohy. .Pro zmenšení pasívních odporů může být středový čnepvj a palec łopatřen ložiskem Q A v1. Páka ovládacího mechąniamu, vyznačená tim, že páka (L) je kyvně spojene s konsolou (2) pomoci středového čěpu(3),uloženého v dutíñě (10), vytvořené z kluzné plochy (8),je opatřena palcem (4), který spojuje páku (1)pomoci pro- pojovaćiho prvku (14) se strojnim zařízením (15) a který je opřen o vodíci plochu (5), zhotovenou na bbvodě kdnsoly2. Páka ovládaciho mechanísmu podle bodu 1, vyznačená tím, že palec (4) je usazen.ve vybráni (6) pružinou (16) strojniho3. Páka ovládaciho mechaníemu podle bodu 1, vyznačená tím, žemá na středovém čepu (3) a na palcí (4) naeunuté ložiska-(l 3)

MPK / Značky

MPK: F16S 5/00

Značky: mechanismu, páka, ovládacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-234446-paka-ovladaciho-mechanismu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Páka ovládacího mechanismu</a>

Podobne patenty