Zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 231628

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bezděk Miloslav, Spišiak Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je propojení řídicích obvodů, snímačů nebezpečného stavu stroje, bloku zarážkového systému, nulovacích bloků a výstupního bloku tak, aby zapojení pracovalo spolehlivě a rychle a v případě poruchy umožnilo snadnou identifikaci závady. Vynález lze využít pro řízení textilních zejména víceprošlupních tkacích strojů.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje. Řízení textilních, zejména víceprošlupních tkacích strojůse podle dosavadního stavu techniky provádí releovým systémem.Nevýhody dosavadního stavu spočívají zejména v pomalosti reakce řídicího systému na okamžitý stav stroje, v malé spolehlivosti řídicího systému a v malých zárukách bezpečnosti obsluhy. Další nevýhodou je, že textilní stroj lze při poruše někteŕě části řídicího systému spustit dříve, než se porucha odstraní. Navíc dochází při poruše některáho bloku systému řízení i k samovolnému Spuštění stroje.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že blok vstupu je připojen svým prvním výstupem na první vstup bloku řízení volby rychlosti a na druhý vstup bloku přemostění a svým druhým výstupom na třetí vstup bloku přemostění a na vstup bloku mikroposuvu, jehož výstup je spojen s druhým vstupom bloku nulování a se čtvrtým vstupem bloku vyhodnocení funkce stroje, jehož první a druhý vstup je spojen s prvním a druhým výstupem bloku řízení volby rychlosti a jehož šestý vstup je spojen s výstupem bloku zarážkového systému a s prvním vstupem bloku nulování, jehož třetí vstup je spojen s pátým vstupem bloku vyhodnocení funkce stroje a s výstupem bloku havarijního systému,jehož vstup je spojen se čtvrtým vstupem bloku přemostění a s vý stupem snímače nebezpečného stavu stroje, přičemž blok vyhodnocenífunkce stroje je svým prvním, druhým a třetím výstupem spojenýs prvním, druhým a třetím vstupem výstupního bloku a druhý vstup bloku řízení volby rychlosti je spojen s výstupom bloku nulování,jehož čtvrtý vstup je spojen s výstupom obvodu počátečního nulovánía s prvním vstupem bloku přemostění, jehož výstup je spojen setřetím vstupem bloku vyhodnocení funkce stroje.Výhody zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají zejména v rychlé reakci řídícího systému na okamžitý stav stroje, ve vyšší spolehlivosti řídicího systému a vyšší bezpečnosti obsluhy. Výhodou také je, že při poruše kterěkoliv části řídicího systému zapojení podle vynálezu zajištuje, že stroj nelze spustit dříve, než se závada odstraní. Navíc zapojení podle vynálezu zajištuje jasnou signalizaci případné závady a jednoznačnostzapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje podle vynálezubude dále popsáno podle přiloženěho výkresu. Blok l vstupu jesvým prvním výstupem připojen na první vstup bloku 3 řízení volby rychlosti a na druhý vstup bloku 2 přemostění a svým druhým výstupem je připojen na blok 3 mikroposuvu a na třetí vstup bloku 2 přemostění. Blok 3 řízení volby rychlosti je svým prvním a druhým výstupom připojen na první a druhý vstup bloku Ž vyhodnocení funkce stroje,který je svým prvním, druhým a třetím výstupem spojen s prvním, drum hým a třetím vstupem výstupního bloku É. Blok Q míkroposuvu je svým výstupem spojen se čtvrtým vstupem bloku 2 vyhodnocení funkce stroje a s druhým vstupom bloku 1 nulování, jehož první vstup je spojens šestým vstupem bloku 2 vybodnocení funkce stroje a s výstupombloku § havarijního systému, jehož vstup je spojen s výstupem snímače 2 nebezpečného stavu stroje a se čtvrtým vstupom bloku 2 přemostění. Třetí vstup bloku Ž vyhodnocení funkce stroje je spojen s výstupom bloku 2 přemostění a šestý vstup bloku Ž vyhodnocení funkce stroje je spojen s prvním vstupem b 1 oku Z nulování a výstun p~m bloku lg zarážkového systému. Blok 1 nulování je svým ćtvrtým vstupem spojen s výstupom obvodu ll počátečního nulování a s prvním 7w 3 Lupem bloku h přemostění a svým výstupom je spojen s druhým vatumV činnosti výšle blok l vstupu startovací impuls lg do bloku § umení volby rychlosti, který vytvoří impuls ll technologické rychlostnebo xmuls lg provozní rychlosti, které jsou přivedeny do bloku ŽÁvvcüodnocení funkce stroje, který podle stavu vstupů vyšlo do výstupuního bloku Q impuls li technologické rychlosti, impuls lg provozní rychlosti nebo impuls ll sepnutí brzdy. Blok ł vstupu obsahuje dále oeznazurněné ovládače, které dávají na jeho druhém výstupu lmpuls ł§ mikroposuvu, který je přiveden na blok Q mlkroposuvu, který svým vystupulm impulsem lg bloku 5 mikroposuvu blokuje průchod impulsůii 4 li technologické rychlosti a provozní rychlosti v bloku Ž vyw Ďüünuüenl funkce stroje a přes blok Z nulování nuluje blok g řízení by rychlosti. Impuls lg bloku E mikroposuvu, přlvedený na čtvrtý Nakup bloku Ž vyhodnocení funkce stroje způsobí, že se na druhém výanupu bloku Q vybodnocení funkce stroje objeví impuls lä technologlcké rychlosti. Blok lg zarážkového systému svým výstupnim impulsemgg bloku lg zarážkového systému blokuje průchod impulsů lg a łłfunkce stroje a přes blok Z nulování nuluje blok Q řízení volby rychlosti. Snímače 2 nebezpečného stavu stroje řídí blok § havarijního systému, který výstupním impulsem 3 bloku § havarijního systému blokuje průchod impulsů lg a lg technologické rychlosti a provozní rychlosti v bloku Ž vyhodnocení funkce stroje a přes blok Z nulování nuluje blok 3 řízení volby rychlosti. Přitom blok Ž vyhodno cení funkce stroje vytvoří na svém prvním výstupu, pokud jsou na»jeho vstupy přivedeny příslušné výstupní signály gg bloku lg zarážko vého systému nebo gł bloku § havarijního systému impula ll sep nutí brzdy pro připojení brzdy ve výstupním bloku §.Blok 1 přemostění zajištuje bezpečnou funkci celého elektrického systému při poruše kterěhokoliv prvku systému. Je ovládán výstupními impulsy bloku l vstupu, to jest startovacím impulsem lg a impulsem lg mikroposuvu a výstupním impulsem snímače 2 nebezpečného stavu stroje tak, že v případě, že na svůj vstup dostane informaci o,poruše, vysílá na třetí vstup bloku Ž vyhodnocení blokující impuls gg, který zabráni vyslání impulsu li technologické rychlosti a impulsu lg provozní rychlosti a naopak způsobí. že blok 2 vyhodnocení funkce stroje vyšle na první vstup výstupního bloku Q impuls ll sepnutí brzdy. Obvod ł počátečního nulování vyšle po zapnutí hlavního vypínače do bloku Z nulování a bloku Z přemostění časově omezený impuls o hodnotě logické nuly, kterým se všechny pamětové obvody zapojení uvedou do výchozího stavu. Poté se na jeho výstupu objeví signál o hodnotě logické jednotky a zůstane na něm až do vypnutí stroje.zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít k řízení textilníchstrojů, zejména k řízení víceprošlupních tkacích strojů.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkacího, zapojení, stroje, řízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-231628-zapojeni-rizeni-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řízení víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty