Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je použitelné v chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a v průmyslu stavebních hmot. Zařízení sestává z tělesa se dnem, v jehož dolní části se nachází distributor fluidační tekutiny s otvory a vnitřní kónus. Podle vynálezu je ve vrchní části vnitřního kónusu nad distributorem vytvořena prohluben, na jejíž základně je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou upraveny otvory pro přívod tekutiny. Distributor může být opatřen otvory, které mohou být radiální nebo skloněny vůči radiálnímu směru.

Text

Pozerať všetko

231 095 Vynález ee týká zařízení k provádění procesů ve fluidnív vrstvě, tj. procesů fyzikálních, chemických, biochemických a A jaderných.vynález se vztahuje k chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a k průmyslu stavebních hmot. V těchto výrobách se vyskytuje často pctřeba úpravy a zpracování zrnitých materiálů jako je například ohřívání, chlazení, zmrazování, sušení, granulace, žíhání a jiné chemické reakce. Požadavkem je spolehlivá funkce zařízení, tj.,aby zařízení pracovalo bez potřeby příliš častého čistění etěn a roštu od nalepených, připečených či biochemicky e chemicky i rozložených materiálů. Dalším požadavkem je vysoká energetická účinnost a vysoká intenzita děje, což se projevuje v malém měrném objemu zařízení.Dosud známá zařízení s fluidní vrstvou neumožňují spolehlivě zpracovávat materiál s tendencí k nalepování, připékání a shlukování, například materiál s vysokou vlhkostí, nebo musí být zařízení vybavena rotujícím elementem či tryskami oddělujícími materiál od stěn.Nedostatkem těchto zařízení je vznik nárůetků na stěnách zařízení a na roštu. V případě tangenciálníhopřívodu fluidačního měäia do fluidní vrstvy se materiál-pohybuje odetředivou silou podél stěny, dochází k zvýšené tepelne výměně e okolím(ztráty energie), v osové oblasti aparátu se vytváří neúčinná zóna, je zvýšená eroze stěn zařízení i částic a nižší intenzita vlastního děje vzhledem ke sníženému kontaktu pevných částic a fluidačního média. V případě souosého přívodu fluiu dačního média je pohyb částic neusměrněný, vznikají značnáILZ 231 095 nerovnoměrnosti a rázy, ktoré snižují kontakt materiálu s fluidačním mšdiel a u materiálu, který má tendenci k slepo vání se vytvářejí nerluidní zóny.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě, sestávající z tělesa se dnem, v je-. hož dolní části se nalézá distributor fluidační tekutiny s otvory na obvodu a vnitřní kőnus. Podstata zařízení spočívá v tom, že ve vrchní části vnitřního kőnusu je vytvořena prohlubeň, na jejíž základné je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou otvory pro přívod fluideční tekutiny. Podle dalšího význaku vynálezu je distributor, umístění Päd vnitřní kőnusem, opatřen radiálními výstupními otvory. Konečně podle posledního význaku vynálezu jsou výstupní otvory skloněny vůči radiálnímu směru.Zařízení podle vynálezu zajištuje stabilní gejzírovou fluidní vrstvu.v centrální části.a navíc organizovanou rotující vrstvu /pokud je třeba/ v dolní části. Přitom se dosahuje možnosti pracovat s podstatné vyššími vrstvami při dosažení hydrodynamického i tepelného režimu vysoké intenzity v celé výši vrstvy. Z toho plyne vysoká výkonnost zařízení. Ironě tohovynález zajištuje nízká tepelná ztráty. Při teplotě v zařízení vyšší než je teplota okolí umožňuje dvojí přívod tekutiny přivést tekutinu o teplotě vyšší do centrální části trubkou a tekutinu o nižší teplotě do spodní části trubkou. Tím se sníží teplota u stěny. Kromě snížení tepelných ztrát,u vysokoteplotních procesů se tak vytváří ochrana stěn zařízení před účinkom vysoké teploty a převážná část zařízení může být vyrobene z méně nákladného materiálu. V případě tepelného zpracování termolabilních materiálů lze využít možnosti zařízení podle.vyná 1 ezu vytvořením různých teplotních zón k ochraně materiálu od přehřátí, případně.od přechlazení. Snížený styk částic materiálu se stěnami zařízení snižuje erozi zařízení a materiálu, což zvyšuje jakost materiálu a snižuje též možnost nalepování materiálu na stěny, což zvyšuje spolehlivost chodu zařízení, snižuje náklady na údržbu a opět zvyšuje jakost ,materiáłu. i-15 231 095 Zařízení podle vynálezu je dále blíže popeáno na konkrétním příkladu provedení a podle připojeneho výkreeu, na němž,r značí obr. l podélný řez