Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům

Číslo patentu: 218206

Dátum: 15.02.1985

Autor: Poláček Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům, primárnímu a sekundárnímu, spojeného vstupní větví s hydrogenerátorem a výstupními větvemi se spotřebiči, vyznačující se tím, že je tvořeno voličem průtoku (3) a děličem průtoku (2), zařazeným mezi vstupní větev (4), spojenou s hydrogenerátorem (5), primární výstupní větev (6) spojenou s primárním spotřebičem (7) a sekundární výstupní větev (10), spojenou se sekundárním spotřebičem (11), přičemž dělič průtoku (2) má ovládací prostor (17) na straně tlačné pružiny (18) trvale spojen řídicí větví (16) s primární výstupní větví (6) v místě za měřicí clonou (15) a protilehlý ovládací prostor (20) má prostřednictvím akční řídicí větve (19) spojen s voličem průtoku (3), který je vstupním hrdlem (14) prostřednictvím sekundární větve (27) spojen se sekundárním ovládačem (26) a výstupním hrdlem (29) prostřednictvím řídicí větve (21) propojen s primární výstupní větví (6) v místě před měřicí clonou (15) a ovládacím prostorem (25) prostřednictvím primární ovládací větve (23) spojen s primárním ovládačem (22).

Text

Pozerať všetko

je v činnosti jen servořízení, je vracení se prioritního ventilu do výchozí polohy po každém povelu volantem nežáduoucí, poněvadž rušivě působí na plynulou činnost servořízení a zvyšuje riziko možného uváznutí v-entilu V poloze, V níž by swervoříz-ení nebylo zásobováno kapalinou.Úkolem vynálezu je odstranit nedostatky známých .zařízení k řízení průtoku z jednotho zdroje ~ hydnogenerátoru ke dvěma spotřebičům a zabezpečit jak stabilní průtok, tak i přednostní zásobování priorítního spotřebiče jedním spoločným zařízením.Uvedené nedost-atky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spločívá v tom, že sestává z voliče průtoku, spojeného.akční řídící větvi s děličem průtoku, kde volič i dělič průtoku jsou zavřazeny mezi vstupní větev spoljenou s hydr-ogeneráborem,primární výstupní větev spojenou s primárním spotřebiičem a dále mezi sekundární větev spoljenou se sekudámím spotřebičem. Dělič průtoku má jeden ovládací prostor na straně tlaičíné pružiny trvale spojen další řídící větví s primární výstupní větvi, a to V místě za měřicí clonou. Pnotilehlý ovládací prostor děliče průtoku je prostřednictvím akční řídící větve spojen s voličom průtoku,který je vstupním hrdlem prostřednictvím jiné sekundární větve spojen se sekundárním ovládačem. Vo-líč průtoku je výstupním hrdlem propojen prostřednictvím řídící větve s primární výstupní větví, a to V místě před měřicí clonou, a dále ovládacím prostorem je prostřednictvím primární ovládací větve spojen s primárním ovládačom. Dělič průtoku má tři různé funkční polohy. V první krajní poloze je propojen hydrowgenerátor s primární výstupní větvi prímárního spotřebiče. Ve střední poloze je propojen hydrogen-erátor s primární i sekundární větví primárníhuo a siekundárního spotřebiče a v druhe krajní poloze je propojen hydrogenerátor jen se sekundární větvi sekundárního spotřebiče. Volič průtoku má nejméně dvě funkční polohy, kde v první poloze je propojen ovládací prostor děliče průtoku přes akční řídící větev s ovládací větvi sekundárního ovládače. Ve druhé poloze je propojen ovládací prostor děliče průtoku přes akční řídící větev prostřednictvím řídící větv-e s primární výstupní větví.Zařízení podle vynálezu umožňuje jednoduše usměrňovat proud kapaliny z jednoho zdroje/ke dvěma spotře-bičům, a to tak, ž-e primárnímíí spotřebíči je přednxostně dodáván stálý objem kapaliny a sekundárnímu spotřebiči je dodáván zbývající objem kapaliny.Na příložených výkresech je schematicky znázorněno několik provedení zařízení p-odle vynálezuobr. 1 znázorňuje základní provedení vynálezu, obr. 2 znázorňuje provedení vynálezu V hydraulickém systému Inobilního stroje shydraulickým servořízením a jaraoovní hydraulikou stroje, obr. 3 znázorňuje alte-rnatívní provedení vynálezu podle obr. 2.Zařízení pro řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům ~ dále uváděno jako kombinovaný regulátor průtoku 1 na obr. l), sestává ze dvou částí děli-če průtoku 2 a voliča průtoku 3. Vstupní větev 4 děliče průtoku 2 je spojena s hydrogenerátorení 5, primární výstupní větev G s primá-rním spotřebičem 7 schematicky znázorněným rozwáděčem 8 a přímoča-rým hydromotorem 9 a sekundární větev 10 se sekundárním sĺpotřebívěem 11 schematicky znázorněným rozváděčem. 12 a přímočarým hydromotorom 13. V primární výstupní větvi 6 je zařazena měřicí clona 15 odměřiující průtok k primárnímu spotřebiči 7. Dělič průtoku .2 je zakreslen ve třech funkčních polohách v levé - výc.hozí poloze í propojuje vstupní větev 4 s primární výstupní větvi G. Ve střední poloze I propojujie vstupní větev 4 s primární výstupní větvi 6 i sekundární větvi 1 U. V pravé krajní poloze II propojuje vstupní větev 4 se sekundární větvi 10.Volič průtoku 3 je zakreslen ve dvou funkčníclh polohách. Ve výclrozí poloze l spojuje vstupní hrdlo 14 voliče průtoku 3 akční řídící větví 19 s pravým ovládacím prostorem 211 děliče průtoku 2. V polioze I provpoljuje navízájení obě řídící větve 19, 21 a odpojuąje vstupní hrdlo 14.Levý ovládací prostor 17 děliče průtoku 2, opatřený tlačnou pružinou 18 je spojen akční řídící větví 19 s primární výstupní větvi 6, ve směru toku kapaliny za měřicí-clonoau 15. Pravý ovládací prostor 20 děliče průtoku 2 je spojen s jedním výstupním hrdlem voliče průtoku 3, přičemž jeho druhé výstupní hrdlo je spojene řídící větvi 21 s primární výstupní větvi li ve směru roku kapaliny před měřicí clonou 15.Primární ovládač 22 sl-oužící k ovládání činnosti primárního spotřebiče 7 je spojen ovládací větvi 23 s ovládacím prostlorem 24 rozváděče 8 i s -ovládacím prostorem 25 vIolič-e průtoku 3.Sekundární ovládač 26 sloužící k ovládání .činnosti sekundárního spotřebiče 11 je spojen ovládací větví 27 s ovládacím prvos.torem 28 rozváděče 12 .a zároveň se vstupním hrdlem 14 voliče průtoku 3.Ovládacími prvky ovládači, ovládacími prostory, ovládacímí větvemi mohou být rozmanitá hydraulická, pneumatické, elektricka či .kombinovaná ovládací zařízení. Pro lepší názornost se v popisu uvažují jen hydraulická ovládací zařízení, která přenášejí ovládací impulsy prostřednictvím kapaliny.Kombinovaný regulátor průtoIku 1 podle vynálezu, v provedení podle obr. 1, za provozu hydraulického zařízení, v němž je zařazen, reaguje na ovládací signály vydávané priínárním ovládačom 22 a sekundárním ovládačom Z 6 taktoNevyuchází-li z primá-rního ovládače 22,ani ze sekundárniho ovládače 2 G ovládacími větvemi 23, 27 ovládací signál, nacházejí se všechny rolzváděcí prvky rozváděwče 8 a 12, dělivč průtoku 2 a volič průtoku 3 ve svých .výchozích polohách fixovaných středicími pružinami. Kapalina dodávaná hydrojgenerátorem 5 přichází z děliče průtoku 2 v poloze 0 k rozváděči 8 a preteká jím bez většího odporu zpět do nádrže.Ie-li v činnosti sekundární ovládať 2 G,dostává se ovláda-ci větví 27 ovládací signál jednak do ovládacího prostoru 28 rozvaděče 12 jednak vollčem průtoku 3 v poloze l prostřednictvím akční řídici větve 19 do pravého ovládacího prostoru 211 děllče průtoku 2. Úrčinkem přiváděné kapaliny se děli-č průtoku 2 přestaví proti tla-čné pružině 18 do kravjní polohy II a rozvaděč 12 se přestaví do jedné ze svých nezakreslených pracovních poloh. Všechna kapalina z hydrowgenerátoru 5 pak směřuje z děliče průtoku 2 do rozváděče 12 sekundárníhjo spotřebiče 11.e-li za tohoto stavu primánrním ovládačem 22 dán ovládací povel, rozšíří se z něj ovlá-dací větví 23 ovládací signál do ovládacího prostoru 24 rozváděče 8 a do ovládacího.prostoru 25 voliče průtoku 3. Účinkem ovládacího tlaku se rozvaděč 8 přestaví do jedné ze svých nezakreslených pracovních p 0 loh a volič průtoku 3 se přestaví do polohy I, čímž přeruší přívod ovládacího tlaku ze sekundárního ovládače 26 k pravému ovládacímu prostoru ZI děliče průtoku 2 a tento prostor 