Jednotka důlní posuvné výztuže

Číslo patentu: 213970

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ševčík Arnošt, Minář Vladimír, Dzierža Emil, Breuer Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Jednotka důlní posuvné výztuže podpěrně ohrazujícího typu pro vyztužování stropu v porubech hlubinných uhelných dolů při dobývání s vyuhlováním nadstropu nebo mezistropu. Účelem vynálezu je zlepšení funkčních vlastností jednotky výztuže zvýšení bezpečnosti práce i ekonomie výroby výztuží. Podstatou vynálezu je, že jednotka výztuže sestávající z rámu l, hydraulických stojek 2, přesouvacího zařízení 3, stropnice 4, štítu 5 a ovládacích prvků má rám 1 opatřen nástavcem 11, na němž je uložen pomocný dopravník 8 a k němuž je kloubovou vazbou připojen štít 5, jehož horní část 51 je vytvořena z alespoň jednoho nosníku 52, jehož šířka je menší, než šířka dolní části 50 štítu. Spodní hrana 56 první desky 54, připojené ke štítu 5 je při maximálním vychýlení nad závalovou bočnicí 81 pomocného dopravníku 8. Ke stropnici 4 nebo/a ke štítu 5 je připojeno stavitelně rameno 6 s rozrušovacím zařízením 61.

