Zařízení na sesazování dýh opracovaných ze tří a více stran

Číslo patentu: 216556

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vaněk Miloš, Zapletal Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení na sesazování dýh, zejména dýhových přířezů opracovaných ze tří, čtyř i více stran. Účel zařízení: Možnost v jediném průchodu sesazovat dýhové přířezy opracované ze tří, čtyř i více stran. Umožňuje použít ke spojování materiál, který při nalepování sesazenky na konstrukční desku může být aplikován do kližné spáry. Zařízení se může použít pro sesazování jakkoliv náročných sesazenek. Je vhodné pro sesazování dýhových přířezů malých rozměrů. Zařízení pro sesazování dýh se skládá z perforovaného dopravního pásu, mezi jehož horní a spodní větví je umístěna podtlaková skříň. Z ní je odsáván vzduch ventilátorem. Horní větev dopravního pásu je ve směru posuvu rozdělena na část sesazování a lepení.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení na sesazování dých opracovaných ze tří a váoe stran do aasazenek určených zejména pro výrobu nábytku.Dosud známá zařízení na aesazování dýh umožňují seeazovat dýhy opracované nejvýše ze dvou zpravídle rovnoběžných a podélných stran. Spáry seaezenek musí být orientovány jen jedním směrem, rovnoběžně nebo kolmo na posuv zařízení. Heko spojovací materiál se nejčaetěji používá skelné vlákno s termoplastickým adhezivem, vedené kolmo na spáry nebo vlnovkovitě přes spáry aesazenky, nebo se na styčné hrany svazku opracovaných dýhových přířezů předem nenese lepidlo, které se ponechá zaschnout a v sesazovscím zařízení se znovu aktivuje zpravidla teplem. U starších typů sesazovscích zařízení se používá také papírová lepící páska. Uvedená zařízení slouží ke spojování dýh na šířku. Pro spojování dýh na déln je známo jen zařízení, které spojuje dýhy na klínovitý ozub. Použití tohoto zařízení je omezené, protože u některých dřevin působí klínovitý spoj rušivé. Zařízení, která by spojovala dýhy zároveň na šířku i délku nejsou známá. Společnou nevýhodou všech známých zařízení je, že sesazovená dýhy musí být opra-J covány na jednotný rozměr, nemohou na nich být sesazcvány seaazenky, jejichž spáry jsou orientovány ve vzájemné různých směrech a hemohou se na nich sesazovat dýhové přířezy malých roz-A měrů. Obsluha nemá možnost přehládnout předem celou sesazenku, protože sesazování se děje i postupným přisazováním jednotlivých dýhových přířezů. Proto jsou sesazenky zhotovené na všech dosud známých zařízeních vhodné jen pro méně náročné nábytkové povrchy nebo na levný nábytek Sesazenky určené pro náročné čelní plochy nábytku, zejména pokud jsou z dýh s výraznou tex- u turou s kresbou, a sesszenky se aložítějšími obrazci se dosud stále ještě musí seaazovat ručné. Při ručním sesazování se používá papírová lepicí páska, která se pak musí precně odstraňovat broušením a na některých dřevinách často zanechává jen obtížné odstranitelné skvrny. Velká pracnoet ručního sesezování í následného odstraňovaní lepící pásky má za následek, že se od ručníhc sesazování upouští a stále více se uplatňují mechanizované způsoby sesazování, i když při tom dochází ke zhoršování výtěžnosti dýh e ke zvyšování podílu dlouhých dýh v celkové A jejich spotřebě. Dochází rovněž k ochuzování nábytku o řadu působívých možností sesazování,která lze dosud dosáhnout jen ručně.