Zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach

Číslo patentu: 232038

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šponták Karol, Bodík Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka elektrického zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla na hlbinných peciach. Rieši korekciu spaľovacieho pomeru podľa Wobbeovho čísla, ktorou sa dosiahne spaľovanie s optimálnym množstvom vzduchu aj pri kolísaní výhrevnosti a mernej hustoty vysokopecného a najmä koksárenského plynu. Pomocou meračov Wobbeovho čísla sumačných a zosilňovacích obvodov sa dosiahne výsledného korekčného signálu, ktorý reprezentuje zmenu Wobbeovho čísla koksárenského a vysokopecného plynu. Tento signál sa zavádza do pomerových regulačných obvodov spaľovania každej z komôr hlbinných pecí.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka elektrického zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinnýeh peciach.V súčasnosti sa regulácia spaľovacieho pomeru v každej komore hlbinných pecí prevádza len na základe objemových pomerov koksárenského plynu, vysokopecného plynu a vzduchu, pričom sa nezohľadňuje v regulačnom obvode okamžitá skutočná hodnota kvality plynov, vyjadrená ich okamžitou výhrevnosťou alebo Wobbeovým číslom. Kvalita jednotlivých plynov sa v regulačnom obvode spaľovania vyjadruje len konštantami vplyvnoeti sčítania koksárenského a vysokopecného plynu podľa rovnice1 je koeficient vplyvnosti sčítania pre koksárenský plyn získaný stechiometrickým výpočtom, K 2 je koeficient vplyvnosti sčítania pre vysokopecný plyn získaný stechiometrickým výpočtom, QKOKS je množstvo koksárenského plynu, QVZD je množstvo vzduchu.Z uvedeného vyplýva, že takto realizovaný regulačný obvodbude správne plniť svoju funkciu len vtedy, ak výhrevnosti,resp. Wobbeové čísla u jednotlivých plynov budú konštantné, tvj. K 1 a K 2 budú skutočnými konštantami. Pri súčasných prevádzkových pomroch táto podmienka nie je splnená, nakoľko najmä u koksárenekého plynu dochádza k značnému kolísaniu jeho výhrevnoeti a mernej hustoty následkom dávkovania zmesi zemného a vysokopeoného plynu, čo zapríčiňuje nesprávne spaľovanie s veľkým prebytkom alebo nedostatkom vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach podľa vynálezu, kde výstupný signál merače Wobbeoveho čísla koksárenského plynu je cez prvýprevodník napätia na prúd pripojený na prvý vstup prvého sumač ného obvodu, pričom stabilizovaný zdroj prúdu je pripojený na druhý vstup prvého sumačněho obvodu, ktorého výstup je pripojený na prvý vstup tretieho sumačného obvodu, zatiaľ čo výstupný signál druhého merača Wobbeovho čísla vysokopecného plynu je pripojený cez druhý prevodník napätia na prúd na prvý vstup druhého sumačného obvodu, pričom stabilizovaný zdroj prúdu je pripojený na druhý vstup druhého sumačného obvodu, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup tretieho sumačného obvodu, ktorého výstup je cez zosilňovač a galvanický cddeľovač spojenýso vstupom sumačného bloku pomerového regulačného obvodu spaľovania na každej z komôr hlbinných pecí.Korekciou spaľovacieho pomeru podľa vynálezu sa dosiahne optimálneho spaľovacieho pomeru, čím sa vylúčia straty vznikajúce pri spaľovaní s prebytočným, resp. nedostatočným množstvom vzduchu,zvýši sa výkon tepelného zariadenia a jeho celková tepelná účinnosť.V podmienkach, kde z rôznych dôvodov nie je možné zriadiť spoločnú zmešovaciu stanicu pre viacej spotrebičov, vynález svojími účinkami nahrádza požiadavku konštantného Wobbeovho čísla vykurovacích plynov. Nenáročným elektrickým zapojením podľa vynálezu sa dosiahne rovnakého účinku ako by sa dosiahlo vybudovaním finančné nákladného zmešovacieho zariadenia pre prípravu. plynu konštantného Wobbeovho čísla. Z jednoduchosti zariadenia plynú aj nízke prevádzkové a udržiavacie náklady.Príklad uskutočnenia zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach je znázornený na priloženom výkrese. merač l Wobbeovho čísla koksárenského plynu je pripojený na prvý prevodník 1 napätia na prúd a jeho výstup je spojený s prvým vstupom prvého sumačného bloku Q.Rovnako merač g Wobbeovho čísla vysokopecného plynu je pripojený cez druhý prevodník A napätia -na prvý vstup druhého sumačného obvodu Z. Druhé vstupy sumačných obvodov Q, 1 sú pripojené na stabilizovaný zdroj Ž prúdu. Výstupné prúdy uvedených zdrojov sú úmerné predpokladanej hodnote Wobbeovho čísla jednotlivých plynov.Prúdový Výstupný signál prevodníkov 2 a A sa v sumátoroch Q a 1 odčítava od signálu stabilizovaného zdroja 2 prúdu podľa rovniceIa kl Iel .k 2 Ie 2 kde Ia je výstupný prúd prvého, resp. druhého sumačněho bloku §,ĺ, Iel je prúd z konštantného prúdového zdroja, Iez je prúd reprezentujúci hodnotu Wobbeovho čísla meraného plynu, kl, ka sú konštanty vplyvnosti sčítania prúdových signá 1 ov.Výstupný prúd Ia predstavuje potom veľkost korekčného signálu závislého na veľkosti zmeny Wobbeovho čísla jedného z vykurovacíchłplynov.Takto získané korekčné signály od kvality oboch plynov sa prevádzajú do tretieho sumačného bloku g, v ktorom sa sčítajú a na výstupe tretieho sumátora § je už výsledný korekčný signál, ktorý reprezentuje zmenu Wobbeovho čísla koksárenekého a vysokopecného plynu. Prúdový výstupný signál sumátora 5 sa vedie cez odpor 2, na ktorom sa vytvára úbytok napätia lO 0 mV, ktorý sa zosilňuje paralelne zapojenými zosilňovačmi lg. Každý z uvedených zosilňovačov slúži pre jednu komoru.Aby nedochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu korekčných signálovl pri poruchách na niektorom z regulačných obvodov spaľovania, do ktorých sa korekčný signál zavádza, je nutné za každý meraci zosilňovač lg zaradit ešte galvanický oddeľovač ll potenciálov. Výstupný signál z galvanického oddeľovača ll je pripojený na tretí voľný vstup sumačného bloku lg, ktorý je už súčasťou samotného pomerového regulačného obvodu spaľovania na«každej komore hlbin ných pecí.Pri konkrétnej aplikácii vynélezu budú merače Wobbeovho čísla koksárenského a vyeokopecného plynu napojení cez plynové filtre na vstupné prívodné potrubia vykurovacích plynov na začiatku haly hlbinných pecí.Všetky elektrické prístroje, ktoré vytvárajú výsledný korekčný signál, zapojenie ktorých je predmetom vynálezu, sú umiestnené v spoločnej prístrojovej skrinka v blízkosti meračov Wobbeovho čísla. Výstupný korekčný signál, ktorý je odoberaný z galvanických oddeľovačov pre každá komoru samostatne sa kábelovým vedením zavádza do stávajúcich sumátorov pomerových regulačných obvodov spaľovania na hlbinných peciach.Uvedeným zapojením sa pomocou dvoch meračov Wobbeovho čísla,ktoré sú umiestnené na začiatku haly hlbinnýoh pecí, môže prevádzat korekciu spaľovacieho pomeru od kvality vstupných plynov na všetkých komorách hlbinných pecí súčasne.

MPK / Značky

MPK: C21B 5/06, F27D 19/00

Značky: vykurovacích, korekciu, poměru, čísla, prístrojov, plynov, peciach, hlbinných, wobbeovho, spaľovacieho, zapojenie, hodnoty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-232038-zapojenie-pristrojov-pre-korekciu-spalovacieho-pomeru-od-hodnoty-wobbeovho-cisla-vykurovacich-plynov-na-hlbinnych-peciach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach</a>

Podobne patenty