Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žůrek Jaroslav, Formánek Jan, Slunčík Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3) vstupu a výstupu dat, k níž je dále paralelně připojen i výstup analogočíslicového převodníku (5) a čítače (4) času spřažených rovněž s blokem (6) řízení analogových obvodů.

Text

Pozerať všetko

225 070 Vynález se týká zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení. Přitom elektrohydraulické zatěžovací zařízení je řízeno počítačem.Elektrohydraulická zatěžovací zařízení jsou určena pro koušky únavy materiálových vzorků, konstrukcí strojů nebo jejich ástí. částí zatěžovacího zařízení je měřicí systém pro sledování skutečného průběhu zatěžování. Kvalita a množství naměřených dat jsou rozhodující pro účelnost prováděných experimentů. Špičková zařízení pro provádění náročných zkoušek jsou řízena počítačem vybaveným pro sběr dat měřicí ústřednou. Měřicí ústředna snímá hodnoty měřenyoh veličin a předává je do paměti počítače k dalšímu zpracování. Rozsah a rychlost zpracování a počet měřených veličin je omezen.výkonem počítače. Vážným problémom takových systémů je vytvoření časových reserv pro páci počítače v reálném čase jeho odlehčením o funkce řešitelné jinými prostředky než programovými.Dosud nejčastěji používaná metoda zpracování naměřených dat je programové třídění velkého množství vzorků. Tato metoda je náročná na čas počítače a zejména u zatěžovacích zařízení s velkým počtem válců nebo měřících míst limituje rychlost průběhu zkoušky. Přitom sortiment charakteristických parametrů měřených veličín je obvykle omezení na vyhledávání extrémů zatížení,vyhledávání okamžiku vzniku extrému a vyhledávání okamžiku průchodu nulou. Při zjištování těchto charakteristických parametrů programovým tříděním je počítač zatěžován velkým množstvím jednoduchých cyklických úkonů. Přitom jsou velmi špatně využity jeho základní vlastnosti - pružnost a programovatelnost.Pro selekci charakteristických parametrů měřených veličin se rovněž používá různých sestav speciálních přístrojů se vzájemně koordinovanou činností zajiětovanou počítačem. Úroveň- 2 225 D 70 koordinace a rozsah sestavy je však značně omezen a pořizovací nákladyjsou značné. Přitom počítač není zpravidla odlehčen od řady jednoduchých cyklických úkonů. Výkon takového uspořádání je pro uvedené aplikace nepostačující.Programová aelekce charakteristických parametrů měřených veličin pomocítsamostatného počítače vyhraženého jen pro tuto činnost je v současné době neúnosně nákladná.Uvedené nedostatky z velké části odstraňuje zapojení měřicí ústředny podle vynálezu, jehož podstatou je, že k nezávislé sběrnici řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici,které jsou spřaženy s blokem řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici spojené s počítačem prostřednictvím bloku vstupu a výstupu dat, k níž je dále paralelně připojen i výstup analogočíslico I v v V V t vvs V ł vého prevodníku a citace casu sprazenych rovnezyblokem rízeni. Blok řízení analogových obvodů může být sběrnicí interrupí ních signálů spojen s interrupčním systémem počítače. Výhody uspořádání měřicí ústředny podle vynálezu spočívají v možnosti.analogového zpracování měřených signálů a selekci jejich cha rakteristických hodnot zcela nezávislera činnosti počítače. Selekce charakteristických hodnot probíhá paralelně ve všech měřicíoh kanálech, takže rozšířování počtu měřicích kanálů nepřináší žádné omezení rychlosti průběhu zkoušek.Do počítače jsou přenáěeny pouze údaje 9 amplitudách měřených signálu v extrémech, časové údaje o dosažení extrému resp. průchodu nulovou úrovní apL Pokud je přenos naměřených dat do počítače zajištován kanálem přímého přístupu do paměti, jsou data ukládána bez účasti počítače do jeho operační paměti v předspracované formě vhodné k dalšímu jednoduchému zpracování.Uvedené uspořádání přitom umožňuje běžné měření okamžitých hodnot s periodickym vzorkováním i kombinace obou režimů.Příklad provedení měřicí ústředny podle vynálezu je znázorněn na připojeném blokovém schématu.obvodů, k níž jsou paralelně připojeny bloky 1 analogového zpracování a přepínání ovládané blokem Q řízení analogových obvodů. Blok 1 