Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii

Číslo patentu: 225079

Dátum: 01.12.1984

Autori: Sladký Petr, Voráček Jaroslav, Parma Ludvík

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii, vyznačené tím, že sestává z tělesa fotografického přístroje /1/ spojeného s objektivem /2/, například teleobjektivem Cassegrainova typu, pro přívod tepelného zářivého toku na alespoň jedno fotoelektrické čidlo /3/, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tělesa fotografického přístroje /1/ konektorem /6/ k vyhodnocovacím elektronickým obvodům.

Text

Pozerať všetko

Vynolez se týká zařízení pro součaanou radiační elektronickou a fotografickou termometrii vysokoteplotnich poli v pro voznfch podmínkách.V radě průmyslových odvětvích, jako například v hutnim průmyslu, chemickém průmyslu, energetice a podobné, jsou zapotrebi přesné provozní měření a záznam teploty vysokoteplotních poli s teplotami nad 500 °C. K těmto účelům jsou vyvíjeny nebo též byly vyvinty prepracované elektronické měřicí a zobrazova~ ci přístroje teplotních poli. K nejznámějším z nich patří tak zvané ternovize.Nevýhodou těchto zařízení je zatím jejich omezené širší využití v provozních podmínkách z důvodů technických a zvláště ekonomických. V současné době jsou užívány především ve výzkumu a ve vývoji nových technologických celků, dále tam, kde jsou jejich aplikace z technických a ekonomických důvodů opodstatněné,například v oboru nižších teplot. AVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometríi podle vynálezu, jehož podstatou je, že eestává z tělesa fotografického přístroje spojeného s objektívom, například teleobjektiveln Cassegrainova typu, pro prívod tepelného zářivého toku-na alespoň jedno fotoelektrícké čidlo, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tâlesa fotografického přístroje konektorom k vyhodnocovacim elektronickým obvodům. Podle dalšího význaku jsou fotoelektricka čidla upravena v rovinách ostrého obrazu. Tim je vedle fotografického záznamu umožněn i vłcepáamový fotoelektrícky príjem tepelného zářívého toku s výstupem přes konektor na pisem fotografickêho přístroje.. IIIIWI Výhody zařízení pro současnou radiační elektronickou a fo tografickou termozetrii podle vynálezu spočívají v tom, že zařízení dovoluje současné snímaní tepelného zářivého toku fotografickou cestou a jeho kalibraci v jednom či více vlnových pésmech fotoelektrickým čidlem nebo čidly, jejichž signál se méří a vyhodnocuje známymi elektronickými obvody, což umožňuje přiřadit fotografíckému obrazu zářícího předmětu teplotní etupnici v použitých pásmach vlnových délek tepelného zářivého toku pomocí známch poatupů radiační termometrie. Pro orientační měření postačí tedy kalibrace fotografické teplotní stupnice pomocí předkalibrované stupnice fotoelektrického čidla, které pracuje současně ve funkci expozimetru. Přesná měření vyžadují současnou kalibraci fotografického materiálu v oblasti jeho lineárního zčernám i fotoelektrického signálu z čidla, například pomocí záření dutiny ćerného telesa známé teploty. Další významnou přednoatí zařízení podle vynálezu je, že lze používat i nezávisle, to je pouze ve funkci elektronického pyrometru, přičemž se fotografické funkce zařízení využije případně k dokumentaci polohy a rozmeru zářícího povrchu predmetu, jehož teplota je měřena. Zařízení podle vynálezu má i metodické přednosti, z nichž nejvýznačnějsí jsou, že umožňuje přesné zaměření zářicího předmětu a zaostrení jeho obrazu, případně i potřebné přiclonění zářivého toku, použije-li se objektivů s vestavěnou clonou. To ma význam nap íklad pri stanovení kovekcí naměřených hodnot teploty v důsledku nejednotkové emisivity záfłcího povrchu nebo příspěvku od odražených tepelných zářivych toků z okolí pomocí srovnávacích měření