Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia

Číslo patentu: 225208

Dátum: 01.12.1984

Autori: Tolnai Rudolf, Poničan Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia vyznačené tým, že pozostáva jednak z bubna /2/ uloženého rotačne v jednom smere a opatreného časťou /1/, umiestnenou v jeho horizontálnej osi pre uchytenie v skľučovadle sústruhu /12/, pričom po vnútornom obvode bubna /2/ je umiestnená vymeniteľná opotrebovávacia dráha /13/ s premenlivým polomerom, vymedzená plechmi /14/, v bubne /2/ je volne uložené abrazivne medium /15/ a bubon /2/ je z vonkajšej strany nožového držiaka /6/ sústruha vodotesne uzavretý po obvode delenými krytmi /8/ a jednak z telesa pružných ramien /7/ pre uchytenie v nožovom držiaku /6/ sústruhu, ktoré prechádza otvorom v krytoch /8/ do vnútra bubna /2/, na ktorom sú symetricky uložené ďalšie pružné ramená /4/ cez gumovú vložku /11/ s dvomi symetricky upevnenými držiakmi /10/ vzoriek pre vzorky /3/, ktoré sú odtláčané od telesa pružných ramien /7/ pružinami /5/ s omedzovačmi /9/.

Text

Pozerať všetko

y zzszun vynález sa týka zariadenia na skúšanie opotrebeniamateriálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia.Doteraz známe zariadenie na skúšanie abrazivneho opotrebenia neumožňujú plné modelovanie podmienok opotrebenia. Ide najmä o modelovanie podmienok opotrebenia s prítomnosťou rázov a pri použití médií s rozmernejšim zrnom a kvapalných, resp. kašovitých médií. Pri použití kvapalnýoh a kašovitých médií bolo častým nedostatkom známych zariadeni vertikálne orientovanie osi otáčania zariadeni, čím sa menilo rozloženie a polohy abrazívnycb častíc i v závislosti na rýchlosti otáčania zariadenia. Pri týchto zariadeniach sa prevažne skúšalo vo voľnomabrazíye , ktoré~ najčastejšie vykonávalo len relatívny pohyb, teda rotovali vzorky a nebolo možné modelovať vyššie mechanické faktory opotrebovávacieho procesu.Uvedené nedostatky rieši zariadenie na skúšanie opotrehenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva jednak z bubna uloženého rotačne v jednom smere, ktorýje opatrený častou umiestnenou v jeho horizontálnej osi pre uchytenie v sklučovadle sústruhu, pričom po vnútornom obvode bubna je umiestnená vymeniteľná opotrebovacia dráha s premenlivým polomerom vymedzené plechmi a v bubne je voľ l. 22 225 208 ne uložené abrazívne médium a bubon je z vonkajšej strany nožového držiaka sústruha vcdotesne uzavretý po obvode delenými krytmi. Ďalej pozostáva z telesa pružných ramien pre uchytenie v nožovom držiaku sústruhu, ktoré prechádza otvorom v krytoch do vnútra bubna a na ktorom sú symetricky uložené dalšie pružné ramená cez gumovú vložku s dvomi aymetricky upevnenými držiakmi vzoriek pre vzorky, ktoré sú odtláčané od telesa pružných ramien pružinami s omedzovačmi oZariadenie pracuje tým spôsobom, že rotujúci bubon s horizontálnou osou rotácie je upevnený na sústruhu a poháňaný sústruhom. Rotujúci bubon má po obvode opotrebovavaciu dráhu s meniacim sa polomerom, čím vznikaju V procese opotrebovania rázy. Na opotrebovaciu dráhu sú pritláčané vzorky, upevnené v držiakcch, pohybujúce sa po vrstve v prostredí abrazívneho média. Vzhľadom na meniaci sa polomer opotrebovávacej dráhy, ktorej sa dotýkajú vzorky, je držiak vzoriek konštrukčne upravený tak, aby umožňoval výkyvy vzoriek a zabezpečil ich plošný dotyk po celej dráhe. Požadované výkyvy umožňuje gumová vlažka medzi pružným ramenom a držiakom vzoriek.Zariadenie je zobrazené na priloženom obrázku l, akoaj reze A-A a detaile A. Rotačne uložený bubon g je uchytený častou l na skľučcvadle lg sústruhu. Po vnútornom obvode bubna g je upevnená vymeniteľné opotrebovávacia dráha lg s premenlivým polomerom pre docielenie rázov. Priestor po oboch stranách opotrebovávacej dráhy g po celom obvode bubna g je vymedzený plechmi li. Bubon g je zo stravny nožového držiaka sústruhu vodotesne uzavretý po obvode dvomi delenými krytmi §. V nožovom držiaku Q sústruha je pevne uchytené teleso pružných ramien 1, ktoré prechádza otvorom v krytoch § do vnútra bubna g. Na telese pružnýoh ramien 1 sú symetricky uložené pružné ramená 5, ktoré sú odtláčané od telesa 1225 208 pružinami Ž. Pružiny Ž sú meniteľné, čim možno meniťpritlačnú silu na vzorky. Chod pružin §a ich uloženie je istené obmedzovačmi Q, ktoré majú význam zvlášť pri vybratí úplného telesa pružných ramien.1 z bubna g. Na pružných ramenách 5 sú upevnené držiaky gg vzoriek, V ktorých sú upevnené vzorky skúšaných materiálov 2. Vzorky skúšaných materiálov 2 sú pritláčané na opotrebovávaciu dráhu łg a pohybujú sa po vrstve a v prostredí abrazívneho média l . Vzhľadom na meniaci sa polomer opotrebovávacej dráhy, kto» rej sa dotýkajú vzorky, je držiak łg vzoriek konštrukčne upravený /vid detail A/ tak, aby umožňoval výkyvyworiek a zabezpečil ich plošný dotyk po celej dráhe. Požadované výkyvy umožňuje pryžová vložka łł medzi pružným ramenom í a držiakom łg vzoriek.Smer otáčania bubna g je vyznačený šipkou a je možný len v jednom smere.Výhodou vynálezu je, že umožňuje skúšať opotrebenie materiálov pri spolupôsobeni rázov v rôznych médiách, pri rôznych podmienkach aumožňuje vyhodnotiť vplyv podmienok skúšky na médium - napriklad poškodzovanie zŕn - semien rôznych plodínCZariadenie je prispôsobené na použitie po upevneni do skľučidla sústruhu. Umožňuje využívať odstredivú silu pre spevnenie použitého skúšobného média a jeho neustále formovanie a udržiavanie na opotrebovávacej dráhe. Tvarové riešenie rotujúceho bubna umožňuje plné využívanie použitého skúšobného média pri jeho neustálom premiešavani,použitie kvapalných, kašovitých a i médií s hrubšim zrnom. Tvarové riešenie rotujúceho bubna uožňuje tiež výmenu opotrebovávacej dráhy a skúšanie bez rázov a e rázmi, voiiteľa nými podľa počtu a intenzity. Použité vzorky materiálov možno meniť tvarové a možno zvoliť reálne mechanické faktory opotrebenia.Prednosťou zariadenia je jeho použitie pre laboratorne vyhodnotenie poškodzovania zrnín - semien poľnohospodárskych plodín, ku ktorému dochádza pri výmlate. Zariadenie umožňuje vyhodnocovať poškodzovanie zrnín pri mechanickom pôsobení materiálmi rôznych mechanických vlastností upevnenými do držiakov vzoriek.Horizontálna os otáčania bubna a využívanie odstredivej sily, pôsobiacej na použité tuhé, alebo kvapalné médium, vytvára výhodné podmienky pre docielenie reálnych podmienok opotrebenia. Zariadenie svojím tvarovým riešením,zvlášť obvodovej časti bubna, umožňuje aktivitu celého obsahu média v bubne a jeho premiešanie. Táto vlastnosť a možnosť voľby parametrov, pri použití rôznych vzoriek materiálov ako mechanicky pôsobiacich častíc, umožňuje využiť zariadenie súčasne na zisťovanie poškodzovania zrnin a ipotrebenia Wnlátiacich materiálov a je vhodné zvlášť pre struko viny.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, materiálov, skúšanie, možnosťou, modelovania, faktorov, opotrebenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225208-zariadenie-na-skusanie-opotrebenia-materialov-s-moznostou-modelovania-faktorov-opotrebenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia</a>

Podobne patenty