Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů

Číslo patentu: 224927

Dátum: 01.11.1984

Autori: Plaček Karel, Markoš Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů, zejména hliníku a jeho slitin, s vybránim na vnitřním obvodě a kolmým na směr odlévání, vyznačená tím, že hloubka vybrání je menší nebo rovná hodnotě smrštění odlévaného kovu z tekuté fáze na teplotu okolí.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká lici zátky ke krystalizátoru při poloplynu lém liti kovů a řeší problém plynulého odtahu odlévaného ingotu z výstupu krystalizátoru.Pro průtlačné lisováni a válcováni kovových materiálů se jako výcnozi materiál použivaji odlitky, které se připravuji metodou poloplynulého liti. Při tom tavenina kovů vtéká do vertikálniho krystalizátoru. který je ve výstupu při zahájení odléváni uzavřen lici zátkou, umistěnou na licim stole a to bud volně loženou nebo s licim stolem pevně spojenou. Krystalizátor je chlazen vodou. Po ztuhnuti části taveniny v prostoru výstupu z krystalizátoru se pozvolna uvádi posuvný lici stůl. s tim i lici zátka v pohyb směrem dolů, přičemž ztuhlá část taveniny kovu zároveň klesá působenim vlastni hmotnosti a do uvolněného prostoru v krystalizátoru přitéká další tavenina. Krystalizátorem je současně dáván odlitku požadovaný tvar a průřez. Tim se vytvoři odlitek se stálým průřezem, v délče. jejíž hranice je dána délkou možného posuvu liciho stőĺu směrem dolů.- Při provozu vznikaji potiže z počátku liti. Mez vnitřní stěnou krystalizátoru a kovem vzniká tření, jehož pfěkonáni vyžaduje určitou silu, kterou vyvozuje hmotnost odlitku a která je tim větší, čim větší je ztuhlá část taveninytkovu. Na počátku liti nízká hmotnost ztuhlého kovu často nestačí překonat odpor vznikajici timto třenim a odlitek s posuvem liciho stolu neklesá, ale zůstává v krystalizátoru. V tom ěripadě si obsluha pomáhá sráženim ztuhlého kovu pomoci kladiva čí jiného nástroje. Nezdaři-li se ztuhlou část kovu srazit z výstupu krystalizátoru, a to zvláětě tehdy. když se odlévá vice odlitků současně, tavenina přitékajici do krystalizátoru přeteká a rozlévá se po rámu nesqnim krystalizátor. Stává se. že ztuhlá část kovu se náhle propadne a mezi odlitkemtéká na lici stůl. Dojde-li k tomu, je nutno liti přerušit a pracné odstranit vyteklý a zruhlý kov z liciho zařízení. Poda~ ři-li se mechanickým sráženim odlitku udržet odléváni v chodu,projevi se potiže při zaléváni ve zhoršené povrchová kvalitě odlitku. Zvláště výrazně se tim zhoršuji podminkybezpečnosti práce. protože přetékajici nebo volné protékajici tavenina ve styku s chladící vodou může explodovet.V průmyslové praxi se tyto nedostatky odstraňuji různým způsobem. Kupř. krystalizátor se rozšiřuje směrem k výstupu. což má ale nevýhodu v tom, že se nedaři dodržovat požadovaný průřez odlitku. V jiném případě je v lici zátce. která je pevné spojene s licim stolem, vytvořen po vnitřním obvodu kolmo na směr pohybu odlitku hlubši zářez, do kterého kov při zaléváni zateče, v zářezu ztuhne a odlitek je potom takto vytvořeným zámkem nuceně odtahován směrem dolů podle posuvu liciho stolu. Po odliti se ztuhlý kov ze zářezu vylomi. Toto vylamováni je však velmi svizelné, zvláště tehdy, jde~li o krátké odlitky, protože při malé délce odlitku je třeba vyvinout mimořádně velkou silu, aby moment sily postačil pro vylomeni odlitku. V některých případech ee posuv odlitku zajišřuje pomoci odtehovacich válců což je velmi komplikovaná a má nevýhodu v tom, že odtah působí, až když odlitek má určitou délku. takže Droblémy vznikajici při zahájeni odlévánitim nejsou řešeny. V některých případech se lici zátka opatřuje uvnitř závitem, do kterého při zahájení odléváni tavenina zatéká a po ztuhnuti se odlitek ze závitu vyšroubuje.Na vyšroubováni je však zapotřebi vyvinout mimořádně velkou silu a je praoné. Pro uvedené nedostatky se žádné z popsaných řešení v praxi běžně neupouživáuUvedené nedostatky odstraňuje lici zátka ke krystalizátoru při poloplynulém liti kovů podle vynálezu z jehož podstata spočivá v tom, že lici zátka je na vnitřním obvodu opatřena vybranim kolmým na směr odléváni, a to o hloubce, která je stejné nebo menší nez emrštěni odlévaného kovu při ztuhnuti a ochlazowý 224 927 Při zahájeni odlávàni zateče tavenina kovu do hloubky vybráni v lici zátce a po ztuhnutí části naxýstupu z krystalizátoru se uvede v pohyb vertikální lici stůl směrem dolů. Odlitek se postupně odtahuje z výshlakrystalizátoru až na plnou délku vertikálního posuvu licího stolu, který zároveň limituje délku odlitku. Chladnouci kov ve vybráni zátky při postupném ochlazování na teplotu okolí, tedy v každém případě na teplotu pod 100 °C. se smršřuje v opaku roztažnosti až na průřez, jaky má na teplotě okolí a tím vypadne z vybráni v lici zàtce a uvolni se. Působi tedy vybráni v lici zàtce jako zámek, z nějž však odlitek právě proto, že jeho hloubka odpovídá roztažnosti při vysoké teplotě. se automatickyhysune a uvolni. anižby bylo nutné agvijet jakoukoliv sílu pro vyražení odlitku z vybráni, ježto ke smrštěni dojde právě o hloubku vybráni. Dojde-li k vypadnuti odlitku z vybráni lici zátky před ukončením odtahu. velká hmotnost části odlitku vysunuté již z výstupu krystalizátoru bezpečně zaručuje překonáni tření mezi odlitkem a stěnou krystalizátoru. takže dojde k plynulému chodu odléváni až do vytvoření odlitku v požadované délceNa připojeném výkrese je na obr. l znázorněno provedení zaří-zení v celku, na obr. 2 provedení lici zátky dle vynálezu, vesměsNa obr. 1 je znázorněna tavenina l vtékajíci do krystalizátoru g. chlazeného vodní sprchou §. Na výstupu z krystalizátoru g je lici zátka Ě, pevné spojená s licím stolem 5.Na obr. 2 je znázorněna lici zátka odpovídající roztažnosti odlévaného kovu §.Byly odlévány čepy A 255 mm z hliníkové slitiny obsahující 4,5 mědi, l hořčiku a 0. olova. Roztažnost tohoto materiálu z teploty okolí až na teplotu lití, tedy 680 až 720 °C při daném průměru činí 3 mm. Proto licí zátka obvyklého tvaru byla po vnitřním obvodu opatřena vybráním o hloubce 3 mm. Při odléváni tavenina zatekla do tohoto vybráni. Jakmile část taveniny při výstupu z krystalizàtoru ztuhla. byl uveden lici stůl, s nimž lici zátka byla pevně spojene. ve vertikální posuv. Kov ztuhlý ve vybráni zátky vytvořil zámek a odlitek byl jeho pomocí plynule odtahován. Po skončenílití klesla teplota spodní části odlitku na teplotu chladící vody224 927 tedy na 15 až 35 °C, došlo ke smrštění kovu na normální stav, tedypři daném průřezu o 3 mm. Tím zateklá část odlitku vypadla 2 vybráni zátky a odlitek bylo možno vyjmout bez dalšího.Využití vynálezu přichází v úvahu ve všech slévárnách při poloplynulém liti kovů zejména hliníku a jeho slitin a umožňuje odtahor vání odlitků bez nezbytnosti Jakýchkolív dalších opatření.Tim. že při použití licí zátky dle vynálezu nemůže dojít k visení ingotů v krystalizátorech, které vede k nekvalitnímu povrchu ingotů. k přetečení a k protečeni taveniny kovu, se docilí oproti běžně používanému způsobu značných výhod. V prvé řadě se zvýši produktivita práce, protože se sniži neproduktivni časy a vyrobí se více kvalitních íngotů. Dále se odstraní ztráty kovu, které vznikají při přetavováni nekvalitnich a tím mepoužitelných ingotů a jinéhoodpadového materiálu, který vznika. když se vynález nepouživá. Odstra nění nutnosti pretavování materiálu přináší také značné úspory naenergií. Další úspory pramení z vyšší kvality odlitých ingotů. Jednak je to dano možnosti využívat vyšších tvářecích rychlosti,což zvyšuje produktivitu práce, a dále se zvýši kvalita a tím í užítná hodnota hotových výrobků.Tím. že použití vynálezu zabráni přetečeni a protečeni kovu v krystalizátorech, se zamezi vážnému poškození výrobního zařízení a zabrání se dlouhodobým výpadkůmvýroby. Mimo takto vzniklých úspor je velkou přehosti spolehlivost odléváni, která je významná zvláště vzhledem k návaznosti na další zpracování ingotů ve výrobě.V neposledni řadě zvyšuje použití vynálezu významným způsobem bezpečnost práce, neboř při protečení taveniny kovu do šachty s chladící vodou nelze vyloučit explozi a tim i nebezpečné úrazy

MPK / Značky

Značky: licí, zátka, poloplynulém, krystalizátoru, lití, kovů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224927-lici-zatka-ke-krystalizatoru-pri-poloplynulem-liti-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů</a>

Podobne patenty