Luminiscenčná sonda na priame meranie zosilovacieho účinku röntgenových fólií

Číslo patentu: 233201

Dátum: 17.04.1987

Autor: Franko Andrej

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka priameho merania luminiscenčnej emisie zosilňovacích rontgenových fólii pre snímkovanie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo svetlotesnej krabice 1 opatrenej prítlačnou doskou 2, nad ktorú sú v strede opatrenom otvorom upevnené jednak distančná pertinaxová doštička 3 a jednak plechová doštička 4 pre vsunutie do primárnej clony röntgenky a pod ktorú je v strede upevnený deflektor, pozostávajúci z klínovitého telesa 24, do ktorého sú kolmo na seba vyvrtané dva otvory, kde v jednom otvore je umiestnená prvá šošovka 11 upevnená nylonovým krúžkom 23 a v druhom otvore je umiestnená druhá šošovka 25 upevnená druhým krúžkom 26, do ktorého je zasunuté válcové púzdro 19, opatrené v dne súoso fotoodporom 21, a v priesečníku ôs otvorov je umiestnené odrazné zrkadlo 22, ktoré je upevnené ku klínovitému telesu deflektora dostičkou 28, pričom fotoodpor 21 je spojený vodičmi 31 so svorkovnicou 30 umiestnenou na bočnom plechu 14 svetlotesnej krabice.

