Zapojení samočinného počítače

Číslo patentu: 224743

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jiřina Marcel, Zapletal Zdeněk, Korvas Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení samočinného počítače obsahujícího jednak soubor vstupních a výstupních modulů a jednak hlavní paměť s operační procesor, vybavený ještě rychlou vyrovnávací pamětí, tak zvanou pamětí "cache".

Text

Pozerať všetko

a z operadního procesoru dohlavní paměti, ýtakže v případě poruchy výrovnávací peměti Je-oelý systém vyřazen z provozu. Nevýhodou ,jiných zapojení ,je to, že prenosová moduly pro.připojení vnějších pamätí a přídavnýchdzařízení, nejsou navzájom nezávislé, alevobsahují spoločnou část, což Jednak zmenšuje možnosti etavebnícovostl a Jednak umožňuje pokračo vání v činnosti při. poruěe společné častí(Nevýhodou systémů s ,jedinou směrnicí Je to,- že musí byt dimensována .pro největšítoky dat.v systému, to .je mezi operačním procesorom ahlevní pamätí. To vyžaduje řešení bud, vět-í.uší šírkou eběrnice, což znamená větší množství materiálu, neho zvýšením rychlosti, což zna-ĺ-mene značné. nároku na prvkovou žákladnu.v Uvedené nevýhodyodetraňuje zapojení eamodlnněho počítače podle vynálezunf jehož pod gut-a łspočívá v tom, že adresová a príznaková čláet hlávhí aběrhice ,je připojeha na adreao- ihh j vi gĺpfíznokové vsiupy/výatupy operačního modulu operačního procesoru, na/adresově a pří- í mnakové vstupy/výstupy organizačního modulu, na adresové a příznakové vstupy/výstupy sern resové a příznakóvě vstupov/výstupy, druhěhopřenosového modulu a tak dále až ma adreaově a i.vv.upříznekov.é vstupy/výstupy n-těho přenoeovéoo modulu a datové čäàt hlavní eběrnice Ja. při. ěąjeĺnaąia- datové vsťupy/výstppy operačníhožmodułu operečního prĚcesoru, na datové vstupy/.ĺvýstupy oł-lgañizačníhomodulu, na datové veťiipy/výetupy servisního modulu, na datoví vstu T i ,ĺĺpy/vystupy prvního płenosového modulu, na daítovąěvstupy/výstupy druhého pŕeneeového modu lu .a tak dále až na datové vstupy/výstupy n-Ltého vpřenesového modulu a eběrnice hlavní. pa 4 ~ mětlüjjequspojena sdatovými vstupy/výstupy vyrovnávalcí pamätí operačníhoeprocesoru, se pąvàłcupýĺvýstvupy. pro-konízrolu a opravu organizsčního modulu .a s datovými vstupy/výstupy hlav-Ťpamätí a adresuvý vstup hlavní paměti .je spoJen evýs tupem adreay organizačního novu.a samojstatnévedení organuízačního modulu JG spojene ae vsĚupy/výstupy pro samostatné ve dsuíľoríganizačního modulu, se vstupy/výstupy pro samostatná vedeníroperačníhoprocesoru, .-aevstupy/vĺýstupyprsz samostatné vedení hlavní pamětiyĺee vetupy/výełupý pro samostatná Úlvedení .segvidmíhodmodulu, se vstupy/výstupy pro samostatnévedení prvníhopřenosovneho Aldu 1 ufsevstýpĺĺvýstupý pro samostatné vedení druhého à.ąvçnąau 1 u a tak dazd až seĚĺvsĺçopýu/výsftupy pro samostatná vedení n-tého přenosovéhołmodulu a sběr-nice Řonzolovýclí zahŕííełxí je -ĺapojeoo se aervísním modulom aeběrnice -vnějěíchvzvarízaní prvéhopŕonosováboVdolu ,IjezepoJene s prvním pŕenoąovým modulom, sběrnice vnějšíoh zarízení druhého pŕenosove-.Aho modulu ,je .npojenauąs druhým přenosovým modulem a tak dále-ežłsběrnídce vhějěíçh zařízení. zfŽýh-odouĺsaumočinněho počítače. podle vynálezu Je, že může precěvat rhezlryohlé vyrovš v ą Í j~nąuąç.r paměĺzi pros tŕedmiotvímapolečnéaběrnice, no kterou-jsou pripojeny jak operační uí.-p.t.olčlůąvpľ, dalo-hlavní pamat vpřeo blok odhadov-any Jako organizátor tak -zi pŕehoeovĺé moduly. -.x t 1 o,1 ze -využíš pro. ząälołhí provoz bez rychlá vyrovhávaoípamětd»Ivljląlěíĺzdvýhodou je,oapojení podle vwynálezu ,je možne vjvdít přáfjdâvrhu zv°přenosö-ĺ. p modulů s jednotným intarfacom na sběrnioi. ,výkonem pooatačapř 1 tomnagí gmązouíáłjĺ pvoaohopnouszfmilz félto sběr-nice, protožełnejvětší množetvídat ss~ pŕeneší mezíí- hlavní pamšmí a loperečním procesorom zvláštní cestou.Semočinný počítač podle vynálezu, .jehož ,jedno možné zapojení Je znázorněno na priloeném výkreeu, ee skládá z hlavní paměti j, organizečního modulu 3, eervíeního modulu p,ĺprvního přenoeového modulu 51, druhého přenoeového modulu žg až n-tého pŕenoeového modulu jn a operačního procesoru l, který je tvořen operečním modulem l a vyrovnávací pamětí lg.Jednotlivá bloky počítače .Jsou spolu epoJeny eouborem eběrnic a vedení.Adresová a příznakové část Qłl hlavní aběrnice g je pripojene ne edreeové a příznavkové vstupy/výstupy lg operačního modulu g operačního procesoru l, dále na adreaové a příznakové vstupy/výstupy 3 organizsčního modulu g, na adreaové a příznakové vatupy/výetupy il aervieního modulu i, na adreaové a pŕíznakové vstupy/výstupy ll prvního přenosového modulu äl, na adreeové a příznakové vetupy/výetupy 53 druhého přenoeověho modulu 2 a tak dále až konečně na adreeové a příznekové vstupy/výstupy in n-tého přenoeového modu lu in.Datová část o 1 ą hlavní eběrnice Q 1 je připojena na datové vstupy/výstupy 13 g operačního modulu l operačního procesoru j dále na datové vstupy/výstupy gg organizečního modulu g, na datové vstupy/výstupy Lg eervieního modulu i a též na datové vstupy/výstupy i 13 prvního přenoaového modulu 2, na datové vstupy/výstupy g druhého přenosového modulu 23 e tak dále až konečně na datové vstupy/výstupy 55 g n-tého přenoeovćho modulu §.Sběmicehlavní paměti je spojene a datovými vstupy/výstupy gggg vyrovnávací paměti g operačn-ího procesoru l, dále ee vstupy/výstupy pro kontrolu e opravu ggg organizečního modulu 2 e s detovými vstupy/výstupy 39 g hlavní paměti g. Adreaovj vstup li hlavní paměti je epojen s výstupom adresy 23 organizačního modulu g.Samostatné vedení o 11 organizačního modulu je spojene se vstupy/výstupy g pro samostatné vedení organízačního modulu g, dále ee vstupy/výstupy llj pro eamoatatné vedení operačního procesoru l, ee vstupy/výstupy l pro samostatné vedení hlavní paměti l, ae vstupy/výstupypro samostatné vedení eervianího modulu i a dále též na vetupy/výetupy 11 pro samostatné vedení prvního přenosového modulu il, se vstupy/výstupy 12,1 pro samoetatná vedení druhého přenosového modulu 52 e tak dále až konečně ee vstupy/výstupy in pro samostatné vedení n-V-tého přenoeového modulu jn. Vro připojení přídavných zařízení k eamočinnému počítači Je určena řada speciálních ąeběrnice. Sběrníce 91 konzolových zařízení je spojene ee serviením modulem 4, aoěrníca Qíl vnějších zařízení prvého přenoeováho modulu je spojene e prvním přenosovým modulom n,eběrnice § 52 vnějších- zařízení druhého přenoeového modulu je spojene s druhým přenoeovýmmodulom g a tak dále až konečně eběrnice 95 g vnějäích zařízení n-tého přenoeového modulu Jespojena s n-tým přenoeovým modulom jn. lAlíodifikace zapojení samočínného počítače podle vynálezu může Vepočívet v tom, že samo- f. tatné vedeníorgenizečního modulu,je součástí hlavní sběrnice 93. ąV aemočinném počítačiąpodle vynálezu Jsou operační procesor l, servisní modul i, první přenoeový modul j a druhý přenoaový modul j až n-tý přenoeový modul žgachopny eamo-atatné činnosti. Operační procesor l provádí instrukce uložené v hlavní paměti Q, přenoso vé moduly zaJištuJí přenos dat mezi hlavní pamätí 3 a přídavnými zařízeními ,jsou připojena ĺ prostřednictvím eběrnic § 51, až 92 vněJších zařízení prvního až n-tého přenosového modulu. A Servisní modul 1 zajištuje kromě servisních a kontrolních funkcí také přenos dat mezi hlavj ní pamätí 3 a konzolovými zařízeními, připojenými eběrnicí Q 1 konzolových zařízení. Orga- A nizační modul g umožňuje ostatním modulům přístup k datum v hlavní paměti j.Během provozu počítače se vyžadují různé komunikace mezi moduly navzájom nebo mezi moduly a hlavní pamětí g. Při těchto komunikacích dochází bud k přenosu dat či řidioích informací, neba k předání povalu za úče lem řízení modulů podle potřeb probíhajícího programu. komunikace mezi moduly se uskutečňují po hlavní eběrnici L 1 a někdy též eběrnici gg hlavní paměti formou jednoduchého nebo vícenáeobného přenoeu v rámci jednoho spojení dvou modulu. Ve využívání hlavní sběrnice g respektivě eběrnice ga hlavní paměti ee moduly střídají. Prcvoz na těchto eběrnicíoh řídí organizační modul 2 prostřednictvím signálů, vyeílaných na samostatné vedení git organizačního modulu.Při vzájomných komunikacích mezi-operačním procesor-em l, eerviením modulom i a prvním až n-tým přenoeovým modulom g až in ee používá hlavní sběrnice 93., Modul, kterému jsou sběrnice přiděleny, vyeílá na edresovou a příznakovou část ggl hlavní sběrnice Ol tak zvanou adresu, která podrobně určuje druh přenosu, jeho eměr i volený modul. Po datové části glg hlavní eběŕnice Q (šířka toku 2 slabiky) proběhne» jednoduchý přenos dat předapsaným směrem. Spojení ukončí volený modul vyeláním příznaků na adresovou a příznakovou část 91.1 hlavní sběr-nice gł.Přenos dat mezi přenosovými moduly a hlavní pamětí j prcbíhá obdobné. Volaným modukterý zprostředkuje přístup k datum vlem ,je v tomto případě vždy organizační modul 2 hlavní paměti j. Slovo dat určené adresou na výstupu adresy 33 organizačního modulu 2 senejprve přenese po sběrnici 93 hlavní paměti (šířka slova 8 elebík) do organizačního mo dulu g, ktorý zajietí jejich kontrolu, případně opravu. V případě přenosu dat z pamětido modulu předá organizační modul g na datovou část Qlg hlavní sběrnice Q v závislosti na druhu přenosu například jednu, dvě nebo postupně tkrát 2 slabiky z předečteného slova a ukončí přenos vysláním příznaků na adreeovou a příznakovou část gllhlavní eběrniee gł. Při přenosu dat z některéhc modulu do hlavní paměti 3, zamění organizační modul 3 v předečteném slově Jednu, dvě nebo všech 8 slabik alzměněné slovo zapíše zpět do hlavní paměti 3. Spojení ukončí organizační modul g vysláním přízneků. VPři přenosu dat mezi operečním procesorom l a hlavní pamětí 3 sa též využívá adrese vá a příznaková část sa hlavní sběrnice pl, avšak přeeun dat proběhne po sběrnici gg ľhlavní paměti. Při čtení dat ee z hlavní paměti j vybaví čtyři sousední slova a přenesou -Ľse postupně po sběrnici gg hlavní paměti do vyrovnávecí paměti lg operačníhojprooesoruvłĺ Přizápieu dat do paměti lze v adreeoveném elově zaměnit Jednu až Svalabík. Organizačnímodul g zamění podle údajů v adrese na adresové a příznakové části gll hlavní sběrnici gl některé elabilq v původním předečteném slověd novými elabikami, vyslanými z vyrovnávací pa- šměti l operečního procesoru l. Takto vzniklé slovo zapíše organizační modul 2 do hlavní .paměti j. V obou případech směru přenosu dat ukončí spojení organizační modul g vyslánímpříznaků na adresovou a příznakovou část gll hlavní sběrnice Ql.Při poruäe vyrovnávací paměti lg operačního procesoru l lze přenášet data mezi opemačním procesorom l a hlavní pamětí 3 po datové části ggg hlavní sběrníce Q etejným způýobem jako u přenosových modulů, což umožňuje pokračování a dokončení výpočtu, byř se sní ženým výkonrem.Funkce samočinného počítače podle vynálezu zůstává etejná i při jiných šířkách toku dat po datové částí Qlg hlavní sběrnice Q respektive sběrnice gg hlavní paměti než jel. zapojení samočinnéno počítače s operočním procesorom, vybaveným rychlou vyrovnávací pamětí a ee souhorem vstupních a výstupních modulů, v y z n 9 č u J í a e t í m ,že adresová a pčíznaková část (011) hlavní eběrnice (ul) Je připojena na edresové a příznakové vstupy/výstupy (lll) operačního modulu (ll) operačního procesoru (1), na adresove a příznekpvé vstupy/výstupy (21) organizačního modulu (2), na adreeové e příznakové vstupy/výstupy (41) eervisního modulu (4), na edresové a příznakové vetupy/výetuny~(5 l 1) prvního přenoaového modulu (51), na adresová a příznakové vstupyĺvýstupy (521) druhého přenoeového modulu (52) e tak dále až ne dresové a příznakové vstupy/výstupy (5 n 1) n-táho přenoeového modulu (5 n) a datové část (012) hlavní sběrnice (O 1) je připojana na datové vstupy/výstupy (012) operačního modulu (ll) operačníhe procesoru (1), na datové vstupy/výstupy (22) organizačního modulu (2), na datové vstupy/výstupy (42) servisního modulu (4), na datové vstupy/výstupy (512) prvního přenosového modulu (51), ne datové vstupy/výstupy (522) druhého přenosového modulu(52) a tak dále až na datové vstupy/výstupy (5 n 2) nrtého přenosového modulu (5 n) e« sběrnice (O 2) hlavní paměti je spojene s daíovými vstupy/výstupy (1202) vyrovnávací paměti (12) Qperačního procesoru (1), se vstupy/výstupy pro kontrolu a opravu (202) organízačního modulu (2) e s datovými vstupy/výstupy (302) hlavní paměti (3) e adresový vstup (34) hlavní paměti je spojen s výstupem adresy (24) organizačního modulu (2) a samostatné vedení (013) organizačního modulu je spojene se vstupy/výstupy (23) pre samostatné vedení organizačního modulu (2), se vstupy/výstupy (113) Pro samostatné vedení operačního procesoru (1), se vstupy/výstupy (33) pro samostatné vedení hlavní paměti (3), ee vstupy/výstupy (43) pro samostatné vedení servisního modulu (4),ae vstupy/výstupy (513) pre samostatné vedení prvního přenosového modulu (51), sa vstupy/výstupy (523) pro samostatné vedení druhého přenosového modulu (52) à tak dále až ee vstupy/výstupy (5 n 3) pro samostatné vedení n-tého přenosového modulu (Sn) a eběrnice (04) konzolových zařízení je spojene se servisním modulem (4) a eběrnice(051) vnějšícn zařízení prvého přenoaového modulu je spojene 5 prvním přenoeovým modulem (51), sběrníce (052) vnějších zařízení druhého přenosového modulu je spojene

MPK / Značky

Značky: samočinného, zapojení, počítače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224743-zapojeni-samocinneho-pocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení samočinného počítače</a>

Podobne patenty