Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Stanik Stefan, Baco Miloslav, Poláček Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil sa uzatvorí. Objem mazacieho prostriedku v rozvode postačuje na mazanie hybných časti koníka po určitú dobu. Po vyprázdnení rozvodu sa ventil mechanicky znovu otvorí a rozvod sa znovu naplní. Systém zabezpečuje, aby hybné časti neboli zbytočne mazané po čas kľudu stroja. Zariadenie na centrálne mazanie hybných časti koníka je využiteľné v obore obrábacích strojov a všade tam, kde je potrebné optimálné mazanie časti po čas určitého časového intervalu.

Text

Pozerať všetko

7 231 uns Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce bez problémové mazanie-hybných častí koníka obrabacieho stro ja, pri optimálnej spotreba mazacieho óleja.U Dosiaľ je známych niekoľko konštrukcí mazacích,zariadané v ktorých sa využíva na prívod mazacieho oleja k treAcím miestam systém odkvapávacích mazníc knotové mazanie a pod. Nevýhodou týchto systémov je, že dochádza k zlyhávaniu funkcie, mazací systém pestáva pracovať a môže nastať poškodenie vodiacich plôch. U knotového mazania nie je za V bezpečené regulácia prívodu mazacieho oleja ku knotom, nás ledkom čoho sú trecie plochy neustále mazané, t.jaj počas kľudu stroja. Dochádza k neefektívnemu úbytku mazaciehoĎalej je známe mazacie zariadenie inštalované na pohyblivej strojovej časti pozostávajúca z mazacieho segmentu voľne uloženého vo vybraní pohyblivej časti. Vnútorná časť segmentu je vyplnená mazacím prostriedkom a segment dosadé svojou čelnou plochou na vodiacu plochu druhej strojnej časti. Nevýhodou tohoto riešenia je.nedostatočné mazanie styčných plôch, najmä pri menších rýchlostiach pohybujúcich sa plôch,nakoľko segment zároveň olejový film zo styčných plôch stiera.Nevýhody horeuvedených zariadení odstraňuje centrálne mazanie hybných častí konika podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v spodnej časti nádrže je inštalovaný ventil, ktorého vývodný kanál ústi do priečneho kanála, prepojeného s knotovou sústavou mazanie upinacieho výstredníka, pričom výstupy knotovej sústavy ústia na trecie plochy mechanizmu vyosenia konika a ďalej k vývodnému kanálu ventilu je pripojený mazací kanálpinolý konika a knot mazanie ložisk pohybovej skrutky, ktoré sú potrubim prepojené tiahlami upinacieho systému konika. . Výhody navrhovaného riešenia spočívajú predovšetkýmv regulácii privodu tekutého mazacieho prostriedku do mazacieho systému konika, čo zabezpečuje optimálne mazanie exponovaných trecich časti, bez neefektivneho úniku mazacieho prostriedku z mazacej sústavy konika. Mazaci rozvod umožňuje mazat všetky potrebné trecie plochy z centrálnej nádrže jednoduchým úkonom /stlačenim tlačidla na konikuĺ,čim sa zniži čas potrebný na mazanie, zvýši sa hygiena práce a odstránia sa prestoje stroja , potrebné na mazanie funkčných časti konika. Knotové odkvapávače privádzajú na styčné trecie plochy optimálne množstvo mazacieho prostried ku, ktoré odstraňuje možnosť zadretia a následného poškode nia hybných časti konika. Na priloženom výkrese je zobrazené prikladné prevedenie centrálneho mazanie hybných časti konika, kde na obr. l je znázornený konik rezaný rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou osou pinoly kolmo na základovú dosku konika, s celkorým pohľadom na rozvod a umiestnenie mazacej sústavy. Na obr. 2 je znázornený ventil regulujúci privod mazacieho prostriedku do mazacej sústavy konika z nádrže.V najvyššom mieste telesa konika l je umiestnená nádrž Q naplnená tekutým mazacim prostrie.kom. V spodnej časti nádrže g je inštalovaný ventil 1 pozostávajúci z komory lg, v