Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 225076

Dátum: 01.12.1984

Autori: Němec Jaroslav, Fexa Josef, Jirák Emil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích, procházejících postupně sledovacím místem, opatřeným čidlem, jehož signál se porovnává v okamžiku kontroly s nastavenou srovnávací hodnotou, uloženou v paměti, a na základě zjištěné odchylky, jsou nevyhovující láhve signalizovány nebo vyřazovány, vyznačený tím, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv. testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další vyhovující láhve se koriguje ve smyslu částečné nebo úplné kompenzace odchylky mezi hodnotou přechodně uloženou v paměti a novou hodnotou, která odpovídá kontrolované láhvi, přičemž obsahuje-li kontrolovaná láhev zbytky kapaliny větší než dovolené, vyhodnocuje se jako nevyhovující a srovnávací hodnota uložená v paměti se nemění.

Text

Pozerať všetko

zzsgm vyncle- oc týka zpuoobu detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu. lU lahvárenských linek nižších výkonů se kontrola lahví vystupujícioh 2 myčky provádí vizuálně obsluhou. U vysokovýkonných linek je vizuálni kontrola nedostatočná. a proto je nutné do linky zařadit kontrolní zařízení, ktoré automaticky registruje láhve se zbytay myoich prostředků a umožňuje jejich vyřazení.Je známe několik způsobů detekce zbytků kapalin v lahvíeh. ktoré využívojí bezdotykových principů. Nejrozšířenější je kapecitní metoda, při níž se měři změny admitance kondenzátoru způsom benó přítomností kapaliny v lahvích. Další známe způsoby detekce zbytků kapalin V lahvích využivají principu odrazu nebo absorpce,různých druhů zářeni. například mikrovln. rentgenového záření,apod. Protože použití uvedených druhů záření je například v potravinářském průmyslu spojene s řadou provoznich obtíží. nedošlo k rozšíření těchto metod v provozních podmínkáchU známých kontrolnich zařízení využívajícich.kaňĚitní metody je signál vyslaný čidlem při průchodu kontrolované láhve sledovacím místem porovnáván s trvale nastavanou srovnávaci hodnotou, a pokud odchylka je vyšší než dovolená, je láhev považována za nevyhovujicí a kontrolní zařízení vydá výstupní signál vyřazovacímuív zařízení nebo obsluze k vyřazení láhve. Srovnávací hodnota se nastavuje pomoci tzv. testovací láhve. uNevýhodou známého způsobu dotekce zbytků kàpalin v lahvích l je malá spolehlivost při proměnných provoznich podmínkách, kdy se například mění teplota okolniho vzduchu, druh a materiál lahví. í složení výplachových roztokůapod. Nevýhodou známých kontrolních zařízení jsou vysoké nároky na stabilitu použitých obvodů a nutnost ručního sořizovóní srovnávocí hodnoty za provozu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob detekce zbytků kapalin vv 225 cm lahvích podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv.testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další vyhovující láhve se koriguje ve smyslu částečně nebo úplné kompenzace odchylky mezi hodnotou přechodně uloženou v paměti a novou hodnotou, která odpovídá kontrolované láhvi, přičemž obsahujeli kontrolovaná láhev zbytky kapaliny větší než dovolené. vyhodnocuje se jako nevyhovující a srovnávací hodnota uložená v paměti se neměni.Zařízení k provádění způsobu je opatřeno čidlem. spojenýmh s měřicim blokem. nàpojeným na vyhodnocovací část spojenou se spouštěčem. přičemž ve vyhodnocovací části je vstup prvního hradlového obvodu spojen s výstupem měřicího bloku a s generátorem impultů, výstup prvního hradlového obvodu je spojen se vstupem prvního čítače impultů a druhého hradlového obvodu,výstup prvního čitače impulzů je spojen se vstupem prvního komparátoru a D/A převodníku, jehož výstup je spojen se vstupem měřićího bloku,vstup prvniho.komparátoru je spojen s výstupom paměti, výstup prvního komparátoru je spojen se vstupem logického členu. spojeného s výstupom druhého komparátoru. na nějž je napojeno vedení výstupních signálů, výstup logického členu je spojen s paměti a s druhým hradlovým obvodem, jehož výstup je spojen se vstupom druhého komparátoru, na nějž je současně napojena předvolba pro nastavení požadované detekční úrovně, a vstupy prvního a druhého čítače impulzů a logického členu jsou spojeny se spouštěčem.Výhodou způsobu detekce zbytků kapalin v lahvích podle vynálezu je vyloučení vlivu provozních proměnných hodnot, jako jsou změny teploty, druh a materiál lahví, složení výplachových roztoků nebo nežádoucího působení malého povoleného množství výplacho vých roztoků vně i uvnitř kontrolované láhve.Na přiložených výkresoch je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde obr.l znázorňuje celkové uspořádání zařízení a obr.2 znázorňuje zapojení měřicího bloku a vyhodnocovací části.Jak je znázorněno na obr.l. je zařízení opatřeno čidlem §,spojeným s měřicím blokem Q. napojeným na vyhodnocovací část Z,která je spojena se spouštččem 3. napojeným na detktor, skládajíci se ze zdroje 2 světla a hradlového fotoolektríckého člán Vku Š.V Vyhodnocovací část Z znázornöná na obr.2 je napojena na měřicí blok Q přes vstup prvního hradlového obvodu Q. na nějž je současně napojen generátor Q impulgů. Výstup prvního hradlového obvodu g je spojen se vstupom prvního čítače lg impulçů a druhého hradlového obvodu lg. výstup prvního čitače lg impulgů je spojen se vstupom prvního komparátoru ll a D/A přovodníku lg, jehož výstup je spojen se vstupem měřicího bloku Q. Na vstup prvního komparátoru ll je dále napojen výstup paměti lg, přičemž výstup prvního komparátoru łł je spojen se vstupem logického členu li,spojeného s výstupom druhého komparátoru ll, na nějž je napojeno vedení lg výstupnich signálů. Výstup logického členu li je spojen s paměti lg a s druhým hradlovým obvodem lg jehož výstup je spojen se vstupom druhého čítače lg impuhzů. Výstup druhého čítače lg impulzů je spojen se vstupom druhého komparátoru łz. na nějž je současně napojena předvdba lg pro nastavení požadované detekční úrovně. vstupy prvního a druhého čítače lg,l§ impuąçů a logickóho členu li jsou epojeny se spouštěčem 5.Čidlo § vytváří s lahví l kondenzátor tak, že kovové pásky čidla § tvoří jeho elektrody a làhev.ł se svým obsahom dielektrikum. Admitance takto vzníklóho kondenzátoru se měří například pomocí neznázorněného vysokofrekvenčního snímače. kde čidlo.§ je zapojeno v rezonančním obvodu. získaný signál se přivádí na vstup měřicího bloku Q. Při průchodu láhve l přes detektor je uveden v činnost spouštěč 5. jehož signál vynuluje první a druhý čítač lQ,l§ impulzů a logický člen lg. výstup D/A převodníku lg tím způsobí rozladění měřícího bloku Q, jehož výstupní signál uvolni výstup prvního hradlového obvodu Q. Do prvního číteče lg impulgů přicházeji impulcy z genorátoru Q impulgů, přičemž obsah prvního čítačo lg impulgů je přes D/A přovodník lg přiváděn zpět na měřici blok Q. který je tímto signálom postupně doladován až na určitou mez, při ktoré se zablokuje výstup prvního hradlového obvodu 2. Obsah prvního čítače lg impulgů je při měření porovnáván s obsahom paměti lg, do níž je při uvedení do provozu automaticky zaznamenáván počet ímpulgů. odpovídající admitanci prvni tzv. testovací.láhve bez zbytků kapalin. Pomocné obvody pro zaznamenání první láhve nejsou na výkresu znázorněny.Při měření každé následující láhve l nastane jeden ze dvou případů. ktoré rozliši první komparátor ll. Jestlížo obsah prvního čitače lg impulgů je po ukončení měření kontrolované láhvel menší. než je obsah paměti lg, logický člen li zmonši obsah~l, A 225070 paměti lg. Jestliže obsah prvního čítače lg ímpuygů přesáhne obàt sah paměti-lg, výstup logického čłenu li odblokuje druhý hradlový obvod lg a impulgy z generátoru Q plní druhý čítač lg impuąçů. Pokud počet impulgů nedosáhne čísla předvoleného předvolbou lg,logický člen li zvětší po ukončení měření obsah paměti lg. Přesáhne-li počet impulgů druhého čítače lg impulçů počet předvolený předvolbou lg, vyhodnotí druhý komparátor łz láhev A jako nevyhovující, tj. se zbytkem kapaliny. a současně blokuje logický člen lg tak, že nedojde ke korekci paměti lg a výstupní signál, vystupující vedením lg, je možno využít pro indikaci nebo automatické vyřazaní nevyhovujíci láhve l. .Zařízení se podle požadavků provozu nastaví tak, že předvolm bou lg se zvolí jako signál, odpovídající rozdílu mezi prázdnou lahví l a lahví l s maximálním povoleným množstvím zbytkové kapaw liny, příslušný počet ímpulçů, například 20. Korekce paměti lg se provádí o Í 1 impulg po každé kontrolované láhvi l. která je vyhod~ nocena jako vyhovující. Adaptabilitu zařízení na skokové a pozvol né změny možno snadno měnit úpravou citlivosti měřícího bloku Q.Způsob detekce zbytků kapalin podle vynàlezu nemusí být zalow žen na změně admitance kondenzátoru vlivem přítomnosti nopřípust~ ného množství kapaliny v láhvi. avšak tento princip se vzhledem ke zdrojům průmyslbvého rušení jeví jako nejvhodnější. Také vlastní zařízení může být vyrobeno v řadě alternatív.

MPK / Značky

Značky: zbytků, způsob, tohoto, detekce, lahvích, zařízení, provádění, kapalin, způsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225076-zpusob-detekce-zbytku-kapalin-v-lahvich-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty