Svařovací elektroda pro vysokofrekvenční svařovací lisy

Číslo patentu: 223527

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sobota Karel, Langmajer Miroslav, Melichna František, Bucek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zajistit u svařovací elektrody pro vysokofrekvenční svařovací lisy rovnoběžnost rovinné dolní části s profilovou horní částí elektrody. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že profilovaná horní část elektrody je s rovinnou dolní částí elektrody spojena pomocí isolačního pantu (5) a nejméně dvou spojovacích pák (6) procházejících průžnými průchodkami (8), přičemž mezi spodní deskou (3) svařovacího lisu a rovinnou dolní částí (l) elektrody je uložena tepelně isolační pružná podložka (2). Svařovací elektroda je vhodná zejména pro vysokofrekvenční svařování syntetických materiálů tlouštky manší než 0,2 mm.

Text

Pozerať všetko

vynález se.týké.svařovací§elektrody pro vysokofrekvenční avařovací lisy zejména pro sveřování syntetických materiálů tlouäłkm menší než 0,2 mm. ~Vyaokofrekvenční svařování syntetidkych materiálů maletloušřky, přičemž malou tloušřkou avařovaného materiálu se runzumí tloušřka menší než 0,2 mm,.k 1 ade vysoké požadakvy jednak na rovnoměrnoat.rozložení napětí ve avářecí zőně, jednak narovnoběžnoet avařovaoíehelektrod vyeokofrekvenčního svařovaveíhe lisu, která je do značně.mírxpodmíněna přesností jejich J výrouy. Splnění těchto požadavků.ov 1 ivňuje kvalitu sverů.zej- I ména při.svařování textilních materiálü.ze syntetických v 1 ákenÁs nánosem nebo bez nánosu svařovacího prostředkuo U známychprovedení svařoveúích elektrod vysokofrekvenčních svařovecích. 1 ieů.bývá.rovnomšrnosxi rozložení napětí dosaženo přívodem vy aekofrekvenční energie do středu svařovací elektrody nebo do více než jedneho místa svařovací elektrody 5 avšak toto prave» daní je technicky náročné z.h 1 ediske dodržaní radíokomuniiač nich norem při vyšších frekvenćíche Zltěchto.dů 1 odů se u.sve~řovacích elektrod, určených pro avařování materiálu tloušřkmjietit.rovnoběžnost horní a dolní částí svařovací elektrodyz Avšak u známých provedení sveřoveoí elektrody, například podle čau A 0.l 74 o 648, se během opakujícíoh.so svářecích eyklů vytvo~ ří.na profilovaných horních částech e 1 ektrodysměrem od svařoväného materiálu k spodnívdesce eveřevacího lisu teplotní spád, který v dúsleñku rozdílné tepelné cirkulace způsobuje porušení rovnoběžnoeti vůči rovínné dolní části elektrodye Teplotní spád se vytváří i ne.rovinné dolní části elektrodyva to tak, že maximální tep 1 ota.rovinné doíní části je v místech,odpovídajících profilované horní části elektrodyaDůs 1 edkem teplotního spádu je pak nerovnoběžnost obou částí svařovcí elektrodya Při vysokofrekvenčním avařování syntetických mate~ riálůtlouštky menší než 0,2 mm se nerovnoběžnost obou částí svaŕovací elektrody projevujssnepříznivě zejména proto, že intenzita.ohřevu je závislá na kvadrátu napětí, takže svařovaný materiál se více ohřívá v místech, ve kterých jsou.obě.části svařovací elektrody blíže u sebe. Vzniłlá nerovnoměrnost se ještě proh 1 ubuje protože u větäíny svařovanýchmateriálůma~ lé. tlouštky ztrátový činítelĺ. ý Óľna. němž je intenzita ohřevu lineárně závislá, s teplotou vzrůstáoNevýhody známých provedení odstraňuje svařovací.elektroda pro.vysokofrekvenční svařovací lisy podle-vynálezu zejména pro svařování.syntetických msteríá 1 ů.tlouätky menší než 0,mm,která.je umístěna na pevné spodní desce vysokofrekvenčního svářovacího lisu a jejíž profilovaná horní část je k rovínné části připojena na jedné straně otočné isolačním pantem kde podstatou vynálezu je, že profilovaná horní část elektrody je k izolačnímu pantu upevněnaąnejméně dvěma spojosacími pákamí,přičemž každá spojovací páka prochází odpruženou průchodkou v profílované horní části elektrody s její druhý konec je ulor žen v úchytce a mezi spodní deskou vxsokofrekvenčníhoísvařovaw oího lisu a rovinnou dolní částí elektrody o tlouštce 0,5 mm do 2 mm je uložsna tepelné izolační pružná podložkaHlavní výhodou provedení svařovací elektrody podle vyná~ lezu je, že z hlediskarvýrobního jednoduše zajíštuje trvalou rovnoběžnost.profi 1 ované horní části elektrody s rovinnou dolní částí elektrody bez ohledu na to zda je přívod.vysokofreku venční energie proveden do středu svařovací elektrody či jinak,přičemž eventuální nerovnoměrnosti v rovnoběžnosti povrchu spodní desky vysokofrekvenčního svařovacího lisu.a.spodní p 1 o~ chcu rovinné dolní části svařovací elektrody jsou.vyrovnávány mezi ně vloženoujtepelně izolační pružnoupodložkou. Svařovací elektroda podle vynálezu svojí pružností umožňuje eliminovat teplnou di 1 atacíporušenou rovnoběžnost obou částí svařovací elektrody tlakem vysokofrekvenčního svářecího lísu a tím u materíálu malé šloušršky, obzvláště usyntetických textilních mau teriálů s nánosem svařovacího prosüředku nebo jiných materiálůe ma 1 ým.podílem elastické deformaoe, zajistit trvale vytváření kvalitních vzorů.Nanvýkreee je na obr. 1 naznačen v bočním pohledu príklad provedení evaěovací elektrodyvpodle vynálezu, umístěné .na spodní desoa vyeokofrekvenčního.svářecího lisu, přičemž čárkovaně je naznačena profilovaná horní část 1 odklepené poloze e.na obr. 2 je příklad provedení eveŕovaoí elektrody v náryeuoSvařovaoí elektroda podle vynälezu.pro vyeokofrekvenční svařovaoílieypod 1 e obr. 1 a 2 je umístěna na pevné spodní V desce 3 vyeokofrekvenčního svařovaoího lisu a eestává z rovin~ né dolní čáati.l elektrody, trořené plechem tloušĺky od 0,5 mm ďo 2 mm. Mezi pevnou spodní deekou.Q a rovinnou dolní částí l elektrody je uložena tepelně izolační pružná podložka g. Pro.filovaná.horní část 3 elaktrody je k rovínné dolní části l elektrodx.pŕipojene na jedné straně otočně izolačním pantem 2 pomocí nejméně dvou epojovaoích pák Q. Kažàá epojovaoí.páka.§ prochází.odpruženou průchodkou§ v profilované.horní částí 3,elektrody e její druhý konec je uložen v únhytce 1.Svařovací elektrode podle vynálezu se ukládá na epodnídąeku 3 vyeokofrekvenčního svářecího lieu e.to na tepelné izo~ 5ląční,pružnou podložku gpv uzavřeném stavu (obrol). Při vklándání.přířezů syntetických materiálů.tloušłky menší než 0,2 mm,které mají být vyeokofrekvenčně po svém obvodu svařeny, se proą filovaná horní část A elektrodyodklopí pomocí izolačníhohpanvrtu 5 nejméně 90 ° (obr.l, provedeno čárkovaně), na rovinnou dolní část l elektrody se vloží přířezy svařovanáho materiálu(neznázorněno), profílovaná horní část 4 elektrody se sklopíkolem ízolačního pantu 5 směrem dolůtak, že dosedne na přířezyfswažovaného materiálu. na obrázcích neznázorněná hornídeske vyeokofrekvenčního svařovacího lisu s přívodem vyeokofrekvenční energie doeedne na profilovanou horní část 5 elektrodya provede se vysokofrekvenčně ever materiálne Při působení tlaku horní desky vyaokofrekvenčního evářecího lísu na.svařo pvací.elektrodu vyrovnají eepomocí.pružného uložení spojovacíchpák Q, nesoucích profilovanou horní část 5 elektrody, v odpružených průchodnách § a působením tepelné izolační pružné podložky 1 pod rovinnou dolní částí l elektrodý nerovnoběžnoetimezi oběma částmi elektródy, takže tepelný spád je zcela ro~ vnoměrný a tím se dosáhne kvalitniho svaru.Svařovací elektmda podle vynálezu umožňuje svoji pružností eliminovat tepelnou dilataci poruäeňou rovnoběžnost obou částí svařovaci elektrody a tím u materiá 1 ů.tloušřky menší než 0,2 mm ďosáhnout kvalitníhovvysokofrekvenčního avaření.

MPK / Značky

Značky: elektroda, svařovací, vysokofrekvenční

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-223527-svarovaci-elektroda-pro-vysokofrekvencni-svarovaci-lisy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svařovací elektroda pro vysokofrekvenční svařovací lisy</a>

Podobne patenty