Zařízení pro třídění součástí s širokým rozměrovým rozsahem

Číslo patentu: 225203

Dátum: 01.12.1984

Autor: Stloukal Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro třídění součástí s širokým rozměrovým rozsahem do tří skupin, s malou pádovou výškou a vysokým výkonem, zejména pro automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, u nichž tyto vypadávají šikmo z kontrolního místa podél obvodu roztáčecího kotouče, které má dva otočné elektromagnety, z nichž každý je opatřen třídicími klapkami, vyznačující se tím, že otočné elektromagnety (3, 5) jsou vůči sobě šikmo přesazeny o nejmenší možnou osovou vzdálenost danou jejich průměry, a mezi jejich třídicími klapkami (9, 10) je svislý kanál (1) o šířce odpovídající největšímu průměru tříděné součásti (2), přičemž horní otočný elektromagnet (3) pro otvírání prvého šikmého kanálu (4) je blíže kontrolnímu místu a konec jeho třídicí klapky (9) je v těsné blízkosti roztáčecího kotouče (8), kdežto třídicí klapka (10) dolního otočného elektromagnetu (5) pro otvírání druhého šikmého kanálu (6) je ve směru dráhy pádu tříděných součástí (2), přičemž nad třídicí klapkou (10) dolního otočného elektromagnetu (5) je výměnný doraz (7) pro svislé usměrnění tříděných součástí (2).

