Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů

Číslo patentu: 227204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů je určeno pro výrobní linky s dopravou předmětů stejného, například plochého tvaru. Skládá se z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvacím válcem, přičemž nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočně s pákou, uloženou jedním koncem v kloubu a opatřenou na druhém konci hnacím válečkem. Na přiváděcí dráze v jejím počátečném úseku je umístěn výtlačný snímač polohy spojený s druhým vstupem třetího ovládacího členu, jehož výstupy jsou spojeny se vstupy přítlačného válce. Na konci přiváděcí dráhy je umístěn koncový snímač polohy spojený jednak s prvním vstupem třetího ovládacího členu, jednak s druhým vstupem druhého hradla, přičemž výstup druhého hradla je spojen s prvním vstupem druhého ovládacího členu, jehož výstupy jsou spojeny se vstupy posouvacího válce, a v odváděcí dráze je umístěn výchozí snímač polohy spojený s druhým vstupem druhého hradla, pričemž výstup druhého hradla je spojen s druhým vstupem prvního ovládacího členu jehož výstupy jsou spojeny se vstupy výtlačného válce.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení ke změně dráhy kusových předmětů, zejéne v oblasti výrobních linek založených na postupném podávání těchto kusových pŕedmätů z jednotlivého pracovního místa do dalšího núvezného pracovního místa.Známe postupy změny dráhy kusových předmětů ve výrobních linkách jsou spojený s výškovým přesezením těchto kusových předmětů v místě změny jejich dráhy e nevýhodou těchto postupd je skutečnost, že vyžadují složité zařízení s možností pohybu ve svislém smeru, osezené zpnavidle hnenými prvky, například válečky s řetězovým pohonem. .Tyto nevýhody odstraňuje zařízení ke změně dráhy kusových předmětů podle vynálezu složené z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvecím válcem, jehož podstate spočívá v tom, že nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístčnwřítlsčný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočné s pákou, uloženou jedním koncom v klubu a opatřenou na druhém konci hnecím válečkem, přičemž na přivádäcí dráze v jejím počátečním úseku je umístěn výtlačný snímač polohy spojený s druhým vstupom třetího ovládecího členu,jehož výstupy jsou spojený se vstupy přítlečného válce, a kde na .konci přiváděcí dráhy je umístěn koncový snímač polohy spojený jednak s prvním vstupem třetího ovládecího členu,jednak s druhým vstupom druhého hrsdle, přičemž výstup druhého hredle je spojen s prvním vstupem druhého ovládecího členu, jehož výstupy jsou spojený se vstupy posouvecího válce, v příváděcí dráze je umístěn výchozí snímač polohy spojený s druhým vstupom druhého hradla,přičemž výstup druhého hredla je spojen s druhým vstupom prvního ovládecího členu, jehož výstupy jsou spojený se vstupy výtlečněho válce.Předností zařízení ke změně dráhy kusových předmětů podle vynálezu je Jednotná úroveň přiváděcí dráhy s odváděcí dráhy, dále mezere mezi prvním kusovým předmětem a v pořadí delšími kusovými předměty o velikosti volitelné téměř v celém rozsahu podélněho geometrického rozmeru jednotlivého kusového předmětu, umožňující bezpečný druhý pohyb v příčněm smčru,jakož i kompenzaci jednak polohy osy odváděcí dráhy odlišné od přesněho celistvěho násobku jmenovité hodnoty podélného geometrickěho rozmeru jednotlivého kusového předmětu, jednak výkyvy podélných geometriokých rozměrů konkrétních kusových předmětů na přiváděcí dráze od této jmenovité hodnoty podélného geometrického rozmeru.Další předností je bezpečné funkční nevezbení jednotlivých pohybu, vylučující kolizi jednotlivých kusových předmětů.Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů podle vynálezu je v příkledném provedení znázorněno na přiloženěm výkresu, kde ne obr. 1 je znázorněn pohled shore a na obr. 2 boční pohled na jednotlivé pohybové stavy těchto kusových předmětů.Na obr. 1 je znázorněns přivéděcí dráhe g e odvádčcí dráha ji. V ose g přiváděcí dráhy je výtlečný válec g s pístem L 1 s pístní tyčí ukončenou tločným elementem u. V ose 2 odváděcí dráhy 1 | je posouvecí válec jj s pístem 16 s pístní tyčí ukončenou tlsčrwým elsmentem IL. Ose příváděcí dráhy Q a ose odváděcí dráhy g se protínejí v průsečíku i. Ne přiváděcí dráze 19 jsou znázorněny jednotlivé kusové předměty 1, g, l, i v klidovám stavu.Na obr. 2 je nad přiváděcí dráhou 12 v jejím koncovém úseku, v jednotné úrovni g společné s úrovní odvádčcí dráhy 11, umístěn přítlečný válec Q s pístem 12 s pístní tyčí epojenou otočně s pákou a, uloženou jedním koncem v kloubu g e opatřenou ne druhém konci hnecím válečkem 29,.Jsou označený význačné dálkově rozměry, e to podélný dálkový rozměr 1 jednotlíváho kusového předmětu, původní vzdálenost čele m prvního kusového předmětu l od mezní úrovně při dokončení skupinového pohybu a pásmo překrytí g.1 h přivddčcí dráze lg v jejím počátečním úseku (obr. 1) je umístěn výtlečný snímač polohy 3 spojený e druhým vstupom ga třetího ovládecího člena Q, jehož výstupy jsou spojený se vstupy přítlačněho válce lg. Na konci přiváděcí dráhy Q (obr.1) je umístěn koncový snímač polohy § spojený jednak s prvním vstupem g, třetího ovládacího členu g, a jednak s druhým vstupom ke druhého hradla š, přičemž výstup druhého hradla l( je spojen s prvním vstupom h, druheho ovládacího členu B, jehož výstupy jsou spojený se vstupy posouvacího válce jj. V odváděcí dráze | 1 je umístěn výchozí snímač polohy 2 spojený s druhým vstupem h druhého hradle E, přičemž výstup druhého hradla g je spojen s druhým vstupom 52 prvního ovládscího členu A, jehož výstupy jsou spojený se vstupy výtlačného válce 12.Základní pohybové funkce je taková, že přivedením tlskového média, například stlačenćho vzduchu, pod píst l výtlačného válce 12 se vysouvá tento píst s pístní tyčí l a s tlačąým elementov u v podélném smeru I. e způsobuje skupinový pohyb kusových předmětů o jeden dálkový úsek větší, než je podělný dálkový rozměr jednotlivého kusového předmětu. Přivedením tlekového média nad píst 11 tohoto výtlačného válce | 2 se zasouvá tento píst s pístní tyčí a s tlečným elementem li zpětnč do výohozí pohotovostní polohy znázornenáobdobné přivodením tlakového média, například stlečeného vzduchu, pod píst É posouvacího válce 12 se vyeouvá tento píst s pístní tyčí a s tlačným elementem 11 v příčném směru Ľ a způsobuje jednotlivý přasun prvního kusového předmětu | o druhý dálkový úsek větší,než je příčw dálkový rozměr jednotlivého kusového předmětu. Přivedením tlakového média nad píst E tohoto posouvecího válce li se zesouvá tento píet s pístní tyčí a s tlečným elementem 1 L zpětně do výchozí pohotovostní polohy, znázorněné na obr. I.j se vysouvá tento píst spolu s pístní tyčí a otáčí páku 31 s hnacím válečkem Q do záběru s prvním kusovým předmětam L, který se uvede do prídavného pohybu ve shodném podélném smčru L a přemístí se d prídavný dálkový úsek rovný původní vzdálenosti čela m, od mezní úrovni nárazníku. 1. Při dosažení kusového předmětu této mezní úrovně se přivedením tlakového média nad píet L 2 přítlečného válce 8 zasouvá tento píst s pístní tyčí zpětně do výohozí pohotovostní polohy znázornená na obr. 2 a přerušuje záběr hnscího válečku a.současně s uvedením maoího válečku gg do záběru a se zpětným přerušením tohoto záběru mdše být výhodou spojene zapnutí a zpětné vypnutí pohonu tohoto hnacího válečku.Následná přeeunutí prvního kusového předmětu 1 v příčném směru g může být vázáno na eplnłní přídavných logicłdch podmínek, například na stav volno v prostoru počátečního úseku odvéděcí dráhy 11 a podobné.Obdobne další v pořadí skupinový pohyb kusových předmětů může být vázán na splnení přídsvmřch podmínek, například ne zpětné dosaiení výchozí pohotovostní polohy posouvacího válce li, na výchozí pohotovostní polohu přítlačného válce 32, na doplnění stavu plnosti přiváděcí dráhy 10, například přisunutí dalšího kusového předmětu na tuto přiváděcí dráhuJako hradlo E E se rozumí kombinační logicky obvod, kde signál přivedený na první vstup 5., h, přechází na výstup tohoto hradla při zvolené logické hodnotě signálu na druhém vstupu le he, který představuje takto řídící vstup.Jako ovládací člen A, p, g se rozumí převodník k ovládání přívodu tlakového média zejména etlačeného vzduchu, ze vstupu go po go vždy na přísluěný výstup, v závislosti od logické hodnoty signálu ne ovládacích vstupoch 3 32 pl, 32 g 22. Jedná se například o elektromagnetické šoupátko se dvěma ovládacími vstupy v podobě ovládacích cívek,kde elektrický signál přivederzý na jednu cívku překlápí šoupátko do jedná pracovní polohy odpovídající plnění prostoru na straně pístní tyče válce a vyprazdňování prostorupod pístem tohoto válce, a elektrický signál přivedený na druhou cívku překlépí do druhé pracovní polohu, odpovídající plnění prostoru pod pístem válce a vyprazdňování prostoru na straně píetní tyče tohoto valce.Jako epínací člen ee rozumí spínač se vstupem-zepnuto (první vstup g 1) a se vstupen-vypnuto (druhý vstup 12).Funkce automatického ovládání pohybu kusových předmětů podle obr. 1 a obr. 2 je taková,že pri doplnění pŕivádäcí dráhy 10 dalším kusovým předmêtam ae uvede do činnosti výtlačny válac lg tak, že se přivede signál na první vstup 31 prvního hradla g. Při zoeunutém stavu posouvecího válce 12 indikuje výchozí snímač polohy 2 přítomnost tlačného elementu u, jeho výstupní signál přechází na druhý vstup pe prvního hradla jj a uvolňuje průchod signálu z prvního vstup h na výstup tohoto hradle g. Uvolněný signál prochází na druhý vstup 32 prvního ovládacího členu A, ktery přepojí prívod tlakověho média pod píst L 1 výtlačného válce Ľ.Při vyeunutém pístu ll dosáhne tlačný element u úrovně výtlečného snímače polohy g a působí jeho vybuzení. Signál z výstupu tohoto snímače přechází na druhý vstup 32 třetího ovládeeího členu g, ktery pŕepojí přívod tlakového média pod píst 12 přítlačného válce Q. Výsledkom je uvedení hnacího válečku do zábäru s prvním kusovým předmětem.Při dosežení prvního kusového předmětu 1 mezní úrovně nárazníku 1 se vybudí koncový snímač polohy S. Signál výstupu tohoto snímače přechází Jednak na první vstup p třetího ovládacího členu g, který přepojí přívod tlakového média nad píst 19 přítlačného válce 1 § a jeho vrácení do výchozího klidového stavu, e jednak na druhý vstup gz druheho hradla L a způsobuje uvolnční průchodu signálu z prvního vstupu k, na výstup tohoto hradle 5.Uvolněný signál přechází na první vstup p druhého ovládacího členu à který přepojí přívod tlkového média pod píet já posouvacího válce li. Přesunutím prvního kusového předmětu l na odvaděcí dráhuje změna dráhy tohoto kusového předmětu dokončena.Přivedením signálu na druhý vstup pa druhého ovládecího členu