Osetá vlakenná vrstva pro zatravňovací rohož a způsob její výroby

Číslo patentu: 226231

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hanuš Jaroslav, Klapák Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Osetá vlákenná vrstva pro zatravňovací rohož vyznačující se tím, že je tvořena pavučinou /1/ postupné složenou kolmo ke směru výstupu kde semena/2/ jsou rozmístěna mezi vrstvami rounového útvaru.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je osetá vlákenná vrstva pro zatravňovąw ci rohož, umožňující po jejím zpevnění ochranu proti půdní erozi,zvláště u šikmých svahů a sportovníoh plooh, nanesením semen zafixovanýoh v rohoži. Tyto travní rohože lze použít i pro dekorační účely.V současné době se vyrábějí travní rohože ze dvou.nebo více vrstev různých textilníoh, dřevitýoh a jiných materiálů, Jejich vzájemným spojením, přičemž se mezi některé z vrstev vkládají travmí semene. Spojování vrstev je prováděno několika způsoby,Jako např. projehlováním, provązováním a lepením. Spojení obou vrstev v některých místech rohože vytváří kąpsičky, rukávce nobo průběžné rukávoe po celé déloe rohože. Takto vytvořená rohož nevylučuje přesýpání semen při transportu a ukládání rohoží v terénu. V případě protržení jedné z vrstev rohože dochází k vysypávání semen z kąpes nebo celého rukávoe. Toto vše způsobuje new rovnoměrný výsev travníoh eemen v terénu, případně vytvoření prázdnýoh plooh. Vioevrstvé rohože mají velkou hmotnost, což činí potíže při svozu surovín, skladování, manipulaci se surovínami, manipulaci s hotovou rohoží a jejím ukládáním v terénu. Velkáhmotnost rohoží je způsobena především použitím-nejměně jedné vrstvy navíc, přičemž tato vrstva plní pouze funkci krycí. Použití těchto vrstev navíc zvyšuje zbytečně výrobní náklady. Spodní osevní vrstva těchto rohoží má udržet optimální podmínky pro klíčení semen a poöáteční růst rostlinek, jako teplota,vlhkost apod. Semena však zůstávąjí v kapsáoh nebo rukávcíoh na povrchu osevní rohože tak, že nemohou plně využít vlastností této osevní vrstvy. Tyto rohože kopírují větší nerovnosti, ale nemají dostatečnou přilnavost k půdě.Uvedené nevýhody jsou v podmatné míře odstraněny osetouvlákennouvrstvou pro zatravšpvací rohož, jejíž poďsüw tu, spočívá v tom, že je tvořena pąvučinou postupně složenou2 p 22 a 231 kolmo ke smäru výstupu, kde semone Jsou rozmístäna mezi vrstvamiZjsob výroby oseté vlákenné vrstvy pro zatravňovaoí rohož podle vynúlezu,jšho 2-Fodstaábm . spočívá v tom, že pvuöiną se položí na äíři oseté vlákenná vrstvy, kolmo na Její osu, přičemž současně s tímto pokládáním Je pavučine osévána travními semeny v šíři menši,než Je šíře pavučiną a to souměrně podle osy pavučiny, potnnse pavučine přeloži e při součashénn zpětném pohybu vytviřené oseté vlákenné vrstvy se položí ne předchozí osetou pavu činu.Výhody oseté vlákenné vrstvy pro zatravňovaoí rohož podle vynálezu spočívaji především v tum, že Je vyrobene ze stednorodého druhu suroďny zformované do tzv. pavučiny, což je tenké vlákenná vrstva o nízká hmotnosti odváděná např. z mýkhoího stroje. Vrstva je lehká, travná semena Jsou obklopenn vlákny pavuöiny,která tato semene fixují,a zabraňují tak Jejich sesuvu, případně propadnuti. Menší hmotnost Jednovrstvů rohože zpevněné nąpř. prošitím nebo projehlením oproti dosud známým rohožím snižuje náročnost na dopravu a na menipuleoi s rohoží. Materiál rohože pro svou malou hmotnost a vhodnou tažnost umožňuje rohoži kopirovat terén a