Text

Pozerať všetko

Vynélezem je jednotka důlní posuvná výztuže podpěrně ohrazujícího typu pro hluhinně uhelně doly, určené pro dočasné vyztužování stropu vyuhlenýeh prosto rů v porubeoh s dobýváním nadstropu nebo mezistropu.Ze známých řešení jednotek důlní posuvná výztuže pro poruby s-dobýváním nadstropu nebo mezistropu lze uvést především jednotku posuvné výztuže podla československého autorského osvědčení č. 174 090, která však je odlišného - podpěrného druhu. Jednotka této výztuže sestává z dvojice rámu s hydrauliokými stojkami, dvou vícedílnýoh stropnic, z přesouvacího zařízení pro první dopravník i výztuž a z hydraulického ovládání. Každý z rámu je vytvořen za dvou vzájemně spojených částí, na každé z nichž je uložena jedna hydraulická stojka a mezi nimiž, po případě i na nich je umístěno lůžko pro druhý dopravník. Lůžko nebo/a přední a zadní část rámu jsou opatřeny dorazy, jejichž vzdálenost se rovné nejméně součtu šířky druhého doprevníku a zdvihu přesouvaoího zařízení. K zadní části rámu je ze strany závalu stavitelné připojen skluz, jehož spodní hrana je umístěna nad zévalovou bočnioí druhého dopravníku. Skluz má vyhrání pro hydraulickou stojku a jeho stavěcí meohanismus může tvořit alespoň jeden přímočarý hydromotor, uložený pod skluzem na zadní části rámu. Druhý dopravník slouží pro odtěžení uhlí z nadstropu nebo mezistropu a při přesouvání jednotek výztužs je unášen jejich rámy. Určitou nevýhodou popsané jednotky posuvné výztuže je konstrukční složitost - jednotka má čtyři hydraulické stojky,dále 1 nedostatečné oddělení pracovního prostoru od závalového prostoru.Jiné známé řešení představuje jednotka důlní posuvné výztuže podpěrně ohrazujícího typu, sestávajíoí z rámu, čtyř hydraulických stojek, štítu, připojeného k rámu jednokloubovou vazbou a ze etropnice klouhově připojené ke štítu.Stít je opatřen otvorem s hydraulicky ovládaným zévěrem. Otvorem lze vypustit střelbou rozpojené uhlí z nadstropu nebo mezistropu na druhý dopravník, jehož trať je ulozene na rámech jednotek výztuže v prostoru mezi štíty a zad nímiEstojkami a přesouvána samostatnými hydrauliokými válci. První dcpravníkpro odtěžení uhlí, rozpojeného z pilíře dobývacím strojom, jeumístěn na poč vě před jednotkami výztuže. Nevýhodou tohoto uspořádání jednotky důlní posuvné výztuze vedle složitosti, daně použitím čtyř hydraulických stojek v jednotce a zvláštních přasouvaoíoh véloů pro druhý dopravník, je změna vzdálenosti pilířového konce stropnioe od pilíře při změně výšky jednotky. Společným nedostatkem obou výše popsanýoh jednotek důloíposuvně výztuže je malá příbuznost hlavních součástí s výztužemi pro technologii dobývání na zával,které u většiny výroboů výztužs převažují a z toho vyplývající negativní vlivy na hospodârnost výroby, provozu 1 údržby výztuže. Oba typy rovněž nejsou vybaveny vhodným zařízením pro rozrušování nadstropu nebo mezistropu. d Uvedené nevýhody známých jednotek důlní posuvné výztuže do značné míryodstraňuje jednotka důlní posuvné výztuže podpěrně ohrazujícího typu podle vy~nálezu, sestávajíoí z alespoň jednoho rámu, hydraulických stojek, přesouvacíhozařízení, ovládacích prvků, stropnioe a štítu. Podstatou vynâlezu je, že rm jednotky důlní posuvné výztuže je ze strany přivrácené ke štítu opatřen nástav oem, na němž je uložena část trati pomocného dopravníku a k němuž je kloubovoul vazbou připojen štít, jehož horní část je vytvořena z alespoň jednoho nosníku, jehož šířka je menší, než šířka dolní části štítu. Ke štítu je z vnitřní strany stavítelně připojena první deska, jejíž spodní hrana je při maximálním vychýlení první desky nad závalovou boönicí pomooného.dopravníku. Ke stropnici nebo/a ke štítu může být v prostoru nad štítem stavitelné připojeno alespoň Jedno rameno, neeouoí rozrušovaoí zařízení.Nový.a vyšší účinek Jednotky důlní posuvné výztuže podle vynálezutspočívâ v tom, že umožňuje bezpečné vyztužovéní 1 rozrušování stropu při dobývání s nad~stropem nebo mezistropem, při dokonalejším oddělení pracovního prostoru porubuod závalového prostoru. Další předností Je plynulé usměrňování rozpojenébo uhlíaž na pomocný porubový dopravník, s možností regulace toku uhlí, Hlavní součásti jednotky důlní posuvné výztuže nejsou výrobně náročné a mají vysoký stupeň dědíčnosti se součástmi nových typů posuvných výztuží pro dobývání na zával,vyráběných nebo připravovaných do výroby v CSSR. Tím lze zajistit ekonomickou výrobu moderníoh výztuží 1 pro méně se vyskytující technologie dobývání s nadstropem nebo mezistropem a zjednodušit jejich obsluhu a údržbu v provozu. Významnou předností nového uepořédání Jednotky výztuže je 1 zvýšení bezpečnosti a hygieny práce v porubu.Na připojených výkresech Jsou zjednodušene znézorněny dva příklady provedení jednotky důlní posuvné výztuže podle vynálezu, kde obr. l představuje v nárysu první provedení Jednotky, obr. 2 představuje v nárusy druhé provedení Jednotky, obr. 3 je částečný pohled ve směru šípky P z obr. 1, obr. 4 je öástečný nerys Jednotky v prvém provedení, s obměnou rozrušovaoího zařízení a obr. 5 Ječástečný nárys Jednotky v prvém provedení, s další obměnou rozrušovaoího zaří zení.Jednotka důlní posuvné