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na sesszování dýh opracovsných ze tří a více stran, jehož podstatou je podtlaková skříň uzavřená z horní strany perforovanou pracovní deekou nebo horní větví perforovanáho dopravního pásu, jejichž otvory nasávaný vzduch pevné fíxuje dýhové přířezy ukládané k sobě do požadovaných obrezců a udržuje je v tomto přesném uspořádání po dobu potřebnou k jejich spojení do sesazenky spojovacím materiálem, který je v roli nebo otoučích umístěn ne odvíjecím hřídali a přes napínací válec odvíjen a poládán na vnitřní plochu aesazenky, kde je přitlačen přižehlovacím vyhřívaným válcem, čímž se jednotlivé dýhová přířezy spojí v celek - hotovou aesazenku. Přižehlovací vyhřívený válec může být nahrežen děé lenou perforovanou pracovní doskou, skládající se ze sekcí, jejichž povrch je vyhříván. V tomto případě tlak potřebný ke spojení spojovacího materiálu s dýhou je výsledkem působení podtlaku v podtlakové skříni zařízení o etmoaférockého tlaku. Pro zlepšení tlakových podmínek při ee sazování zvlněných dýh nebo dýh z velmi pőrovitých dřevin, nebo při znotovování aesazenek ovelkým počtem spár překryje se povrch ke slepení přípravené sesazenky vzduch nepropouštějícím pásekterý se odvíjí z roletového hřídele zařízení.Předností zařízení na eeaazování dýh opracovaných ze tří a více stran podle vynálezu jsou následující-zařízení umožňuje seaazovet dýhové přířezy oprecované z více stran do sesezenek, jejichž epáry mohou být orientovány ve vzájemně různých aměrech-umožňuje používat spojovací materiál, který při dýhování seaazenek na konstrukční desky ae aplikuje do kližné spáry, takže nezhoršuje podmínky při broušení-umožňuje obsluze přehlédnout aeaazenku jako celek ještě před jejím slepením, může proto být použito pro výrobu jakkolív náročných sesazenek, zejména aeeazenek z figurálních dýh í sesazenek se složitými obrazci a to při podstatné nižší pracnosti než při ručním seaezování-zařízení je zejména vhodné pro eeaazování dýhových přířezü malých rozměrü a jeho použitímse otevírejí nové možnosti pro zpracování krátkých dýh a pro zpracování dýhového odpadu-zařízení je výrobně jednoduché a může být zhoçoveno a různým atupněm mechanizece podle kapacitních požadavků nebo podle náročnosti sesazenek, což v konkrétním případě použití umožňuje volit takové provedení, které nejhospodárněji vyhovuje.Na připojených výkreeech jsou uvedeny příklady dískontinuálně pracujících zařízení /obr. 1, 2/,kontinuálně pracujícího zařízení /obr. 3/ a příklad zařízení s délenouvperforovanou pracovnídeskou /obr. 4/. Nad podtlakovou akříní l /obr.l/ s ventilátorem g je umístěna perforovaná pracovní deska 1, na kterou obsluha ukládá opraoované dýhové přířezy v uspořádání požadované aesazenky. Otvoryv perforoveně pracovní desce 1 jsou dýhové přířezy přiaáty, a tím pevně fixovány k jejímu povrchu v určené poloze. Po seetevení celé sesazenky se na jeden její konec upevní spojovací materiál 1 odvíjený z role nebo kotoučů z odvíjecího hřídele 2. Posuvem tlakové skříně l po kolejnicích Q je spojovací materiál 1 odvíjen přes napínací valec 1, pokládán na povrch seaazenky a přížehlovacím vyhřívaným válcem §.přižeh 1 ován. Po přižehlení spojovacího materiálu 5 nacelou aesazenku se posuv podtlakové skříně l zastaví, spojovací materiál 5 ae odstřihne, zrušíse eání e hotová sesazenka se odloží. Podtlaková skříň l se vrátí do výchozí polohy a pracovnícyklus se opakuje. Na obr. 2 je uveden příklad diskontinuálního zařízením který ee od příkladu na obr. l lišítím, že podtlaková akříň l s