Ochranný obvodový kryt pro měch

Číslo patentu: 232239

Dátum: 01.03.1987

Autor: Krejčír Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Válcovitý nebo kuželovitý ochranný obvodový kryt pro měch pneumatické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby má radiální vyhnutí pro obvodové opření na uzávěru měchu a alespoň jeden otvor pro středění. Kryt může být zhotoven z pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. Může mít radiální vyhnutí vytvořené příchytkami. Středění krytu může být vytvořeno obvodem patky měchu, osazením příruby měchu, osazením uzávěru měchu, osazením krytu nebo může být vytvořeno šrouby.

Text

Pozerať všetko

. 232 238 vynález se týká ochranného obvodového krytu pro měch pneuma tické pružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby.V některých provozech je nutné měchy pneumatických pružin,pneumatických zvedáků nebo tlakových nádob chránit před poškozenim, které mohou přikladně způsobit mechanickou cestou jiné předměty a nečistoty nebo chemickou cestou agresivni kapaliny. Pro připad náhodného protrženi měchu vnitřnim přetlakem vzdušiny je v některých provozech nutné chránit okoli před ůčinkem přimého tlakového rázu a proud expandujici vzdušiny usměrnit.Dosud jsou známé ochranné obvodové kryty pro měchy pneumatických pružin, které jsou zhotoveny jako kovové výlisky, výtažky nebo svařence, maji tenkostěnný trubkovitý plášť v celku se dnem tvořicim uzávěr měchu.Toto řešeni nelze použit tam, kde z konstrukčnich výrobnich nebo montážnich důvodů nemůže být plášť ochranného obvodového krytu součásti uzávěru měchu, ani tam, kde je účelné,A aby byl plášť na rozdil od uzàvěru nekovový a ani tam, kde je potřeba, abybyl pružné poddajný.A Uvedené nedostatky odstraňuje ochranný obvodový kryt pro měch pneumaticképružiny, pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby paile vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že válcovitý nebo kuželovitý kryt má radiálni vyhnuti pro obvodovéopřeni na uzávěru měchu a alespoň jeden otvor pro středěni. Kryt může být zhotoven ž pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. Může mit radiálni vyhnuti vytvořeno přichytkami. Středěni krytu může být Vytvořeno obvodem patky měchu, osazenim přiruby měchu, osazenim uzávěru měchu, osazenim krytu nebo může být Vytvořeno šrouby.Hlavni výhody ochranného obvodového krytu pro měch podle tohoto vynáleąu spočivaji v tom, že je montážně oddělitelný od uzávěru měchu a že může být zhotoven nejen z kovu, ale také z plastické hmoty, popřipadě z pryže nebo z pryže armované kordeą.- L 232 239 má-li být pružné poddajný. Radiální vyhnutí a alespoň jeden otvor pro středění, příkladně obvodem patky měchu, osazením příruby nebo uzàvěru měchu, osazenim krytu, případně šrouby, zabezpečuje stàlost vzájemné polohy krytu a uzávěru. Radiální vyhnutí vytvořené příchytkamí umožňuje usměrnit proud expandujíci vzdušiny při náhodném protržení měchu vnitřním přetlakem v obou směrech osy, čímž se zdokonaluje ochrana okolí před účinkem přímého tlakového ràzu a snižuje se nebezpečí nežádoucího osového pohybu účinkem tlakovéhoNa výkresech jsou příklady provedení ochranného obvodového krytu podle vynálezu. Na obr. 1 je kuželovitý kryt s otvorem v radiálním vyhnutí pro středění vytvořené osazením příruby a uzávěru měchu. Na obr. 2 je válcovitý kryt zhotovený z pryže armované kordem, který má středění vytvořené obvodem patky měchu, osazením příruby a osazením krytu. Na obr. 3 je válcovítý kryt tvořený trubkou s přivařeným radiàlním vyhnutím, který má středění vytvořené šrouby. Na obr. 4 je válcovitý kryt s radíálním vyhnutím vytvořený příchytkami, které jsou přívařeny k trubce a jeho středění tvoří obvod patky měchu spolu se šrouby. 