Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin z procesů zpracování živočišných materiálů, zejména veterinárních asanačních provozů, působením vodních roztoků chemicky aktivních látek, se kterými jsou odpadní plyny a vzdušniny uváděny do intenzivního kontaktu, vyznačený tím, že do prostoru nad místem úniku pachových těkavých látek a/nebo do vypíracího kontaktního aparátu kolonového typu pro desodoraci odpadních plynů a vzdušnin se přivádí desodorační činidlo, které jako chemicky aktivní složky obsahuje peroxosloučeniny kyseliny sírové a/nebo peroxosloučeniny kyseliny octové a/nebo peroxid vodíku, kyselinu sírovou a případně kyselinu octovou a to v celkové koncentraci 0,1 až 5 % hmot.

Text

Pozerať všetko

4 zžs 224 Vynález se týká způsobu dasodorace odpadních plynů avzdušnin z procesů zpracování živočišných materiálů.Při skladování a zpracování hmot živočišného původu v zemědělských závodoch, v závodoch masného průmyslu, případně ve veterinárních asanačních ústavech je nutno řešit problém likvidace těkavých a zapáchajících organických látek, které vznikají při mikrobiologických procesech rozkladu biologických hmot. Tyto těkavé organické látky svým prenikavě nepříjemným paohem zamořují pracovní prostředí i vnější okolí a výrazně zhoršují životní prostředí.Pouhým odvětráním pracovních prostorů lze sice zlepšit prostředí ve zpracovatelském závodąa 1 e nepříznivé účinky na životní prostředí se jen přenesou do okolí závodu.U velkých zdrojů zapáchajících organických látek, jako jsou kafilérie, se zápachy z jednotlivých výrobních operací odsávají a z odsávaných vzdušnin jsou pachové složky vypírány, resp. vhodnými chemickými médií rozloženy a likvidovány.225 224 Obvyklý způsoba to jak podle firemní, tak i podle od borné litaraturyyje založen na několikastupňové vypirce pachových složek vzdušnin, přičemž v každém stupni vypirky se pracuje s jiným pracim roztokem. Tak například v prvním stupni jsou vzdušniny zkrápěny roztokem zředěné kyseliny sírová,v níž se zachyti pachové látky zásaditého charakteru, jakoje čpavek, aminy atd. Vzdušniny pak postupuji do druhého stupně vypirky, kde jsou zkrápěny roztokem hydroxidu sodného,v němž se zachyti pachové složky kyselé povahy, jako jsou mastné kyseliny aj. Ve třetím stupni jsou vzdušniny zkrápěny roztokem chlornanu sodného, v němž se zachyti a chemicky rozloží čí odbourají pachové složky.Nevýhody používaných způsobů desodorace spočivaji ve velkých pořizovacich nákladech na vybudování několikastupňové vypirky a značná náročnost vypiraciho procesu na regulaci,obsluhu a údržbu. Ještě náročnějšim se stává tento postup,pokud se misto chlornanu používá plynný chlor.Podstatně výhodnějším se jevi způsob desodorace plynů a vzdušnin z procesů zpracování živočíšnych materiálů, zejména veterinárních asanačnich provozů, působenim vodních roztoků chemicky aktivnich látek, se kterými jsou odpadni plyny a vzduěniny uváděny do intenzivniho kontaktu, podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že do prostoru nad místem úniku pachových těkavých látek a/nebo do vypiracího kontaktního aparátu kolonového typu pro desodoraci odpadnich plynů a vzdušnin se přivádí desodoračni činidlo, které jako chemicky aktivní složky obsahuje peroxosloučeniny kyseliny sirové a/nebo peroxosloučeniny kyseliny octové a/nebo perdxid vodíku, kyselinu sírovou a případně kyselinu octovoua to v celkové koncentraci 0,1 až 5 hmot. 225 224 Způsobem podle vynálezu je možno vypírku pachových složek ze vzdušnin, resp. desodoraci uskutečnit v jednom stupni, čímž se dosáhne významného snížení jak investiční,tak i provozní náročnosti.Způsob podle vynálezu umožňuje likvidaci páchnoucíoh odpadních plynů i tam, kde je výrobní zařízení pouze odvětráno a není vybaveno nuceným odsáváním. Možství dispergovaného roztoku aktivních látek je v tom případě nutno snížit tak, aby se drobné kapky právě stačily odpařit.část nebo celé potřebné množství pracího roztoku je možno-aplikovat v jemně rozptýlené disperzi v místě nebo bezprostředně nad místem lokálního zdroje pechu tak, že dispergovená kepalina je strhávána a unášena odsávanými vzdušninami do vypíracího kontaktního aparátu kolonového typu, resp. ebsorpční kolony v níž se pak uskuteční jednak dočištění vzduěnin a jednak odloučení kapiček pracího roztoku.Roztok účinných látek odtékající z absorpční koloný je vracen a znovu nastřikován do vzdušnin až do spotřebování chemicky aktivních složek e pak se z pracího cyklu odčerpává a nahrazuje čerstvým roztokem. Je samozřejmě, že čerstvý roztok lze dodávat přímo do zkrápěcí hlavy absorpční kolony. Poněvadž produktem chemických reakoí s paohovými složkami vzdušnin jsou amoniškální soli kyseliny octové a sírové a voda, nečiní likvidace odpadníoh vyčerpaných roztoků z vodohospodářského hlediska vážné potíže. mohou být zpracovány v biologické čistírně závodu nebo vypuštěny do odpedních vod s eventuální úpravoupomocí malého množství vápna. f. 225 224 Prací roztok chemicky aktivních látek podle vynálezu sepřipraví smísením jednotlivých složek, tj. kyseliny sírové,kyseliny octové a peroxidu vodíku s nadbytkem technologické vody, přičemž lze smísit buä roztok kyseliny sírové s peroxidem vodíkulnebo kyselinu octovou, kyselinu sírovou a peroxid v vodíku nebo jen neředit roztok kyseliny peroxosírové nebo peroxooctové. ąObzvláště výhodným se jeví použití zředěné kyseliny peroxooctové, která je na tuzemském trhu v prodeji pod názvem PERSTERIL - obsahuje až 40 hmot. kyseliny peroxooctové a malé množství kyseliny sírové. Pro účely desodorace pachových. látek, resp. pro přípravu vypíracího roztoku se roztok kyseliny peroxooctové ředí vodou na koncentreci 0,1 až l hmot.Jako vypírací kontaktní aparát kolonového typu lze doporučit např. absorpční věže s výplní šroubovic.Při deetrukci a asanaci živočíšnych hmot parou za zvýšené teploty a tlaku jsou hlavními zdroji nepříjemných pachů vznikající brýdové páry, jejich kondenzáty a zbytková tuhá hmota živočišných materiálů, která se dále používá pro výrobu krmných smesi.Odvětráváním jednotlivých technologických aparátů a zařízení vzniká směs vzdušnin a páchnoucích těkavých látek, která je pomocí soustavy odtahpvých kanálů, potrubí e ventilátorů přiváděna do pračky plynů. V pračce plynů se za hodinu zpracovává 20 000 m 3 zapáchajícíoh vzdušnin, které se zde uvádějí

MPK / Značky

Značky: odpadních, vzdušnin, desodorace, způsob, plynů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225224-zpusob-desodorace-odpadnich-plynu-a-vzdusnin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob desodorace odpadních plynů a vzdušnin</a>

Podobne patenty