Způsob regulace u kontinuální úpravy masitých pokrmů, zeleniny a jídelních příloh

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší problém regulace míry tepelné úpravy pokrmů, zejména vaření, dušení a smažení tak, aby byl zachován konstantní výkon příslušného zařízení a tak bylo možno zařízení začlenit do automatických linek pro kontinuální komplexní zpracování pokrmů. Problém je řešen tím, že při nadměrné tepelné úpravě pokrmu se prostor pro úpravu zmenšuje a při nedostatečné tepelné úpravě pokrmu se prostor pro úpravu zvětšuje, přičemž velikost prostoru pro úpravu se mění změnou výše hladiny tekutiny v úpravním prostoru, což je umožněno tím, že upravovaný pokrm se pohybuje v úpravním prostoru šroubovitě i směrem vzhůru. Při vaření a smažení se velikost prostoru pro úpravu zvětšuje zvyšováním hladiny tekutiny v úpravním prostoru, při dušení naopak jejím snižováním. Zmenšování prostoru pro úpravu se děje opačným postupem.

Text

Pozerať všetko

Vynález ae vztahuje na způsob regulace u kontinuální úpravy meeitýeh pokrmu, zeleniny e jídelních příloh, zejména vsřením, duřením a smažením, přičemž ae upravovaný pokrm dopravuje konetantní rychlostí úprevním prostorem při zachování konstantníeh úprevních parametrů.Jsou známa zařízení pro vaření, duření a smažení pracující kontinuálně,.skládajíoí ae znädoby, naplněné příeluřnýmupravovaoím prostředím. a z nekonečného pásu, nebo řetězu e unl šecími lávkemi nebo nádobemi, obíhejíoím uvnitř nádoby a upravovacín prostředím. Nastavení potřebné míry tepelné úpravy pokrmh a její udržování vyrovnávéním odchylek. které vzniknoupři tepelné úpravě pokrmu, se provádí pouze změnou průchozí rychlosti pokrmu proetorem proKontinuílně precující přístroje pro pečení nejsou dosud známy.Hlavní nevýhoda známých zařízení na kontinuální úpravu pokrmů,vařením, duěením a amažením je v tom, že míru tepelné úpravy pokrmu lze regulovat pouze změnou rychloeti, kterou pokrm prochází proetorem pro tepelnou úpravu pokrmu.změna průchozí rychloeti má ovšem za náeledek i změnu teploty zařízení. Je-li zařízenízuřazeno ve zprscovací lince, nutno do linky zařsdit vyrovnívscí nádoby, což je však nevý hodně z hlediska fyziologie výživy. Zařízení známých zařízenído automatických linek je téměř nemožné. Úkolem vynélezu je vytvořit způsob regulace kontinuální pokrmů zejména vařením, duřeníma emažením, umožnujícím měnit míru tepelné úpravy pokrmu při zachování konstantní kepacity příslušného zařízení, to jest konstantní rychlosti průchodu pokrmu úpravním proetozem.Úloha je řešena způsobem regulace kontinuální úpravy masitých pokrmů, zeleniny a jídelníoh příloh. zejména vařením, dušením a smežením, při němž se uprsvovsný pokrm dopravuje konstantní rychlostí úprevním proetorem při zachování konstantních úpzevních parametrů, jehož podstata je podle vynálezu v tom, že při nadměrné tepelné úpravě pokrmu se prostor pro úpravu zmenšuje a při nedostatečně tepelné úpravě pokrmu ae prostor pro úpravu zvětřuje, přičemž se velikost prostoru pro úpravu mění změnou výšky hladiny tekutiny v úpravním prostoru.Při vaření a smažení, kdy se tepelná úprava pokrmu děje při ponoření pokrmu v tekutině,se velikost úpravního prostoru zvětšuje zvyřováním hladiny tekutiny v úprevním prostoru,kdežto velikost úpravního prostoru se zmenšuje snižováním hladiny tekutiny v úpravním prostoru. Pokrm se při proxiiłní řroubovitš pohybuje konatantní rychlostí ode dna směrem vzhůru. Při nedostatečném uvaření nebo usmažení pokrmu se zvýši hladina příslušně tekutiny, čímž se doba vaření nebo smažení přiměřeně prodlouží. Snížení hladiny má opačný účinek.Při duření, kdy se tepelná úprava děje v páře nad hladinou tekutiny, se velikost úprevního prostoru zvětřuje eníčením hladiny tekutiny a zmenšuje jejím zvýšením. Snížením hladiny tekutiny ae doba dušení prodlužuje a jejím zvýšením se naopak zkracuje.způsob regulace kontinuální úpravy pokrmu podle vynálezu má tu výhodu, že míru tepelné úpravy pokrmu lze měnit bez úpravy rychlosti pohybu pokrmu úpravním prostorem. Příelušně zařízení má tudíž konstantní výkon a může být epolehlivě zařazeno do komplexní automatické linky na přípravu pokrmu, což umožnuje podstatné zvýšení produktivity práce.vynález je blíže objaeněn na připojených výkreeeoh, kde na obr. 1 je schematicky znázorněno příslušně zařízení, zobrazené v nárysu, na obr. 2 echemetioký půdorys zařízení z obr. 1, na obr. 3 nárys horní ěástizařízení z obr. l v iástečněm řezu, na obr.4 schematický půdorys dolní části zařízení z obr. 1.Pokrm určený k přípravě, například maso, zelenina nebo příloha, ae pomocí vkládacího ústrojí l uloží na článkový pás g. vedený ěroubovitě na vnější straně v šroubovitěm vedení 2 o průřezu tvaru U a na vnitřní straně v řroubovitém zářezu dutého válce 1. Článkový pás g Je poháněn vnitřním dutým rotačním válcem 2, uloženým otočně uvnitř dutáho válce 1. V horní části zařízení se článový pda g vede přes horní vratnou kladku Q, za níž upravený pokrm padá do výdejního ústrojí 2. Prúzdná větev člénkového pásu g je vedena přes levou dolní vratnou kladku 1 a pravou dolní vratnou kladku § zpět ke vkládacímu ústrojí l. Úpravní prostor lg je tvořen izolovanou nádobou ll s dvojitou stěnou.Člénkový pás 3 s vedením a pohonom Je uložen v konstrukcí lg z profilového železa Jako vyjímatelná část, jež ae při čištění vnitřku izolovanć nádoby ll vyjímá. V izolovsně nldobě ll je Ještě uapořídán výškově stavitelný přepad lg a přítok gg. Pokrm určený k tepelné úpravě prochází úpravním prostorem lg, kde se patřičně tepelně zpracuje a upraví.Při úpravě pokrmu V lázni tekutého média se tekuté médium ohřívá v tepelném výměníku lg na předepsanou teplotu a oběhovým čerpadlem ll se čerpá do úpravního prostoru lg. Tekutě médium, ochlazeně v úpravním prostoru lg, vytéki přes výškově stavitelný přepad lg, protéká deskovými filtry li do zásobníku lg a odtud po temperování pomocí tepelného výměníku lg přitéká volně k oběhovému čerpadlu ll.Na počátku provozu se nastaví rychlost pohybu článkového pásu 3 pomocí plynulého převodu gg, hladina tekutého média pomocí výškově stsvitelnćho přepadu lg a teplota tutého média seřízením tepelného výměníku lg. Rychlost pohybu článkového pásu g a tím 1 množství pokrmu,jež projde zařízením za jednotku času, zůstávají neměnnć. Píípadné nežádoucí odchylky od míry tepelné úpravy pokrmu se vyrovnévají změnou hladiny tekutého média v úpravním prostoru lg změnou polohy výškově stavitelného přepadu lg. Když je míra tepelné úpravy pokrmu nedostatočná,například pokrm Je nedovařený, přeataví se výškově stavitelný přepad lg směrem vzhůru čímž se zvýší hladina tekutého média v úpravním prostoru lg, takže pokrm je do tekutého média ponořen déle a nezádoucí odchylka v míře tepelné úpravy pokrmu se tím odstraní, V případě nadměrnó tepelné úpravy pokrmu, například předvaření, se postupuje opačně.Zásoba tekutého média potřebné pro změny hladiny tekutého média v úpravním prostoru lg je shromážděna v zásobníku li. Případný úbytek tekutého média za provozu se vyrovnáva přítokem přes plovákový ventil lg.Při tepelné úpravě poknni pomocí páry se epodní část úpravního pr storu lg naplní vodou,jejíž teplota je pod bodom varu. Výška vodní hladiny se nastaví výškově stavitelným přepadem lg. Část úprevního prostoru lg nad hladinou vody se naplňuja horkou párou, veľukovanou trubkami lg. Doba potřebné k přiměřené tepelné úpravě pokrmu v péře se mění výškou hladiny vody v úpravním prostoru lg. Snížením hladiny se doba tepelné úpravy prodlužuje, zvýšením zkracuje. Aby se zabránilo znečiětění vody. cirkuluje voda pomocí oběhového čerpadla ll mezi úpravním prostorem lg a zásobníkem lg, přičemž se čistí pomocí deskových filtrů li. Přebytečný kondenzét páry odtékí přepadem gg, uspořádaným v zásobníku lg.V uvedenom zařízení Je možno kontinuálně upravovat pokrmy i pomocí sšlavěho tepla. V tom případě se v úpravním prostoru lg instalují nad článkový pás g tepelné zířiče gl. Míra te pelné úpravy pokrmu se mění změnou délky úpravního pásma gg, a to zapínáním nebo vypínáním za sebou uspořádaných tepelných zćřičů gl.V případě užití tepelných iřičů gł se apodní část zařízení, obsahující tepelný výměník łg, zásobník łâ. deskovć filtry Lg s ploýikoeý ventil łg. buč odstrnni, nebo vyřudi z provozú..Způeoh regulace kontinuýlní úpravy mesitých pokrmů, zeleniny n jídelníoh příloh, zejména1 vsřením, dušenim s smsžením, při němž se uprevovený pokrm dopravuje stálou rychlosti úpravnim prostorem při zschováhi konstentních úprsvních parametrů, význsčený tím. že se prostor pro úpravu při nadměrně tepelné úpravě pokrmu zmenšuje s při nedostatočné tepelné úpravě pokrmu zvětřuje, přičemž velikost prostoru pro úprnsu se mění změnon výše hladiny tekutinpŽ 2.Způeob podle bodu 1, šyznačený tím. že při vnrenís smažsni ee velikost prostoru pro úpravu QZpůsob podle bodu 1, vyznačený tím, že při duření-se velikost prostorp.pro úpravu zvětšuaeanižpvěním hladiny tekutiny v úpravním prostoru n zmépšuje zvyřovéníú hladiny tekutiny v.

MPK / Značky

Značky: pokrmu, zeleniny, jídelních, příloh, masitých, způsob, regulace, kontinuální, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-216350-zpusob-regulace-u-kontinualni-upravy-masitych-pokrmu-zeleniny-a-jidelnich-priloh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regulace u kontinuální úpravy masitých pokrmů, zeleniny a jídelních příloh</a>

Podobne patenty