perforovenou pracovní deskou l jsou nepohyblivé a vratný posuv po kolejničkách Q vykonává přižehlovací agregát skládající se z odvíjecíhc hřídele Ž, napínacího valce 1 a přižehlovacího vyhřívaného válce §.Kontínuálně pracující zařízení /obr. 3/ se skládá z podtlakové skříně l s ventilátorem g,která je uzavíránahorní vétví perforovanáho dopravního pásu 2, jehož posuv je regulovatelný variátorem lg. Nad perforovaným doprevním pásom je umístěn příženlovecí agregáť akládající se z odvíjecího hřídele 2, napínacího válce 1 a přižehlovacího vyhřívaného válce §. Kontínuálně pracující zařízení je výhodné zařadit do výrobní linky umožňující zhotovovet sesazehky s méně oložitými obrazci v nekonečněm pásu. V uvedeném příkladu je do výrobní linky zařazen odměřovecí stůl ll s koncovým spínačem lg, kterým se uvádí do činnosti núžky ll odstříhující z nekonečného pásu aesazenky stanovené délky, které odkladač li odebírá a ukladá na plošinu etohovacího ukladeče lg. Kontinuální zařízení na aeaazování dýh podle tpháxovpříkladu může pracovat i diakontínuálně. Pro zhotovování aeaezenek se složitýmí obrazci může být doplněno pravítkovým rámom lg se eoustavou přeaíavitelných pravítek pro vymezení polohy dýhových přířezů při ekládání seaazenky.Na obr. 4 je přikísd zeñtzenłya dělenou perforovenou pracovni doskou ll, jejíž jednotlivé sekce jsou vyhřivány /nahrszujs přižehloveoi vyhŕivsný válec §/. Zařízení podle tohoto přikladu se skládá z podtlakové skříně l uzevřeně dělenou psrforovanou pracovní deskou ll, odvijecího hřidele 2, napínaoiho válce 1, s vzduch nepropouätějícího pásu lg na roletovám hřídeli lg. Posuvem podtlakové skříně l je spojovací materiál 4 odvíjen z odvijeciho hřidelo 5 přes napínscí válec 1 s pokládán na povrch delené perforcvaná pracovní desky ll, jejímiž otvory jsou dýhové přiřezy sesazenky přisáty, s tim fixovány v požadované poloze. Působením teploty delené perforovená pracovní desky ll ee aktivuje sdhseivum spojoveciho materiálu 1 e působením výsledného tlaku, ktorý je vyvozen sánim v podtlekové akříni s atmoefárickým tlekem os spojovací materiál 5 nalepi na jednotlivé dynové příŕezy a spojí sesezenku v celek. Pri zpracování velmi pőrovitých dřevin nebo zvlněných dýh ee výsledný tlak zlepší tím, že se sesszenky přikryjí vzduch nepropouětějicim pásom Q odvijeným z roletového hřídele lg.l.Zařizen 1 na sesazováni dýh opreoovaných ze tři s více stran, vyznsčujici se tím, že se skládá z posuvné nebo stacionárni podtlakové skříně /l/ e ventilátorem /2/ uzavřené perforovenou precovní doskou /3/ nad kterou je stecionárně nebo posuvně zavěšen přižehlovací egregát skládajicí se u odvijecího hřídele /5/, nppínecího válce /7/ 8 přižehlovsoího vyhŕíveného válce2.ZařízenI na sesezováni dýh podle bodu l, vyznečujicí se tím, že podtlaková skříň /1/ je uzavírána horní větvi perforoveného dopravního pásu /9/.3.Zařizení na sesazování dýh podle bodu 1, vyznačujíci se tím, že podtlaková skříň /l/ je uzavirána dělenou perforovsnou pracovni doskou /17/, jejíž jednotlivé sekce jsou vyhřivány a nad ní je umístěn vdduch nepropouštějící pás /18/ odvíjený z roletového hřídele /19/.

MPK / Značky

Značky: opracovaných, zařízení, sesazování, stran, tří, více

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-216556-zarizeni-na-sesazovani-dyh-opracovanych-ze-tri-a-vice-stran.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na sesazování dýh opracovaných ze tří a více stran</a>

Podobne patenty