9Na obr. 1 má měch 1 patku g, za kterou je uchycena přiruba §. Uzávěr 5 měchu 1 je upevněn šrouby § a má těsnici kuželovitou část Q. Kuželovitý kryt Z má radíálnüýyhnutí 9 pro obvodové opření 2 na uzávěru 5 měchu 1 a otvor 19 pro středění, které je Vytvořeno osazením 11 příruby § a osazením 11 uzávěru 3.Na obr. 2 má měch 1 patku 2 s přirubou § a uzàvěr 3 s těsnicí kuželovitou částí 9. Válcovitý kryt Z je z pryže armovanékordem a má radiální vyhnutí 9 pro obvodové opření 2 na uzávěru 5měchu 1 a otvor 19 pro středění, které je zde Vytvořeno obvodem patky g měchu 1 a dále osazením 11 krytu Z.Na obr. 3 má měch 1 patku g, přírubu § a uzávěr 5 uchycený šrouby §. Válcovitý kryt Z tvoří trubka 19 s přivařenym radiàlním vyhnutím 9 pro obvodové opření 2 na uzávěru 5 měchu 1 a otvory 19 pro středění, které je vytvořeno šrouby §.Na obr. 4 je měch 1 s patkou g, přírubou. a s uzávěrem 5,který je upevněn šrouby §. Vąlcovitý kryt Z tvoří trubka 19 s přivařenými příchytkahi 1 §, jejichž konce tvoří otvor 19 pro středění,které umožňuje obvod patky g měchu 1. Příchytky 1 vytvářejí radíální vyhnuti § pro obvodové opření 2 na uzávěru 5 měchu 1va mají otvory 19 pro štředění, které je zde uskutecněno té- Vełvšech popsaných přikladech je ochranný obvodový kryt pro měcE 7 Ťešen jako samostatná součást. Je stálá poloha krytu a uzávěru která je zabezpečena obvodovým opřenímgřadiálního vyhnutňgna/uzávěňťa středěním, kterého se dosahuje bud jedním z popsaných způsobą nebo jejich kombinací. Príklad znázorněný na obr. 1 je vhodný tam, kde je potreba usměrnit expandující vzdušinu při náhodném protrženüýěchůývnítřním přetlakem a chránitokolí před účinkem přímého tlakového rázu.. 4 U tlakových nádob, kde se za provozu výška měchüľnemění, může mít ochranný 4 obvod 3 vý kryt radíátní vyhnätŇpro obvodové opřenŤ 1 na uzávěrdrměchďra alespoň jedenotvoĚpro středěni na1. ochranný obvodový kryt pro měch pneumeticke pružiny,pneumatického zvedáku nebo tlakové nádoby, vyznačujjci se tím,že válcovitý nebo kuželovitý kryt /7/ má radíální vyhnutí /B/ pro obvodové opření /9/ na uzávěru./4/ měchu /1/ a alespoň jeden otvor /10/ pro středění.2. Ochranný pbvodový kryt pro měch podle bodu 1, vyznačujicí t se tím, že kryt /7/ je zhotoven z pryže, z pryže armované kordem nebo z plastické hmoty. A Á .3. ocnranný obvodový kryt proměch podle bodu 1, vyznačující se tim, že kryt /7/ má radiálni vyhnutí /8/ vytvořeno přjchytkami /13/.A. Ochranný obvodový kryt pro měch podle bodů 1, 2 a 3,vyznačujjcj se tím) že středění krytu /7/ je Vytvořeno obvodem patky /2/ měchu /1/.5. Ochranný obvodový kryt pro měch podle bodů 1, 2, 3,vyznačujícj se tím, že středění krytu /7/ je vytvořena osazením.6. ochranný obvodový kryt podle bodů 1,2 a 3, vyznačujíci se , tím, že středění krytu /7/ je vytvořeno osazenjm /11/ uzàvěru /4/ měchu /1/. in . . j7.0 chranný obvodový kryt podle bodů 3 a 2 vyznačujjcj se tim,že středěni krytu /7/ je vytvořeno osezením /11/ krytu /7/.8. Ochranný obvodový kryt pro měch podle bodů 1, 2 à 3, vyznačujjcí se tim, že středění krytu /7/ je Vytvořeno šrouby ISI. 2 výkreay

MPK / Značky

MPK: F16S 1/04

Značky: obvodový, měch, ochranný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-232239-ochranny-obvodovy-kryt-pro-mech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný obvodový kryt pro měch</a>

Podobne patenty