Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů

Číslo patentu: 225089

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bareš Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů, vyznačené tím, že sestává nejméně ze tří základních funkčně propojených jednotek tvořených z prvního tyristoru (l), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3), v jejichž anodovém okruhu je zapojeno první relé (4), druhé relé (5) a třetí relé (6) s paralelní první ochrannou diodou (23), druhou ochrannou diodou (24) a třetí ochrannou diodou (25), z prvního odporu (7), druhého odporu (8) a třetího odporu (9), zapojeného v sérii s prvním kondenzátorem (13), druhým kondenzátorem (14) a třetím kondenzátorem (15) na kladnou napájecí svorku regulátoru v okruhu řídicích elektrod prvního tyristoru (1), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3), prostřednictvím prvního tlačítka (19), druhého tlačítka (20) a třetího tlačítka (21) a prvního kontaktu (29) akčního členu čidla, druhého kontaktu (30) akčního členu čidla a třetího kontaktu (31) akčního členu čidla, přičemž k řídící elektrodě prvního tyristoru (1) je napojen první vypínač (32), na druhý přepínací kontakt (27) prvního relé (4) je připojen pátý odpor (11) v sérii s pátým kondenzátorem (17), na třetí přepínací kontakt (28) druhého relé (5) je napojen šestý odpor (12) v sérii s šestým kondenzátorem (18), na první přepínací kontakt (26) třetího relé (6) je připojen čtvrtý odpor (10) v sérii s čtvrtým kondenzátorem (16), přičemž čtvrtý kondenzátor (16), pátý kondenzátor (17) a šestý kondenzátor (18) jsou napojeny spolu s katodami prvního tyristoru (1), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3) a kontakty (29, 30, 31) akčních členů čidel přes čtvrté tlačítko (22) na minus potenciál a přepínací kontakty (26, 27, 28) prvního relé (4), druhého relé (5) a třetího relé (6) jsou napojeny přes druhý vypínač (33) na plus potenciál.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení automatického cyklického programového regulátoru, jehož činnost je závislá na povelových impulsech, přicházejících z různých pracovních míst kontaktů, čidel, i relé, koncových spínačů, stavoznakůłaj. při dokončení pracovní ho úkonu. Příslušné zařízení je výpnuto, zablokováno a spuštěn další pracovní úkon podle nastaveného programu.V řadě průmyslových odvětví je používáno pro řízení a automatizaci výrobních procesů cyklických programových regulátorů různého provedení. Například krokového voliče, elektropneumatické ovládací skříňky A 02, regulátoru KEP nebo drahých a slo» žitých elektronických zařízení apod.Nevýhodou těchto zařízení je, že ve většině případů nelze ovládat jednotlivé pracovní kroky, při spuštění je nutno vždy realizovat celý nastavený program a některá zařízení se již new vyrábějí. Elektronická zařízení si vyžadují značných finančních nákladů, jsou náročná na montáž a kvalifikovanou údržbu.Tyto nedostatky odstraňuje zapojení cyklického programového regulátoru s-možností ručního ovládání jednotlivých kroků podle výnálezu, kde je využito tyristoru zapojeného v jednoduchém okruhu relé, které zároveň slouží jako silový výstup pro ovládábí regulovaných zařízení.Ale potřeby lze tlačítkem pro vést spuštění pracovního cyklu v kterékcliv části programu neho.stisknutím tlačítka celý program zrušit a zařízení vynulovat.Jinak při skončení zadaného programu se zařízení automatickyvypne nebo se celý cyklus znovu opakuje. V případě, že je třeba provést jen některé pracovní úkony ze stanoveného programu,je