Text

Pozerať všetko

225 203 Vynález ee týká zařízení pro třídšní součástí a širokýmrozměrovým rozsahem, a malou pádovou výškou a vysokým výkonem,zejména pro automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiekových kuliček.U těchto automatu se doposud třídily kuličky do dvou skupin na dobré a na zmetky, a to odrazom od šikmé plochyneklápěné elektroagnetem a umístěné co nejblíže pod kontrolním místem. Pádová výška potřebné k vytřídění součástí byla velmi malá, což je jedním z předpokladů pro vysoký výkon a malé opotřebení třídiče.Se zavedením další kontroly pomocí vířivých proudů vznikl požadavek na roztřičování do tří skupin, a to na dobrá, opravitelné zmetky a neopravitelné zmetky, přičemž za neopravttelné zmetky se považují součástí, tj. kuličky e vademi indikovanými touto kontrolou, které zaaahují hlouběji do povrchu a nejsou e Jistotou odetranitelné dodatočným opracováním na menší průměr.Třídění do tří skupin není Již možno provést způsobem používaným pro třídění do dvou skupin a se etejnou pádovou výškou. Přesto je nutno vyřešit třídič tak, aby neomezoval výkon třídičky, který je až téměř 14 000 ke za hodinu, aby kuličky pror cházející třídičem nezpůsobovaly jeho nadměrné opotřebení a aby nepoškozovaly samy sebe, např. vzájemným narážením. Toho lze dosáhnout pomocí dvou otočných elektromagnetů e třídicí klapkou,které Jsou umístěny vedle sebe, Toto řešení má minimální pádovou výšku, ale šířka kanálu, daná průměrem vyráběných otočnýche 1 ektrmagnetů, Je podetatně větší než největší průměr kuličektříděných třídičkou daného typu 1 pro nejvyšší rozměrový rozsah. Pokud Jsou třídicík 1 apky voleny krátké, vychází velký úhel Jejich přěklopení a rázy kuliček dopadajících na třídicí klapky jsou tím rovněž značné, což vede k Jejich opotřebení i k opos třebení ložiaek otočných elektromagnetů. Úhel pŕeklopení tří dicích klapek Je sice možno zmenšít prodloužením Jejich délky, 2225 203 ale to vede k větší stavební výšce třídiče k větší pádové drázetřídičem. Delší třídicí klapky Jsou všąk i hmotnější a potřebují větší ovládací momenty pro dosažení stejného času pro přsklopení,což při daném průměru otočných elektromagnetů Již není doeažitelné.U automatické třídičky pro menší kuličky byl ověřen třídič,který má dva otočné elektromagnety s klapkami, umístěné nad sebou a který Ještě vyhovuje pro uvedený výkon. I když se volí krátké třídicí klapky s velkým úhlovým zdvihem, což není výhodné 2 hlediska opotřebení třídiče, Je pádová výška tohoto uspořádání relativně velká.U třídiček pro větší kuličky s úměrně menším výkonem by semusekvolit i úměrně rozměrnější provedení třídiče, který by bylobtížné umístitelný do jednotných stavebních rozměrů. Rovněž by narůstala pádová výška kuliček větších hmotnosti a tím možnost poškození třídičů i vlastních kuliček. Nevýhodou ovšem také Je,že téměř každý rozměrový typ třídičky by musel mít i odlišné provedení třídiče.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenípro~tčídění-součástí s širokým rozměrovým rozsahem do tří skupin, s malou pádovou výškou a vysokým výkonem, zejména pro automatické třídičky pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, u nichž tyto vypadávají šikmo z kontrolního místa podél obvodu roztáčecího kotouče,které má dva otočné elektromagnety, z nichž každý Je opatřen třídicí klapkou, provedené dle vynálezu, jehož podstata Je v tom,že otočné elektromagnety Jsou vůči sobě šikmo přeeezeny o nejmenší možnou osovou vzdálenost danou Jejich průměry,a mezi Jejich třídicími klapkami je svislý kanál o šířce odpovídající největšínu průměru tříděné součástí, přičemž horní otočný elektromagnet pro otevírání prvního šikmého kanálu je uístěn v blízkosti kontrolního místa a konec Jeho třídicí klapky je v těäné blízkosti roztáčecího kotouče, kdežto třídicí klapka dolního otočného elektromagnetu pro otevírání druhého šikmého kanálu je ve směru dráhu tříděných součástí, přičemž nad třídicí klapkou~ dolního otočného elektromagnetu je výměnný doraz pro svislé usměr nění tříděných součástí.r, 225 203 Pokrok dosažený vynálezem spočívá především ve vytvoření jednotného třídiče pro čtyři základní rozměrové rozsahy třídiček, který má malou pádovou výšku a vyhovuje největšímu výkonu i celému rozměrovému rozsahu tříděných kuliček od 2 do 18 mm. Koncepce třídiče reepektuje hlediska pro jeho minimální opotřebení i minimální možnosti poškození vlastních kuliček. iZařízení Je zobrazeno na přiloženém výkrese.Třídicí klapky Qírcopu lg horního otočného elektromsgnetu 1 resp. dolního otočného elektromagnetu 2 ve svých klidových polohách tvoří mezi sebou svielý kanál l. Třídicí klapka 2 horního otočného elektromagnetu 3 se po překlopení opře o šikmý. výměnný doraz 1 a otevře první šikmý kanál 1. Třídicí klapka lg dolního otočného elektromagnetu 2 se po překlopení opře o třídicí klapku 2 horního otočného elektromagnetu 1 ve své klidové poloze a otevře šimý kanál Q. Třídič má dále výměnný doraz 1 pro uaměrňování na něj šikmo dopadajících kuliček g přibližně ve evislám emčru, který Je výměnný pro různé rozměrově. rozsahy kuliček g. Z výkresu Je dále zřejmý roztáčecí kotouč §,který roztáčí kuličku g v kontrolním místě. Naznačeny jsou i maximální rozměry kuliček g ve všech čtyřech rozměrových rozsazích,které vypadácají z kontrolního místa ve směru společné tečn roztáčeoího kotouče § a kontrolované kuličky g. Dále Jsou naznačena dvě provedení ągmhąh dorazů 1, z nichž plně zakreslený vyhovuje Ještě pro plně zakreslený průměr kuličky 3 a čárkovaně zakreslený vyhovuje pro čárkovaně zakreelený největší průměr.Vý měnné dorazy 1 Jsou zhotoveny z pásu plechugv místě dopadu kuliček g Jsou opatřeny nalepeným pruhom vhodné tlumicí hmoty., Po opuštění kontrolního místa narazí vypadávající kulička g na šikmý doraz 1 a je odražena svisle dolů. Dobrá kulička g, přičemž dobrých kuliček je převážně většina, propadne prakticky bez dalších odrazů evielým kanálem Q. Je-1 i.zkontro 1 ovaná kulička 3 třídičkou klaeifikována Jako opravitelný nebo neopravitelný zmetek, je jedním z otočných elektromagnetů 1, 5 přeložena jeho třídicí klapka gľaeho-lg a kulička g je ze směru svislěho odbočena do příslušného šikmého kanálu A nebo Q, přičemž úhel odbočení Je malý a tím Jsou malé i rázy kul ček způsobujících opotřebenítřídiče. Možnost opotřebení třídiče je enižována i tím, že je Jen velmi málo zmetků opraviťelných a neopravitelných, obvykle nejvýše několik procent.A Určující vlastností třídiče pro jeho výkon je především doba přeložení třídicí-klapky 2 horního elektromagnetu 1, která mureí být kratší než doba pádu kuličky g z kontrolního místa ke hra ně této třídicí klapky g. Tato musí být ovšem rovněž co najkratší. Z obrázku je zřejmě, žeúhel překlopení třídicí klapky Q horního elektroagnetu 1 Jepu třídičů pro menší kuličky g rovněž menší,coždpovídá skutečnosti, že malé kuličky g jsou mechanismem kontrolního místa při jejich vypouštění více unychlovány než velké. Další podmínkou pro vysoký výkon třídiče je krátké doba pádu kuličky g z kontrolního místa pod hranu třídicí klapky gg dolního otočného elektrmagnetu 2. Protože tato hrana má malý výškový rozdíl od hrany třídicí klapky 2 horního otočeného elektromagnetu 1, má třidič z hledieek směrodatných pro jeho výkon výhodné vlastnosti.Třídič podle vynálezu může mít Jednotné provedení pro všechny rozměrové typy třídiček pro ložiekové kuličky do průměru 18 mm,které mají stejné mechanické uspořádání. U jednotlivých rozměrových typů má odlišný tvar pouze üäñmý doraz 1, který je vyroben z pásu plechu a může být k třídiči připevněn pouze dvěma šrouuy. Totožná je ovšem i elektronická část třídíček, která slouží ke epínání otočných elektromegnetů třídiče. Tyto vlastnosti Jsou výhodné z hlediska výroby i servisu.Třídíč podle vynálezu může mít po určité úpravě 1 obecnější uplatnění při třídění do tří skupin i jiných druhů součástí než Jsou ložiskové kuličky.

MPK / Značky

Značky: součástí, třídění, zařízení, rozměrovým, rozsahem, širokým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225203-zarizeni-pro-trideni-soucasti-s-sirokym-rozmerovym-rozsahem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro třídění součástí s širokým rozměrovým rozsahem</a>

Podobne patenty