analogového zpracování a přepínání obsahuje obvody pro detekci a zachycení libovolného charakteristickěho parametru měřených signálů lg a analogové spínače pro jejich připínání na analogovou sběrnici lg. Blok Q řízení anslogových obvodů i bloky 1 analogověho zpracování a přepínání jsou dále paralelně spojeny s vnitřní číslicovou sběrnicí 2, k níž jsou svými výstupy dále paralelně připojeny analogočíelicový převodník Q a čítačłčasu, jejichž činnost je ovládána z bloku Q řízení analogových obvodů.Výstupy přepínačů z bloků 1 analogového zpracování a přepínání jsou prostřednictvím analogové sběrnice lg připojeny na vstup analogočíslicového převodníku 5. Vnitřní číslicová sběrnice 2 je prostřednictvím bloku 1 vstupu a výstupu datąpřipojena k počítač 1 g k jehož interrupčnímu systému je sběrnicí ll interrupčních signálu připojen blok Q řízení analogových obvodů. Obvody pro sledování činnosti bloků 1 analogového zpracování a přepínání, pro identifikaci okamžiku nalezení některé z charakteristických hodnot řízení přepínání a anslogočíslicového přenosu dat do počítače jsou soustředěny v bloku Q řízení analogových obvodů.t Z počítače g jsou prostřednictvím bloku 2 vstupu a výstupu dat a vnitřní číslicové sběrnice 2 nsprogramovány všechny parametry pro další eutonomní práci bloku Q řízení analogových obvodů a bloků 1 analogového zpracování a přepínání, Poté zahájí bloky 1 analogového zpracování a přepínání detekci a zachycování zvolených charskteristickýchparametrů měřených signálů ga. Současně blok Q řízení analogových obvodů periodicky zjištuje prostřednictvím sběrnice Q řízení analogových obvodů stavy de~tektorů a zachycení některého charakteristického parametru v blo cích 1 analogověho zpracování a přepínání. Přitom nejsou ostatní bloky zapojení zejména počítač g zatěžovány žádnou činností spojenou s měřením.- 5 225 Iľlll V okamžikuzachyoení některěho charakteristického parametru v některém z bloků 1 analogového zpracování a přepínání zahájí blok Q řízení analogových obvodů cyklus přenosu dat do počítače g. Průběh cyklu závisí na typu zjištovaných parametrů. Zprsvidla zajistí blok Q řízení analogových obvodů připnutí zachyceně analogové informace na analogovou sběrnici lg aodstartuje činnost analogočíslicového převodníku 5. Po ukončení převodu připne postupně naměřený číslicový údaj z výstupu analogo-číslicového převodníku 5, čítače i času a další informaceů k vnitřní číslicové sběrnici 2 a prostřednictvím bloku 1 vstupu a výstupu dat zajistí jejich přenos do počítače g. Potom se blok Q řízení analogových obvodů vrátí do režimu periodického zjišto vání stavů detektorů charakteristických hodnot.Uspořádánŕ ústředny podle vynálezu může při vhodném naprogramování autonomní činnosti bloku Q řízení analogových obvodů a bloků 1 analogového zpracování a přepínání pracovat i v běžněm režimu periodiokého vzorkování okamžitých hodnot nebo v režimu kombinovaném.Je-li měřicí ústředna l připojena k počítači g prostřednictvím kanálu přímého přístupu do paměti nebo kdy je celý sys těm řízen v reálném čase metodou podle vnější události, můžebýt informovanost počítače v průběhu měření aukládání dat do paměti zajištována výhodně skupinou signálů zavedených sběrnicí ll interrupčních signálů do interrupčního systému počítače g.V takovém případě lze dosáhnout nejvyššího odlehčení počítače od činností spojených s měřením. měřicí ústředns podle vynálezu je určena zvláště pro elektrohydraulické zstěžovací zařízení provádějící únavové zkoušky materiálových vzorků, konstrukcí strojů nebo jejich částí. Přitom se jedná především o zatěžovací zařízení s větším počtem měřsných veličín. Uspořádání ústředny podle vynálezu může být rovněž využite pro měření ve všech průmyslových aplikacích řízení počítačem v reálném čase, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na rychlost a sortiment funkcí ovládaných počítačmm.

MPK / Značky

Značky: měřicí, zatěžovací, počítačem, řízené, zařízení, zapojení, ústředny, elektrohydraulické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225070-zapojeni-merici-ustredny-pro-elektrohydraulicke-zatezovaci-zarizeni-rizene-pocitacem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem</a>

Podobne patenty