2 D děli-če průtoku 2 se prostřednictvím řídicích větví 19 a 21 propojí s primární výstupní větví 6 děliče průtoku 2. Z jedné strany v pravém ovládaním prostoru 20 děliče průtoku 2 působí tlak panující v primární výstupní větví B před měřicí clono-u 15 a zleva v levém ovládacím prostoru 17 tlak panující v primární výstupní větví B za měřicí clonou 15 a síla tlalčné pružiny 18. Děllč průtoku 2 se účinkem uvedených, na něj působících sil pohybuje kolem střední funkční polohy I a to tak, že primáurní výstupní větví 6 teče přibližně stálý proud a sekundární větví 10 zbytkový proud z celkového proudu dodáv-aného hydrogenerátorem 5. V případě, že průtok z hydrogenerátoru 5 poklesne např. v důsledku poklesu otá-ček hnacího motoru na hodnotu nastaveného stabilizovaného průtoku do primárního spotřebiče 7 nebo pod tuto hodnotu, zaujme dělĺrč průtoku 2 účinkem sil na něj působících, funkční polohu I a všeohen průtok z íhydrogenerátoru 5 jde primární výstupní větví B k primarnímu spotřebiči 7.V případě, že ovládací povel vychází jen z primárního» ovládače 22, pracuje kombinovaný .regulátor průtoku 1 zcela obdołbně jako v předcházejícím případě. Rozdíl je jen v tom, že ztbytkového prouclu jdoucího z děllče průtoku 2 sekundární větví 10 do roz váděče 12 není sekundárním spotřebičem 11 vyu-žíváno k pracovní činnosti.Na obnr. 2 je vynález v aplikaci vhodné pro mobilní stroje vybavené hydraulickým ser-voiřízením a pracovní hydraulikou. Přítom prvky shodné jsou označený týmiž číselnými znaky a prvky analogickě číselnými znaky doplněnými, , J jako na obr. 1.Funkci primárního ovládače 22 plní .zde hydrogenerátlor 22 opatřený volantem 22.Pro lepší pochopení so-učinnuosti jsou rozváděče B a volič 3 zakresleny ve třech funkčních polohách.Činnost a funkce kombinovaného regulátoru průtoku 1 podle vynálezu v provedení podle olbr. 2 je zcela analogická jako u provedení podle obr. 1. e-li v činnosti jen sekundární ovládač 2 G je volič průtoku 3 v poloze U a dělič průtoku 2 v poloze II a všechna kapalína dodávaná hydrťogenerátorem 5 směřuje z kombinovaíiého regulátoru průtoku 1 sekundární větví 10 k sekundárnimu spotřebiči 11..ovládače 22, kterým je zde pootoučení volantu 522 s cdměrným hydrogenerátorem 22,přestaví se volič průtoku 3 podle smyslu otáčení »volantu 22 do polohy I nebo anal-ogické polohy I a dělič průtoku 2 se přestaví do střední polohy I, v níž pracuje jako stabilizátor průtoku řízený tlakovým rozdílem na měřicí cloně 15.Primární výstupní větví B k primárnímu spotřebiči 7 zde hydnaulickému serv-ořízení teče pak sjtálý, na proměnlivém průtoku hydrogenerátoru 5 bezzávislý proud a zbytkový proud teče sekundární výstupní větví ll k sekundárnímu spotřebiči 11 - pracovní hydr-aulice stroje. Primární spotřeibič 7 ~ ~ hydraulické servořízení dostává předno-stně Stálý průtok z hydrogenerátoru 5.Při transportu stroje, kdy sekundární spotřebič 11 - pracovní hydraulika stroje není v činnosti, dělič průtoku 2 zaujíma jen polohy 0, I, takže není nebezpečí jeho uväznutĺ vlivem náhodných nečist-ot v kapalině v poloze ll, v níž by servořízení 7 mohlo zůstat zcela bez dodávky kapaliny.Tato vlastnost je z hlediska provozní spolehlív-osti servořízení 7 velmi významná.Obr. 3 představuje alt-ernat-ivní provedení vynálezu podle obr. 2. Odchylka je jen v tom, že jprimární ovládač 22 sestávající z 0 dměrného hydrogeneráboru 22 .naháněněhoa volantem 22 je ovládacími větvemí 23, 23 spojen s -ovládacími prostory 24, 24 rozváděře B, který je mechanicky spojen s vloličem průtoku 3. Funkce zůstává stejná jako u předcházejícího provedení - každým pootočením volantu 22 s odměrným hydrogenerátorem 22 se přestaví rozvaděč 8 spolu s voličom průtoku 3. Tím se přeruší spojení sekundárního ovládače 26 s. děličem průtoku 2 a tento zaujme střední polohu I,v .níž stabílizuje průtok jdoucí do rozvaděče B.je možné též rozvaděč 8 s vollčem průtoku 3 spoljít v jeden konstrukční celek plnící zároveň funkcí .rozváděče 8 i vollnče průtloku 3, ani-ž by se cokoliv změnilo na základním princípu vynálezu.vynález může být -realízován V mnoha dalších nezobrazených modifikacích, uzpůsobených vhodne potrebám hydraulických systémů, v nichž má být využít. Například volič průtoku 3 nemusí být ovládán primárním ovládaičem 22 přímo, ale může být ovládán nepřímło například změn-ou tlaku V samotném rozváděči łl, ke kterému dochází při každém jeho přestavwení ze střední polohyl do pracovních poloh I, II primárním ovládačem 22. V některých aplíkacích, zejména těch, které nevyžadují komplexní funkci kombinov-aného regulátoru průtoku 1 podle vynálezu, mohou některé jeho části odpadnout nebo být zjednodušeny.Nepožaąduje-lí se stabilní průtok, ale jen priorítní napájení primárníhuo spotřebiče 7,7, může být z primární výstupní větve B vypuštěna měřicí cllona 15. V případě, že se nepožaduje dodávka kapaliny do sekundárního spotřebiče 11, může odpadnout volič prütoku 3 a řídící větve 19, 21 se pak propojí navzájom v je-dnu akční řídící větev 19.1. Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebíčům, prímárnímu a sekundárnímu, spojeného vstupní větví s hydrogenerátoraem a výstupními větvemí se spotřebisči, vyznačujíoí se tím, že je tvořeno volíčem průtoku 3 a děličem průtoku 2,zařazeným mezi vstupní větev 4, spojenou s hydrogenerátor-ení 5, primární výstupní větev 6 spojenou s prímá-rním spotřebičem 7 a sekundá-rní výstupní větev 10,spojenlou se sekundárním spotřelbíčem 11,přičemž dělíč průtokwu 2 má ovládací prostor 17 na straně tlačné pružiny 18 trvale spojen řídící větví 16 s prímární výstupní větví 6 V místě za měřicí clonou 15 a protílehlý ovládací prostor 20 má prostřednictvím akční řídí-cí větve 19 spojen S volíčem průtoku 3, který je vstupním hrcllem 14 prostřednictvím sekundární větve 27 spojen se sekundárním ovládačem 26 a výstupním íhrdlem Z 9 prostřednictvím řídící větve 21 propo-jen s primární výstupní větví B v místě před měřicí clonou 15 a .ovládaním prost-orem 25 prostřednictvím prímární ovládací větve 23 spojen s prímárním ovládačem 22.2. Zařízení podle bodu 1, vyznlačułjící se tím, že dělííč průtoku 2 má tří rozdílné polohy (0., I, II, přičemž V levé krajní poloze Ú je propojen hydrogenerátor 5 s prímární výstupní větví 6 primárního spotřebiče 7, ve střední poloze I je pnopojen hydrogenerátor 5 s primární výstupní větví 6 a sekundární větví 10 av pravé krajní poloze II je proplojen hydrogenerátuor 5 se sekundární výstupní vět-ví 10 sekundáurního spotřebiče 11.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že volič parůtoku 3 má nejméně dvě polohy 0, I, přičemž v první poloze Oi je propojen ovládací prostor 20 dělíče průtoku 2 prostřednictvím akční řídící větve 19 s ovládací větví 27 sekundárního ovládače 26 sekundárníhlo spotřebiče 11 a ve druhé poloze I je propojen ovládací prostor 20 dělíče průtoku 2 prostřednictvím řídících větví 19, 21 s. pwr-imární výstupní větví 6 prímárního spotřebiče 7.4. Zařízení podle bodu 1, 2, 3, vyznaIčující se tím, že primárním spotřebíčem 7 s rozváděčem 8 je hydraulické servořízení prořízení směru jízdy a sekundárním spotřebiičem 11 s rozváděčem 12 je hydraulický pohon pracovního nářadí stroje.5. Zařízení podle bodu 1, význačující se tím, .že primárním ovládačom 22 je odměrný hydrnogenerätor 22 opatřený volantem 22.6. Zařízení podle bodů 1 a 5, vyznačující se tím, že odměrný hydrogenerátor 22 je ovládacímí větvemí 2.3, 23 spojen s ovládacími prostory 24, 24 r-ozvádéče 8,který je mechanicky spojen s volíčem průtoku 31.7. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že řídící větve 19, 21 jsou spojený trvale navzájom V jednu řídící větev.

MPK / Značky

Značky: spotřebičům, řízení, jednoho, dvěma, zařízení, zdroje, průtoku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-218206-zarizeni-k-rizeni-prutoku-z-jednoho-zdroje-ke-dvema-spotrebicum.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k řízení průtoku z jednoho zdroje ke dvěma spotřebičům</a>

Podobne patenty