Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků

Číslo patentu: 225084

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vorlíček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků vyznačující se tím, že šest výstupů (1, 3, 5, 7, 9, 11) tří klopných obvodů (A, B, D) je připojeno na šest vstupů (2, 4, 6, 8, 10, 12) bloku (J), který má čtyři výstupy (13, 14, 15, 16), přičemž na prvý vstup (l7) prvého klopného obvodu (A) je připojen signál - start (18), na druhý vstup (19) prvého klopného obvodu (A) je připojen výstup (20) prvého součtového obvodu (E), na jehož prvý vstup (21) je připojen signál - stop (22) a na jeho druhý vstup (23) jo připojen signál - nastavení výchozího stavu (24), který je rovněž připojen na prvý vstup (25) druhého součtového obvodu (F) na jehož druhý vstup (26) je připojen signál - manuální ovládání (27) a na třetí vstup (28) je připojen výstup (29) součinového obvodu (I), přitom výstup (30) druhého součtového obvodu (F) je připojen na prvý vstup (31) druhého klopného obvodu (B), na jehož druhý vstup (32) je připojen signál - doba proplachování (33), signál - nastavení výchozího stavu (24) je dále připojen na prvý vstup (34) třetího součtového obvodu (G) a na prvý vstup (35) čtvrtého součtového obvodu (H), přitom na druhý vstup (36) třetího součtového obvodu (G) je připojen signál - zpožděný start (37) a jeho výstup (38) je připojen na prvý vstup (39) čtvrtého klopného obvodu (C), na jehož druhý vstup (40) je připojen signál - dostatečný proplach (41), a jeho výstup (42) je připojen na druhý vstup (43) součinového obvodu (I), na jehož prvý vstup (44) je připojen signál - start (18), signál - konec tisku (45) je připojen na druhý vstup (46) čtvrtého součtového obvodu (H), jehož výstup (47) je připojen na druhý vstup (48) třetího klopného obvodu (D), na jehož prvý vstup (49) je připojen prvý výstup (1) prvého klopného obvodu (A).