výztuže podle vynélezu tvoří Jeden, případně několik rámů l, nydraulíoké stojky g , přesouvací zařízení 2, ovlédací.prvky, kte~ ré nejeou znázorněny, stropnice 5, štít 2 a alespoň jedno rameno É.Rám Q je ze strany přivráoené ke štítu opatřen nástavoem ll, na němž je uložena část trati pomooného dopravníku §. Před rémem l je uložena část trati hlavního dopravníku 3. Hydraulické etojky g Jsou známého provedení, a jedním,případně se dvěma teleskopy. Mohou být po případě opatřeny 1 stabílizačním prvkem gg. u V 1Přesouvací zařízení Q je rovněž známého provedení a slouží Jednak k přemistování hlavního dopravníku 2, Jednak k přesouvání Jednotky výztuže.Stropnice 1 je Jednodílné nebo vícedílná, upožená na hydraulických stojkách g, po případě opatřená konzolou 51 na strane přivráoené k štítu 2. Eg, která je vytvořena ze dvou nosníků 2, jejichž celková šířka je menší, nežšířka dolní části 29, takže mezi nosníky 23 je mezera 2. Z vnitřní strany jeke štítu 2 u mezery 22 výkyvně připojena první deska 21, jejíž poloha může být stavitelné- druhým eilovým prvkem 22, například přímočarým hydromotorem Spodní hrana já první desky 25 je při maximálním vyohýlení od štítu 2 nad závalovou bočnioí gl pomocněho dopravníku §. První doskou 21 lze po případě i uzavřít mezeru 22 Stít 2 může být zevně opatřen usměrñovaoími deskami iz, rozmíetšnými na obvodu mezery 22, po případě dvojící deeek 2 §, vzájemnš spojenýchkloubem 22. Jedna z deeek 2 § je na straně protilehlá kloubu 22 připojena výkyvnš ke štítu 2 a mezi obš desky zg je na straně přilehlé ko štítu 2 vřazen a s nimi spoje třetí .Silový prveknapříklad hydromotor. Stít 2 může být opatřen i vysouvatelnými bočními kryními plechy 22 §pro zakrytí mezer mezi sousedními jednotkami výztuže. Rameno Q, nesouoí rozrušovaoí zařízení Q je při- pojeno stavitelně v prostoru nad štítom 2 ke stropnioi 5, po případě ke kontole il, nebo/a ke štítu 2. Vlastní rozrušovací zařízení gmůže být provedeno jako individuální na každé jednotoevýztuže, s břitem gg a usměrñovací plochou oz, orientovanou směrem k mezeře 22 ve štítu 2. Jeho poloha je měnitelná prvním silovým prvkem gi, například přímočarým hydromotorem. V obměně podle obr 4 může být rozrušovací zařízení g provedeno jako rotační, s rozpojovaoím orgánom gg s noži §§ otočnš uloženými na rameno Q a poháněnými rotaöním hydromotorem § 1. KV další obměně dle obr. 5 mohou být rozrušovaoí zařízení Q několika jednotek výztuže spojena a vytvořena například jako nekonečný řetěz §§ s noži §§, kmitajíaími nebo obíhajíoími ve vedení gg, vytvořeném v ramenech §.Kloubová vazha 1 slouží k připojení štítu 2 k nástavci ll. Lze ji provést jako jednokloubovou, kdy jsou tyto součésti spojený pouze čepem v otvoreoh, nebo jako víoskloubovou, napřílůad čtyřkloubovou, jak je znázorněno na výkresoch. V tomto případě kloubovou vazbu 1 tvoří alespoň jedna dvojice téhel, připojenýoh čepy ke štítu ra nástavoi ll a umožñujíoíoh vzájomný výkyvný pohyb štítu 2 vůči nástavoi l.Pomocný dopravník §a hlavní dopravník 2 jsou provedeny jako hřeblová dopravníky známého uspořádání s tratí, složenou z jednotlivých částí - žlabů, s dopravními řetězy s hřebly, které nejsou znázorněny.V neznézorněné obměně může být první deska 25 provedena jen jako uzávěr,poeuvný ve smšru štítu 2.l. Jednotka důlní posuvné výztuže, sestávajíoí z alespoň jednoho rámu, hydraulických stojek, přesouvaoího zařízení, ovládacích prvků, stropnioe a štítu,kloubově připojenébo ke stropniai, vyznačená tím, že její rám /l/ je ze strany přivršoená ke štítu /5/ opatřen néstavoem /ll/, na němž je uložena část trati pomooného dopravníku /8/ a k němuž je kloubovou vazbou /7/ připojen fštít /5/, jehož horní část /5 l/ je vytvořena 2 alespoň jednoho nosníku /52/,jehož šířka je menší než šířka.dolní části /50/ štítu /5/, k němuž je z vnitřní strany stavitelné připojena první deska /54/, jejíž spodní hrana/56/ je při maximélním vychýlení první desky /54/ nad zévalovou bočnicí /El/ pomocného dopravníku /8/.Jednotka důlní posuvné výztuže podle bodu 1, vyznačená tím, že k její stropnioi /4/ nebo/a ke štítu /5/ je v prostoru nad štítem /5/ stavitelně připojeno alespoň Jedno rameno /6/, sesoucí~rozrušovací zařízení /61/.Jednotka důlní posuvné výztuže podle bodu 1 nebo 2, vyznačená tím, že Jejíštít-/5/ Je zevně opatřen usměrňovacími deskami /57 § umístěnými na obvodumezery /53/, vytvořeně mezi nosníky /52/ štítu /5/.Jednotka důlní posuvné výztuže podle bodu 2 vyznačené tím, že rameno /6/ je opatřeno alespoň jednou usměrňovací plochou /63/, orientořanou směrem kmezeře /53/ štítu /5/. Jednotka důlní posuvné výztuže podle bodu l, 2, 3 nebo 4, vyznačená tím, žeke štítu /5/ je zevně připojena dvojice vzájemňč kloubově spojených desek/58/, z nichž jedna deska /5 E/ je na straně protilehlé kloubu /59/ připojena výkyvně ke štítu /5/ a mezi obě desky /5 E/ je na straně přilehlé k ští tu /5/ vřazen s nimi spojený třetí silový prvek /59 A/.

MPK / Značky

Značky: důlní, jednotka, výztuže, posuvné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-213970-jednotka-dulni-posuvne-vyztuze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednotka důlní posuvné výztuže</a>

Podobne patenty