Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká pojiva na bázi silikátů, prostého sádrovce. Podrobněji řečeno, předmětem vynálezu jsou přísady k pojivům založeným na mletém cementářském slínku, které mají kladný vliv na fyzikální vlastnosti pojiv, zejména které přispívají k zlepšení jejich tvárlivosti, oddalují počátek jeho tuhnutí a zvyšují jejich počáteční pevnosti. Počátek tuhnutí betonových směsí je obvykle odvislý na složení cementu, od použitého množství vody a závisí na koncentraci cementu ve směsi betonu a na teplotě zpracovávané směsi a okolního prostředí, zejména atmosféry. Při tom má velký vliv doba, po kterou je možno betonovou směs uchovat ve stavu způsobilém k betonování, to je časové rozmezí do počátku jejího tuhnutí, ve kterém mají být uskutečněny některé technické postupy předcházejí zhutnění betonové směsi.

Text

Pozerať všetko

-2- mm Takovými technickými postupy jsou zejména doprava a uskladněni surovín. V těch připadech,kdy manipulace s betonovou směsi si vyžaduje poměrně delší dobu nebo kdy se pracuje za nepřiznivě vyšší teploty, musi být průběh počáteönihydratace zpomalen nejméně o 5 5, počitáno na celkové časové rozmezi. To lze docilit přimiaenim vhodných chemických látek.Při výzkumu a zkoušeni různých přiměsi a přisad k pojivům bylo zjištěno, že přisady pro oddáleni tuhnuti maji splňovat tyto požadavky maji zpomalovat tuhnuti betonñfaniž by přiijom negativně ovlivňovaly jejich vlastnosti jako jsou pevnoetçbetonu v . tĺaku, tehu a za chybu dále maji přiznivě ovlivňovat modul pružnosti n přetvárnosti, objemové změny, vzdornost vůči nepřiznivě nízkým teplotám a odolnost vůči výkvětu. Mimoto maji působit jakodobrý plastifikátor betonové směsi. Přisady a příměsą které jsou známé v současné světové technicąvyhovuji jen některým z těchto požadavků nebo jim nevyhovuji plně, popřipadě nohou být použitý jen pro někrerá pojiva z ťěch,která v praxi přicházeji v ůvahu.Tak je známa betonova směs s oddáleným časovým počátkem ťuhnuti popsaná F.Estcrkou a kol./uut.osv. 165.645 Ä kde váhove množství suchého cementu obsahuje 0,05 až Ó,5 vodného roztoku železité soli sulfonovaného polyfenolátu kondenzovaněho formaldehydem, kde na jedno aromatické jádro je vázána jedna sulfoskupina. Pozdčjšim výzkumeu a prakticn kými zkouškami došlo se k názoru, že výhodnějši je chemické složeni,kde sulfosuostituent je vázán na koncovém uhliku řefězce.Je také znám syntetický stabilizator pro zeměvrtné kapaliny, vyrq bený kondenzaci a sulfonaci fenolických surovín a popsaný Z.Frim 1 em a kol. /pat.č. 124.809/. Zvýšené termostabilitý zeměvrtných kapalin a zlepšení jejich reologických a koloidnich vlastností3 225 M 4 se dosahuje pomocí solí železa, hliníku nebo chromu při.čemž sekationty použitých solí vážou se stabilizátorem do pevných komplexů. Těmito poetupv se zlepšují reologické a koloidní vlastoosti a zvyšují se termostability zeměvrtných-kapalin, není však známg že by se tyto příměsi používaly pro oddálení počáteční hydrataco pojiv na bázi silikátů ani jiných pojiv.zlepšení dosavadního stavu je dosaženo tímto vynálezem, jehož předmětem je pojivo na bázi silikátů prostě sádrovce, s ďčinější přísadou zvyšující počáteční pevnost, tvárlivost a oddalující počátek tuhnutí, z mletého cementářského slínku s měrným povrchem v rozmezí 150 až 35000 m 2/kg, kde 5 až 95 hmot. částic je menších než 5 mikrometrů, obsahující 0,1 až 10 hmotn. uhličitanu, ky~ selého uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin, dále obsahující 0,01 až 5 hmot technické smě si jedno- nebo/a vícemocných fenolů kondenzovanýc pomocí formal dehydu při teplote nepřevyäující 60 ° C a sulfonované, popřípaděnásledně, při teplotě v rozmezí 95 až 130 ° C formaldehydem a kysu ličníkem siřičitým nebo solemi kyseliny siřičité, kde kondenzovaná technická směs fenolu je dotována přísadou soli hlinité, chromité nebo železité, bud samotną nebo ve směsi při molárním poměru katíontu sole k fenolu rovném nejvýše 0,7 1, popřípadě také obsahuJící 0,01 až 8 hmot derivátu ligninu, vše počítáno na celkové množství slínkuç podstatou vynálezu je složení pojiva, ve kterém kondenzovaná technická směs fenolů dotovaná solemi kovu je zoxydována, s výhodou vzdušným kyslíkem, nejméně 5 hmota kyslíku,počítáno na hmotnost kondenzované a dotované směsi fenolů. Předmět vynálezu může být s výhodou využít při průmyslovévýrobě a použití betonových směsí prostých sádrovce, zejména vvýhody tohoto řešení Jsou zřejmě z následujících příkladů provedení, které objasňují pcdstatu vynálezu, aniž by ho jakýmkoliv způsobem omezovaly.Slínek z cementárny lokality Štramberk se umele na měrný povrch 600 mz/kg a připraví se z něj volně tekoucí kaše o w - 0,25,ke které se přimísí 1 hmotu. ligninsulfonanu sodněhc, 1 hmotu. uhličitanu sodného nebo 1 hmot. kyselého uhličitanu aodného, a 0,3 hmot regulátoru tuhnutí připraveného z technické směsi dvojmocných fenolů konůenzací pomocí formaldehydu, na to sulfonovaného s použitím formaldehydu a soli kyseliny siřičité, zreagovaného s vodným roztokem síranu železitého s nakonec zoxydovaného vzdušným kyslíkom v množství odpovídajícím 0,5 mnou kys 1 íkupočítáno na hmotnost kondenaované a dotované směsi fenolů. Dosažené výsledkyçevnosti jsou uvedenyv následující tabulcešvTahdla Druh alkalické soli Počátek tuhnutí v Pevnost vtlaku v Ma. l 7 28 uhličitan sodný 125 74 110 119 kyselý uhlišitan sodný 180 19 112 130Ze slínku z cementánny lokality Hranice se za přítomnoeti 0,5 ligninsulfonanu sodnćho umele cement proetý sádrovce s měrným povrchem 700 m 2/kg. Z tohoto cementu se připraví volně tekoącí kaše o w - 0,25. Při přípravě kaše se do záměsové vody,přidá 1,25 É hmot.Ä uhličítanu sodného a dále regulátoru tuhnutí podle příkladu-1, vše počítáno na celkovou hmotnost původního elínku.. 238 m Počátek tuhnutí kaše nastane po 40 minutách. Pevnoet v tlaku jepo 2 hod. 3 ma, po a hod. 15 lĽPa, po 14 hod. 53 hra, po 24 hod. 54 Mľa, po 7 dneoh 80 Ewa, po 28 dnech 100 Mľa. /Kontrolní zkouška při použití etejného cementu,ve kterém regulátor tuhnutí podle příkladu l ee nahradí příeadou 0,5 hmotb lignineulfonanu eodného,pevnoet dosažená po-2 až 14 hodinách je menší o 50 až 100 ñjGementářský slínek z lokality cementárny Ľaloměřice ae umele za přítomnoeti l hmot. lignineulfonanu vápenatěho na měrný povrch 680 na/kg. Z tohoto cementu proatéhě)sádrovoe se připraví kaše obsahující 1 hmot. uhličitanu sodného a 0,4 hmot regulátoru tuhnutí podle příkladu l, počítáno na hmotnost původního slínku. aše má při w - 0,20 volně tekutý vzh.1 ed a počne tuhnout po 95 minutách. Pevnost v tlaku po 24 hodinách je 94,5 Ma.ze elínku z lokality cementárny Hranice se připraví cement prostýaádrovce s měrným povrchem 560 m 2/kg. Z tohoto cementu ee připraví volně tekuté kaše o w - 0,25, obsahující 0,5 hmot.,regulátoru podle příkledu 1 a l hmot uhličitanu eodného. Rhše počne tuhnout po 30 minutách. celkem se po 24 hodinách doeâhne pevnosti v tlaku o hodnotě 66 Ewa, po 7 dnech 99 Ema a po 28 dnech lll Ewa.Slínek z lokality cementárny Hranice se umele v pítomnosti 0,25 hmot. ligninsulfonanu sodného na cement o měrném povrchu 270 m 2/kg z něho se připravi v poměru 13 malta obsahující 1 hmot. uhličitanu aodného a 0,3 hmot. regulátoru tuhnutí podle příkladu l, počítáno na celkovou hmotnost původního slínku. Malta je při w - 0,40 velmi dobře zpracovatelná a počne tuhnout po 45

MPK / Značky

Značky: bázi, prosté, pojivo, silikátů, sádrovce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-225064-pojivo-na-bazi-silikatu-proste-sadrovce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojivo na bázi silikátů, prosté sádrovce</a>

Podobne patenty