zaručuje dobré přilnntí rohože k terénu. Semena, která jsou rohoží obklopsna vlákny pavučiny po celém svém povrchu, mohou přeJímat z rohože vlhkost a tep 1 o,ą mají tak vytvořeny lepší podmínký pro rychlá klíčeni a poöáteöní růst než porovnávané rohože. Při způsobu výroby oseté vlákenné vrstvy pro zątravňovaoí rohož PW dle vynálezu odpadá nutnost používání více vrstev,~čímž se snižuJe spotřebg materiálu, a. tím výrobní náklady. Dále pak odpadaJí odvijeoí zařízení dosud nutná pro výrobu rohoží ze dvou nebo víceOsetá vlákenná vrstva pro zetravňovaoí rohož podle vynálezu je schematioky ànďonněna na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje pohled na rohožshore.nebo zdala, obr. 2 představuje pohled na rohož v rovině řezu AŘQ/obr. 1 a obrázek 3 představuje pohled na rohož v rovině řezu B - B z obr. 1.Z váircnĺ je petrno, že osetá vlákená vrstva pro zatravňovani rohož Je tvořeno pevuöinou 1, postupně složenou kolmo ke směru výstupu, kde semene 3 Jsou rozmístěnn mezi vrstvami rou nového útvaru.- 3 228 231 Pavučina A může obsahovat sto procent přírodních vláken, nnpň bavlnu, Jutu, nebo může obsahovat sto procent syntetických vláken, rpä polyamid, polyester anebo může obsahovat směsi těchto vláken. Semena 3 Jsou rozptýlena mezi ehluky vláken rounového útvaru a Jejich uzavření shore a zdola vlákenné vrstvy je provedeno neosetými okraji skládané pavuöiny ł.vPříkląd způsobu výroby oseté vlákenné vrsuy pro zatravňovecí rohož.Pavučina ze směsi přírodních a syntetických Nlàen se položí na šíři oseté vlákenné vrstvy, kolmo na Její osu, přičemž současně s tímto pokládáním Je pavučine osévána směsi travníoh semen napí jílkq, kostřavy luční, psinečku, v šíři menší neà je šíře pavučing a to souměrně podle osy pąvučiny. Po dosažení šíře osetí vlákenné vrstvy se pavučine přeloží a při současnémzpětném pohybu vytvářené oseté vlákenné vrstvy se položí na před chozí osetou pavučinu. Současným zpětný pohybom oseté vlákenné vrstvy a pokládáním pavučiny kolmo na tento pohyb vznikají na obou stranách oseté vlákenné vrstvy charakteristické klíny. Tímto způsobem opakovąně Je vytvořena souvislá V celém průřezu osetá vrstva pro zatravňovací rohož 5 kde v průřezu této vlákenné vrstvy jsou přeloženy přes sebe nejméně čtyři pavučiny. Zatravňovací rohož z této oseté vlákenné vrstvy lze vytvořit jakýmkoliv zpevněním,Jąko např. provázáním svazků vláken, provázáním nitěmi, případně impregnaoí, postřikem lepidly, nebo i la ninací s pevnými plošnými útvary.Osetá. vlákenná vrstva. pro zatravňovąoi rohož, v y z n a. č u ,i i o í. se tim, že ,je -tvořena pąvučinou /l/ postupně složonou kolmo ke směru výstupu, kde semena/2/ Jaoú rozmís těm mezi vrstvami rounového útvaru.Způsob výroby oseté vlákenné vrstvy pazĺľc ĺoaĺü 4,vyznąčujvi oi se tím, že pavučine. se položí na, šiři oseté vlákenné vrstvy, kolmo na Její osu, přičemž sou časně s timto pokládánim je pavučine. oséváną travnimi semenyv šiři menší, než je šiřo pavučiny, a to souměrně podle osy pavučiny, potoąse pavučina. přeloži a. při současném zpětném pohybu vytvářehé osaté vlákenné vrstvy so položí. na předcho zí. osetou pąvučinu.

MPK / Značky

Značky: vrstva, její, způsob, zatravňovací, výroby, rohož, vlakenná, osetá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-226231-oseta-vlakenna-vrstva-pro-zatravnovaci-rohoz-a-zpusob-jeji-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Osetá vlakenná vrstva pro zatravňovací rohož a způsob její výroby</a>

Podobne patenty