výhodné ruční ovládání jednotlivých kroků tlačítkyoZapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cynů spočívá podle vynálezu v tom,- 2 225 uns že aestává nejméně ze tří. základních funkčně propoj ených jednotek tvořených z prvního tyristoru, druhého tyristoru a třetího tyristoru, v jejichž anodovém okruhu je zapojeno první relé,druhé relé a třetí relé s paralelní první ochrannou diodou, druhou ochrannou diodou a třetí ochrannou diodou, z prvního odporu,druhého odporu a třetího odporu, zapojeného v sérii s prvním kondenzátorem, druhým kondenzátorem a třetím kondenzátorem na kladnou napájecí svorku regulátoru v okruhu řídících elektrod prvního tyristoru, druhého tyristoru e třetího tyristoru, prostřednictvím prvního tlačítka, druhého tlačítka a třetího tlačítka a prvního kontaktu akčního členu čidla, druhého kontaktu akčního členu čidla a třetího kontaktu akčního členu čidla. K řídící elektrodě prvního tyristoru je napojen první vypínač blokující opakovaný chod zařízení, na druhý přepínací kontakt prvního relé je připojen pátý odpor v sérii s pátým kondenzátorem,na třetí přepínací kontakt druhého relé je napojen šestý odpor v sérii s šestým kondenzátorem. Na první přepinací kontakt třetího relé je připojen čtvrtý odpor v sérii se čtvrtým kondenzátorem, přičemž čtvrtý kondenzátor, pátý kondenzátor a šestý kon- denzátor jsou napojený spolu 3 katodami prvního tyriatoru, dru hého tyristoru a třetího tyristoru a kontakty akčních členů čidel všech jednotek přes čtvrté tlačítko na minus potenciál a přepínací kontakty všech jednotek příslušejících prvnímu relé,druhému relé a třetímu relé jsou napojený přes druhý vypínač na plus potenciál.Účinek vynálezu se projevuje v jednoduchosti provedení,zařízení je snadno realizovatelné ve většině závodů, cenově výhodně, a nahrazuje komerční výrobky, které nejsou k dispozici. Zařízení je malých rozměrů, není náročné na údržbu a není ovlivňováno rušivými vlivy provozních zařízení.Na přiloženém výkresu je uveden příklad tříprvkového cyklického regulátoru podle vynálezu. Na plus pől stejnosměrného zdroje je připojeno první relé 5, druhé relé Ž a třetí relé Q v anodovém okruhu prvního tyristoru l, druhého tyristoru g a třetího tyristoru 2. Paralelně k vinutí relé je připojena první ochranná dioda gg, druhá ochranná dioda gg a třetí ochranná dioda § 55 Na plus potenciál je dále připojen první odpor 1,druhý odpor § a třetí odpor giv sérii s prvním kondenzátorem lg, druhým kondenzátorem lg a třetím kondenzátorem li, a v jejich spojnici jsou připojeny kontakty prvního tlačítka ga, druhého tlačítka gg a třetího tlačítka gl, připojující řídící elektrody prvního tyriatoru l druhého tyristoru g a třetího tyristoru 2. Do tohoto spojovacího bodu je současně zapojen první kontakt gg akčního členu čidla,kontakt ÄQ akčního členu čidla a třetí kontakt 2 akčního členu čidla, kde jejich protilehlé kontakty jsou připojeny na minus potenciál. Přes druhý vypínač 21 je na plus potenciál napojen první přepínací kontakt gg prvního relé 1, druhý přepínací kontakt g 1 druhého re lé Ž a třetí přepínací kontakt gg třetího relé Q. Řídící elektro- Vda prvního tyristoru l, druhého tyristoru ga třetího tyristoą ru g je přes první přepínací kontakt gg, druhý přepínací kon takt g 1 a třetí přepínací kontakt gg, čtvrtý odpor lg, čtvrtýkondenzátor lg, pátý odpor ll, pátý kondenzátor ll, šestý od por lg a šestý kondenzátor lg připojena na minus potenciál.V okruhu prvého modulu řídící elektrody prvního tyristoru L je zařazen první vypínač ąg. V napájecím vedení minus potenciáluje zařazeno čtvrté tlačítko gg.Spuštění regulátoru se provede připojením zdroje na kladné a záporné napájení cyklického regulátoru, tj. na svorky plus a minus. Sepnutím druhého vypínače 22 je přiveden kladný potenciál na první přepínací kontakt gg, druhý přepínací kontakt g 1 a třetí přepínací kontakt gg. Uvedení regulátoru do chodu se provede stisknutím prvního tlačítka lg, druhého tlačítka gg nebo třetího tlačítka gl. Příklad je uveden pro případ stisknutí prvního tlačítka lg. Přes první odpor 1 je přiveden kladný potenciál na řídící elektrodu prvního tyristoru l, který je tím uveden do vodivého stavu. Protékajícím proudem se zaktivuje první relé 5, přičemž se změní poloha druhého přepínacího kontaktu gl tak, že kladný potenciál se připojí na pátý odpor ll,přes který je nabíjen pátý kondenzátor ll. Tento stav setrvá do doby, než první kontakt gg akčního členu čidla, sledujícího fyzikální veličinu, například teplotu, výšku hladiny, tlak, 4 -.225 ona propojí uzel mezi prvním odporem 1 a prvním kondenzátorem Lg na katodu prvního tyristoru L, čímž dojde ke změně potenciálu na elektrodách tohoto tyristoru a tyristorem přestane procházet proud. První relé 5 odpadne, druhý přepínací kontakt g 1 změní svou polohu tak, že napětí z pátého kondenzátoru § přes pátý odpor L je přivedeno na řídící elektrodu druhého tyristoru g. Druhým tyrístorem g začne prbtékat proud, přitáhne druhé relé Ž,přepne třetí přepínací kontakt gg a začne se nabíjet šestý kondenzátor § přes šestý odpor lg. Tento stav setrvá do doby, než druhý kontakt 2 Q.akčního členu čidla připojí přes své kontakty uzel mezi druhým odporem Q a druhým kondenzátorem li na katodu druhého tyristoru g, čímž tyristorem g přestává procházet proud. Druhé relé Ž odpadne, třetí přepínací kontakt gg se přepne tak,že napětí z šestého kondenzátoru łg přes šestý odpor lg je přie vedeno na řídící elektrodu třetího tyristoru Q. Třetím tyristorem 2 začne protékat proud, zaktivuje se třetí relé Q, přepne první přepínací kontakt gâ a začne se nabíjet čtvrtý kondenzátor lá přes čtvrtý odpor Lg. Tento stav trvá, než třetí kontakt 2 akčního členu čidla připojí uzel mezi třetím odporem 2 a tře~ tím kondenzátorem łâ na katodu třetího tyristoru 2. Tím přestane tyristorem 2 procházet proud, odpadne třetí relé Q, přepne se první přepínací kontakt gg, napětí jde na první vypínač gg,čímž se cyklus zastaví. V případě zapnutí prvního vypínače gg je přes první přepínací kontakt gg a čtvrtý odpor Lg pŕiveden náboj čtvrtého kondenzátoru łg na řídící elektrodu prvního tyristoru ł, který je uveden do vodivého stavu, přitáhne první relé 3 a celý pracovní cyklus se může znovu opakovat. Při vypnutí druhého vypínače 22 lze pomocí prvního tlačítka Lg, druhého tlačítka gg nebo třetího tlačítka g přivádět na-řídící clektrody prvního tyristoru L, druhého tyristoru g nebo třetího tyristoru Ä z prvního odporu 1, druhého odporu § nebo třetíhoodporu 2 napětí, které uvede tyristory do vodivého stavu. Totoumožňuje v libovolném sladu ovládat jednotlivé kroky ručně. Jtisknutím čtvrtého tíacítka gg je pcerušen proudový okruh,címt je mozno v kterćkoliv fáz provést zrušení e vynulování

MPK / Značky

Značky: cyklického, možností, zapojení, regulátoru, cyklu, jednotlivých, programového, ručního, ovládání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225089-zapojeni-cyklickeho-programoveho-regulatoru-s-moznosti-rucniho-ovladani-jednotlivych-cyklu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů</a>

Podobne patenty