Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky

Číslo patentu: 225092

Dátum: 01.12.1984

Autori: Wedlich Wolfgang, Nenička Antonín, Moravec Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky, které obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazacího okruhu převodovky, umístěné na brzděném hřídeli, vyznačující se tím, že je opatřeno ventilem (3), upevněným prostřednictvím prvého vstupního hrdla (11) na výstupu (4) z výtlakové části (8) čerpadla (7) oleje, přičemž výstupní hrdlo (12) ventilu (3) navazuje na mazací okruh (5) a druhé vstupní hrdlo (10) na potrubí (2) pro přívod tlakového média z posilovače (1) spojky.

Text

Pozerať všetko

225 nez vynález se týká zařízení pro brzdění hřídele nesynchro nizované řadítelné převodovky a jeho účelem je docilení rychlého poklesu otáček při rozpojené spojce a tím možnosti rýchleho zařazení vyššího převodového stupně.U známých provedení nesynchronizovaných řaditelných převodovek je provedeno brzdění hřídele prostřednictvím třecí lamelové brzdičky, která je zapínána při vypnutí spojky e je umístěna bud přímo ve spojkové skříní nebo na přédlohovém hřídel převo dovky.Nevýhody třecí lamelové brzdíčky spočívají v tom, že pro její umístění musí být spojka zvlast konstruována. U převodovek,které mají před vlastními převody umístěno řazení půlení převodových stupňů, je takto umístěna brzdičke nevýhodna, protože brzdí vstupní hřídel převodovky, přičemž řazení půlení převodových stupňů tento hřídel roztáčí. Nevýhody třecí lamelové brzdíčky, umístěné na předlohovém hřídelí, spočívají v tom, že do převodovky se tak dostává třecí dílec, který podléhá většímu opotřebení, než díly vlastní převodovky, což má za následek nežádoucí výměny nebo opravy v případě opotřebení. Předlohový hřídel a skříň převodovky musí oýt pro tento zvlášł přizpůsobeny, přičemž předlohový hřídel není pak možno využít k zapojení pomocných pohonu.Shora uvedená nevýhody odstraňuje zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky, ktoré obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazacího okruhu převodovky, umístěné na brzděném hřídeli, vyznačující se tím, že je opatřeno ventílem,upevněným prostřednictvím prvého vstupního hrdla na výstupu z výtlakove části čerpadla oleje, přičemž výstupní hrdlo ventilu navezuje na mazací okruh a druhé vstupní hrdlo na potrubí pro přívod tlakového media z posílovače spojky.zzsmz Výhody zařízení pro brzdění hřídele neeynchronízovanéŕaditelné převodovky podle vynálezu spočívají v tom, že k brzdění hřídele je využite čerpadla olejového okruhu převodovky, které je na tomto hřídeli uloženo. Brzdový moment je na hřídeli vyvolán přetlakem v čerpadla oleje, způsobeným zablokováním jeho výtlaku. Nedochází tak k opotřebení dílů jako u třeoí brzdičky a tím sePříklad provedení zařízení pro brzdění hřídele neeynchronízované řaditelné převodovky podle vynálezu je znázorněn na výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje echemetícky celkové uspořádání zařízení, obr. 2 provedení šoupátkového ventilu a obr. 3 provedení kulíčkového ventilu.Zařízení je tvořeno čerpadlem 1 oleje mazacího okruhu převodovky (nezakreeleno), které je uloženo na hřídeli §. Na výstupu g z výtlakové částí § čerpadla 1 je prvým vetupním hrdlem ll upevněn ventil 1, jehož výstupní hrdlo lg navazuje na mazací okruh Ž převodovky. Druhé vstupní hrdlo lg ventilu 1 navazuje na potrubí g, pro přívod tlakového media z poeílovače l spojkyPodle obrázku 2 je ventil ą tvořen tělesem g, v jehož podélné ose g je vytvořen kanál gg, vyústující