se zéiením ćerného telesa v provozních podmínkách.Vynalez je olíae objasněn na piíkladu provedení pro jednopasmovou i vícepasmovou radíační elektronickou a fotografickou teruometríí podle piipojeneho výkresu. Zařízení sestévá z tělesa fotografíckého přístroje l, spojeného s objektívom 5 Casseraínova typu, terý se pzivádí tepelný zářivý tok na fotoelektrické cíilo 2, jehož elektrické výstupy jsou vyvedeny z tělesa ťotografického přístroje l konektorom § ke známým vyhodnocovacím obvodům podle typu fotoelektrického öidla. Zařízení je dále opatieno lalšími fotoelektríckýmí čidly 5, Ž, která jsou upravena v rovínách ostrćho obrazu tak, aby dovolila vedle ČO 10 uľ 8 çĺCíÓÄO záznamu 1 vícepásmový fotoelcatrický příjem- 3 tepelného zářivého toxu přes Konektor QSe zaíízením podle vynálezu v jednopásmovém provedení sepracuje násleiovně. Do telesa fotografického přístroje l se vloží fotoąraíicąý materiál, dostatečně citlivý ve zvoleném pásmu vlnovjch délek zářivého toku. Fotoelextrické čídlo 2, například křemíąové fotodíoda, upravená v poloze ostrého obrazu, se připojí prostřednictvím konektoru Q k vnějšímu elektronickámu mili~ voltmetru, načež se ve zvoleném pásmu vlnových délek provede jeho xalibrace spektrofotometricky, nebo například pomocí záření dutiny černého tělesa známé teploty. Pro presná měření se kalibrace provádí tax, že se objektivem Š zaostří a případně vycloní zářfcí otvor dutiny černého télesa současně na fotografický nateriál e fotoelektricxé čidlo Ž, načež se provede odečet veliKosti ľotoelektrického si 5 nálu.z milivoltmetru a expozice fotoórafickěho materiálu pro několik teplot v lineární oblasti jeho Kíivxy zćernání. Pro orientační měření se fotografický záznam teplotná tnlibruje pomocí předkalibrované teplotní stupnice fotoelextríckého čidla 2, vyjádřené současně v expozičních číslech obvykle pres 4 řády hodnot energie, případně výkonu zářivého toku. Aalibrační pŕířazení se potom opírá o hodnoty citlivosti fotoraťicxého materiálu udávaná vyrobcem a závisí i na vyvolávacích postupoch fotograficxeho materiálu. Zařízení podle vynálezu ve vícepdsmovém provedeníse kalibruje podobné známými postupy Jvoubarevné či spektrální radiační termometrie a fotografie. Po xalibraci je zaízení přípraveno k měření a snínání, při kterém se postupuje anelogicky Jako při popsaných kalibracích pro přesnú měření. Pro pŕesná provozní měření je účelné provúdět rovněž xaliraci zarízení podle vynálezu v provozních podmínkách, to je napzíxlad pomocí záření dutiny černého tâlesa stejné teploty Jako je teplota měřeného předmětu a ve stejném okolí, což zjednodušu- lro současnou jednopásmovou radiační a fotografickou tgrmo metrii ve viditelné části spektra lze použít zařízení podle vy nálezu, vzniklé úpravou xomerčních fotografických přístrojů tak,že se elontrické vjstupy vnitřního ťctoelextŕického čidla 2 le- 5 as m žícího vnitř optické cesty, ýyvedou prostřednictvím konektoru Q k vnějším měŕłcím elektronickým přístrojům. Takto vzniklé zařízení podle vynálezu je mimořádně vhodnou a ekonomicky dostupnou pedagogickou pomůckou oro praktickou výuku základních fyzikálních principů radiační termometríe, případě pyrometríe. Zákony radiační termometrie jsou platné v celé oblastí spektra tepelného zářeni a jejich praktická demonstrace termovizními systémy v infračervené oblasti spektra je ekonomicky nedostupné pro vět šinu středoškolských i vysokoškolských pracovišĺ.

MPK / Značky

Značky: zařízení, radiační, fotografickou, termometrii, elektronickou, současnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225079-zarizeni-pro-soucasnou-radiacni-elektronickou-a-fotografickou-termometrii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro současnou radiační elektronickou a fotografickou termometrii</a>

Podobne patenty