Text

Pozerať všetko

vynález se týka priameho merania luminiecenčnej emisie zosilňoveoich fólii.Doteraz intenzita luminiecenčnej emisie zosilňovacich főlii sa meria iba nepriamymiAmetődemi pomocou filmovej denzitometrie, ktoré však predpokladá dodržiavanie presne sta novených podmienok a štendart, takže je časovo s prietrojovo vysoko náročná e preto pro.vádmená iba vo výskume výroby rtg. fólii, pripadne pri ich overovmni v špeciálnych ústa voch. Filmová denzitometria lminiscenčnáho jasu zosilñovecíoh fólii v bežnej dennej praxi nie je uskutočniteľná.Podstata vynálezu spočíva v tm, že luminiscenčná sonda pozostáva zo svetlotesnej krabice, opatrenej prítlaänou doskou, nad ktorou sú v strede opetrenom otvorom upevnené jednak distančná portinaxová dodtička e jednak plechová doštička pre vsunutie do primárnej clony rőntgenky s pod ktorú je v strede upevneny deflektor, pozostávajúci z klinovitého telesa, do ktorého sú kolmo na eeba vyvrtená dve otvory, kde v jednom otvore je umiestnená prvá šošovke upevnené nylonovým krúžkom a v druhom otvore je umiestnená druhá šošovke druhým nylonovým krúžkom, do ktorého je zesunuté válcová puzdro, opatrené v dne súoso fotoodporom a.v prieeečiku as otvorov je umiestnené odrezná zrkadlo, ktoré je upevnené ku klinovitěmu telesu deflektore doštičkou, pričom fotoodpor je spojený vodičmi so svorkovnioou umiestnenou na bočnom plechu.Predlošený vynález umožňuje priamo v najjednoduchšich podmienkach rddiodiagnostických oddeleni kedykoľvek, bez časovej náročnosti, previesť kontrolu luminiscenčnej účinnosti fólii pomocou luminiscenčnej sondy, ktoré se pripojí ku komerčne vyrábenému meriču osvetlenie či jeeu.Merania se prevádza priamo na pracovisku tak, že primárne rtg. žiarenie zo žiariče kupr. röntgsnky je úzko vyclonené primárnou clonou, do ktorej je zesunutá vrchná časť prítlačnej dosky. Medzi pritlsčnou dosku e zepustenú časť krabice nad deflektor sa vloží ekúmaná rtg. folia. Vybudovené luminiscončná svetlo pomocou otickáho deflektore - zrkadla s systémom šošoviek je sústredené ne meracifotoodporRöntgenové žiarenie zrkadlom nie je odrezané, ale aosorbovená plechovým obalom krytu sondy. Úroveň nepäťovej zložky je vedené 5 m dlhým káblom do komerčne vyrábeného luxmetre alebo iného druhu jeeomeru či osvitometre. Hodnoty intenzity luminoscenčného svetla sa odčitavsjü na lineárnej etupnici 0-200 L.Deflexia luminiscenčnšho svetla od rtg. liarenia pomocou zrkadle je nutná, inak hodnote luminiscenčného-jasu by bola prekrývené aj registrovsnou hodnotou rtgu žiarenia,na ktoré sú fotoodpory s tedy aj cas overe citlivejěia ako na slabá modré luminiscenčné svetlo. Preto je vlastny fotoodpor cas ešte navyše tienený oloveným plechom. Použitie systému šošoviek je nutné preto, že intenzita luminiecenčného svetle je radovo tak nizka(| 02 L 1), že komerčne vyrábané luxmctre nie sú schopná ju registrovať.Systém dvoch epojnych 10 dioptrických šošoviek sústredi emitovené luminiecenčná svetlo vo svojom ohnisku, do ktorého je umiestnený merscí fotoodpor. Bolo by možné aj riešenie bez šošoviek, potom však pripojenie sondy by muselo byť k fotonásobiču, pristroju podstatne zložitejšiamu e cenovo náklednejšiemu. Doba odčitavenie je maximálne 30 sekúnd. Celková dobe meranie jednej fólie včetne vloženia do sondy netrvá viac ako 60 sekúnd.Na pripojenych výkresoch je znázornená technické prevedenie krabice luminiscenčnej sondy e detaily podstaty vynálezu, kde sú na obr. I bokorysný pohľad na sondu, obr. 2 podorysný pohľad, obr. 3 bokorysný rez v rovine A-Ä z obr. 2 a obr. 4 deflektor v pödorysnomLuminiscenčná sonda je vytvorená krabicou zo železných plechov skledejúca sa z prítlečnej dosky 3, na ktorej je upevnené distančná pertinexová doštička 1 e plechová štvorcové doetičks 1, ktoré se vsúva do primárnej clony rőntgenky. Spodná časť krabice sondy jevytvorená uholnikovým bočným plschom L 5, na ktorý je skrutkami § a 11 prichytený spodný plech 13 n vrchný plech 1 ako i L profil 2, do ktorého zapadá prítlačná doska g. Deflektor 1 je upevnoný skrutkomi 5 na spodnú stranu vrchného plechu 1. otvory v plechnvej dostičke 1 a vrchnom plechu 1 sú súhlasné.Deflektor je vytvorený z telesa gg zo spevneného PVC, do ktorého kolmo na soba sú vyvrtené dva otvory. V jednom otvore je umiestnená prvá šošovks ll, upevnené nylonovým krúžkom gą, druhá ěoäovka gz umiestnená v druhom otvore je utesnená masivnejším krúžkom 36, do ktorého je zasunuté válcové duté púzdro 2, ktoré je držiakom fotoodporu gl. Luminiscončné svetlo je odrážané zrkadlom gg, ktoré je upevnené k telasu 31 defloktora dostičkou gg ärnubami 11.Vlastná plechová krabica 1 slúži na svetlotesně uzavretie a pritlačeníe skúmanejrtg. zoailňovacej fólie. Primárne rtg. žiarenié zrkadlom 13 ani šoěovkami ll, 12 nie je zechycovaná, naproti tomu vybudené luminiscenčné svetlo zosilňovacích fólii je zrkadlom lg prnvoúhlo odrzená, resp. dcflektovnné a šošovkami ll, 12 z ožiarenej plochy sústrev daná v ohniaku druhej šošovky 12 na priemer plochy fotoodporu gl, kťorý podľa intenzity vybudeněho luminiacenčného svetla mení úroveň svojho odporu, ktorá je registrovaná komerčným zariadením, napr. luxmotrom., Presné merania intenzity luiniscenčnej emisie dáva možnosť rýchleho zistenia × aosilňovacej účinnosti rtg. fólia a podľa toho upraviť potrebné expozičné hodnoty pri snim. kovaní, aby nedochádzalo k prooxpozícii či podexpozícii 1 tým zbytočněmu opakovaniu avystnvovaniu zvýšeným dávkam rtg. žiarenia( Naviac dáva možnosť určenia, či fólia jeešte prevádzky schopná alebo musí byť vyradená. Cena fólií je vysoká a tým aj ekonomika nákladov.Lnminiscenčná oonda na priamo meranie zosilňovacieho účinku röntgenových fólií,vyznnčujúci na tým, že pozostáva zo svetlotcsneä krabice 1), opetrenej pritlačnou doskou(2), nad ktorú sú v strede, opatrnnon otvorom, upevnené jednak distančná psrtinaxová dostičkn (3) a Jednak plechová dostičkn (4) pre vsunutie do primárne clony röntgenky a pod ktorú je v strede upevnený daflektor, pozostävljúci 5 klinovitáho telesa (24),do ktorého sú kolmo na seba vyvrtmná dvn otvory, kdo v jednom otvore je umiestnená prvá šoěovku (II) upovnoná nylonovýn krúžkom (23) | v druhom otvore je umiestnená druhá šosovkn (25) upevnené druhým krúžku (26), do ktorého je mnsunuté válcové púzdro (19) opntrćné vo dno ąúoao fotoodporom (21) m v presečíku osotvorov je umiestnené odrnzná zrkndlo (22). ktoré je upevnoná ku klínovitěmu teleau dofloktora doatlčkou (28), pričomfotoodpor (21) je spojený vodičmi (31) so svorkovnicou (30) uliestnenou na bočnom plechu (14).

MPK / Značky

MPK: A61B 6/02, G01T 1/10

Značky: röntgenových, fólií, zosilovacieho, luminiscenčná, meranie, účinků, priame, sonda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-233201-luminiscencna-sonda-na-priame-meranie-zosilovacieho-ucinku-rontgenovych-folii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Luminiscenčná sonda na priame meranie zosilovacieho účinku röntgenových fólií</a>

Podobne patenty