zařízením, obr. 2 řez A-A z obr. l,obr. 3 řez A-A z obr. 1 v alternativním provedení.Jak patrno z our zařízení sestava z těleea l e kőnueovým dnem g, v jehož nižší části je inatalován pretencovýp distributor 3 fluidační tekutíny e přívodem tekutiny 5 a a otvory 2. V řezu 4 na obr 2 a 3 jsou znázorněny 2 varianty uspořádání otvorů dietributoru Q a to bud radiální nebo ekloněnć vůči radiálnínn eměru. Na vrchní částí distríbutoru 1 je.umíetěn vnitřní kőnue §,-v jehož vrchní části je vytvořena prohluboi s ueměrňovačem 1. Trubka § slouží k přívodu tekutín do vnitřního kőnueu Q. Ve etěnách prohlubně jsou vytvořeny otvory g pro tekutinu přivedenou do vnitřního kőnueu. Otvor lg je určen pro přívod materiálu do zařízení, otvor ll pro výstup materiálu ze zařízení a otvor lg pro odvod tekutinw.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že působe A ním fluidační tekutiny, vystupující otvory g, se vytváří eměemateriálu a tekutiny a tato směs má vlívem ueměrňovače 1 usměrněnýpohyb. V centrální části zařízení se tak tvoří haterogenní papreek, kterým jsou častice materiálu vynášeny na povrch vrstvy a přesunují se ke etěnám zařízení. Druhý proud fluidační tekutíny vstupující otvory Ž distributoru 1 vytváří nerotující, víz obr. 2 nebo rotující, viz obr. 3, eměs materiálu a tekutiny postupující nahoru od přístěnné zóny tělesa l do jadra vrstvy, to je do oblasti nižěího tlaku) kde ae aměšuje a čáeticemí materiálu poatupujícími shora od centrálního paprsku. Tím se v zařízení vytvářejí dvě zőny e nahoru postupujícím materiálem jedna centrální v horní části nad usměrňovačem 1 a druhá v nižší části u stěny tělesa l. Tím se také vytvářejí dvě zőny aeetupujícího-materiálu jedna ve vrchní částí zařízení u stěny tělesa l a druhá v do 1 ní.čáatíu stěny vnitřního kónuau Q. VPodle konkrétního provedení vynálezu bylo do zařízeníe dístributorem podle obr. 2 přiváděno 10 t,h karbohnojiva ve tvaru cylíndrických granul o průměru 4 mm a střední délce7 231 095 8 mm. Karbohnojivo mělo být usušeno z v 1 hkoeti,20 na 12 . Maximální teplota granul neměla přeaáhnout 70 °C, aby nedošlo k snížení jejich kvality. Zařízení bylo vytvořena tak, že celková výška těleee łje 4 m, průměr horní válcové částí tělesae je 3,0 m, střední válcové části 2,2 m a dna 1,9 m. Na dně tělesa ł byl centrálně umístěn distributor à o průměru 1,5 m. Vnitřní komolý kőnus §~mě 1 u paty průměr 1,5 m, v nejvyšší části průměr 0,8 m a výšku včetně distributoru 1,0 m. Prohlubeň vnitřního kőnusu měla tvar komolého kőnusu, byla hluboká 0,4 m a průměr u dna měla 0,6 m. Ve stenách prohlubně byly vytvoreny otvory 2 pro vstup sušicího vzduchu. Na dně prohlubně byl inetalován usměrňovač 1 ve tvaru kőnuau výšky,0,9 m e průměrem u paty 0,6 m. Přívod vlhkých granul byl centrální trubkou łg a odpad vysušeného materiálu byl boční trubkou łł, umíetěnou 0,9 m nade dnem tělese ł.Do zařízení byl přiváděn dvojí proud vzduchu. Trubkou § se do vnitřního kőnusu přivádělo 15 000 kg,h vzduchu o teplotě l 80 °C. V centrální části zařízení, to je v oblasti usměrňovače 1 docházelo k odsuěení převážně části vody, takže teplota směsi vzduchu a materiálu byla pod 70 °C. Trubkou 1 a distributorem g se do zařízení přiváděl další proud 15 ooo ky, vzduchu o teplotě 40 °C. Tím se vytvořila chladnější zőna,v níždocházelo k dosušení a k ochlazení granul přicházejícíoh z centrální části a vyšší teplotou. Přítom se dosušovalo při příznivém souhlasném znaménku gradientu teploty a vlhkostiPřívod fluidační tekutiny může být spoleöny do distributoru Q a vnitřního kőnueu Q. Místo distributoru Q-a otvory Ž vytvořenými podle obr. 2 nebo 3 může být insta 1 ovánpřívod fluídačního média roštem ve dně tělesa ł, přičemž rošt může být z děrovaného plechu, z tyčí, z frity, porézní keramiky,tkaniny, ze zrněného materiálu, kloboučkový nebo žaluziový. Vlastní tvar tělesa ł není omezen a může být například pravoúhlý. Rovněž vnitřní kőnue Q a usměrňoveč 1 mohou mít tvar jehlanový či střechovitý. Přívod materiálu lg nemusí být cenitrální, ale tež boční, s výhodou situovaný na opečné àtraně než odpad materiálu łł, nebo řešený více vstupy.

MPK / Značky

MPK: B01J 8/18

Značky: procesu, provádění, zařízení, fluidní, vrstvě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-231095-zarizeni-k-provadeni-procesu-ve-fluidni-vrstve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě</a>

Podobne patenty