ktorej je uložená gulička ll predätá v sedle púzdra L 3 prúžinou lg Vo vrtani púzdra g je posuvne uložený čap lg, ktorého koniec čapu li je ukončený tlačidlom lg, vyčnievajúcim z povrchu telesa konika l. Komora lg prechádza do vývodného kanála 1 unies tneného pod dnom nádrže g, orientovaného vanere osi pinoly ko nika 2 do zadnej časti telesa konika L, v ktorej je pripojená na priečny kanál Ž. Priečny kanál 1 je spojovacim potrubim1. Výstupy knotcvej sústavy Q sú vyvedené k trecim plochám mechanizmuvyosenia konika Lg. Na vývodný kanál Q ventilu 1-je pripojený mazací kanál Q pinoly konika 3 a v zadnej časti konika je na vývodný kanál ggpripojený knot gl mazanie ložisk lg pohybovej skrutky ąg. Mazaci prostriedokz povrchu pinoly konika Q a z ložisk lg pohybovej skrutky gg je odvádzaný potrubim ggk tiahlam ga upinacich priloži ek g.V prevádzke, pred započatim práce na Itroji sa najskôr naplni mazacie sústava konika tekutým mazacim prostriedkom Mechanickým stlačenim tlačidla lg v bočnej stene telesa konika l, čap li odtlači guličkn ll zo sedla púzdra l§v kovmore lg. Tekutý mazací prostriedok začne prúdiť z nádrže g cez radiálny otvor L 1, púzdro 13 a komoru lg do vývodného kanála 1. Z vývodného kanála A je mazaci prostriedok privádzaný jednak do knotovej sústavy Q mazania výstrednika 1 a jednak mazacim kanálum § na pinolu konika 2 a činné závity pohybovej skrutky gg, Na vývodný kanál Q ventilu 1 je pripojený knot gł,cez ktorý mazaci prostriedok odkvapkáva na ložiská lgpohybovej skrutky gg. Z ložisk lg, vodiacej skrutky gg a pinoly konika Q je mazaci prostriedok odvádzaný potrubim gg na trecie plochy tiahiel gł upinacich priložiek ll,Mazaci prostriedok po naplneni knotovej sústavy Q vyplni výstupy tejto sústavy a nimi je privádzaný k trecim miestam mechanizmu vyosenia konika lg.Obsluha stroja tlači na tlačidlo lg pred začiatkom prác,.pokiaľ sa mazacia sústava celkom nezaplni mazacim prostriedkom.Uvoľnenim tlačidla sa ventil 1 uzatvori a preruši sa privod mazacieho prostriedku do sústavy. Ďalej už mazanie exponovaných časti konika prebieha samočinne, pokiaľ sa všetok prostriedok zo sústavy neodčerpá. Tým je zabezpečené bezproblémové mazanie hybných funkčných časti konika po určitú dobu práce na stroji. Po vyprázdneni sústavy sa mazací prostriedok znovu načerpá popisaným spôsobom.1. Zariadenie pre mazanie hyhnýoh častí konika, pozostávajúca z nádrže v teleso konika, mazacieho rozvodu a knotových odkvapávačov vyznačujúce sa tým, že spodná čast nádrže(2) je opatrená ventilm (3), ktorého vývodný kanál (4).ústí do priečneho kanála (5). prepojeněho s knotovou sústavou (6) mazania upinacieho výstredníka (7), pričom výstupy knotovej sústavy (6) ústia na trecie plochy mechanizmu vyosenia konika (19) a dalej na vývodný kanál (14) ventilu (3) je pripojený mazací kanál (8) pinoly konika (9) a knot (21) mazanie ložísk (10) pohybovej skrutky (22), ktoré sú potrubím prepojené. s tiahlami (23) upínacich príložiek (11). 12. Zariadenie podĺa hodu 1 vyznačujúce sa tým, že ventil ýž(3) pozostáva z komory (12), ktorej jedna strana prechádza do vývodného kanála (4), v druhej strane komory (12) je vsadená púzdro (13) vybavené radiálnym otvorom (14) spádajúcim nádrž(2) s vývodným kanálem (4). pričom v púzdro je posuvne uložený čap (15) tlačidla (16), ktorého zúžený koniec je v stykus guličkou (17) pritláčanou pružinou (18) do sedla púzdra (13).

MPK / Značky

MPK: B23Q 11/12

Značky: zariadenie, hybných, mazanie, koníka, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-231089-zariadenie-pre-mazanie-hybnych-casti-konika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka</a>

Podobne patenty