Text

Pozerať všetko

IIIGIC vynález se týká zapojení obvodů automatu pro měření radioaktiv ních vzorku, který používá plynový průtokový detektor bez okónka.Automaty pro měření radioaktivníoh vzorků umístěných v miskách jsou vybaveny plynovými průtokovými detektory s okénkem nebo bez okénka. Bezokénkové uspořádání se používá při měření vzorků s nízkoenergetickým zářením alfa nebo beta. V tomto případě tvoří vnitřní prostor detektoru a vnitřní prostor misky jednolitý prostor měřicí prostor, kterým preteká pracovní plyn. Radioaktivní záření xt vzorků je tímto plynom absorbováno, což je doprovâzenovznikem iontů. Působením elektrického pole v detekčním prostoru detektoru dochází ks vzniku impulsů elektrického proudu, pomocí nichž je měřena radioaktivita vzorků.Při výměně misek se nesmí do měřicího prostoru dostat vzduch,nebo se musí před měřením tento prostor dostatečně dlouhou dobu proplachovat pracovním plynem, až je v dostatočné míře zbaven zanešeného vzduchu. Pracovní plyn proudí do prostoru vytvářeného detektorem a miskou, která je právě v měřioím prost 0 ru,a do vnitřního prostoru následující misky. Pokud měření misky vměřicím prostoru trvalo dobu potřebnou k propláohnutí následující misky, při výměně misek je následující miska do měřicího prostoru dopravena již propláohnutá a měření radioaktivity vzorku může nastat bezprostředně po dopravení této misky. Nepropláchnutá miska se do měřicího prostoru dostane v těchto případecha) při prvém měření, které následuje po zapnutí automatu, nebo po přerušení a opětném napájení automatu ze sítě, kdy v paměti automatu je smazáno číslo kazety umístěné v měřicím prostoru a celá tato kazeta je dopravena zpět do zásobníku a do měřicího prostoru je dopravena další kazeta, která obsahuje vždy několik misek b) při ručním ovládání automatu, kdy do měřicí polohy může být dopravena libovolná miskarnacházející se v zásobníku automatuc) při automątickém ovládání automatu,kdy měření předchozího vzorku trvalo kratší dobu, než je doba potřebné. k propláchnutí následující misky.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení řídicích obvodů automatu podle vynálezu, jehož podstatou je ovládání automatu čtyřmi klopnými obvody, ktoré definují následující stavy - výměnu misky v měřicím prostoru, prop 1 achování,meření, tisk naměřených hodnot a nulování. První i druhé výstupy prvého druhého a třetího klopného obvodu jsou připojeny na šest vstupů bloku, ktorý má právě čtyři výstupy, ktoré zajištují - nulování čítnče a stopek, proplachování, měření a tisk.V Ovládání automatu čtyřmi klopnými obvody pod 1 e.vyná 1 ezu odstnaŠuja chyby měření radioąktivity proměřovanýoh vzorků tím, že k měření vzorku nemůže dojít do té doby, pokud se ve vnitřním prostoru detektoru nalézá vzduch zanesnný tam nepropláchnutou miskou nebo nedostateöně propláohnutou miskou, nebo několika miskami, které prošly pod detektorem. Zapojení rovněž vylučuje zavedení této chyby při ruční obsluze automatu.Na přiloženém Wůubsą je uvedeno zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radiosktivních vzorků. Signál łg - start - je připojen na prvý vstup łz prvého klopného obvodu 5 a na prvý vstup 25 součinového obvodu g, Signál 33 - stop 1 je připojen na prvý vstup âł prvého součtového obvodu Q, jehož výstup je připojen na druhý vstup łg prvého klopného obvodu 5. Na druhý vstup 32 prvého součtového obvodu § je připojen signál 33 - nastavení výchozího stavu, ktorý je rovněž připojen na prvý vstup 35 druhého součtového obvodu E, na prvý vstup 23 třetího součtového obvodu Q a na prvý vstup 2 čtvrtého souötového obvodu.g. Na druhý vstup gá druhého součtového obvodu E je připojen signál 31 - manuilní ovládání, na jeho třetí vstup gg je PřiPojen výstup gäřoučinového obvodu 5, Výstupľâg druhého souötového obvodu§ je připojen na prvý vstupąâł druhého klopného obvodu g,na jehož druhý vstup 25 je připojen signál 22 - doba pr 0 p 1 achování.4 Signál 21 - zpoždäný start - je připojen ne druhý vstup Já třetího souötového obvodu 2, jehož výstup lg je připojen na prvý vstup 22 ötvrtěho klopného obvodułg, na jeho druhý ystup 23 je připojen signál 2 ł dostatočný proplach. Výstup 23 čtvrtého klopného obvodu g je připojen na druhý vstup 22 součinového obvodu E, druhý výstup čtvrtého klopného obvodug není využíván. Signál 22 - konec tiskuje připojen na druhý vstup aš čtvrtého souötového obvodu g, jehož výstup 31 je připojen na druhý vstup Eâ třetího klopného obvodu 2,»přičemž prvýästup 32 třetího klopného obvodu Q, Je připojen na prvý výstup ł prvého kJóptiého obvodu A. Šest výstupů l, 2, ž, 1,2 a ll tří klopných obvodů 3, g a 2 Je připojeno na šest vstupů 2, ž. á, g, 59 a g bloku .I, který x má čtyři výstupy - výstup l nulování čítače a stopek, výstup lg proplaohování, výstup łä měření a výstup lg tisk.Po zapnutí automatu pro měření radioaktivníoh vzorků nebo přiŕ obnovení napájení automatu ze sítě Jsou vstupním signálom až klopnć obvody Á a 2 překlopena do stavu logická O a klopné obvddy § a gdo stavu logickú l. Na výstupu bloku g se objeví signál ll- nulování čítače a stopek, což je současně povel k výměnč misky v měřicím prostoru. Po ukončení výměny.misky se objeví vstupní signál łâ, ktorý překlopí klopné obvody A, 2 do stavu logické l. Na výstupu bloku Q se objeví signál li - proplachování, což Je povel ke spuštění stopek ve vyhodnocovací jednotce. Po uplynutí doby pro- plachování se objeví signál 12, ktorý překlopí klopný obvod Q do stavu logická O. Při překlopení tlopného obvodu.g ze stavu logická 1 do stavu logická O se objeví na výstupu bloku Á signál lg ve tvaru krátkeho impulsu, kterým se vynulují stopky ve vyhodnoco vací Jednotce, načež se na výstupu bloku J objeví signál lä - měře ní, což je povel pro spuštění čítače a stopek. Probího měření radio-Vaktivity daného vzorku a po skončení měření se na vstupu 35 objeví signál, ktorý překlopí klopný obvod 5 do stavu logická O a natvýstupu bloku g sa objeví signál lg - tisk, což je povel k vytištění údajů čítače a stopek ve vyhodnocovací jednotce. Po skončení tisku se objeví vstupní signál äâ, ktorý překlopí klopný obvod 2 do stavu logická O, na výstupu bloku gyse objeví signál lg, který vynuluje čítač a stopky ve vyhodnoeovací Jednotce a dá povel k výměně misky v měřicím prostoru. Po skončení výměny misky se objeví vstup ní signál lg, který překlopí klopný obvod 5 a 2 do stavu logická lh ~a na výstupufbloku gse objeví výstupní signál lg, nebot klopné ob a Q jsou ve stavu logická O a na výstupu součinového obvodu 1 se neobjeví žádný signál. Bezprostředně po výměně misky začne měření radioektivity vzorku, protože během měření předchozího vzorku byla miska dostatečně propláchnuta pracovním plynom. Se zpožděním za vstupním signálom ł§ se objeví vstupní signál 21, který překlopíklopuý obvod 2 do stavu logická 1. Pokud měření trvá delší dobu, než je délka proplachování, objeví se během měření vstupní signál Eliktorý překlopí klopný obvod E opět do stavu logická O. Pak v dalším cyklu měření radioaktivity vzorku nastane bezprostředně po výměh 225 m ně misky v mäřicím prostoru. Je-11 doba měření kratší než doba potřebné pro dostatočný proplach, zůstane klopný obvod 3 překlopen vo tvaru logická l| v následujíoím cyklu vstupní sígnál łg přek klopí klopné obvody A a 2 do stavu logiçká 1 a současně se objevína výstupu souöinového obvodu a překlopí klopný obvod §do stavulogická l. Na výstupu bloku g se objeví výstupní signál Ag, nebot miska nebyla během předchozího měření dostatečně propláchnuta. Pokud došlo k výměně misky v měřicím prostoru pomocí manuálního ovládání, objeví se vstupní signál 31 ktorý překlopí klopný obvod Q ho stavu logická 1. Vstupní signál łg pak přoklopí klopné obvody Ag ag do stavu logická 1 a na výstupu bloku g se objeví výstupní signál A 3. Po manuální výměně misky v měřicím prostoru nastane tedy vždy před měřením proplachování.Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivníchvzorků bylo odzkoušono při vývoji alfa, beta automatu s plynovým dotektorom v bezokénkovém uspořádání.

MPK / Značky

Značky: automatu, zapojení, vzorků, řídících, obvodů, měření, radioaktivních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225084-zapojeni-ridicich-obvodu-automatu-pro-mereni-radioaktivnich-vzorku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků</a>

Podobne patenty