Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky

Číslo patentu: 216972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šubrt Jiří, Hrdlička Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky, hnací jednotky motorového vozidla je umístěno mezi převodovkou motorového vozidla a jeho hnacím motorem a skládá se ze zubové spojky, jejíž přesuvná objímka zabírá svým jedním ozubením s ozubením vstupního hřídele převodovky a druhým ozubením s ozubením vstupního hnacího členu čerpadlového kola hydrodynamického měniče nebo spojky. Přesuvná objímka zubové spojky je napojena na ovládač táhla spojená na druhém konci s přesuvným řadícím členem, do kterého zasahuje řadící vidlice blokování spojky. Ovládací táhla přesuvné objímky zubové spojky procházejí otvory v náboji turbínového kola, který je připevněn na vstupní hřídel převodovky. Zařízením na blokování se docílí tzv. tvrdého spojení mezi hnacím motorem a převodovkou přemostěním hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky. Takové blokovací zařízení je obzvlášť vhodné pro těžké nákladní automobily, tahače, stavební a zemědělské stroje, jakož i pro všechna motorová vozidla.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k blokcvání hydrodymamiokěho měniče, resp. hydrodynamická spojky, zajišřující spojení převodovky motorového vozidla s motorem.Blokování hýdrodynamiokéhc měniče nebo hydrodynamioké spojky, které zabezpečuje přenos krcutíoího momentu od motoru k převodovoe je u motorových vozidel výhodné, protože je možné využít jednak dobrých vlastností hydrcdynamického meniče nebo spojky v určitém režimu jízdy, například při rozjíždění vozidla, při jízdě v terénu, manévrování při nízkýoh ryohlostech nebo při jízdě v městském provozu a jednak dobrých vlastností čistě mechanického spojení motoru s převodovkou v jiném režimu jízdy.Blokování hydrodynamického měniče se většinou provádí třeoími lamelovými spcjkami tak, že lamelové spojka je umístěna mezi hnacím unašečem hydrodynamického měniče, se kterým je pevně spojene čerpadlové kolo a výstupním hřídelem měniče, který je pevně spojen s turbínovým kolem. Jeden systém lamel je neotočně uložen na výstupním hřídeli hydrcdynamického měniče a je pomocí přítlačného pístu, ovládaného tlakovým olejem, přitlačován do třecího záběru s druhým systémem lamel, neotočně spojených s hnacím unašečem. Mechanické ovládání lamelové spojky není používáno, protože k docílení potřebných přítlačných sil by celý vypínaoí apřítlačný mechanismus byl velmi náročný na prostor, který je limitován stavební délkou celého hnaoího agregátu.Je také známé blokování hydrodynamického měniče zubcvou spojkou, suvně a nectočně uloženou na výstupním - turbínověm - hřídeli hydrodynamického měniče a zabírající s ozubením na vstupním - čerpadlovém - hřídeli. Konstrukce hydrodynamického měniče je pak ale podřízena tomu, aby vstupní hřídel procházel skrze celý hydrodynamioký měnič až do blízkosti výstupního hřídele. To má za následek, že čerpadlové kolo je pak umístěno na nejmenším průměru hydrodynamického měniče v podstatě pod turbínovým kolem a lcpatky reakčního kola jsou vytvořený v pevné skříni hydrodynamického měniče. Zubcvá spojka je pak umís těna po straně hydrodynamického měniče mezi vstupním a výstupním hřídelem.Výše uvedená zařízení k blokování hydrodynamického měniče jsou zatížena následují- cími nevýhodami. Po sepnutí lamelových spojek je zapotřebí zdroje tlakového oleje, který je k dispozici pouze při běhu motoru,a ovládací hydraulické ventily, jejichž spolehlivost je cmezena. vozidlo musí být navíc vybavena parkovací brzdcu, protože bez zdroje tlakového oleje nelze sepnout blokovaoí spojku a využít brzdného účinku motoru. Z toho samého důvodu lze motor vozidla nastartovet vlečením jen tehdy, je-li opatřeno přídavným olejovým čerpadlem, poháněným od výstupu převodovky, a to ještě na relativně dlouhé roztahovaoí dráze při relativně velká vlečné rychlosti.ľ Doposud znám systém mechanického ovládání zubovýoh spojek, blokujíoíoh hydrodyna mioký měnič nebo hydrodynamiokou spojku, nedovoloval použití v agregátu, kde na motor přímo navazují hydrodynamioký měnič nebo hydrodynamioká spojka a dále mechanické převo 216972 v 2dovka, protože z prostorových důvodů neumožčoval těsně připojení hydrodynamického měniče nebo hydrodynamioké spojky na setrvačník motoru a značně by prodlužoval a komplikovalhnací agregát, Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k blokování hydrodynamického měniče nebo hydrodynamické spojky, kde turbínově kolo je uloženo mezi hnaoím unašečem čerpad 1 ového.kola a čerpadlovým kolem a svým nábojem je spojeno s výstupním hřídelem hydrodynamického měniče nebo spojky, skládající se dále ze zubové spojky, spoluzabírající s uvedeným vý~ stupním hřídelem a hnaoím unašečem, tím že zubová spojka je umístěna mezi hnacím unašečem čerpedlového kola a turbínovým kolem a její přesuvná část je spojene táhly, procházejíoími otvory v náboji turbínového kole, s přesuvnou řadící objímkou, uloženou souose s výstupním hřídelem. Přesuvná řadící objímka je ovládána řadící vidlicí, procházející otvory ve skříni převaděče hydrodynamického meniče na straně připojení k mechanické pře vodovce. Dále může být zubová spojka opatřena synchronizačními kroužky.Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamioké spojky, podle vynálezu zajišřuje spolehlivá ovládání blokování nezávisle na zdroji tlakového média a s výhodou se využije 1 jako parkovací brzda. Dále umožňuje nastartování motoru vozidla vlečením bez nutnosti použití dalšího olejového čerpadla v převodovce, poháněného od jejího výstupního hřídele. Kromě všech těchto výhod je zařízení levnější a spolehlivějšínež doposud známá zařízení ovládená tlakovým médiem.Celé zařízení může být samostatně vloženo mezi motor a mechanickou převodovku nebomůže být součástí hydromechanioké převodovky a navazuje naň mechanická část převodovky.Na výkresech jsou znázorněny příklady provedení podle vynálezu, v nichž obr. 1 představuje schematické uspořádání zubové spojky a jejího řadícího zařízení v hydrodyh namickém měniči, obr. 2 představuje detailní provedení řazení v řezu se zubovou spojkou a vnitřním ozubením, obr. 3 představuje detailní provedení řazení v řezu se zubovouJak vyplývá z výkresů, je čerpadlové kolo Ě hydrodynamického měniče epojeno s hnacím unašečem , který je připevněn planžetou łł k setrvačníku motoru łg. Hnací unašeč ł je miskového tvaru a mezi ním a öerpadlovým kolem Š je uloženo turbínové kolo Q, jehož náboj A je spojen s výstupním hřídelem § hydrodynamiokého měniče. Mezi turbínovým kolem 2 a čerpadlovýmkolemš je na nejmenším průměru hydrodynamického měniče uspořádán převadšč 2, který je pomocí volnoběžky 1 spojen se skříní Q hydrodynamického měniče. Skříň 2 hydrodynamického měniče je připevněna ke skříni łâ mechanické převodovky. Mezi turbínovým kolem Q a hnacím unašečem ł je uspořádána zubová spojka § a její přesuvná část ii je spojene. táhly g, které procházejí otvory Q vytvořenými v náboji 4, turbínověho kola g, s přesuvnou řadící objímkou 2. Řadící objímka 2 s táhly g je uložena eouose s výstupnímhřídelem Q, S řadící objímkou 5 spciuzabírá řadící vídlíoe 1 blokování hydrodynamíckého měníče. Řadící vídlíce 1 prochází otvory łg vytvořenýmí po stranách ve skříní 2 hydrodynamíckého měníče a je spojene obvyklým způsobem s řadící pákou /nezakresleno/. Čerpedíově kolo Š je spojene s ozubeným kolem, od kterého je ve smäru šípky Q odebírán výkon k pohonu olejověho čerpadla /nezekresíeno/. ľřesuvná část łł zubové spojky je opatřena vnitřním ozubením łä, které zabírá s ozubením lg výatupního hřídele Q a po přesunutí zsbírá í svnějším ozubením člen 1, přípevněněho k hnacímu unaěečí ł.Další alternatíva blokovaoího zařízení používá zubovou spojku, jejíž přesuvná část Ag je opatřena vnitřním ozubením łž, zabírajícím s ozubením § na výstupním hřídelí Q hydro-Z dynamického měníče a vnějším ozubením L 2, zebírajíoím s vnitřním ozubením lg věnce, přípevněného k hnaoímu unašečí L. Je výhodné opatřít zubovou apojku synchronízačnímí kroužkypro usnadnění jejího řazení. Táhla g přesuvné částí łg zubové spojky jsou vytvořena vcelku s přesuvnou částí łłaZařízení podle vynálezu pracuje takto Je-lí zubová spojka rozepnuta, přenáší se výkon od motoru hnacím unešečem ł na čerpadlové kolo Š hydrodynamického měníče. Z čerpadloh vého kola Š se přenáší výkon na turbínové kolo Q, přičemž dochází k násobení kroutíoího momentu motoru. Z turbínováho kole 2 se výkon přenáší na výstupní hřídel Q e dšle směremk mechanické převodovoe nebo mechanické částí převodovky.Při těch pracovních režímech, kdy je použití hydrodynemíckěho měníče nevýhodné, provede se jeho zablokování pomocí zubové spojky. V tom případě se čerpadlové e turbínové kolo otáčí stejnou rychlostí, převaděč se volně otáčí na volnoběžce a výkon se přenáší od motoru přes zubovou blokovací spojku přímo na výstupní hřídel hydrodynamíokého měníčeo V případě brzdění motorom nebo stertování vozidla roztažením se výkon přenáší opačným smě rem. rñnnmšm VYNÄLEZU1. Zařízení k blokování hydrodynamíckého měníče, resp. hydrodynamíoké spojky, kde turbínové kolo je uloženo mezi hnaoím členem čerpadlového kola e čerpadlovým kolem a svým nábojem je spojeno s výstupním hřídelem hydrodynamíckěho měníče, resp. hydrodynamíoké spojky vyznačené tím, že mezi hnacím unašečem (1) čerpedlováho kola (Č) a turbínovým~kolem (T) je umístěna zubová spojka (B), jejíž přesuvná část (14) je spojene táhly (2), procházejícímí otvory (3) náboje (4) turbínového kola. (T) a přesuvnou řadící objímkou (5). uloženou souose s výstupním hřídelem 6).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že přesuvná řadící objímke (5) je nepojenena řadící vídlíoí (7), procházející otvory (11) ve skříní (9) převadäče (P) hydrodynamíokého mčničo. 3 výkresy

MPK / Značky

Značky: spojky, zařízení, hydrodynamické, blokování, měniče, hydrodynamického, resp

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-216972-zarizeni-k-blokovani-hydrodynamickeho-menice-resp-hydrodynamicke-spojky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k blokování hydrodynamického měniče, resp. hydrodynamické spojky</a>

Podobne patenty