na jedné straně druhým vstupním hrdlem lg a na protější straně výstupním hrdlem lg. V kolmém směru na osu g kanálu gg je vytvořen otvor ll spojený s kanálem gä a vyúsłující z tělesa 2 prvým vstupním hrdlem ll. V kanálu gâ je uloženo šoupátko lg, utěsněné dvěma těenícímí kroužky li a lg. V šoupátku lg je vytvořena dutina gg,ve které je uložena pružina gg, dosedající ne podložku gą ve výstupním hrdle lg. Šoupátko lg je opatřeno drážkou gl, která propojuje první vstupní hrdlo ll přes otvor l 1 a dutinu gg v šoupátku lg e výstupním hrdlem lg. Mezi těenícímí kroužky lg a lg je vytvořena prstencová drážka lg, která je propojena s výetupním hrdlem lg kanálem l§, vytvořeným v tělese 2 ventilu Q. vnější obvod šoupátka ll je opatřen dvěma průměry lg a gg.Podle obr. 3 je ventil 3 vytvořen ze dvou těles g§ a ll,které jsou vzájemné spojeny šroubovým spojem e utěeněny tesnicím kroužkem já. V prvém těleee g§ je vytvořena válcová dutina225 092 gg, ve které je uloženo e zejíštěno kroužkem gl druhá vstupníhrdlo 39, utěsněné těsnícím lcroužkem 33. ve válcové dutině gg je dále posuvne uložen e utěsněn tesnícím kroužkem 31 píst ąg,jehož pístnice jg je uložena v otvoru 39, vyústujícím z válcové dutiny gg do prostoru 15, vytvořeném ve druhém telesa 31. Píst já je ve váloové dutíně gg odpružen pružínou gg. Z prostoru 35 druhého tělese gł vyústuje prvé vstupní hrdlo łł a výstupní hrdlo lg. Prvé vstupní hrdlo ll je vytvořeno pouze podle podélné osy Q s válcovou dutinou gg s otvorom gg. Výstupní hrdlo lg je vytvořena v kolmám smeru na podélnou osu Q. V prostoru 11 druhého tělesa je uložene kulíčks 33.Funkce zařízení je následující. VPři vypnutí spojky je od posilovoče l pŕívedeno potrubím g tlakové medium druhým vstupním hrdlom lg do kanálu f§ kde svým tlekem posune ěoupátko lg, které uzavře průtok oleje z výtlakové částí § čerpadla 1 přes první vstupní hrdlo ll, otvor lla drážku gł v äoupátku lg do výstupního hrdla lg k mszacímu okruhu 2 převodovky. Uzavřením průtoku oleje z čerpadla 1 dochází v jeho výtlaku § k přetlaku, kterým je dosežen na hřídelí § potrebný brzdný moment, který vyrovná otáčky hřídele §~s ozubenýmí koly převodovky sje možno provést zeřazení rychlostí. Při dosažení požadovaného tlaku dojde vlivem rozdílných průměrů lg a 59 äoupátks lg k jeho posunutí směrem k výchozí poloze a tím k otevření průtoku oleje k výtlekové části§ čerpadla 1,přes prvé vstupní hrdlo ll, drážku gl, dutinu gg šoupátks L 1 do výstupního hrdla lg k mazscímu okruhu 2. Požadovaný tlak zůstává zechován. Po sepnutí spojky tlak media z posilovače ł spojky pomine e äoupátke L 1 se vlivem tlaku pružiny gg e tlaku v otvoru ll tělese 2 posune do výehozí polohy. Při použltí ventilu lg s kuličkou 3 je funkce shodná.Zařízení pro brzdění hřidele nesynchronízované řaditelné převodovky, které obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazaciho okruhu převodovky, umíetěné na brzděném hřideli, vyznačujíci se tim, že je opatřeno ventilem (3), upevněným prostřednictvím prvého vstupniho hrdla (11) na výstupu (4) z výtlakové části (8) čerpadla (7) oleje, přičemž výstupní hrdlo (12) ventílu (3) navazuje na mazací okruh (5) a druhé vstupní hrdlo (10)na potrubí (2) pro přivod tlakového média z posílovače (1) spojky.

MPK / Značky

Značky: nesynchronizované, převodovky, řaditelné, brzdění, zařízení, hřídele

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225092-zarizeni-pro-brzdeni-hridele-nesynchronizovane-raditelne-prevodovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky</a>

Podobne patenty