Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je zjednodušit manipulaci s nitěnkami uloženými na držáku, čehož se dosáhne tím, že každý držák (3) nitěnek (4) je ze strany protilehlé nosičům (9) opatřen v místě nosičů (9) dvojicí podélných drážek (11) vytvořených tak, že volné konce nosičů (9) následující sekce do těchto drážek (11) zasahují přičemž šířka drážky (11) je menší než šířka nitěnky (4).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká prošlupního zařízení víceprošlupního tkacího stroje sestávajícího ze sekcí tvořených nitěnkami uloženými ales poň jednostranně na nosičích držáků nitěnek upevněných na sekčnimZnámá prošlupní zařízení jsou tvořena sekěními sloupky, které jsou uchyceny na sekčním tâhle prostřednictvím upínacího u mechanizmu s pojistkou nebo pružným rozpěrným prostředkem tvořeným dvojici elementů ukončených ozuby. Na slouřky z profilového plechu jsou přinýtovány dvojice nosičů nitěnek. Každý nosič je na svém konci opatřen pojistkou zabraňující nitěnkám, které se na nosič navlékají svými otvory, v jejich vypadení. Sloupky s nitěnkami jsou na tkacím stroji upevněny vždy dva proti sobě. Při manipulaci s nitěnkamí je nutno na každém sloupku vyjmout-pojistku a po ukončení manipulace ji opět nasadit. Navíc řazení sloupků po dvojicích k sobě znáročňuje výměna a manipulaci s nitěnkamia prodlužuje čas nutný k této operací.Výše uvedené nevýhody odsçraňuje zařízení podle vynálezu jehož podstatou je, že každý držák nitěnek je ze strany protilehlé nitěnek opatřen v místě nosičů dvojici podélných drážek vytvořených tak, že nosič následující sekce do těchto drážek zasa hují, přičemž šířka drážky je menší než šířka nitěnky.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchá manipulaces nitěnkami, které není nutno odjišřovat neboř nosníky vůbec nejsou opatřeny pojístkami. Nosníky jsou na. držácích upevněny pouze jedním směrem., což práci s nitěnkami zjednodušuje. Výroba dŕžáku s nosiči je konstrukčně a tím i výrobně jednodušší. Předmět vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na zařízení shore s jednou sekcí v příčném řezu, na obr. 2 je zařízení v bočním pohledu s čáetečným řezem. Prošlupní. zařízení sestává ze sekčních táhel l spřažených s pohonem tkacího stroje. Ve svých horních koncích jsou sekční táhla l opatřema spojovacími pružnými čepy 2 sestávajícími z dvojice pružných elementů sloužící k upevnění držáku 1 nitěnek fl na sekční táhlo l. Držák 2 nitěnek f má tvar profilu T jehož sntojina je. opatřena obdélníkovým průchozím otvorem i pro vedení spojovacího pružného čepu g. Rameny ő příčníku držáku 2 je veclena dvojice kruhových otvorů l. Každé rameno 6 držáku 2 je opatřeno výřezem 8 pro uložení nosičů 9 nitěnek i. Nosiče g jsou ve výřezech 8 držáku 2 upevněny kolíky lg, které procházejí kruhovými otvory 7. Z protilehlé strany nosičů 9 je každé rameno 6 držáku 2opatřeno svislepodélnou drážkou 1 |, jenž je menší než šířka ni těnky h Do těchto drážek ll pak při sestavení v prošlupním zaříze- Aní zasahují nosiče 2 následující sekce zařízení. Na nosiče 2 jsou uloženy svými koncovými očky nitěnky fi. Nitěnky f nejsou tedyna nosičích g zajištěny žádnou pojistkou. Jejich funkci přebírá zadní strana držáku 1 předcházející sekce prošlupního zařízení Proti vypadnutí nitěnek i z nosičů g při manipulaci s jednotlivými držáky 2, například při transportu apod. jsou nosiče 2 ve svýchPři chodu tkacího stroje, kdy jednotlivé sekce zaujímajívůči sobě různou polohu jsou konce nosičů 2 nítěnek f neustále228 324 kryty V drážkách ll držáku 2 předcházejici sekce. Při nutnosti manípulace s nitěnkami í se stlačením pružných elementů pružného čepu 3 rozpojí sekční táhlo l s držákem 1. Držák 1 se zezařízení Vyjme a nitěnky í je možno volně přeskupovat a vyměňovat. .Próšlupní zařízení víceprošlupního tkaciho stroje, sestávajíci ze sekci tvořených nitěnkami, alespoň jednostranné uloženými na nosičích držâků nitěnek upevněnýçh variabilné na sekčnim táhlu spřaženém s pohonem stroje,vyznačující se tim,že každý držák (3) nitěnek (ü) je ze strany protilehlé nosičům(9) nitěnek (4) opatřen v místě nosičů (9) dvojici podélných drážek (11) přičemž volné konce nosičů (9) následující sekce do těchto drážek (11) zasahují, přičemž šířka drážky (11) jemenší než šířka nitěnky (H).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkacího, stroje, prošlupní, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-228624-proslupni-zarizeni-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty