Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů

Číslo patentu: 224537

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubánek Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů, zejména rozmnožovacích strojů, u nichž je matrice vedena matricovým válcem, proti matrici je uspořádán gumový válec a pro zavedení listu papíru mezi matrici a gumový válec je uspořádáno podávací zařízení, vyznačující se tím, že gumový válec (13) je svou první hřídelí (19) otočně uložen v jednom konci každé z obou výkyvných pák (18), jejichž druhé konce jsou prvním výkyvným uložením (15) pevně spřažené s jedním koncem první páky (12), na níž je uspořádán třetí výstupek (17), proti nemuž je uložen ozub (31) táhla (1) výkyvně uloženého svým jedním koncem na jednom konci druhé páky (34), jejíž druhý konec je uložen ve druhém výkyvném uložení (25) a která je spřažena s pracovní plochou vačky (3) ovládané pohonem tiskařského stroje, a táhlo (1) je mezi svými konci opatřeno prvním výstupkem (4) uspořádaným proti druhému výstupku (7) pevně spojenému s jedním koncem páčky (5), jejíž druhý konec je pevně připojen ke čtvrtému hřídeli (27), ke kterému je pevně připojen jeden konec tykadla (8), jehož druhý konec je uspořádán u podávacího ústrojí ve vstupu (10).

Text

Pozerať všetko

konec, který je volný, je uspořádán u podávacího ústrojí ve vstupu. Podle druhého znaku vynálezu je výhodná, když se táhlo mezi svými oběma konci připojí k první tažné pružině, péčka sa mezi svými oběma konci připojí ke druhé tažné pružině a první páka se mezi svými oběma konci připojí ke druhé tažné pružině a první páka se mezi svými oběma konci připojí ke třetí tažné pružine, což usnadňuje jejich vratný pohyb.Podla posledního znaku vynélezu sa výhodné opatří druhá páka u svého volného konce kolíkem pro opření tehla a proti valnému konci druhé páky je uložen její doraz.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom, že je zaručen jemný dosed gumu» vého válce k matrici s maximálním přítlakem na list papíru. Zároveň se snižuje hlučnost tiskeřského stroje, prodlužuje se životnost mstrice, zrychluje se celkový chod tiskeřského stroje, nedochází ke znečiäĺování stroje tiskařskou barvou a dociluje se úspory času i tiskařské barvy.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je znázornän na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje v šikmém průmětu pohled na zařízení v základní klidové poloze bez spřažení vsčky s druhou pákou, obr. 2 znázorňuje pohled na zařízení v pracovní poloze ve smeru šípky A. z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje v šikmém pohledu detail spřažení vačky s druhou pákou a táhlêłlr AJak vyplýva z výkresd, je zařízení uloženo jednak mezi přední základní deskoua zadní základní deskou jj, jednak vně přední základní desky ąg. V přední základní desce jj s v zadní základní desce jj jsou upravena ložiska blíže neoznačená pro otočné a Výkyvné ulo žsní všech otočných a výkyvných součástí zařízení, jak budou dále popséna.Mezi přední základní doskou 33, a zadní základní doskou 1,1 je upraven vstup i pro list LL papíru. Vstup lQ je tvořen horní doskou i a spodní deskou g, u nichž je upraveno podávací zařízení listů 11 papíru. Podúvací zařízení je tvořeno úchopnými koly-g umístěnými nad horním lietem bloku papírů, spodními podávacíi kolečky 36, jejichž společný druhý hřídel 31 je svým jedním koncom otočné uložen v přední základní desce 32 a svým druhým koncem je otočn/l uložen v zadní základní deece 11. a nad spodními podávscími kolečky já jsou proti ním uložana horní podávací koledka E, z nichž každý pár je uložen na třetí hřídeli 3 L otočné uchyceně ke třetí páce 12 Třetí páky 12 jsou výkyvně uloženy na třetím výkyvném uložení 33,ktoré je svými konci uchyceno v přední základní desce g a v zadní základní desce jj., V horní desce Q a ve spodní desce 51 jsou proti sobě vytvořeny podélné otvory 2, v nichž je uložan jeden konec tykadla Q, který je uspořádán proti vstupu Q listu 11 papíru. Druhý konec tykadla 8 je připevnän ke čtvrtému hřídeli 21, který je svými konci otočně uložen v přední základní desce l a zadní základní desoe L 1. Konec štvrtého hřídele gl vyčníváz přední základní desky g s je upevněn k jednomu konci páčky j, jejíž druhý konec je opatřen druhým výstupkam 1 a mezi oběma konci je péčka j opatřens druhým úchytem gg. K druhému icłíytu ga je přichycena svým jedním koncern druhá tažné pružina 6, jejíž druhý konec je přichycon v prvním úchytu 2 B, vytvořeném nmpřední sténě přední základní desky j 2. Druhý výstupak 1 páčky i jo tahem druhé tažné pružiny Q přitlačován k táhlu 1, která je proti druhému výstupku 1 opatřsno prvním výstupkem i. Táhlo l je na svém horním konci kloubem a spřažsno s jedním koncłem druhé páky u, jejíž druhý konec je uložen v druhém výkyvném uložení31 na vnější stěně přední základní desky ąg. Mezi oběme konci je druhá páka gg opatřena nočnou klsdkou 26, která je v zéběru s pracovní plochou vačky l, která je upevněna na jednom konci čtvrté hřídole já otočné uložené v přední základní desce g a zadní základní desce Q s neznázorněným převodem spřažena s pohonom zařízení. Táhlo 1 je u svého horního konce opeà . třano prvním horním úolwtem E, v námi-je uchycena svým jedním koncem první tažné pružina g,jejíž druhý konec ja uchycan v prvním spodním uchytu g na přední základní desce E. U svého spodního konce je táhlo l opatřeno ozubam n, proti němuž je uspořádán třetí výstupek I vytvořený na první pece lg mezi oběma jejími konci. První páka Lg je u svéhovolného konce třens kolíkem ü a u tohoto jejího konce je na přední základní descě 33 vytvořen pevnýdoraz lć. Druhý konec páky 12 je upevněn na prvním výkyvném uložení | 5 otočně uloženěmv přední základní desce ąg a zadní základní desce Ľ. mezi nimiž jsou k němu připevněny svými jedněmi konci Výkyvné páky lg, jejichž druhé konce jsou opatřeny vybráními 31, v nichž jsou otočně uloženy konce první hřídele L 2, na níž je pevně nasazen gumov-ý válec u. První výkyvné uložení 14 je svými konci otočně uloženo v přední základní desce 2 a zadní základní desce 31. První páka 1 g je mezi svými oběma konci opatřena druhým horním úchytom 24, k němuž je příchycen jeden konec třetí tažné pružiny 33, jejíž druhý konec je přichyoenk druhému spodnímu úchytu g na vnější stěně přední základní desky 33. Proti gumovému válci Q je uspořádán matricový válec li opásaný matricí 32. - kKonkrétní příklad zařízení podle vynálezu pracuje takto Během jedné otáčky tískeřského stroje dojde ke zhotovení jednoho výtiaku na listu l 1 papíru. Aby došlo k otištění povrchu matrice 12 na list 11, je nutné přitlačit list I 1 papíru . k matricovému válci li, což provádí gumový valec l. List 1 ~ 1 papíru je do tiakařského stroje do vstupu 10 zasunován podávacím zařízenímPři chodu tiskařského stroje se otáčí vačka l a její pracovní plocha výkyvně pohybuje druhou pákou ji, jejíž pohyb se přenáší na výkyvný pohyb táhla l ve směru. šípky à. Pokud je vstup 1 g volný, tedy není do něj vložen list. I 1.papíru, pak práčka i při záberu prvního výstupku i tahle 1 do jejího dnmého výstupku 1 vykývne směrem od tahle 1. Pokud je do vsłtupu Lg zasunut list u papíru tak, že dcsedá na tykadlo 8, pak je páčka i držena tykadlem g/a ą při záberu prvního výstupku i do druhého vystupku 1 vykývne tahle 1 ve směru šípky g, až jeho ozub 3 L vstoupí do záběru s třetím výstupekm u první páky lg, čímž dojde k výkyvnému pohybu první páky 12, který se přenáší prvním výkyvným uložením na Výkyvné páky lg, jimiž se přitlačí gumový valec Q k matríci jj na matricovém válci 1 . Mezi tím však byl přední okraj listu papíru posunut podávacím ústrojím až mezi gumový valec ll a matrici i na matrícovém válcí MJ když výkyvným pohybem gumového válce j směrem k matricovému válci ji dojde k přítleku listu Ľ papíru gumovým válcem l k matrici x 2, která provádí potisk listu 11 papíru.Po prúchodu celého listu papíru přes tykadlo § dojde k uvolnění tykadla 8 a tím i k uvolnění páčky j. Táhlo 1 se vrátí do své původní polohy, jeho ozub 31 se uvolni ze záběru s třetím výstupkem 11 první páky 12 a působením třetí tažné pružiny lg a tíhy gumového válce L 1 se oddálígumovy váleo l od matricového kola 1 , tedy i od matrice 12.Zařízení podle vynálezu se dá výhodné užít u všech tiskeřsląích a rozmnožovacíoh strojů. PŘEDMĚT VYNÁLEZU1. Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů, zejména rozmnožovacích strojů, u nichž je matrice vedena matricovým váloem, proti matrici je uspořádán gumový válec a pro zavedení listu papíru mezi matrici a gumový valec je uspořádáno podávací zařízení, vyznačující se tím, že gumový válec (13) je svou první hřídelí (19) otočné uložen v jednom konci každé z obou výkyvných pák (18), jejichž druhé konce jsou prvním výkyvnym uložením(15) pevně spřažené s jedním koncem první páky (12), na níž je uapořádán třetí výstupek (17),proti nemuž je uložen ozub (31) táhla (1) výkyvně uloženého svým jedním koncom na jednom. konci druhé páky (34), jejíž druhý konec je uložen ve druhém výkyvném uložení (25) a která je spřažene s pracovní plochou vačky (3) ovládané pohonem tískařského stroje, a táhlo (1) je mezi svými konci opatřeno prvním výstupkem (4) uspořadaným proti druhému výstupku (7) pevně spojenému s jedním koncem páčky (5), jejíž druhý konec je pavně připojen ke čtvrtěmu hřídeli (27), ke kterému je pevně připojen jeden konec tykadla(8), jehož druhý konec je uspořádán u podávacího ústrojí ve vstupu (10).2. Zařízení podle bodu I, vyznačujici se tim, že táhlo (I) je mezi oběma svými konci připojeno K prvni tažné pružině (2), náťka (5) Je mezi svými oběma konci připojena ks druh§ tažné pružině (6) a první páka (12) je mezi svými oběma konci připojena ke třetí tažné pružíně-(BO).3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačujíci se tim, že druhá páka (12) je opatřena u své ho volného konce kolikem (45) pro opření táhla (1) a proti volnému konci druhá páky (12) je uložen doraz (16).

MPK / Značky

Značky: listů, přítlak, zařízení, tiskařských, matricí, strojů, papíru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224537-zarizeni-pro-pritlak-listu-papiru-k-matrici-u-tiskarskych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů</a>

Podobne patenty