Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků

Číslo patentu: 224939

Dátum: 01.11.1984

Autor: Matula Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků pomocí vačkového mechanizmu, zvláště pro posuv barevných filtrů do svazku světelných paprsků u zvětšovacích přístrojů, vyznačující se tím, že mezi pohyblivým nosičem /3/, opatřeným tvarovou hranou /32/ nebo tvarovým zářezem /33/ a vačkou /2/ je otočně na čepu /71/ uložena výkyvná páka /7/ opatřená na opačném konci pomocným čepem /72/ a pohonným čepem /73/, z nichž pomocný čep /72/ je v doteku s povrchovou plochou /21/ vačky /2/ a pohonný čep /73/ je v doteku s tvarovou hranou /32/ nebo tvarovým zářezem /33/ pohyblivého nosiče /3/.

Text

Pozerať všetko

224 939 vynález se týká mechanizmu pro řízený pohyb nosiče optic kých prvků pomocí vačkového mechanizmu, zvláště pro posuv barevných filtrů do svazku/světelných papreků u zvětšovacíchPro zajištění posuvu optických prvků, uložených v přizpůsobeném nosiči, bývá používáno vačkových mechanizmů, které umož ňují realizaci nelineárního převodu k dosažení požadovaných para metrů posuvu. Rozhodujícím parametrem takových systémů bývá velikost posunu nosiče s uloženým optickým prvkem, který určuje i rozě měr hnací vačky, přičemž průměr opsané kružnice rotační vačky musí obvykle být, při zanedbání rozměrů nosné středové části vačky,dvojnásobkem potřebného zdvihu. Taková uspořádání určuje rozměry celého systémů, zvláště je-li třeba současně umožňovat řízení posouvání více optických prvků, aniž by se vzájemně ovlivňovaly.Z tohoto důvodu byl požadován takový systém, sloužící k posunu optických prvků, který by nevýhody známých řešení vylučoval a který by dbal zásad technologicky účelného tvaru součástí, tvořících vlastní mechanizmus a který by současně zajištoval přija telné rozměry celého systému.Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků pomocí vačkového mechanizm,zvláště pro posuv barevných filtru do svazku světelných paprskůPodstata vynálezu spočíva v tom, že mezi pohyb 1 ivýmnosičom,opatřeným tvarovou hranou nebo tvarovým zářezem a vačkou je otočně na čepu uložena výkyvná páka, opatřená na opačnám konci pomocným č 9 pem,a pohpnným čapem, z nichž pomocný čep je v doteku s povrchovou plochou vačky a pohonný čep je v doteku s tvarovou hranou nebo tvarovým zářezem pohyblivého nosiče. Pomocný čep nebo pohonný čep,-2 případně oba,jsou na výkyvné páce stavitelné. 224939Mechanizmus podle vynálezu zajištuje plynulý posuv nosiče optického prvku v plynulé dráze. Pohonné vačka má vlivem vřazené páky zmenšené rozměry, což umožnuje i zmenšené rozměry kompletního mechanizmu.Pŕíkladné provedení známého mechanizmu i mechanizmu podlžĺĺy- nálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresoch, kde naobr. l je známý mechanizmus s vačkovým pohonem ve výchozi poloze pohýblivého nosiče, obr. 2 je známý mechanizmus s vačkovým pohonem v konečné poloze pohyblivého nosiče, obr. 3 je mechanizmus podle vynálezu s ponyblivým nosičem ve výchozi polozeobr. 4 je mechanizmus podle výnálezu s pohýblivým nosičem v konečné polozela». obr. 5 je mechanizmus podle vynálezu s pohýblívým nosičem opatřeným tvarovým zářezem.Jak vyplýva z obr. 1 a 2, je známý mechanizmus pro posuv optického prvku tvořen pohyblivým nosičem 3, uloženým ve čtyřech voditcich i. V jeho výřezu 35 je uložen optický člen, v uváděném přikladě barevnýłiltr j, který ve své základni poloze leží mimo svazek svetelných paprsků g, výoházejících z nenaznačeného světelného zdroje. Na levé straně tohoto pohyblivého nosiče 3 je pevně uchýcen válcový čep 125,0 který se opirá funkční povrchová plocha a vačky a pevně uložené na otočné hřideli J...Natáčenim této vačky g působí její povrchová plocha z na čep 3 J., který přzĺmočaře posouvä současně i pohyblivý nosič 3, Tim se postupně zeřazuje barevný filtr 1 do svazku svetelných paprsku g a opticky rozhodujici polohou je poloha jeho volné hrany 5 L. Hodnota zdvihu pohyblivého nosiče 3 je označena jako Z a vztaženim této hodnoty na vačku g je tato hodnota vyjádřena opsanou kružnicigg, která současné výmezuje prostor, nutný k otocenivačky g. Na obr. 3 a 4 je schematický znázorněno uspořádání obdobné ho mechanizmu, tvoífeného pohyblivým nosičem ą, uloženým ve voditcich i, I jehož výrezu ,Lg je opět uložen barevný filtr zko 7-3. f 224939 mající stejnouftmkci jako v předchozím. případě. Obdobne jeuspořádána i vačka g, která je pevně uložena na otočné hři deli l. Levá strane pohyblivéhonoeiče 3 je vsak vytvořena33190 tvarová hrana ąg, která je vetstyku s hnacím prvkom, tvořeným Whmným P Ľ, upevněąýmma Výkyvné páce 1, která je otočné uložena na čepu lLPomocný čep 13, uložený rovněž pevně na výkyvné páce 1, je ve styku s funkční povrchovou plochou 31 vačky g. Otáčením hřídele 11 a tím i vačkou g ,je výkyvná páka 1 vychylována tak, že ze své výchozí názorněné na obr. 3, kdy pohonný čep 13 se dotýka tvarové hrany Ja ve výchozím bodě 34., se přesouvá až do konečného bodu 35 jak je znázorněno na obr.4. Během tohoto presunu překryje barevný filtr i postupně celý svazek světelných paprsků 6. Tvarová hrana 32 je zvolena. tak, aby došlo k doplňkověmu zdvihu pohyblivého nosiče 3 o hodnotu, vyznačenou na výkrese jako Q. Tímto způsobem jsou vyřeäeny minimálna rwměry vačky .és dané opsenou lcružnicí g při zachování požadovaného zdvihu g pohyblivého nosiče 3,. Jeho zpětný posuv přiopačné ftmkci mechanizmu, to je při vysouvání barevného filtru 2 ze svazku světelných paprsků 6 je zajišténa tahem pružiny 3 §.Jak je znázorněno na obr. 5, může být tvarová hrana 33 nahrazena tvarovým zářezem 33 vytvořeným na povrchu pohýblivého nosiče 3. Do tohoto tvarového zářezu 33 je zasunut. pohonný čep 13,který obdobné jako v předohozím případě posouvá pohyblivý nosič 3,a tím i barevný filtr i do svazku světelných paprsků á.Pomocný ěep g i pohonný čep 13 jsou s výkývnou pákou 1 pevně spojený, mohou však být justovatelně stavitelné, čímž lze ovlivnovat hodnotu 2 doplrĺkováho zdvihu pohyblivého nosiče 3,.Mechanizmus .je vhodný pro řízený posuv optických prvků u opticłdch přístrojů, zvláětě barevných filtrů u zvětše vacích příetrojů při jejich zařazování do chodu svetelných paprsků. v~ 224 939 1. Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvkůk pomoci vačkového mechanizmu, zvláště pro posuv barevných filtrůdo svazku avětelných papraků u zvětšovacich přistrojů, vyznačujicí se tim, že mezi pohyblívým nosičem /3/, opatřeným tvarovou hranou /32/ nebo tvarovým žářezem /33/ a vačkou /2/ je otočnéna čepu /7 l/ uložena Výkyvné páka /7/ opatřená ná opačném konci pomocným čcpem /72/ a pohonným čepem /73/, z nichž pomocný čep/72/ je v doteku s povrchovou plochou /21/ vačky /2/ a pohonný čep /73/ je v doteku s tvarovou hranou /32/ nebo tvarovým zářezem /33/ po2. Mechanizmus podle bodu 1, vyznačujíci ae tím, že pomocný čep 172/ nebo pohonný čep /73/, případně oba jsou na Výkyvné páce

MPK / Značky

Značky: mechanizmus, prvků, řízený, optických, pohyb, nosiče

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224939-mechanizmus-pro-rizeny-pohyb-nosice-optickych-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus pro řízený pohyb nosiče optických prvků</a>

Podobne patenty