Číslo patentu: 225939

Dátum: 01.07.1985

Autori: Malach Jiří, Matulová Jindra, Šťastný Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zásuvkový systém s dvěma do sebe zasunovatelnými jednotkami, a sice s zásuvkou s dutinkovými kontakty uspořádanými v kamenu a s vidlicí s kolíkovými kontakty uspořádanými v dalším kamenu, přičemž v pouzdře každé jednotky je uspořádán nákružek s ozuby, zabírajícími se zuby prstence, na němž jsou uspořádány prostředky k rozebíratelnému upevnění kamene, kde úhlová rozteč mezi ozubem a s ním zabírajícím radiálním zubem činí 15° a dále s klíčovou drážkou v jedné jednotce a s klíčem v druhé jednotce, vyznačený tím, že na prstenci (11) každé jednotky jsou vytvořeny ve stejných úhlových roztečích od sebe tři radiální zuby (10), kdežto na nákružku (8) každé jednotky jsou vytvořeny ve stejných úhlových roztečích od sebe čtyři ozuby (9), vystupující rovnoběžně se středovou osou (x) nákružku (8) a přehnuté přes okraj prstence (11) radiálním směrem.

Text

Pozerať všetko

rediálníoh zubů s úhlovou rozteěí 30 °. Do mezery mezi dvěma sousedními zuby se zssune jediný ozub na prstenoi, který se pak s kamenem pevně spojí. Kámen s prstenoem se zesune do pouzdra zásuvky nebo vidlice a s tímto spojí, například pomocí šroubů. Stálou polohu prstence s kemenem v pouzdře zajiětuje klíčová drážka na prtenoi s klíč v pouzdře. V dalším známém provedení zásuvkového systému je použito prstence s dvanáoti radiálními zuby. Do dvou protilehlýoh mezer mezi zuby prstence zepedejí podle požadované polohy dva ozuby vytvořené na vnitřní stěně pouzdra. Prsteneo je s pouzdrem pevně spojen, například pomocí lepidla. Na prstenoi jsou vytvořeny dva závitové otvory k připevnění kamene, jež určují stálou polohu kamene vzhledem k prstenci. Pouzdra zásuvky i vidlice jsou zpravidla zhotovene z izolační plastické hmoty. Nevýhodou těchto provedení je, že výroba forěm a nástrojů ke zhotovování pretenoů, pouzder, popřípadě i kamend, je praoná vzhledem k jejich členitosti. Připevňování prstenců lepením nebo pomocí šroubů trvá poměrně dlouho a je praonéUvedené nevýhody odstraňuje zásuvkový systém podle vynálezu, jehož podstatou je, že na prstenoi každé jednotky jsou vytvořeny ve-stejnýoh úhlovýoh roztečích od sebe tři radiální-zuby, kdežto na nákružku každé jednotky jsou vytvořeny ve stejných úhlovýoh rozte číoh od sebe čtyři ozuby, vystupujíoí rovnoběžně se středovou osou nákružku a přehnutěpřes okraj prstence rediálním směrem.Výhodou zásuvkověho systému podle vynálezu, kromě toho, že odstraňuje uvedená nevý hody, je jeho jednoduohost.Příklad zásuvkového systému podle vynálezu je znázorněn ne připojenýoh výkresoch,na nichž představuje obr. 1 podélný řez nástěnnou zásuvkou, obr 2 držák kamene ve zvětšenám měřítku při pohledu zpředu, obr. 3 prsteneo ve zvětěeném měřítku v nárysu e obr. 4držák kamene ve zvětšenêm měřítku s připevněnym prstenoem při pohledu zpředu.Ve dvojdílném pouzdře l zásuvky, zhotoveném z izolační plastická hmoty, je pomocí šroubů g a 2 upevněn držák 1 kamene, zhotovený rovněž z plaetiokě hmoty. Obe díly pouzdra l jsou spojeny pomocí neznázorněnýoh ěroubů. Nejsou znázorněny rovněž prostředky pro připevnění zásuvky na stěnu. Na boku vstupního otvoru Ž pouzdra l je vytvořena klíčová drážka § a na opaěná straně pouzdra L otvor 1 pro přívod neznázorněněho kabelu. Na přední části držáku 3 kamene je vytvořen nákružek