Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem prošlupního ústrojí podle vynálezu je zjednodušit jeho konstrukci a usnadnit manipulaci s nitěnkami. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že držák (4) je spražen s podélně přesuvnou objímkou (7) přiléhající svým obvodem alespoň ze stran konců nosičů (5) k obrysu držáku (4), přičemž objímka (7) je opatřena pojistným elementem variabilně zasahujícím do držáku (4).

Text

Pozerať všetko

228 ~ 834 vynález se týká prošlupnihb ústrojí vioeproälupniho tkneihostroje. Proälupní ústrojí sestává z jednotlivých sekci přičemžkaždá sekce je tvořena sekčním táhlem, spřąženým s pohonom stro je, k jehož vrcholu je variebilně upevněn držák s nosiči nitänek.známá prošlupni ústnej jsou tvořeno sekčnimi sloupky, kteréjsou uložený na sekšnich táhlech prostřednictvím upínacího mecha vnizmu s pojistkou nebo pomocí pružného rozpärného čepu tvořenéhodvojici elementů vně ukončenýoh ozuby. Na sloupky z profilového plechu jsou přinýtovány dvojice nosičů nitěnek. Každý nosič jena svém konci opatřen pojistkou zabraňujici nitěnkám, ktoré se na nosič navlékaji svými otvory, v jejich vypadeni. Sloupky s nitěnkami se na tkacím stroji upevňují vždy dva proti sobě. Při,nanipuleci s nitěnkami je nutno speciálním připravkem vyjmout pojistku z nosiče a po ukončení mnnipulace opět nn nosič nasadit e zajistit. Odjišřování nitänek na nosiči představuje tedy manipulačnö i časově nâročnou práci přičemž při tété práci dochází ke ztrâtám drobných pojistek. Ňdvio řazení sloupků po dvojicioh k sobě znâročňuje výmenu ą msnipulnoi s nitěnkani e prodlužuje časVýše uvedené nevýhody odstraňuje prošlupni ústrojí podle vybnálezu, jehož podstatou je, že.držâk je spřnžen s podelnö přesuv nou objimkou při 16 hnjicia 1 espoŠ ze strany konoů nosiöů svým ob 5 228 534 vodou k chybu držák přičemž objímks je opatřena pojistným ele ments variabilně zasahujíoím do držáku.Výhodou proälupního ústrojí podle vynález je výrobní nenáročnost, snadné manipulaoe ajíitční obou nosičů nitěnek jedné sekce jedinou součástí, která se při nenipulaci s nitěnkami zePředmět vynález je zobrazen na výkresoch, kde obr. 1 představuje öelní pohled na prošlupní ústrojí a obr. 2 pohled na.ústrojí podle vynálezu shore. Na obr. 3 je příkladné technologické provedení držáku v půdoryse.Horní konec sekčního táhla l je v podélné ose táhla l opetřen připevňovacím pružným čepem 2 sestávajícím z dvojice pružných elementů nkoněenýoh vnä oznby l. Prostřednictvím pružného čepu a je na konec sekčního táhla 1 připevnän snínatelný držák fi nitěnek opatřený bočně nosiči i s volnými konci. Ze strany konců nosičů i nitěnek je těleso držáku i opatřeno podélnou vodicí drážkou §.Na držáku lç s nosiči i nitěnek je nasunuta posuvná objímka z čtvercového průřezu přiléhající ze stran kolmých k nosičům i uitěnekk obrysu drum fi a volným koncůin nosičů Ž. V místě podélné vodicí drážky á držáku lt je objímka z opatřena podélným vedením 8. ze strany protilehlé podélnému vedení § je objímka lopatřena obdě 1 níkovým otvoremvg v jehož spodní částí je z objímky vytvořena pojistka sestávąjící z pružnic 1(). Z vnitřní strany jsou pružnice Lg opatřeny půlkruhovým vybrâním u, kterým jsou pružníce lg v pojistném zábäru s pojistnýn kolíkem 1 g radiâlně upevněným v tělese držáku f. V horní straně ohrąničující obdélníkový otvor 2 je na objímoe z vytvořen záohytný vý-řez 1 , kterým je objínka v zá běru s kolíkem g 2 ve své dolní poloze. Ze stran boků nosičů i jeohjimka. 1 opatřenakruhovými otvory. Lig. Při chodu tkacrího »stroje je objímka z zejiätěna v horní poloze tallc, že kolik lg je naskočen ve vybráni 11 pružnic lg. objímka z v této poloze překrývâ konce nosičů 5 a zajišťuje tak neznázorąěné nitěnky, navlečenéna nosičícąěproti vypadeni. Při potřebě manipulace s nitěnkami, se po zastavení tkaciho stroje objímka zýuchopí v místě kruhových otvorů 1 ila stáhne dolů. Kolik 12 je vytažen ze záberu e pružtiicemi lg a objimku 1 uatavi v dolná poloze zapednutim do výřezu Au. Tim se odkryji nosiče i a neznázornčné nitěnky je možno volně přeskupovat a vyměňovat. Po ukončení mnnipulace s nitěnkami se opět objimka Z uchopi v místě kruhových otvorů lll a přeaune do horní polohy, kdy jsou nosiče i a zejména jejich volné konce objimkou zpřikryty a neznázorněné nitěnky nemohou vypadnout. Poloha objímky zvůči držáku ł je zajiätěna pojistkou tvořenou pružnicemi 1 o s kolíkemLg, který je zaekočen ve vybrânzí 11. Technologie výroby držáku ls nosiči i může být různá. může to být výlisak, obrobek nebo ple chový profil, jak je příkladně znázorněno na obr.ą 3.228 634 1. Prošlupni ústrojí víoeprošlupniho tkaciho stroje tvořeněsoustavou jednotlivých sekci, kde každá sekce sestává ze sekčniho táhla k jehož vrcholu je variabilné upevněn držáks nosiči alespoň jednostranné uložených nitěnek opatřených vodicíni očky osnovnich nití, vyznačujici tim, že držák (M) je spřažen s podélně přesuvnou objimkou (7) přiléhajici svým obvodem alespoň ze strany konců nosičů (5) kobrysu držák (h) přičemž objinka (7) Je opatřena pojistným elementem variabil ně zasahujioim do držáku (ü).2. Prošlupni ústrojí podle bodu 1 IvyznačuJ 1 cí se tím, že držákdrážky(6), která jerv záběru s vedením (8) objímky (7).3. Prošlupni ústrojí podle bodů 1 a zrvyznačujíci se tim, že pojistný element je tvořen dvojici pružnic (10) zasahujicisvým vybráním (11) do pojistného kolíku (12) držáku (Q).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, tkacího, stroje, víceprošlupního, prošlupní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-228634-proslupni-ustroji-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty