Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu

Číslo patentu: 224295

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bocek Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu, vyznačené tím, že měřidlo délkového přemístění (M) s impulsním výstupem umístěné na pohybové dráze (1) je spojeno se vstupem (n) čítače impulsů (N) s předvolbou, přičemž snímač polohy (F) umístěný rovněž na pohybové dráze (1) je spojen s řídicím vstupem (f) čítače impulzů (N), zatímco výstup čítače impulsů (N) je spojen jednak s nulovacím vstupem (p) tohoto čitače, jednak se vstupem hradla (H), jehož výstup je spojen s výstupem (X) zapojení.

Text

Pozerať všetko

vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno principiální schéma tohoto zapojení, na obr. 2 je znázorněno umístění měřidla dálkového~ přemíetění a snímače polohy na pohybové dráze, na obr. 3 až 6 je znázoměn materiál přidosaäení předního konce některá význačné polohy.Na obr. 1 je znázornäno měřidlo délkového přomístění, M s impulsním výstupom spojeným se vstupom n čítače impulsü n s předvolbou. Dále je znázorněn snímač polohy E spojený s řídícím vstupom i čítače impulsů E. Výstup čítače impuleů Ľ je spojen jednak s nulovacím vstupom n tohoto čítače, jednak se vstupemh hradla jj, jehož výstup je spojen s výstupom x zapojení.Jako měřidlo délkového přemístění se rozumí kontaktní, napr. odvolovaoí mäřidlo ve tvaru přítlačrąýoh válsčků, popř. bezkontaktní, např. laserové odrazová měřidlo - s impulsním výstupom, kde např. 1 -impuls odpovídá délkovému pŕemístění o 1 cm.Jako snímač polohy se rozumí čidlo přítomnosti materiálu a diskrétním výstupom - ma~ teríál je, materiál není - v místě tohoto čidla.Jako čítač impulsů se rozumí čítač se vstupom pro vstupní ímpulay s naatavitelnou předvolbou, s nulovacím vstupom, s řídicím vstupom. Signál zvolené logické úrovně přivedený na nulovací vstup způsobuje vynulovací čítače, signál zvolené logické úrovně přivedený na řídící vstup uvolňuje načítavání impulsů přivedených na vstup.Jako hradlo sa rozumí logicld obvod se vstupem, s výstupom, s řídícím vstupem, kde signál zvolená logické úrovně přívedený na řídící vstup uvolňuje průchod signálu za vstupu na výstup hrsdla.Na obr. 2 je znázornšn úsek výrobní linky vybavený dělicím zařízením Q, napr. letnými nůzkami. Na pohybové dráze l materiálu ve aměru proti pohybu materiálu § je umístěno měřidlo délkováho přemístění Q a je umístěn snímač polohy E. Je vyznačeno kritické místo A a pámo těchto kritických místšà , jakož i význačné geometrické vsdálenosti. Je vyznačena vzdálenost 1 snímače polohy E od vztažná úrovně dělicího zařízení 2 ve směru proti pohybu materiálu, vzdálenost g kritického místa A od vztažná úrovně nůžek, vzdálenost 3 snímače polohy E od kritického místa, jakož L vzdálenosti okraju pásma kritických místíą od snímače polohy E.Na obr. 3 je znázorněn materiál 3 v časovén okamžiku prechodu předního konce místem snímače polohy E.Na obr. 4 je znázorněn materiál g v časovém okamžiku přechodu předního konce kritickým místem A. 7 iNa obr. 5 je znázorněn materiál 2 s přesahem g, přes kritické místo A. Tento přesah Ě značí úsek materiálu pro střih předního konce.Na obr. 6 je nazor-nan materiál g s pŕesahem L přes kritiokémíeto A. tento přesah L značí úsek materiálu pro jednotlivé dělení. ąKritické místo A je definováno pro každou rychlost pohybu materiálu z a pro každou časovou konstantu núžek 2 tak, že spouätěcí signál nůžek vzniklý v časovém okamžiku přechodu předního konce materiálu 2 tímto kritickým míatem g vyvolá pri dosašení tohoto konce materiálu úrovně nůžek 2 pohybový a funkční stav na rozhraní střihu těchto nůiek naprázdno a zaaažení nůžek předního konce tohoto materiálu 3. Pásmo kritíoldoh místAjev ohroničono reálnými mezními hodnotami rychlosti materiálu a hodnotami časová konstanty nůłek.Poloha a šířka pásme kritických místŠAŽje vymozeno délkovými rozměry vstahnýmik úrovni snímače polohy E. Předstih kritického místa A na pohybové drázemateriálu g před vztažnou úrovní nůžek Q se odměřuje nepŕímo od úrovně snímače polohy E podle rovnicekde g je předstih, tj. definiční vzdálenost krítického místa A od vztažné úrovně nůžek,1 je délková konstanta, tj. vzdálenost snímače polohy E od vztažné úrovně nůžek E, g je odměřovaná hodnota vzdálenosti kritickáho místa A od úrovně čidla E.Hodnota vzdálenosti g se odměřuje pomocí měřidla délkového přemístění M tak, že počínaje časovým okamžikem přechodu předního konce materiálu místem snímače polohy E, obr. 3 způsobuje výstupní signál tohoto snímače na řidicím vstupu i číteče impulsů E uvolnění načítáváhí impulsů, přicházejících z výstupu näřídla délkového přemístění M na vstup n tohoto čítače E.Výběr konkrétní hodnoty vzdálenosti g so provádí výběrem z předem provedených řešení pro každou hodnotu rychlosti pohybu materiálu l každou hodnotu časové konstenty nůžek, kte,rá závisí na požadované rychlosti strihu. 1Pro konkrétní hodnotu vzdálenosti a lmítickáho místa A se odměřovéní ukončuje v časovém, popř. délkovém měřítku v okamžiku dosahu délkového přemístění předního konce materiálu stanovené hodnoty g, obr. 4, a to při doužení předvoleného stavu čítače A. Na výstupu čítače Ľ vzniká signál, který přechází na nnlovací vstup p tohoto čítače arzpůsobuje vynulování, jednak na vstup 11 hradla 5. Při působení signálu zvolené logické úrovně na řídicím vstupu 5 hradla g přechází signál za vstupu h na výstup hradla h a na výstup X zapojení. Způsobuje takto uvedení do pohybu nůłek 2.Při působení signálu opačné logická úrovni na řídicím vstupu 5 signál na výstup š zapojení nepřechází, a pouze vynuluje čítač B. Uvedený případ se s výhodou označuje jako fiktlvní střih, tj. střih, který se Aodehrál pouze v oblasti odměřováni, avšak přes uzavřené hradlo g na výstup L zapojení nepřiäel i nůilq rt nespustil. Od tohoto časového okamžiku ev ĺasovémp délkovém, popř. kombinovaněm mlŕítku odměřuje hodnota Ag úseku pro střih předního konce, obr. 5, popř. hodnota rozměr L pro jednotlivé dělení, obr. 6.° Na rozdíl od fiktivního strihu značí reálny střih stav, kdy signál z výstupu čítače E proěel přes hradlo L na výstup x zapojení a způsobil skutečně spuštění nůžek E.Při přesnémwtymezení kritíckého místa A je velikost ustřiženého předního konce shodná s odměřeąým usekem A 14, popř. velikost části. o jednotlivého dělení je shodná s odměřeným rozměrem L.K bližšímu vysvětlení příkladného provedení je v dalším textu připojen ěíselný příklad.Předpokládá se takové dispoziční řešení úseku výrobní linky, že vzdálenost 1 snímače polohy E od vztažné úrovně nůžek Q ve smäru proti. pohybu materiálu § je 20 m. Pro rychlost materiálu 15 m/s a časovou konstantu nůžek 2 rovnou 1,15 s je vzdálenost g kritického místa A od vztažné úrovně nůzek Q rovno 17,25 II, nebot materiál při této rychlosti 15 In/s. proběhne za zmíněný čas 1,15 s právě vzdálenost 17,25 m. Vzdálenost š tOhOŤ-D kľĺtĺckéhíł místa A od místa snímače polohy E je 2,25 m.Při použití měřidla délkového přemístění E s impulsním výstupem, kde impuls odpovídá délkovému přemístění o 1 cm, odpovídá této vzdálenosti počet 225 impulsů.Pro proměnnou rychlost pohybu materiálu u stanovuje pro každou hodnotu této rychlosti a každou hodnotu časové konstsnty nůžek jedno kritické místo vzhledem k vztažné úrovni nü 224295 4žek tak, že se vypočte dráha, která přísluäí probähnutí materiálu při dané rychlosti za přísluänou časovou konstantu nüžek. Pro rychlost materiálu od 10 m/s do 16 uI/s odstupňovanou po 1 m s časovou konstantu ndžek jako paranetr nůžek závislý na požadované konečné rychlosti nůžek v okamžiku střihu, pohybující se od 1,4 s do 1,1 s, jsou hodnoty vzdálenosti kritického místa seřazeny do tabulky 1. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty vzdálenosti g kritického místa A od úrovně snímače polohy E.Rychlost ą Časová konstsnta Vsdálenost d v Vzdálenost s . Počet impulaů 10 m/s 1,40 s 14,00 m 6,00 m 600 11 m/s .35 s 14,85 m 5,151 515 12 m/s 1,30 s 15,60 m 4,40 m 4-40 13 m/s 1,25 s 15,25 m 3,75 m 375 14 m/s 1,20 s 16,80 m 3,20 m 320 15 m/s 1,15 s 17,25 m 2,75 m 275 16 m/s 1,10 s 17,50 m 2,40 m 240Je zřejmě, že pro pásmošjžkriticldch míst lze přijmout gmin 2,40 n, an 6,00 m.V tabulce 1 jsou dále uvedeny hodnoty počtu impulsů, odpovídající hodnotán vzdálenosti ,a pro měřidlo délkového přemístění M s impulsním výstupem, kde 1 impuls odpovídá délkovému přemístění o 1 cm.Z příkladného provedení je zřejmá účinná kompenzace vlivu setrvečnosti dělicího zařízení, tj. nůžek, a zanezení zkreslení ve formě rozdílů odměřených a skutečně ustřiženýoh úseku g pro střih předních konců, rozměrů L pro jednotlivé dělení.Pritom se správnost hodnot pro fiktivní střih prakticky snadno ověřuje přivedaním dříve uvedeného signálu zvolené logické úrovně na řídící vstup 5 hradla g. Při tomto stavu přechází signál z výstupu čítače x v okamžiku prvního dočítání na výstup š zapojení a spustí nůžky Q, které potvrdí pohybový s funkční stav na rozhraní střihu těchto nůžek naprázdnoa zassžení nůžek předního konce materiálu g.Řídicí vstup 5 hradla g se proto s výhodou spojuje přes kontakt, nspř. kontakt tlačítka, přepínače se zdrojem řídicího napětí, popř. se spojuje s výstupom klopného obvodu přídsvné logické sítě, který rozlišuje stav prvního dočítání, stav druhého a dalšího dočítání čítače 11 po předchozím vybuzení snímače polohy E.Kritické místo A na pohybové drázel materiálu z rozděluje takto časová i polohovő spouštěcí signály nůžek Q do kvalitatívne dvou odliäných skupin.Spouštěcí signály, které jsou časové, popř. polohově, umístêny za okamžikem přechodu předního konce materiálu g tímto kritickým místem A, způsobují střih úseku předního konce rovný velikosti přesahu tohoto konce přes kritické místo A ve smeru § pohybu materiálu v tomto- okamžiku vzniku spouštěcího signálu, spouštěcí signály, které jsou časové, příp. polohově, umístsny před oksmžikem přechodu zadního konce materiálu g timto kritickým místem g, zpdsobují střih úseku zadního konce rovný velikosti přesahu tohoto konce přes kritické místo g ve směru proti pohybu materiálu v tomto okamžiku vzniku spouštěcího signálu.zapojení k řízení střihu koncu, popř. průběžné dělení materiálu za pohybu, podle vynálezu nachází uplatnění v dělieích výrobních linkách, např. ve spojitých válcovnáchza tepla, zejména tam, kde se kladou zpřísněné nároky na přesnost dšlení a automatické řízenízapojení k řízení střihu koncü, popř. prüběžného dělemí materiálu za pohybu, vyznačoné tím, že měřidlo délkového přemistění (M) s impulsnim výstupem umistěné na pohybové drize (I) je apojéno se vstupem (n) čitače impulsů (NY s předvolbou, přičemž snímač polohy(F) umistěný rovněž na pohybové dráze (1) je spojen s řídicím vstupem (f) čitače impuld(N), zatímco výstujyčíteče impulsú (N) je spojen jednak s nulovacim vstupenx (p) tohoto čítače, jednak se vstupem hradla (H), jehož výstup je spojen s výstupem (X) zapojení.

MPK / Značky

Značky: průběžného, konců, pohybu, řízení, materiálů, popř, zapojení, dělení, střihu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224295-zapojeni-k-rizeni-strihu-koncu-popr-prubezneho-deleni-materialu-za-pohybu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu</a>

Podobne patenty