g, viz obr. 2 a 4. Na nákružku Q jsou vytvořeny ve stejnýoh úhlovýoh roztečích od sebe čtyři ozuby Q vystupujíoí rovnoběžně se středovou osou 3 nákružku §. Se dvěma ozuby g zabírejí dva radiální, ven směřujíoí radiální zuby lg prstence ll, vytvořené ve stejnýoh úhlovýoh roztečíoh od sebe. Uhlová rozteč mezi ozubem g s s ním zebírajíoím radiálním zubem lg činí 15 °. Všechny čtyři ozuby Q jsou přehnuty přes okraj prstence ll rsdiálním směrem dovnitř. Přehnutí ozubů 3 je provedeno meohaniokým tlekem za součesněho působení ultrazvuku, anebo mechanickým tlekem za současného působení teple. Na prstenoi ll jsou vytvořeny dva dovnitř směřujíoí výěnělky lg, lg viz obr. 3, navzájem odliěného tvaru, se závitovými otvory li, li e pootoěené navzájom o l 80 °. K prstenoi ll je připevněn kámen lg z izolačního materiálu, e sioe pomocí dvou šroubů ll zašroubovanýoh do závitovýoh otvorů lg, li prstenoe ll. Z obou ěroubů ll je naobr. 1 znázorněn pouze jeden. V kemenu lg jsou vytvořeny otvory lg pro neznúzorněnć du 3 225 939tinkověkontakty, jež proti vypadnutí jsou zajištěny z jedné strany zúžením otvorů lg a z druhé strany víkem lg, které je e kamenem gg spojeno pomocí západkové spojky gg z plastickéhmoty.Polohu ochranného kontaktu, vzhledem ke klíčové drážce Q, lze podle potřeby nastavcvat stupňovitä po 30 ° pootáčsním prstence ll před jeho spojením s nákružkem Q. V každá poloze spolu zabírejí vždy dva radiální zuby gg prstence ll se dvěma ozuby Q nákružku Q. Stejně jako kamen lg zásuvky je upevněn kamen neznázcrněné vidlice. Aby při montáži nemohl být zaměněn kamen lg zásuvky s kamenem vidlice, lze pro vidlioi použít prs tence ll s odlišnou vzájemnou polohou vnitřních výčnělků lg, lg nebo jejich odliänéhotvaru od tvaru výčnělků lg, lg prstence ll zásuvky. V neznázorněném elternativním provedení může být nákružek § vytvořen též na vnitřní stěně pouzdra l a tvořit s tímto jeden oelek. V dalším alternativním řešení lze na pretenci vytvořit vnitřní zuby místo vnějších radiálních zubů łg.a ozuby 2 přehnout přes vnitřní okraj prstence ll radiálnímsměrem von. Pro snadnější orientaci polohy kamene gg při montáži lze v něm vytvořit vy brání, jejichž průřez odpovídá tvaru výčnělků lg, lg.Popsaněho vynćlezu lze použít pro zásuvkový systém s pcuzdry kruhověho průřezu i jináho průřezu, nástěnný, přístrojový nebo pohyblivý.Zásuvkový systém s dvěma do sebe zasunovatelnými jednotkami, a sice s zásuvkou s dutinkovými kontakty uspořádanými v kamenu a s vidlioí s kolíkovými kontakty uspo-. řádanými v dalším kamenu, přičemž v pouzdře každé jednotky je uspořádán nákružek s ozuby, zabírajícími se zuby prstence, na němž jsou uspořádány prostředky k rozebíratelněmu upevnění kamene, kde uhlová rozteč mezi ozubem a e ním zebírajíoím radiálním zubem činí 15 ° a dále s klíčovou drážkou v jedné jednotoe a s klíěem v druhé jednotce,vyznačený tím, že na prstenci (11) každé jednotky jsou vytvořeny ve stejných úhlových roztečích od sebe tři radiální zuby (10), kdežto na nákružku (8) každé jednotky jsou vytvořeny ve etejných úhlových roztečích od sebe čtyři ozuby (9), vystupující rovnoběžnč so středovou csou (x) nákružku (8) a přehnuté přes okraj prstence (ll) radiál ním směrem.

MPK / Značky

Značky: zásuvkový, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225939-zasuvkovy-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zásuvkový systém</a>

Podobne patenty