p, například od časového členu, od dalšího snímače polohy indikujícího vysunutí pístu lg a podobně se posouvecí váac l vrací do výchozího klidového stavu.Dellí uplatnění zařízení ke změně dráhy kusových předmětů podle vynálezu záleží v tom,že vstupy 511, dz spínacího členu 2 jsou spodeny s výstupy snímačů polohy g, § tak. že výtlačný snímač polohy g Je spojene prvním vstupom g 1 a koncový snímač polohy § je spoJen s druhým vstupem g 2 tohoto spínacího členu 2. Při tomto zapojení zpdsobuje vybuzený výtlečný snímač polohy g zapnutí spínecího členu 2, vybuzený koncový snímač polohy g vypnutí spínacího členu 2 a hnací váleček go je poháněn po nezbytně nutnou dobu trvání unáěivéhoPři spojení výtlačného snímače polohy 33 s prvním vstupem gl prvního ovládsucího členu A se při dosažení výtlečného válce 1 g úrovně tohoto snímače na přiváděcí dráze w dosáhne automatického vrácení tohoto válce do výchozího klidového stavu.spojením koncového snímače polohy § s dalším vstupem prvního hradla g je zahájení skupinového pohybu kusových předmětů vázáno na další logickou podmínku - nepřítomnost kusového předmětu v mezní rovine nárazníku 1. Přitom se předpokádá, že tento delší vstup prvního .hredla -l představuje delší řídící vstup, svázany s druhým vstupem ha podle funkce logického součinu.Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů podle vynálezu se uplatňuje ve výrobních linkách při dopravě kusových předmětů stejněho například plochého tvaru. Zcela konkrétnív uplatnění nachází ve výrobních linkách sléváren při doprevě podložek.1. Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů složené z přiváděcí dráhy s výtlečným válcem, z odváděoí dráhy s posouvecím válcem, vyznačené tím, že nad přivéděcí dráhou (10) v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec (18) s pístem (19) s pístní tyčí apojenou otočné 3 pákou (21), uloženou jedním koncem v kloubu (22) e opetřenou na druhém konci hnecím válečkem (20), přičemž na přiváděcí dráze (10) v jejím počátečním úseku Je umístěn výtlečný snímač polohy (R) spojený s druhým vstupem (cz) třetího ovládecího členu (C), Jehož výstupy jsou spojeny se vstupy přítlačněho válce (18), kde na konci přiváděcí dráhy(10) je umístěn knncový snímač polohy (S) spojený jednak s prvním vstupem (cl) třetího ovládecího členu (C), jednak s druhým vstupem (K 2) druhého hradla (K), přičemž výstup druhého hredla (K) je spojen s prvním vstupem (bi) druhého ovládecího členu (B), jehož výstupy jsou spojeny se vstupy posouvacího válce (lä), a v odváděcí dráze (11) je umístěn výchozí snímač polohy (T) spojený s druhým vstupam (hz) druhého hredla (H), přičemž výstup druhého hradle (H) je spojen s druhým vstupem (92) prvního ovládacího členu (A), jehož výstupy jsou spojeny se vstupy výtlečného válce (12).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že s výstupy snímečů polohy (R, S) Jsou spoJeny vstupy (d 1, dp) spínacího členu (D) tek,že výtlečný snímač polohy (R) je spojen s prvním vstupem (dl) a koncový spínač polohy (S) je spnjen a druhým vstupem (dz) tohoto spínacího členu (D).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že výtlečný snímač polohy (R) je spojen s prvním vstupem (al) prvního ovládacího členu (A).4. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že koncový snímač polohy (S) je apojen s delším vstupem prvního hredla (H).

MPK / Značky

Značky: kusových, předmětů, zařízení, změne, dráhy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-227204-zarizeni-ke-zmene-drahy-kusovych-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů</a>

Podobne patenty